BOZP – Informace nejen pro podnikatele.

 1. 4. 2024

Co zajímá inspektoráty práce?* 

Elektrická zařízení – oprávnění organizace.* 

Oprávnění provádět kontrolu kompresoru.* 

Co zajímá inspektoráty práce?

14.3.2024, Zdroj: SUIP

Státní úřad inspekce práce se v letošním roce zaměří na odhalování nelegálního zaměstnávání a zastřeného zprostředkování zaměstnání.

Státní úřad inspekce práce plánuje v roce 2024 provést u zaměstnavatelů nejméně 19 200 kontrol. Z tohoto počtu bude 8 700 kontrol zaměřeno na dodržování bezpečnosti práce na pracovištích a bezpečný provoz vyhrazených technických zařízení, 3 800 kontrol na dodržování pracovních vztahů a podmínek, na odhalování nelegálního zaměstnávání a na oblast zaměstnanosti se zaměří 6 700 kontrol. Kromě inspekční činnosti v oblasti bezpečnosti práce a vyhrazených technických zařízení budou oblastní inspektoráty práce provádět rovněž kontroly příčin a okolností pracovních úrazů.

S ohledem na nedostatek pracovních sil, zaměstnávání cizinců a vzdělanostní strukturu pracovní síly, která ne vždy odpovídá poptávce po určitých profesích, se na trhu práce stále více projevují negativní dopady na oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a pracovněprávních vztahů. Některé z těchto dopadů zahrnují zastřené zprostředkování zaměstnávání a ústup od tradičních forem pracovněprávních vztahů.

„Tato situace vede k nedostatečné odpovědnosti jednotlivých aktérů v řetězci dodávky pracovní síly a negativně ovlivňuje stav BOZP na pracovištích, pracovní úrazovost a vytváří prekérní pracovní podmínky pro zaměstnané osoby. Hlavním cílem kontrolní činnosti inspekce práce v roce 2024 tak bude zejména odhalování a předcházení porušování předpisů v oblasti zaměstnanosti včetně problematiky pracovněprávních právních předpisů a problematiky bezpečnosti práce ze strany zaměstnavatelů. Je důležité zajistit, aby pracovníci byli zaměstnáni legálně, měli bezpečné pracovní podmínky a aby byla dodržována jejich práva,“ říká generální inspektor Státního úřadu inspekce práce Martin Melecký.

Stěžejní kontrolní činností v oblasti zaměstnanosti jsou kontroly zaměřené na odhalování nelegální práce a zastřeného zprostředkování zaměstnání. Výstupy z kontrol ukazují, že se zastřené zprostředkování zaměstnání dotýká zejména cizinců, kteří jsou takto protizákonně přidělováni k uživatelům. Lze očekávat, že převis poptávky po pracovní síle bude pokračovat i v roce 2024 a řada subjektů využije služeb zastřených agentur práce či se uchýlí k nelegálnímu zaměstnávání cizinců. V oblasti odhalování nelegální práce bylo od roku 2012 provedeno více než 156 tisíc kontrol a zjištěno téměř 38 tisíc nelegálních zaměstnanců.

Hlavní priority činnosti inspekce práce pro rok 2024:

  • Zvýšená aktivita v kontrolní činnosti zaměřené na odhalování nelegálního zaměstnávání a zastřeného zprostředkování.
  • Kontroly pracovních podmínek cizinců, včetně držitelů dočasné ochrany z Ukrajiny.
  • Kontroly zaměřené na plnění zákonných podmínek agenturního zaměstnávání.
  • Cílené kontroly zaměřené na oblast pracovní doby a odměňování zaměstnanců.
  • Kontroly příčin a okolností pracovních úrazů a kontroly zaměřené na pracoviště se zvýšeným rizikem vzniku pracovního úrazu.
  • Monitorování problematiky zaměstnavateli nehlášených úrazů, o kterých se inspektoráty práce dozví od jiných subjektů (PČR, média, dotazy z poradenství) s následným důsledným komplexním postupem při inspekci.
  • Zapojení do společných kontrol a aktivit Evropského orgánu pro pracovní záležitosti (ELA).

