RŮZNÉ – Informace nejen pro podnikatele

 22. 2. 2022

Datovou schránku za rok využijí další skupiny podnikatelů, ale i veřejnost.

Sponzorovaný přístup k vybraným českým technickým normám a jiným technickým dokumentům.

Výpis plateb pojistného ze sociálky už nepřijde poštou. Využijte on-line verzi.

Finanční trh 7 týden.

Datovou schránku za rok využijí další skupiny podnikatelů, ale i veřejnost

Datovou schránku využívají především firmy a veřejné instituce. Od ledna roku 2023 se tento digitální nástroj otevře dalším skupinám podnikatelů a veřejnosti. Stát jim zřídí datovku automaticky, aniž by o to požádali.

07.02.2022 / BusinessInfo.cz

K výrazné změně se státem a dalšími veřejnými institucemi dojde od 1. ledna roku 2023. Na základě novely zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (č. 300/2008 Sb.), která upravuje používání datových schránek, dojde k výraznému rozšíření okruhu osob, kterým bude datová schránka zřízena automaticky bez jejich žádosti.

Podle odborníků bude mít přitom automatické zřízení datových schránek podstatný vliv nejen na způsob doručování dokumentů od úřadů, ale může to pro ně zakládat povinnost podání úřadům prostřednictvím datové schránky.

Právní průvodce BusinessInfo.cz: Datové schránky

Na začátku hrozí zmatek

„Důležitá bude důkladná informovanost veřejnosti, aby nebyly doručovány dokumenty, například rozhodnutí správních orgánů, aniž by o tomto noví majitelé datových schránek věděli, a tím promeškali příslušné lhůty,“ komentuje očekávaný dopad novely Jan Kubica, advokát a partner společnosti Moore Legal CZ.

Kterých skupin podnikatelů a obyvatel se bude automatické zřízení datových schránek od ledna příštího roku týkat? Datovka bude zřízena:

  • Každé právnické osobě, která je zapsána v registru osob, tedy nejen právnickým osobám zapsaným v obchodním rejstříku, jak tomu bylo doposud, ale také právnickým osobám, které jsou zapsány ve spolkovém rejstříku, nadačním rejstříku, rejstříku ústavů, společenství vlastníků jednotek nebo obecně prospěšných společností.
  • Každé fyzické podnikající osobě, advokátovi, statutárnímu auditorovi, daňovému poradci, insolvenčnímu správci, znalci, soudnímu tlumočníkovi a soudnímu překladateli. V současné době byly datové schránky podnikajícím fyzickým osobám (OSVČ) zřizovány pouze na základě jejich žádosti, nově však dojde ke zřízení datové schránky těmto osobám ze strany ministerstva vnitra automaticky.
  • Každé svéprávné fyzické osobě zapsané v základním registru obyvatel, která použije prostředek pro elektronickou identifikaci vydaný v rámci kvalifikovaného systému elektronické identifikace. Tedy také nepodnikajícím fyzickým osobám, pokud aktivně využívají prostředek kvalifikovaného systému elektronické identifikace (v současné době se jedná především o občanský průkaz s aktivovaným elektronickým čipem, ID Portálu národního bodu pro identifikaci a autentizaci (NIA ID), čipovou kartu pro vytvoření kvalifikovaného elektronického podpisu nebo bankovní Identitu).

V posledním uvedeném případě může osoba na svou žádost datovou schránku znepřístupnit, tedy „deaktivovat“, prostřednictvím ministerstvo vnitra.

Doposud byly ze zákona datové schránky automaticky zřizovány zejména právnickým osobám zapsaným v obchodním rejstříku, tedy firmám. Přijetím novely se tento okruh rozšířil o další právnické osoby ‚zapisované do registru osob‘, například nadace či spolky, a také podnikající fyzické osoby, což jsou typicky živnostníci.

