BOZP – Informace nejen pro podnikatele.

 25. 3. 2024

Startuje celoevropská kampaň nazvaná „Pracuj bez úrazu“.* 

Mezinárodní den žen 2024: investice do žen na pracovišti.* 

CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA VSAĎTE NA SPRÁVNÉ PŘIDĚLENÍ OOPP I. – Osobní ochrana.* 

Startuje celoevropská kampaň nazvaná „Pracuj bez úrazu“.

19.3.2024, Zdroj: Státní úřad inspekce práce (www.suip.cz)

Cílem kampaně, do které se zapojí inspektoráty práce ze všech členských států Evropské unie, je upozornit na problematiku pracovních úrazů a sdílením znalostí šetření pracovních úrazů přispět ke snížení pracovní úrazovosti.

Součástí pravidelné kampaně jsou kontroly, které provádí ve stejném období, s totožným zaměřením a obvykle na základě stejného checklistu inspektoři BOZP (bezpečnost a ochrany zdraví při práci) z celé Evropské unie, případně i zemí ESVO (Evropské sdružení volného obchodu). V České republice je bezpečnost práce a ochrana zdraví na pracovišti rozdělena do působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí – bezpečnost práce kontrolují orgány inspekce práce, a Ministerstva zdravotnictví –  ochranu zdraví při práci kontrolují krajské hygienické stanice.

Zadání jednotlivých kampaní schvaluje SLIC (Výbor vrchních inspektorů práce) a vytváří je dobrovolníci z inspekcí jednotlivých členských států, kteří spolupracují i s Evropskou komisí, případně s agenturou EU-OSHA (Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci se sídlem ve španělském Bilbau).

Zadání kampaně ZDE

Kontroly v rámci aktuální kampaně budou probíhat v odvětví zemědělství a lesnictví (CZ NACE A 01 a 02), stavebnictví (CZ NACE F 41, 42 a 43) a v dopravě (CZ NACE H 49.3 a 49.4), a to u zaměstnavatelů s 1–250 zaměstnanci – tzn. mikro, malé a střední podniky, které pro oblast BOZP mnohdy nemají dostatečné personální ani ekonomické zdroje, a inspekce práce tak může být nápomocna nejen při své kontrolní roli, ale především i při své informační a osvětové roli.

Cílem kampaně nebude jen kontrola dodržování právních předpisů k zajištění BOZP, ale zejména rozšíření informací o právech a povinnostech v oblasti pracovní úrazovosti, dále informací o důležitosti šetření příčin a okolností pracovních úrazů a zejména i informací o nutnosti přijímání následných preventivních opatření proti opakování úrazů na pracovištích.

Inspektoři se při kontrolách zaměří na:

 • systém organizace a řízení BOZP,
 • vyhledání a vyhodnocení rizik souvisejících s prací a seznámení zaměstnanců s nimi,
 • poskytování OOPP a kontrolu jejich používání zaměstnanci,
 • odbornou a zdravotní způsobilost zaměstnanců, školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP,
 • povinnosti na úseku pracovní úrazovosti, evidenci úrazů, kontrolu příčin a okolností vzniku pracovních úrazů, zejména bude kladen důraz na přijetí opatření proti opakování pracovních úrazů a jejich realizace.

Tiskové materiály SÚIP


Mezinárodní den žen 2024: investice do žen na pracovišti.

10.3.2024, Zdroj: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (cz.osha.europa.eu)

U příležitosti Mezinárodního dne žen v roce 2024 zveřejnila agentura EU-OSHA nový diskusní dokument, který zkoumá genderové aspekty práce na dálku a klíčové problémy, s nimiž se potýkají ženy.

Článek upozorňuje na dopad přechodu na práci na dálku a hybridní modely a odhaluje, jak tyto změny neúměrně ovlivňují dobré pracovní podmínky žen a jejich začlenění na trhu práce.

Vyzývá k regulačním reformám zohledňujícím genderové aspekty a k dalšímu výzkumu prvků genderové předpojatosti v podnikových a vnitrostátních politikách.

Přečtěte si diskusní dokument Zkoumání genderového rozměru práce na dálku: důsledky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Více informací naleznete v našem tematickém oddíle Ženy a bezpečnost a ochrana zdraví při práci.


CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA VSAĎTE NA SPRÁVNÉ PŘIDĚLENÍ OOPP I. – Osobní ochrana.

11.3.2024, Zdroj: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. (www.vubp.cz)

Nejlepší způsob bezpečnosti práce je včasná a účinná prevence. Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) se přidělují k ochraně před definovanými riziky.

Plakát ke stažení ZDE

Jak přidělit OOPP

 • nejsou-li dostatečně účinná přijatá opatření v rámci analýzy a hodnocení rizik (tzv. zbytková rizika),
  přidělují se OOPP – přitom musíme znát:

  • konkrétní riziko (hluk, chemická látka…)
  • dobu působení rizika (jak dlouho působí)
  • intenzitu rizika (s jakou silou/koncentrací působí)
 • OOPP se přidělují bezplatně
 • OOPP se vyměňují neprodleně po jejich poškození – ztrátě ochranných vlastností

Základní požadavky na OOPP

 • chrání proti riziku po celou dobu jeho působení
 • neohrožují zdraví uživatele
 • nebrání uživateli ve výkonu práce
 • splňují požadavky nařízení (EU) 2016/425 k OOP

Na základě čeho jsou OOPP přidělovány

 • na základě analýzy rizik
 • na základě informací v návodu výrobce či jiných
 • dokumentů, např. bezpečnostního listu
 • podléhá-li obuv a oděv zaměstnance nadměrnému opotřebení nebo znečištění

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526