Právo na zvýšení pevně stanovené odměny

 12. 5. 2022

AKTUALITY – PPS advokáti s.r.o.

Právo na zvýšení pevně stanovené odměny při zvyšování cen materiálu a lidské práce, zejména ve smlouvě o dílo.

V poslední době dochází k poměrně velkému nárůstu počtu dotazů týkajících se práva na zvýšení pevně stanovené odměny ve smlouvě při zvyšování cen materiálu a lidské práce. Zvyšování cen materiálu a lidské práce je ve většině případů způsobeno nepříznivou a nepředpokládanou situací na Ukrajině, případně změnami způsobenými pandemií Covid-19.

Smluvní strana v pozici zhotovitele je často toho názoru, že při pevně sjednané odměně ve smlouvě již nemá právo na zvýšení odměny bez dobrovolného ujednání s objednatelem. Tento názor však nemusí být vždy správný, neboť zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, upravuje v ustanovení § 1765 právo na obnovení jednání o smlouvě a narovnáních smluvních podmínek pokřivených změnou okolností tak podstatnou, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění. Další možnou změnu sjednané odměny upravuje ustanovení § 2620 odst. 2 občanského zákoníku zakotvující právo na zvýšení odměny za dílo, v případě, kdy je odměna sjednána jako pevná a nastane-li zcela mimořádná okolnost, která podstatně stěžuje dokončení díla. Shora uvedená ustanovení občanského zákoníku zakotvující právo na zvýšení odměny a právo na obnovení jednání o ceně, mohou nicméně smluvní strany ve smlouvě vyloučit.

Dovolíme si také upozornit na skutečnost, že právo na obnovení jednání z důvodu nepříznivých a nepředvídatelných skutečností a právo na zvýšení odměny, může být uplatněno přiměřeně i ve vysoutěžených zakázkách dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Úprava odměny za dílo v takovém případě musí splňovat podmínky stanovené uvedeným zákonem, a to zejména ustanovením § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek. Skutečnost, že negativní situaci způsobující enormní zvýšení nákladů na dokončení díla je nutné řešit, doplňuje i fakt, že Ministerstvo pro místní rozvoj a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydaly společné stanovisko k problematice nárůstu cen stavebních materiálů, které se právě zabývá možností zadavatelů zvýšit odměnu za dílo. Další dokumenty vydané Ministerstvem pro místní rozvoj společné stanovisko dále konkretizují o postup určující přiměřené zvýšení odměny, a to zejména za pomoci indexu cen stavebních děl podle druhů staveb či za pomoci indexu spotřebitelských cen. Na straně objednatelů a zadavatelů veřejných zakázek by měla být snaha najít kompromisní řešení se zhotovitelem, neboť nedokončení díla s vysoutěženým zhotovitelem, by jim mohlo přinést více náklady v podobě nového výběrového řízení, ve kterém bude pravděpodobně vysoutěžena zakázka za vyšší, respektive aktuální, tržní odměnu.

Zhotovitelům, které ovlivnila negativní nepředvídatelné okolnost, lze doporučit, aby si zkontrolovali smlouvy, zda není vyloučeno užití shora uvedených ustanovení a zda jsou splněny podmínky pro zvýšení odměny a aby případně následně kontaktovali objednatele za účelem obnovení jednání o smlouvě za účelem zvýšení ceny.

PPS advokáti, s.r.o.

www.ppsadvokati.cz

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526