BOZP – Informace nejen pro podnikatele.

 18. 3. 2024

Z kontrolní činnosti inspektorátu práce – úraz v důsledku zanedbání bezpečnosti práce.* 

Hasičský záchranný sbor vydal doporučení pro bezpečnost a požární prevenci střešních FVE.* 

Startuje kampaň VÚBP, v.v.i. pro zaměstnavatele, VSAĎTE NA SPRÁVNÉ PŘIDĚLENÍ OOPP.* 

Z kontrolní činnosti inspektorátu práce – úraz v důsledku zanedbání bezpečnosti práce.

1.3.2024, Zdroj: SUIP

Opomenutí bezpečnostních opatření a nelegální zaměstnávání – to jsou dva časté prohřešky, které se v praxi objevují.

Na tomto případu si ukážeme, jaké důsledky může mít zanedbání bezpečnosti práce ve spojitosti s využíváním nelegálního zaměstnávání na pracovišti. Jak malá opomenutí a špatná vzájemná informovanost v celém řetězci firem a pracovníků působících na pracovišti mohou vyústit až v havárii s mnohamilionovou škodou a ohrožením životů všech přítomných.

Podnik zabývající se chemickou výrobou si objednal u svého dodavatele úpravy technologie na pracovišti zásobníků s hořlavými kapalinami. Dodavatel těchto úprav přizval na pracoviště podniku chemické výroby k provedení dohodnutých prací mimo své zaměstnance také dvě osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), aniž o tom informoval zadavatele. Ten tak nemohl dostatečně informovat všechny osoby nacházející se na nebezpečném pracovišti o možných hrozících rizicích.

Pracoviště se zásobníky s hořlavými kapalinami bylo dle platných vnitřních dokumentů podniku klasifikováno jako prostředí s nebezpečím výbuchu, a to konkrétně hořlavých plynů a par. Předchozí den navíc probíhala vizuální kontrola hladin zásobníků s hořlavými kapalinami. Ta  se provádí přes horní hrdla, která jsou na zásobnících opatřena poklopy. Po této kontrole zůstaly zásobníky nezajištěny a měly být následně druhý den údržbou „zadeklovány“. Tím došlo k tomu, že horním poklopem nezajištěným pomocí šroubů, do zásobníku kontinuálně natékala látka. Při plnění zásobníku tak docházelo k vyrovnání tlaků mezi vnitřní a venkovní atmosférou, a tato směs explozivních plynů a par unikala mezerou mezi hrdlem a poklopem. Nezajištění poklopů zásobníků šrouby tak vyřadilo jednu z pojistek proti možnému výbuchu. Důležitou informaci o nezajištěných poklopech věděli v den exploze ráno vedoucí zaměstnanci provozu zadavatele, nicméně tuto informaci nepředali dodavatelské firmě ani dvěma OSVČ, kteří samotné práce v nebezpečném prostředí pro dodavatelskou firmu prováděli. Nepředání této informace ve spojení s nevydáním Příkazu V, upravujícím činnost dodavatele v prostředí s nebezpečím výbuchu, a důsledným nezajištěním zásobníků s hořlavými kapalinami nakonec vedlo ke zbytečné havárii.

Upozornění

V interním dokumentu zadavatele Dokumentace o ochraně před výbuchem je uvedeno, že „Při provozu musí být bezpečnostní krytování zařízení uzavřeno.“ Dále se upozorňuje na fakt, že „Mechanické jiskry se mohou vyskytnout i v rámci normálního provozu, a to při použití nevhodného nářadí. Vznik mechanické jiskry se dá předpokládat rovněž při práci na údržbě zařízení, při opravách, resp. rekonstrukcích (nevhodné nářadí, broušení, řezání apod.). Tyto práce je možné provádět pouze na základě příkazu k práci (Příkaz V), kde jsou mj. popsána i nutná bezpečnostní opatření. Tyto práce (broušení, řezání atd.) mohou být prováděny pouze na odstaveném a řádně odvětraném zařízení…“.

