BOZP – Informace nejen pro podnikatele.

 15. 4. 2024

Lékařská prohlídka při změně profesního rizika.* 

Startuje celoevropská kampaň nazvaná „Pracuj bez úrazu“.* 

CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA VSAĎTE NA SPRÁVNÉ PŘIDĚLENÍ OOPP II. – Osobní ochrana hlavy.* 

Lékařská prohlídka při změně profesního rizika.

28.2.2024, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: BOZPprofi (www.bozpprofi.cz)

Dotaz:

Dobrý den, rád bych se zeptal na jakou zdravotní prohlídku (mimořádnou nebo vstupní) vyslat zaměstnance, u nějž se změní, nebo je nově přiřazeno profesní riziko, ale nedojde ke změně druhu práce? Např. se jedná o údržbáře, kde zaměstnavatel pořídí pracovní plošinu, kterou bude nově údržbář při práci používat. Obsluha pracovních plošin je dle přílohy vyhlášky č. 79/2013 Sb. profesním rizikem.

Odpověď:

Podle ustanovení § 12 odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 79/2013 Sb.,  o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče) platí, že mimořádná prohlídka se provádí, pokud došlo ke zhoršení pracovních podmínek ve smyslu zvýšení míry rizika u rizikového faktoru, k němuž již byla posuzována zdravotní způsobilost zaměstnance. Z Vašeho dotazu vyplývá, že u dotyčného zaměstnance dojde ke zvýšení míry rizika, neboť mu bylo přiřazeno profesní riziko ve smyslu části II. přílohy k vyhlášce č. 79/2013 Sb.

Z uvedeného tedy vyplývá jediné – dotyčného zaměstnance je vhodné vyslat na mimořádnou pracovnělékařskou prohlídku.


Startuje celoevropská kampaň nazvaná „Pracuj bez úrazu“.

19.3.2024, Zdroj: Státní úřad inspekce práce (www.suip.cz)

Cílem kampaně, do které se zapojí inspektoráty práce ze všech členských států Evropské unie, je upozornit na problematiku pracovních úrazů a sdílením znalostí šetření pracovních úrazů přispět ke snížení pracovní úrazovosti.

Součástí pravidelné kampaně jsou kontroly, které provádí ve stejném období, s totožným zaměřením a obvykle na základě stejného checklistu inspektoři BOZP (bezpečnost a ochrany zdraví při práci) z celé Evropské unie, případně i zemí ESVO (Evropské sdružení volného obchodu). V České republice je bezpečnost práce a ochrana zdraví na pracovišti rozdělena do působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí – bezpečnost práce kontrolují orgány inspekce práce, a Ministerstva zdravotnictví –  ochranu zdraví při práci kontrolují krajské hygienické stanice.

Zadání jednotlivých kampaní schvaluje SLIC (Výbor vrchních inspektorů práce) a vytváří je dobrovolníci z inspekcí jednotlivých členských států, kteří spolupracují i s Evropskou komisí, případně s agenturou EU-OSHA (Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci se sídlem ve španělském Bilbau).

Zadání kampaně ZDE

Kontroly v rámci aktuální kampaně budou probíhat v odvětví zemědělství a lesnictví (CZ NACE A 01 a 02), stavebnictví (CZ NACE F 41, 42 a 43) a v dopravě (CZ NACE H 49.3 a 49.4), a to u zaměstnavatelů s 1–250 zaměstnanci – tzn. mikro, malé a střední podniky, které pro oblast BOZP mnohdy nemají dostatečné personální ani ekonomické zdroje, a inspekce práce tak může být nápomocna nejen při své kontrolní roli, ale především i při své informační a osvětové roli.

Cílem kampaně nebude jen kontrola dodržování právních předpisů k zajištění BOZP, ale zejména rozšíření informací o právech a povinnostech v oblasti pracovní úrazovosti, dále informací o důležitosti šetření příčin a okolností pracovních úrazů a zejména i informací o nutnosti přijímání následných preventivních opatření proti opakování úrazů na pracovištích.

Inspektoři se při kontrolách zaměří na:

 • systém organizace a řízení BOZP,
 • vyhledání a vyhodnocení rizik souvisejících s prací a seznámení zaměstnanců s nimi,
 • poskytování OOPP a kontrolu jejich používání zaměstnanci,
 • odbornou a zdravotní způsobilost zaměstnanců, školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP,
 • povinnosti na úseku pracovní úrazovosti, evidenci úrazů, kontrolu příčin a okolností vzniku pracovních úrazů, zejména bude kladen důraz na přijetí opatření proti opakování pracovních úrazů a jejich realizace.

Tiskové materiály SÚIP


CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA VSAĎTE NA SPRÁVNÉ PŘIDĚLENÍ OOPP II. – Osobní ochrana hlavy.

31.3.2024, Zdroj: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. (www.vubp.cz)

Nejlepší způsob bezpečnosti práce je včasná a účinná prevence. Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) se přidělují k ochraně před definovanými riziky.

Plakát ke stažení ZDE

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) – vždy užívejte podle návodu výrobce

Druhy ochrany hlavy
Ačkoli sama přilba může po zásahu těžkým předmětem i prasknout, důležité je, že hlava zůstane ochráněná.

Přilba tak prokáže svou účinnost:

 • ochranné přilby (doly, stavebnictví, lesnictví, zemědělství, průmysl)
 • ochrany proti skalpování (čepice, barety, síťky na vlasy – se štítkem nebo bez štítku apod.)
 • ochranné pokrývky hlavy (barety, čepice, nepromokavé klobouky apod. – z textilie,
  impregnované textilie aj.)

Co zvažovat před nákupem ochrany hlavy:

 • Jakou činnost budu vykonávat a jaká jsou přitom rizika?
  (To ovlivňuje druh ochrany, nutnost podbradního pásku u přileb apod.)
 • Jakou zvolit barvu ochranné přilby?
  (Např. bílá/světlá lépe odráží teplo, je lépe viditelná.)
 • Využiji možnost připnutí doplňujícího vybavení (např. baterky), nebo současně použiji další druh OOPP (např. pro ochranu sluchu)?

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) – vždy užívejte podle návodu výrobce
Při pochybnosti o nepoškozenosti prostředku ochrany hlavy musí být okamžitě vyměněn.
Pád předmětu na osobu způsobí ročně 12 úmrtí.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526