POVINNÉ TESTOVÁNÍ VE FIRMÁCH – aktuální informace

 3. 3. 2021

Vážení podnikatelé,
přinášíme Vám aktuální sadu užitečných informací k povinnému testování ve firmách:

 1. Zaměstnavatelé nově nesmí umožnit na pracovišti přítomnost zaměstnance, který v posledních 7 dnech neabsolvoval PCR test nebo Ag test nebo jiný preventivní test na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.
 2. Zaměstnanci jsou povinni se takovému testování podrobit.
 3. Pro zaměstnavatele s počtem zaměstnanců 250 a více platí povinnost testovat zaměstnance v následujícím režimu:
  a) smluvně musí mít dostupnost testů pro zaměstnance zajištěnu od 3. 3. 2021
  b) musí vyzvat zaměstnance, aby test absolvovali mezi 5. 3. a 12. 3. 2021 (tzn. s testováním by měl začít od 5. 3. 2021)
  c) od 12. 3. 2021 nesmí mít na pracovišti žádného zaměstnance, který by v posledních 7 dnech neabsolvoval některý z určených druhů testů s negativním výsledkem.
 4. Pro zaměstnavatele s počtem zaměstnanců od 50 do 249 platí povinnost testovat zaměstnance v následujícím režimu:
  a) smluvně musí mít dostupnost testů pro zaměstnance zajištěnu od 5. 3. 2021
  b) musí vyzvat zaměstnance, aby test absolvovali mezi 8. 3. a 15.3. 2021 (tzn. s testováním by měl začít od 8. 3. 2021)
  c) od 15. 3. 2021 nesmí mít na pracovišti žádného zaměstnance, který by v posledních 7 dnech neabsolvoval některý z určených druhů testů s negativním výsledkem.

Důležité termíny pro zaměstnavatele:

 • po 3. 3. 2021 musí být zajištěny testy (zaměstnavatelé s 250 a více zaměstnanci)
 • po 5. 3. 2021 musí být zajištěny testy (zaměstnavatelé s 50 až 249 zaměstnanci)
 • kdykoli po 5. 3. 2021, nejpozději však do 11. 3. 2021 výzva zaměstnancům podrobit se testům (zaměstnavatelé s 250 a více zaměstnanci)
 • kdykoli po 8. 3. 2021, nejpozději však do 14. 3. 2021 výzva zaměstnancům podrobit se testům (zaměstnavatelé s 50 až 249 zaměstnanci)
 • počínaje 12. 3. 2021 žádný zaměstnanec na pracovišti bez negativního testu (zaměstnavatelé s 250 a více zaměstnanci)
 • počínaje 15. 3. 2021 žádný zaměstnanec na pracovišti bez negativního testu (zaměstnavatelé s 50 až 249 zaměstnanci)
 1. Zaměstnavatelé mohou testování zaměstnanců organizovat v termínech dle svého uvážení, ale vždy tak, aby zaměstnanci bez negativního testu nebyla umožněna přítomnost na pracovišti.
 2. Pokud bude zaměstnanec v 7 dnech následujících po termínu testování vyhlášeném zaměstnavatelem vykonávat práci výlučně na jiném pracovišti zaměstnavatele, než na kterém je organizováno testování, je zaměstnavatel povinen umožnit takovému zaměstnanci (s výjimkou zaměstnance na home office), aby se podrobil testu mimo pracoviště zaměstnavatele.

Povinnost podrobit se testování se nevztahuje na zaměstnance, kteří:

 1. v 7 dnech následujících po termínu testování vyhlášeném zaměstnavatelem, budou nepřetržitě vykonávat práci z domova (formou home office).
 2. prodělali laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru  SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní a nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 K doložení prodělaného onemocnění COVID-19 si musí zaměstnanci vyžádat od svého ošetřujícího lékaře výpis z Informačního systému infekčních nemocí (ISIN), kde jsou přesně uvedena data o začátku nemoci a následné 90 denní lhůtě. SMS ani čestné prohlášení nestačí. Pokud má firma svého závodního lékaře, ten může pořídit tento výpis hromadně pro všechny zaměstnance firmy.
  Pokud má lékař tento úkon uvedený v seznamu hrazených úkonů, pak musí zaměstnanec tento výpis uhradit (obvykle se jedná o částku v řádu jednotek stokorun). Pokud lékař tento úkon v seznamu hrazených úkonů nemá, pak by neměl žádnou platbu vyžadovat.
 1. Zaměstnanci, který se odmítne podrobit testu, zaměstnavatel neumožní vstup na pracoviště. Pokud se přitom zaměstnavatel s takovým zaměstnancem nedohodne např. na výkonu práce z domova (home office) nebo čerpání dovolené, a ani nevyhoví jeho žádosti o neplacené volno, půjde na straně zaměstnance o tzv. jinou důležitou osobní překážku v práci, za kterou zaměstnanci podle zákoníku práce nepřísluší náhrada mzdy (zaměstnavatel nicméně může na základě vlastního uvážení nad rámec zákona náhradu mzdy poskytnout).
 2. Pokud po absolvování testu získá zaměstnanec pozitivní výsledek, je povinen uvědomit zaměstnavatele, opustit pracoviště do místa svého bydliště a informovat svého praktického lékaře, pokud jeho zaměstnavatel nestanovil, že má uvědomit podnikového lékaře zaměstnavatele. Není-li zaměstnanec schopen informovat svého nebo podnikového lékaře, musí informovat jiného poskytovatele zdravotních služeb nebo orgány hygieny. Zaměstnanci bude nařízena karanténa, a to minimálně do případného negativního výsledku následného PCR testu.
 3. Pro informace k testování lze kontaktovat celostátní informační linku pro firmy a OSVČ na telefonním čísle 1212, kterou provozuje Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Další důležité informace:

 1. Díky přehodnocení původního zákazu bude v provozovnách, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních), opět umožněna od středy 3. března 2021 i přímá konzumace pokrmů. U jednoho stolu ale bude smět sedět jen jeden strávník, a pokud se jedná o dlouhý stůl, musí být mezi strávníky alespoň dvoumetrová mezera nebo mechanické překážky, které brání šíření kapének.
 2. K úpravě také dochází od 3. března u délky nařízené karantény pro osoby, které žijí ve společné domácnosti s osobou nakaženou koronavirem a nelze dodržet podmínky její izolace od ostatních členů domácnosti. Nově se délka karantény v takovém případě zkracuje z 21 dnů na 14 dnů.
 3. K upřesnění dochází rovněž u

  , kterým se omezuje volný pohyb osob. Mezi výjimky ze zákazu vycházení v denní době se nově doplňuje účast na shromáždění a upřesňuje se, že osoby, které se takového shromáždění účastní, musí používat respirátor či chirurgickou roušku či obdobně účinný certifikovaný prostředek na ochranu dýchacích cest.

Ministryně financí vydala v reakci na pandemii nový, tentokrát již 15. generální pardon.

Prominutí se týká povinností na DPH, kdy s cílem omezit osobní kontakty, ke kterým dochází, když podnikatelé předávají daňové doklady v analogové podobě externím účetním a daňovým poradcům za účelem zpracování daňových přiznání a kontrolních hlášení k DPH. Povinnosti týkající se zdaňovacího období únor 2021, resp. připadající na březnové termíny se odkládají na 15. dubna. Detaily naleznete ve Finančním zpravodaji č. 13/2021.

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526