V den výbuchu totiž prováděla OSVČ zajištěná dodavatelem na tomto nebezpečném pracovišti rozřezávání ocelové konstrukce z lešení ve výšce zhruba 4 metrů nad zemí. V prostředí plném výbušné směsi, bez informace o tom, v jak nebezpečném prostředí se nachází, když byla jeho nebezpečnost ještě zvýšena nezajištěním zásobníků s hořlavými kapalinami. Při práci s úhlovou bruskou došlo pravděpodobně od jiskrného proudu k iniciaci hořlavých plynů a par, což vedlo k explozi jednoho ze zásobníků s hořlavou kapalinou. Po zcela destruktivním výbuchu zásobníku nastalo zahoření rozlité hořlavé kapaliny i porušených potrubních tras. Při této události byla jedna z OSVČ těžce zraněna po vystavení účinkům výbuchu, pádu z výšky a rovněž i zcela specifickým toxickým účinkům nebezpečné chemické látky. Protože se nejednalo o pracovníka v zaměstnaneckém poměru, tak zraněná osoba neměla nárok na odškodnění při pracovním úrazu (bolestné, ušlý výdělek, léčebné výlohy), jelikož každý zaměstnavatel zaměstnávající alespoň jednoho zaměstnance musí být ze zákona pojištěn pro případ pracovního úrazu či nemoci z povolání.

ZJIŠTĚNÍ PŘI KONTROLE

Při kontrole prováděné místně příslušným oblastním inspektorátem práce byly zjištěny zásadní skutečnosti:

 • Víka zásobníků skladujících hořlavé kapaliny byla v den mimořádné události pouze přiklopená a jejich těsnost nebyla zajištěna pomocí instalovaných uzávěrů. Tím bylo umožněno šíření výbušné atmosféry mimo zásobník.
 • Dále bylo zjištěno, že na tuto činnost dodavatele v prostředí s nebezpečím výbuchu nebyl vydán „příkaz V“, ale bylo vydáno pouze obecné povolení na činnosti bez nebezpečí výbuchu. „Příkazem V“ by byly stanoveny mj. pokyny k zajištění pracoviště k ochraně před vznikem výbušné atmosféry a opatření, která je nutná provést před samotným zahájením činností v prostoru s nebezpečím výbuchu. V takto klasifikovaném prostředí hrají stanovené pokyny a opatření klíčovou a zásadní roli.

Neméně důležitou skutečností bylo zjištění, že spolupracující subjekty, chemický podnik a dodavatel, se vzájemně písemně neinformovaly o konkrétních rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením.

Kontrola v souvislosti s touto událostí byla provedena v rámci celého řetězce (chemický podnik, dodavatel i OSVČ). Předmětem kontroly byla jak oblast dodržování povinností v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, tak i oblast umožnění výkonu nelegální práce a výkon nelegální práce. Kontrolou bylo zjištěno, že činnost OSVČ konajících práci pro dodavatele měl charakter závislé práce. Dle zákoníku práce je nutné při výkonu závislé práce uzavřít pracovněprávní vztah (pracovní smlouvu, dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr), k čemuž v tomto konkrétním případě nedošlo. Oblastní inspektorát práce tedy konstatoval i výkon nelegální práce.

JAK ZABRÁNIT PODOBNÉ UDÁLOSTI ČI JEJÍMU OPAKOVÁNÍ?

 • Je potřeba pravidelně aktualizovat a důsledně dodržovat dokumentaci o ochraně před výbuchem, zejména stanovit a kontrolovat, které činnosti smějí být prováděny pouze na základě písemného příkazu k provedení prací („příkaz V“) – nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu.
 • Při spolupráci více zaměstnavatelů na jednom pracovišti se vzájemně informovat o možných rizicích, které by mohly ohrozit život a zdraví zaměstnanců –  zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
 •  Udržovat legální pracovněprávní vztahy. — zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

PONAUČENÍ

Ponaučením z této mimořádné události je skutečnost, že nestandardní stav u jakéhokoliv subjektu (např. probíhající investiční akce bez zastavení výroby, provádění oprav, servisní činnost) ve spojení s přítomností osob externího dodavatele neznající podmínky pracoviště, vedou k situacím ohrožující zdraví a život všech zúčastněných.

