BOZP – Informace nejen pro podnikatele

 22. 2. 2022

Audiometrie.

Je práce nočního vrátného prací v nepřetržitém režimu s psychickou zátěží ve II. kategorii?

Sledování překračování povolené rychlosti u řidičů-referentů prostřednictvím GPS.

Audiometrie

17.1.2022, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Je nutné posílat zaměstnance na audiometrii (vyšetření sluchu) v rámci periodické lékařské prohlídky, pokud je hlučnost na daném pracovišti na úrovni kategorie 2?

Odpověď:

Toto musí výhradně rozhodnout lékař. Podle vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče) platí podle bodu 3.5 přílohy

  • Vstupní prohlídka: základní vyšetření, ORL vyšetření, prahová tónová audiometrie a hodnocení ztráty sluchu podle Fowlera
  • Periodická prohlídka: základní vyšetření, orientační ORL vyšetření, screeningová audiometrie; ORL vyšetření a prahová tónová audiometrie a hodnocení ztráty sluchu podle Fowlera po 10 letech od začátku expozice nebo při ztrátách sluchu vyšších jak 20 % podle Fowlera zjištěných screeningovou audiometrií nebo v případě významné progrese ztráty sluchu

Vyhláška nerozlišuje, v které kategorii dotyčný zaměstnanec pracuje – rozhodující je, že je zde riziko hluku, a to stačí. Jinak ale rozhodující je názor lékaře. Pokud lékař shledá, že je nezbytné, aby dotyčný podstoupil ORL vyšetření před tím, než mu vydá posudek o pracovnělékařské způsobilosti, je to výhradně jeho odpovědnost.


Je práce nočního vrátného prací v nepřetržitém režimu s psychickou zátěží ve II. kategorii?

31.1.2022, Zdroj: JUDr. Eva Dandová

Dotaz:

Na recepci zařízení pracuje stále stejný recepční s rovnoměrným rozvržením pracovní doby na 5 dní v týdnu. Recepční je každý pracovní den odpoledne vystřídán jedním ze čtyř vrátných, který navíc po odchodu zaměstnanců z některých částí objektu zabezpečuje i ostrahu sledováním signálů zabezpečovacího zařízení. O víkendech a svátcích zajišťuje práci na recepci včetně ostrahy objektu, která je nutná po celých 24 hodin, některý ze čtyř vrátných. Během každého víkendu se střídají tři z nich tak, aby každý ze čtyř vrátných měl v dlouhodobém průměru přibližně stejný počet „víkendových“ pracovních hodin, o svátcích to probíhá obdobně. Můj dotaz zní, zda se dá práce vrátných považovat za práci v nepřetržitém režimu a tedy by měli být zařazeni do 2. kategorie podle faktoru psychická zátěž.

Odpověď:

Je samozřejmé, že kategorizaci prací si musí udělat sám zaměstnavatel na základě vyhodnocení rizik podle § 102 zákoníku práce, které mu zpravidla provádí osoba odborně způsobilá v prevenci rizik a já z dotazu neznám závěry tohoto Vašeho vyhodnocení rizik. Vyhodnocení rizik není jen „pouhé“ pojmenování jednoho rizika, v kterém dotyčný pracuje, ale komplexní posouzení pracovního prostředí. Zákon jasně říká, že zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek a zjišťovat jejich příčiny a zdroje.

Nepřetržitý režim je dán už tím, že na pracovišti musí být zajištěn výkon práce, tedy ostraha objektu nepřetržitě 24 hodin denně po 7 dnů v týdnů bez ohledu na to jestli je pracovní den nebo svátek. To že dotyční vrátní se střídají pouze v odpoledních a nočních směnách na tom nic nemění, tam se musí vytipovat ono největší riziko jeho práce a to je ta nerovnoměrnost a nepravidelnost výkonu práce, která s sebou nese zvýšenou psychickou zátěž.

