Právní aktuality

 16. 11. 2021

Vymáháte „malou“ pohledávku v exekučním řízení? Po 1.1.2022 může exekutor za stanovených podmínek takovouto exekuci zastavit.

Dne 1.1.2022 nabyde účinnosti novela občanského soudního řádu a exekučního řádu, která byla provedena zákonem č. 286/2021 Sb. Předmětná novela mění i postup při vymáhání tzv. malých pohledávek, přičemž tato změna se dotkne také exekučních řízení zahájených před 1.1.2022.

Pokud byla exekuce nařízena před více než třemi lety (tzn. usnesení o nařízení exekuce nabylo právní moci před 1.1.2019) pro vymožení pohledávky oprávněného nepřevyšující částku 1.500,- Kč bez příslušenství a pokud v takovéto exekuci nebylo v posledních třech letech nic vymoženo, bude exekutor v prvním čtvrtletí roku 2022 zasílat výzvy oprávněným ke složení zálohy na náklady exekuce. Výše této zálohy bude stanovena v novelizovaném znění vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., přičemž dle návrhu by výše této zálohy na náklady exekuce měla činit 500,- Kč.

Nesloží-li oprávněný ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy exekutora zálohu na náklady exekuce, exekutor exekuci zastaví. Naopak je-li oprávněným záloha na náklady exekuce složena, soud po dobu 3 let od složení zálohy nerozhodne o zastavení exekuce pro nemajetnost bez návrhu a je-li podán návrh na zastavení exekuce pro nemajetnost (ať již před složením zálohy a nebylo o něm dosud rozhodnuto, nebo je návrh  podán v době 3 let od složení zálohy) soud jej zamítne.

Výše uvedený postup, tedy výzva k úhradě složení zálohy a případná hrozba zastavení exekuce, se neuplatní, probíhá-li proti povinnému insolvenční řízení nebo pokud se jedná o vymáhání pohledávky výživného, pohledávky za náhradní výživné (podle zákona č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném), pohledávky náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraví nebo pohledávky náhrady újmy způsobené úmyslnými trestnými činy. Skončí-li insolvenční řízení vedené proti povinnému jinak než osvobozením dlužníka od placení neuspokojených pohledávek, bude exekutor zasílat výzvu k úhradě nákladů exekuce ve lhůtě 3 měsíců od skončení insolvenčního řízení.

Pokud dojde k zastavení exekuce shora popsaným způsobem, náleží oprávněnému náhrada ve výši 30 % vymáhané pohledávky bez příslušenství. Bylo-li na jistinu pohledávky v řízení před zastavením exekuce něco vymoženo, snižuje se tato náhrada o výši již uhrazené částky. O přiznání náhrady rozhodne exekutor v usnesení o zastavení exekuce, přičemž přiznaná náhrada bude poskytována formou slevy na dani z příjmů. Při zastavení exekuce exekutorem za shora popsaných podmínek nemá žádný z účastníků nárok na náhradu nákladů řízení.

Pro pohledávku, která byla předmětem zastavené exekuce nelze podat nový exekuční návrh ani nemůže být uplatněna před soudem ani jiným orgánem. Závazek, z něhož měl oprávněný vůči povinnému pohledávku vymáhanou v zastavené exekuci, zaniká ke dni právní moci usnesení o zastavení exekuce v rozsahu, v jakém byla oprávněnému přiznána náhrada.

Upozorňujeme, že shora popsaný postup se vztahuje pouze k pohledávkám nepřevyšujícím částku 1.500,- Kč bez příslušenství, pokud jsou po dobu delší než tři roky vymáhány v exekučním řízení a po dobu tří let na ně nebylo vymoženo ničeho.

Věřitelům doporučujeme provést soupis svých malých pohledávek dlouhodobě vymáhaných v exekučních řízení a pokud se jedná o zjevně nedobytnou pohledávku zvážit uhrazení zálohy na náklady exekuce k výzvě exekutora či případné zastavení exekuce za náhradu ve výši 30 % vymáhané pohledávky bez příslušenství.

PPS advokáti, s.r.o.

www.ppsadvokati.cz

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526