Využívejte elektronické podpisy a elektronickou identitu. Poradíme, jak na to

Sjednocení okamžiku doručení

Další významnou legislativní změnou je sjednocení okamžiku doručení soukromoprávních dokumentů s okamžikem doručení veřejnoprávních dokumentů. Okamžikem doručení u obou druhů dokumentů bude okamžik, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má oprávnění k přístupu k dodanému dokumentu. V případě, že se osoba do své datové schránky pravidelně nepřihlašuje, existuje i fikce doručení, kdy dokument je považován za doručený ve lhůtě 10 dnů ode dne dodání dokumentu do datové schránky.

„Cílem této úpravy je zabránit obstrukcím při doručování dokumentů bez nutnosti rozlišovat, zda se jedná o doručování právě soukromoprávního dokumentu, anebo dokumentu obsahujícího veřejnoprávní úkon. To lze hodnotit jako krok správným směrem,“ dodal Jan Kubica.

SPECIÁL: Změny pro podnikatele od roku 2022

Zájem o datovky zvýšila pandemie

Používání datových schránek změní nejenom nadcházející úprava, do jejich fungovaní se výrazným způsobem zapsala také současná pandemie koronaviru. Během ní si totiž datovou schránku zřídilo na tři sta tisíc Čechů, pandemie tak jejich počet téměř zdvojnásobila. Zatímco před pandemií si datovou schránku zřídilo více než tisíc lidí pouze jednou, od začátku pandemie si občané za týden zřídí v průměru tři tisíce datových schránek.

Rostoucí zájem ukazují i další data. Zatímco na začátku roku 2020 mělo svou datovou schránku 159 tisíc fyzických osob, loni v lednu to bylo 224 tisíc a v polovině roku 2021 jejich počet dosáhl již 300 tisíc. Spolu s právnickými osobami a úřady dosáhl v lednu roku 2022 počet datových schránek čísla 1 milion a 426 tisíc.

„Datová schránka dává smysl především lidem, kteří potřebují komunikovat s úřady, ale nechtějí vyřizovat všechno osobně. Nechuť chodit na úřady nebo na poštu pak počet těchto lidí rychle zvedá. Pokud se nic nezmění, jen letos jich přibude dalších sto tisíc,“ říká Pavel Nemrava, ředitel divize eGovernment společnosti Software602, která má agendu datových stránek na starosti.

Zájem roste také díky tomu, jak přibývá služeb, které lze díky datové schránce zvládnout elektronicky, z pohodlí domova či firmy. Od června roku 2021 lze například požádat o výměnu řidičského průkazu z důvodu uplynutí jeho platnosti elektronicky. Toto on-line podání bylo spolu s elektronickou dálniční známkou a Jednou jízdenkou na železnici jedním z významných posunů digitalizace v dopravě.

Ročně si přitom řidičák po uplynutí desetileté platnosti mění kolem půl až tři čtvrtě milionů lidí. Ti od loňského roku mohou ušetřit jednu návštěvu úřadu. Na ten se pak musí dostavit až pro vyzvednutí nového řidičského oprávnění.

Dalibor Dostál


Sponzorovaný přístup k vybraným českým technickým normám a jiným technickým dokumentům

14.2.2022, Zdroj: IRZ (www.irz.cz)

Dovolujeme si Vás informovat, že na stránkách České agentury pro standardizaci (Agentura ČAS) byly v rámci tzv. sponzorovaného přístupu k českým technickým normám a jiným technickým dokumentům (ČSN) zveřejněny i položky týkající se problematiky v gesci MŽP.