Nejdůležitějším faktorem zabraňujícím těmto situacím, je poskytnutí konkrétních informací, resp. rizik a přijatých opatření k ochraně před jejich působením s následným předáváním v celém řetězci subdodavatelů.

Dále je nutné pamatovat, že zaměstnanec je ze zákona oproti OSVČ mnohem lépe chráněn proti následkům pracovního úrazu.

Příkaz V musí obsahovat zejména:

 1. datum vydání a dobu platnosti příkazu,
 2. termín zahájení výkonu práce, popřípadě přerušení práce (datum, hodina),
 3. termín ukončení práce (datum, hodina) stvrzený podpisy vedoucího práce a osoby pracoviště přejímající,
 4. název a druh práce a vymezení prostoru, kde bude práce vykonávána,
 5. pokyny k zajištění pracoviště k ochraně před vznikem výbušné atmosféry, popřípadě k jeho uvedení do původního stavu,
 6. stanovení opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která musí být provedena před zahájením práce,
 7. seznam a popis ochranných a zásahových prostředků pro případ zdolávání mimořádných událostí, například věcných prostředků požární ochrany,
 8. jméno a příjmení a podpis oprávněného zaměstnance, který příkaz zpracoval, popřípadě vydal,
 9. jméno a příjmení a podpis vedoucího práce, který za provedení práce odpovídá a který příkaz převzal,
 10. jména a příjmení osob, které budou práci vykonávat, a jejich podpisy, kterými tyto osoby stvrzují, že byly náležitě poučeny, seznámeny se způsobem zajišťování pracoviště a srozuměny se způsobem provedení práce,
 11. další nezbytné údaje jako je například uvedení, že práce je vykonávána pod dozorem nebo pod dohledem nebo určení osoby, pověřené dozorem nebo dohledem nad výkonem práce nebo zápis o předání pracoviště.

Hasičský záchranný sbor vydal doporučení pro bezpečnost a požární prevenci střešních FVE.

20.2.2024, Zdroj: GŘ HZS ČR (www.hzscr.cz)

Při řádné instalaci a pravidelné údržbě je fotovoltaická elektrárna (FVE) naprosto bezpečná technologie. Nicméně je žádoucí být informován o tom, jak se zachovat, když v budově se solární elektrárnou vznikne požár.

Nová publikace

Vzhledem k tomu, že byla shledána velmi špatná nebo nedostatečná informovanost nejen vlastníků FVE, ale i stavebníků a dalších státních orgánů, byla založena pracovní skupina Fire, která sdružuje odborníky z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Praze, Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, Solární asociace a zástupce instalační a servisní společnosti Photon Energy Operations.

Společným cílem pracovní skupiny Fire je informovat vlastníky střešních fotovoltaických instalací, ale i instalační firmy a další orgány o zásadách požární ochrany a bezpečnosti solárních elektráren.

Pracovní skupina vydala společnou publikaci Zásady protipožárního zabezpečení střešních instalací FVE a opatření požární prevence“, která má za cíl chránit fotovoltaické elektrárny před rizikem požáru. Publikace se tématice věnuje komplexně.

Komplexní pohled na bezpečnost

Při rádné instalaci a pravidelné údržbě je fotovoltaika naprosto bezpečná technologie, je ale také dobře vědět, jak se zachovat, když v budově se solární elektrárnou vznikne požár.
Každý majitel FVE nebo pracovník odborné instalační firmy by měl dbát na protipožární bezpečnost od úplného začátku projektování střešní elektrárny, přes její instalaci, k provozu a údržbě FVE.

„Brožura má tedy spíše preventivní charakter. Pokud je fotovoltaický panel nainstalován na střechu předepsaným způsobem, riziko vzniku požáru je minimální. Výroba elektřiny ze slunce se proto řadí k nejbezpečnějším,“ říká Veronika Hamáčková, výkonná ředitelka Solární asociace.