Orgány inspekce práce budou v roce 2024 věnovat zvýšenou pozornost rovněž prevenci a osvětě zejména prostřednictvím poskytování poradenství, mediální prezentací výsledků kontrol a aktivní účastí na odborných seminářích a akcích pořádaných především sociálními partnery.


Elektrická zařízení – oprávnění organizace.

14.2.2024, Ing. Karel Dvořáček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Elektrická zařízení – oprávnění organizace

Dobrý den, rád bych se zeptal, zda musí mít organizace oprávnění ve smyslu zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, pokud zaměstnává elektrikáře pouze pro vlastní potřebu, např. jako údržbáře, který občas opravuje poškozená elektrická zařízení (zásuvky, osvětlovací tělesa apod.)? Práce na elektrických zařízeních není předmětem činnosti organizace.

Odpověď:

K rozhodnutí v tomto případě je nutno přihlédnout ke dvěma základním nařízením vlády; první je nařízení vlády č. 190/2022 Sb. o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti a druhé nařízení vlády 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

V nařízení vlády 190/2022 Sb. v §5 se praví:

Požadavky na odbornou způsobilost právnických osob a podnikajících fyzických osob

Odborně způsobilou osobou pro montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení je právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba s oprávněním vydaným podle zákona, a to v rozsahu stanoveném v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

Příloha č. 3 k tomuto nařízení vlády hovoří o „Oprávnění k montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených elektrických zařízení“

Oprávnění obsahuje pro daný účel tyto rozlišovací znaky:

I. Podle rozsahu vyhrazeného elektrického zařízení:
   a) elektrická zařízení nízkého napětí a vysokého napětí s uvedením rozsahu napětí; rozsahy napětí do 35 kV, do 230 kV nebo bez omezení rozsahu napětí E1
   b) elektrická zařízení nízkého napětí do 1 kV střídavého napětí nebo 1,5 kV stejnosměrného napětí E2
   c) zařízení pro ochranu před atmosférickou elektřinou, přepětím a statickou elektřinou E3

II. Podle druhu vyhrazeného elektrického zařízení:
  a) zařízení v prostorech bez nebezpečí výbuchu A
  b) zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu [§ 4 odst. 1 písm. b)] B

III. Podle druhu činnosti na vyhrazeném elektrickém zařízení:
  a) Montáž M
  b) Opravy O
  c) Revize R
  d) Zkoušky Z

V nařízení vlády 194/2022 Sb. v §3 se praví:

Požadavky kladené na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních

(1) Právnická osoba a podnikající fyzická osoba provozující elektrické zařízení nebo provádějící činnosti na elektrických zařízeních zajistí, aby činnosti a řízení činností na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti ve stanovených případech vykonávaly jen odborně způsobilé fyzické osoby podle § 19 zákona se splněním požadavků na jejich způsobilost podle § 4, 6 a 7 a osoby odborně způsobilé k výkonu činnosti na elektrických zařízeních podle § 11 zákona se splněním požadavků na jejich způsobilost podle § 8.

(2) Za činnost na elektrickém zařízení vyžadující odbornou způsobilost podle tohoto nařízení se nepovažuje obsluha elektrického zařízení malého a nízkého napětí.

(3) Odpovědná osoba kontroluje, aby činnosti a řízení činností na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti ve stanovených případech vykonávaly jen osoby odborně způsobilé k dané činnosti na elektrickém zařízení podle § 4 až 8. Některé z činností odpovědné osoby uvedených v § 2 písm. f) mohou být delegovány na další osoby.

