Právní aktuality – PPS advokáti, s.r.o.

 20. 7. 2021

Další vlna epidemie COVID -19? Špatně nastavené „podmínky nepředvídatelnosti“ mohou druhou smluvní stranu chránit více než vás.

I pokud jste v minulosti ve smlouvách pamatovali na úpravu vyšší moci a podstatné změny okolností nebo jste spoléhali na znění zákona, nic z uvedeného Vás již nyní nemusí dostatečně chránit, resp. chrání více než vás druhou smluvní stranu. Zmíněné instituty jsou totiž úzce spojené s prvkem nepředvídatelnosti. Dnes však lze konstatovat, že další vlna epidemie nepředvídatelná není, a tedy nejsou nepředvídatelná ani některá související vládní omezení a restrikce omezující běžný obchodní styk.

Především v rámci dlouhodobých dodavatelsko-odběratelských vztahů se v praxi setkáváme se špatně nastavenými „podmínkami nepředvídatelnosti“. Ty by v optimálním případě měly nepříliš obecně, avšak ani příliš konkrétně definovat, která opatření a jiné skutečnosti ještě předvídatelné jsou a které již nikoli. Dodavatelům hrozí riziko toho, že budou za prodlení a škodu odpovídat bez dalšího, jakkoli jim faktická situace skutečně bránila dodat zboží či poskytnout služby včas. Při příliš širokém nastavení těchto podmínek ve smlouvě naopak hrozí odběratelům, že se dodatelé budou snažit účelově zprostit své odpovědnosti za prodlení. Zejména podnikatelům v době náznaků další vlny epidemie doporučujeme u klíčových smluv „podmínky nepředvídatelnosti“ včas prověřit.

Extrémní zdražování stavebních materiálů vs. zafixované ceny

V posledních měsících jsme svědky téměř bezprecedentního nárůstu nákladů na zhotovení staveb, a to v řádu desítek až stovek procent. Stavební zakázky mají přitom povětšinou pevně stanovenou konečnou cenu, přičemž sjednávané inflační doložky vzhledem k procentuálnímu zvýšení cen zpravidla přestávají být relevantní.

Objednatelé staveb by si měli ověřit, zda v jejich případě nebude mít zvýšení cen materiálů vliv na konečnou cenu stavby.

Stavebním společnostem doporučujeme hledat právní řešení přenesení alespoň části nákladů na objednatele, například uplatněním práva na obnovení jednání o smlouvě (při absenci převzetí nebezpečí změny okolností). S ohledem na to, že se konec nárůstu cen nepředpokládá, je vhodné také včas prověřit možnosti výpovědi či odstoupení od smlouvy.

PPS advokáti s.r.o.

www.ppsadvokati.cz

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526