Pro popis této služby si dovolujeme převzít text přímo zveřejněný Agenturou ČAS: „Sponzorovaným přístupem k českým technickým normám a jiným technickým dokumentům (ČSN) se ve smyslu ustanovení § 6c odst. 3 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozumí sponzorovaný přístup k ČSN, které jsou pro účely uvedené ve zvláštním právním předpisu závazné, jejich koncovým uživatelům na základě registrace způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Sponzorovaný přístup umožňuje Agentura prostřednictvím portálu „Sponzorovaný přístup k ČSN“.
Poplatníkem poplatku za sponzorovaný přístup k ČSN, které jsou zveřejňovány na tomto portále, je příslušné ministerstvo nebo jiný ústřední správní úřad, do jehož působnosti spadá právní předpis, pro jehož účely je stanovena závaznost sponzorované ČSN tak, jak vyplývá z ustanovení § 6d zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínkou pro využívání této služby, která je zcela bezplatná, je registrace na portálu Agentury ČAS – konkrétně se jedná o část s názvem „Sponzorovaný přístup k ČSN“ – https://sponzorpristup.agentura-cas.cz/K dispozici jsou plná znění příslušných norem, avšak pouze k nahlížení. Takto zveřejněné normy nelze tisknout či jiným způsobem šířit nebo rozmnožovat.

 


Výpis plateb pojistného ze sociálky už nepřijde poštou. Využijte on-line verzi

Informace o zaplaceném pojistném na důchodové pojištění za loňský rok jsou pro OSVČ k dispozici online na stránkách České správy sociálního zabezpečení. Informace, které byly dosud posílány poštou, najdete na eportále ČSSZ.

04.02.2022 / BusinessInfo.cz

Výpis zaplaceného sociálního pojištění za rok 2021 už tedy letos v únoru majitelům živnostenského listu do schránek nedorazí, sociálka je totiž přestala rozesílat v dopisech.

Všechny potřebné informace jsou k dispozici v sekci Informace o zaplacených zálohách na důchodové pojištění osob samostatně výdělečně činných.

Nemocenské pojištění

Součástí sociálního pojištění je i nemocenské pojištění OSVČ. I přehled těchto plateb najdete na stránkách ČSSZ. Účast OSVČ na nemocenském pojištění je nicméně dobrovolná. Je z něj poskytováno dlouhodobé ošetřovné, otcovská poporodní péče či peněžitá pomoc v mateřství.

„Informace potřebují podnikatelé kvůli vyplnění formuláře Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za předchozí kalendářní rok, který musejí odevzdat nejpozději měsíc po daňovém přiznání, tedy do 2. května respektive 2. června (pokud přiznání podáváte elektronicky),“ připomíná poradce Michal Dvořáček. Na zmíněných stránkách zároveň najdete na tento formulář odkaz.

Desetitisíce OSVČ ovšem od loňska využívají výhod paušální daně, kdy odvádějí jednu částku (zahrnující i sociální a zdravotní pojištění) na účty finančních úřadů.

Živnostníci si připlatí i v roce 2022. Zálohy na pojistné rekordně narostou

„V případě OSVČ v paušálním režimu je zobrazena pouze poměrná část paušální zálohy připadající na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, a to s datem, kdy byla po postoupení finanční správou připsána na účet příslušné OSSZ,“ informuje ČSSZ na svém webu.

Potřebujete datovku nebo bankovní identitu

Upozorňujeme, že kdo chce na webu zjistit, kolik na sociálním pojistném zaplatil, potřebuje k tomu aktivní datovou schránku nebo aplikaci eObčanka. Bez ověřené digitální identity se totiž na ePortál nepřihlásí. Využít lze i bankovní identitu.

Podnikatelé mohou zplnomocnit k přístupu na eportál i svého účetního nebo daňového poradce

„Výhodou je zde dostupný interaktivní formulář pro podání Přehledu o příjmech a výdajích za předchozí kalendářní rok, který se automaticky předvyplní základními údaji, jež o OSVČ evidujeme,“ informuje ústřední ředitel ČSSZ František Boháček.

Tím, že každoroční rozesílání dopisů nahradila snadno dostupná online verze, chce ČSSZ především odstranit zbytečnou administrativu a byrokracii.

Nové platby na sociální pojistné (minimální záloha se zvyšuje na 2841 korun) by měli podnikatelé začít platit měsíc po odevzdání daňového přiznání (tedy ihned po podání přehledu).

jap

Vše potřebné k podání daňového přiznání za rok 2021 v daňovém speciálu


Finanční trh 7 týden

22-02-22 IN Finanční trh 7 týden

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526