Talenty pro firmy v česko-polském příhraničí II


Projekt je spolufinancován z EFRR prostřednictvím Euroregionu Glacensis

Název projektu: Talenty pro firmy v česko–polském příhraničí II
Registrační číslo projektu:CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002109
Realizace projektu: od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021

Cílem projektu je na navázání a posílení spolupráce, výměna zkušeností a příkladů dobré praxe v oblasti zvyšování zájmu mladé generace o techniku, technické obory a s tím související profese. Vzájemné poznání zaměstnavatelů a škol na obou stranách hranice, zlepšení propagace a medializace oborů technického směru, zvýšení image těchto oborů a  přilákání nadaných žáků. Dalším z cílů je posílení dlouhodobé kampaně podpory technických oborů na krajské úrovni, vzájemné představení spolupráce základních škol se středními školami a zaměstnavatelskou sférou. Jedním z hlavních záměrů je ojedinělou formou zvýšit v dětech zájem o techniku. Nedílnou součástí je ukázka mezigenerační spolupráce při řešení zadaných úkolů, zapojí se žáci základních škol, středních škol i dospělá populace – zaměstnanci regionálních firem.

Hlavními aktivitami projektu budou soutěže v sestavování polytechnické stavebnice a dny techniky. Soutěž v sestavování polytechnické stavebnice: na každé straně hranice se uskuteční oblastní kolo. Soutěžit bude 3-5 národních týmů a jako host se zúčastní jeden tým z druhé strany. Týmy jsou smíšené 8-mi členné složené ze tří žáků ZŠ, tří studentů SŠ, zástupce firmy a pedagogického pracovníka. V daném časovém limitu týmy postaví a zprovozní dle zadání nové funkční zařízení na bázi polytechnické stavebnice. Disciplíny jsou vyhodnocovány mezinárodní porotou hodnotitelů na základě předem přesně popsaných kritérií. Vybrané disciplíny si může vyzkoušet i nesoutěžní veřejnost, členové poroty, pracovníci úřadů práce, kariéroví poradci a ostatní hosté. Porotou určený počet týmů postoupí do mezinárodního kola, které se poté uskuteční na české straně hranice. Druhou aktivitou projektu jsou Dny techniky v ČR i PL. Ve vyhrazeném dni se žáci zúčastní prohlídky firmy, která bude spojena s řešením jednoduchého technického problému zadaného firmou. Akce bude zároveň setkáním všech partnerů, vzdělávacích institucí a zaměstnavatelů určeným k vzájemné výměně informací, případně vzájemným návštěvám a poznání.

Partneři projektu:
Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje
Sudetska Izba Przemyslowo-handlowa w Swidnicy

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526