Navíc dotyční pracují v noci a noční práce je sama o sobě rizikem ohrožení zdraví podle části II, přílohy k vyhlášce č. 79/2013 Sb.
Vzhledem k tomu, že se ale jedná o zaměstnance, kteří pracují v nerovnoměrně rozvržené pracovní době, v nepřetržitém režimu a navíc pracují pravidelně v noci, pak se domnívám, že jejich zařazení do kategorie druhé je správné a jedině možné.


Sledování překračování povolené rychlosti u řidičů-referentů prostřednictvím GPS

14.2.2022, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Ve společnosti řešíme otázku opakovaných případů překračování maximální povolené rychlosti s vozidly společnosti. Jedná se o řidiče „referenty“, záznamy o překročení rychlosti na pracovních cestách jsou ze systému GPS, sledují se případy překročení rychlosti 150 km/hod. a vyšší.

Náš útvar personalistiky zastává názor, že zatím nemáme žádnou legislativní oporu pro tzv. „vytýkací dopis“ s upozorněním na možnost výpovědi dle § 52 písm. g) zákoníku práce. My však tento názor s personálním nesdílíme. Domníváme se, že v těchto případech má zaměstnavatel právo použít ustanovení § 52 písm. g) zákoníku práce, neboť se jedná o porušování bezpečnostních předpisů dle zákoníku práce (povinnost dodržovat max. povolenou rychlost je uvedena i v interním předpisu společnosti). Z důvodu věrohodnosti údajů z GPS je sledování rychlosti nastaveno o 20 km výše, než je max. povolená rychlost na dálnicích v ČR.

Pokud by zaměstnavatel nemohl uplatnit ustanovení dle § 52 písm. g) zákoníku práce, nemá účinný nástroj jak přimět zaměstnance k dodržování oprávněného požadavku k zajištění bezpečnosti.

Odpověď:

Váš dotaz je velice zajímavý a ukazuje, jaký význam má ve Vaší společnosti zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. To oceňuji.
Nicméně na Váš dotaz Vám dám pouze svůj názor, protože podobná situace nebyla zatím zmíněna ani v literatuře, natož v judikatuře.

Samozřejmě nezpochybňuji Vaše ohodnocení celé situace – ano, jde o flagrantní porušení BOZP, zejména když máte tuto povinnost výslovně uvedenou ve vnitřním předpise, s kterým byl zaměstnanec prokazatelně seznámen. Je jasné, že když by se něco stalo (nemusí to být jen úraz, může to být havárie bez zranění), je to pro zaměstnavatele důvod, aby se vyvinil ze své odpovědnosti.

Já však uvažuji nad „právní věrohodností“ Vašeho systému GPS. Nepochybuji, že je to nějak certifikováno a že tomu z technického hlediska nic nelze vytknout. Bojím se ale, jak by k tomu přistoupil soud (právě taky proto, že dosud soudy takový problém neřešily) a uvažuji podobně, jako když prokazujeme zaměstnanci alkohol v krvi. Řada zaměstnavatelů má dnes již zakoupené certifikované alkohol testery, skoro stejné jako Policie, ale soudy to neuznávají a jako průkaznou uznávají pouze krevní zkoušku z laboratoře. Proto se i já ve své úvaze přikláním k názoru, že pouze na základě poznatků z Vašeho systému GPS nelze zaslat zaměstnanci „vytýkací dopis“. Samozřejmě, pokud by dostal pokutu od Policie za překročení rychlosti, tak nebudu protestovat a s vytýkacím dopisem souhlasit budu, ale tzv. „trestat“ jej pouze na základě Vašeho systému GPS bych se bála.

Máte však dva nástroje – první je ústní pohovor vedoucího s podřízeným zaměstnancem o dodržování a nedodržování bezpečnostních předpisů. I to podle mých zkušeností v praxi na zaměstnance dost působí. A druhou možností jsou odměny. Nevím sice, jak máte nastaven mzdový systém, ale pokud byste mohli zaměstnanci sáhnout na odměny nebo nějakou pohyblivou část mzdy, tak by to určitě zapůsobilo a možná více, než vytýkací dopis.

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526