(4) Právnická osoba a podnikající fyzická osoba provozující elektrické zařízení nebo provádějící činnosti na elektrických zařízeních zajistí, aby osoby odborně způsobilé k výkonu činnosti na elektrických zařízeních podle § 4, 6 a 7 byly pravidelně školeny o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci4) vztahujících se k výkonu jejich činnosti, aby jejich znalosti byly pravidelně prohlubovány, a to v souladu s vnitřním předpisem právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby. Nemá-li právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která provozuje elektrické zařízení, vnitřní předpis uvedený ve větě první zpracován, zajistí školení odborně způsobilých osob v rozsahu požadovaném ve větě první nejméně jednou ročně.

(5) Právnická osoba a podnikající fyzická osoba ve spolupráci s příslušným školským zařízením zajistí, aby žáci a studenti elektrotechnických oborů v rámci praktické výuky před zahájením činností na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti splnili požadavky na osoby poučené podle tohoto nařízení a prováděli na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti jen takovou činnost, která odpovídá jejich postupně nabývaným odborným znalostem, a to vždy pod vedením určené osoby s odbornou způsobilostí odpovídající charakteru činnosti.

Z uvedeného je patrno, že obě nařízení vlády (190/2022 Sb. i 194/2022 Sb.) kladou právnickou osobu a podnikající fyzickou osobu provozující elektrické zařízení nebo provádějící činnosti na elektrických zařízeních na roveň. Z toho tedy plyne, že veškeré úkony, tak, jak je v dotazu popisujete, pro Vaši firmu může zajišťovat osoba s příslušnou kvalifikací, ať již jako zaměstnanec, nebo smluvní partner.

Dále, jak z Vašeho dotazu vyplývá, nezabývá se Vaše firma prací na vybraných elektrických zařízeních, kdy by se musela presentovat jako podnikající právnická osoba. Z toho tedy plyne, že nemusí mít toto zařazení.


Oprávnění provádět kontrolu kompresoru.

6.3.2024, Ing. Karel Dvořáček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Prosím o informaci, kdo je oprávněn provádět kontrolu zařízení – kompresoru o provozním tlaku např. 10 bar? V dané souvislosti předpokládám, že je nutná pravidelná elektrorevize, ale jak je to prosím s tlakovou nádobou a vůbec celého zařízení/stroje?

Odpověď:

(1)
Z Vašeho dotazu není jednoznačně patrno, zda celá kompresorová jednotka byla dodána jako výrobek. Pokud ano, měl by jí její výrobce (dodavatel) vybavit i příslušnou průvodní dokumentací, která musí obsahovat i pokyny pro servis (obsluha, údržba, kontroly, revize atd.) tohoto výrobku. I zde je třeba přihlédnout, zda není nutno některou činnost doplnit v souladu s nařízením vlády 192/2022 Sb. o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti. Pokud výrobce (dodavatel), či jejich právní nástupce existuje, doporučuju si tuto dokumentaci u něho vyžádat.

(2)
Pokud výše uváděná dokumentace je z jakéhokoliv důvodu nedosažitelná, je problém jednoznačně a podrobně vám dát odpověď na vaši otázku.

Nicméně:

  1. a) Pokud Váš kompresor je poháněn elektromotorem napájeným ze sítě s vyšším napětím, než je pro daný prostor bezpečné, nejedná se o jednotku – elektrický spotřebič do napětí 400 V včetně, pokud nejsou určené pro pevné připojení k elektrické síti a nejedná se elektrické zařízení strojního zařízení, které je považováno za výrobek podle jiného právního předpisu (tj. zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – viz bod 1), pak je třeba postupovat v souladu s nařízením vlády 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti a samozřejmě z toho plyne i povinnost zajištění tímto nařízením vlády oprav, provozu, prohlídek, revizí, zkoušek a provozní dokumentace.
  2. b) pokud je váš kompresor vybaven tlakovou nádobou (a nemáte dokumentaci dle bodu 1), je nutno postupovat dle nařízení vlády 192/2022 Sb. a určit dle 4, uvedeného nařízení vlády, zda se jedná o vyhrazené tlakové zařízení, či nikoliv. Pokud ano, je třeba postupovat u této tlakové nádoby dle požadavků tohoto nařízení.

 

 

 

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526