„Instalace fotovoltaických zařízení na stavby jsou progresivním krokem ke snižování zátěže životního prostředí, ovšem vždy musí jít ruku v ruce s dalšími základními požadavky, jako jsou mechanická odolnost, bezpečnost při užívání nebo právě požární bezpečnost. Vzniklá publikace je významná tím, že svými doporučeními nastavuje standardy pro instalaci a provoz FVE z hlediska požární bezpečnosti, což v české praxi doposud chybělo,“ vysvětluje Antonín Lupíšek z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT.

Prevence rizika požárů

Expertní tým zpracoval zásady nejen pro nově plánované instalace, ale i pro stávající. Brožura obsahuje i nejdůležitější informace pro situaci, kdy bohužel dojde k požáru v budově, který může zasáhnout i střešní solární elektrárnu.

„S očekávanou výstavbou střešních solárních elektráren v České republice je naprosto nezbytné spolupracovat na prevenci rizika požáru“, dodává krajský vyšetřovatel požárů Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje Libor Pospíšil. Tato publikace si bere za cíl nejen zvýšení povědomí veřejnosti o protipožárních zásadách, ale i zvýšení bezpečnosti samotných hasičů a záchranářů.“

Přesto, že riziko vzniku požáru na samotné elektrárně je minimální, je rozumné jej pomocí pravidelného servisu a údržby dál snižovat. „Jedná se především o pravidelné preventivní kontroly a provedení oprav dřív, než dojde k poškození komponent“, vysvětluje ředitel společnosti Photon Energy Operations, která se zabývá servisem a provozem solárních elektráren. „Pomoc zde může i dobrý monitoring elektrárny a kontinuální vyhodnocení dat z výroby elektřiny“, dodává Calda.

Brožura je ke stažení ZDE

kpt. Mgr. Libor Pospíšil
krajský vyšetřovatel požárů

Související dokumenty

Startuje kampaň VÚBP, v.v.i. pro zaměstnavatele CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA SPRÁVNÉ PŘIDĚLENÍ OOPP.

11.3.2024, Zdroj: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. (www.vubp.cz)

V Česku byla zahájena kampaň pro zaměstnavatele pod názvem CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA SPRÁVNÉ PŘIDĚLENÍ OOPP. Jejím posláním je šířit informace pro zaměstnavatele k ochraně zdraví jejich zaměstnanců. Motto kampaně zní Nejlepší způsob bezpečnosti práce je včasná a účinná prevence.

Zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečností a ochrany zdraví při práci (BOZP) a přijímáním opatření k předcházení rizikům. Cílem těchto opatření je minimalizovat pravděpodobnost vzniku pracovního úrazu, poškození zdraví zaměstnance nebo jiné mimořádné události na pracovišti. Jedním z opatření je například přidělování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) určených k ochraně osob. Mají chránit před konkrétním rizikem a zabraňovat nebo snižovat působení nebezpečných a škodlivých faktorů práce a pracovního prostředí. Úspěšní manažeři firem již pochopili, že investice do BOZP se jim rozhodně vyplatí, a to jak ekonomicky, tak ve formě dobrého hodnocení jako zaměstnavatele, který si váží zdraví svých zaměstnanců. Tito zaměstnavatelé tak vsadili na prevenci a uvědomili si její ekonomický a obchodní přínos.

Někteří zaměstnavatelé však stále kladou ekonomickou stránku firmy na první místo a BOZP berou spíše jako ekonomické břemeno. Často argumentují, že pravděpodobnost vzniku pracovního úrazu nebo poškození zdraví zaměstnance je malá, takže investovat čas a peníze do této oblasti se jim nevyplatí. Přitom však statistiky uvádějí, že měsíčně vznikne jeden pracovní úraz pro chybějící, nedostatečné nebo nevhodné OOPP.

Jednotlivé osvětové a vzdělávací materiály budou v průběhu roku 2024 zveřejňovány na webových stránkách a sociálních sítích, např. na https://vubp.cz/kampane/. Již nyní je dostupný 1. plakát Osobní ochrana.

 

 

 

 

 

 

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526