BOZP – Informace nejen pro podnikatele.

 2. 8. 2022

Provozovaná VTZ v režimu od účinnosti zákona č. 250/2021 Sb.  

Kdo je odpovědným provozovatelem VTZ u nájemních vztahů?  

Provozovaná VTZ v režimu od účinnosti zákona č. 250/2021 Sb.

21.7.2022, JUDr. Petr Kožmín, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Prosím o vysvětlení postupu u dříve vyrobených zařízení/již provozovaných VTZ (tzn. všechna VTZ, která mám a provozoval jsem na pracovišti už před 1. 7. 2022)

Odpověď:

Dle § 3 odst. 5 cit zákona č. 250/2021 Sb.:

Stav VTZ se při jejich kontrole, zkouškách nebo revizích až do doby jejich rekonstrukce posuzuje podle právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP, platných a účinných v době uvedení těchto zařízení do provozu.

To znamená, že na tato již provozovaná zařízení VTZ (která mám na pracovišti před 1. 7. 2022, včetně zařízení, která do VTZ spadnou s novou úpravou, ale již je provozuji na pracovišti) se nový zákon a jeho prováděcí předpisy nevztahuje?

Pro tento typ VTZ (všechna zařízení, která provozuji před 1. 7. 2022) se tedy nic nemění, všechny dosavadní lhůty stanovené právními nebo ostatními předpisy, výrobcem anebo zaměstnavatelem jsou pro něj zachovány?

Nový zákon a jeho prováděcí předpisy se na tato „stará“ (dříve vyrobená zařízení provozovaná před 1. 7. 2022), budou vztahovat až po jeho rekonstrukci (nebo nějaké významné opravě ve smyslu podstatné změny)?

V důvodové k zákonu č. 250/2022 Sb., se píše : „Mohlo by se zdát, že navrhovaná právní úprava by mohla nepříznivě regulovat provoz dříve vyrobených zařízení především ve vlastní konstrukci zařízení, jejich vybavení ochranným zařízením apod. K tomuto problému je třeba zdůraznit, že návrh zákona vylučuje nutnost neopodstatněných úprav již dříve vyrobených zařízení.“

JUDr. Petr Kožmín, LL.M., MBA
18.7.2022 na webináři k nové úpravě VTZ

Ano, nový zákon a prováděcí ustanovení se na tyto již provozovaná VTZ před 1. 7. 2022 (do doby rekonstrukce zařízení – ve smyslu podstatné změny) nevztahuje, tzn. lhůty kontrol revizí a další postupy jsou nadále prováděny jen podle průvodní dokumentace zařízení i právních a ostatních předpisů (viz § 349 Zákoníku práce, tzn. včetně norem ČSN), je pouze nezbytné přizpůsobit (ve smyslu aktualizovat) stávající MPBP.

To znamená, že novým zákonem č. 250/2021 Sb., a jeho prováděcími předpisy, není nutné doposud provozovaná zařízení VTZ (všechna ta, které mám a provozuji na pracovišti před 1. 7. 2022) jakkoliv technicky doupravovat/ přizpůsobovat?

JUDr. Petr Kožmín, LL.M., MBA
doplnění písemně

Problematiku dříve vyrobených a provozovaných VTZ jasně definuje zákon č. 250/2021 Sb., v ustanovení § 3 odst. 5:

Stav VTZ se při jejich kontrole, zkouškách nebo revizích až do doby jejich rekonstrukce posuzuje podle právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP platných a účinných v době uvedení těchto zařízení do provozu“. Pokud jde o to, co je to rekonstrukce, pak odkazuji na ustanovení § 2 písm. i) které stanoví, že rekonstrukce je nahrazení stávající nevyhovující části již provozovaného VTZ novou nebo modernější částí zařízení, přičemž dojde ke změně základních technických nebo bezpečnostních parametrů zařízení, a to zpravidla podle technické dokumentace.

Jak si vykládat tuto pasáž z důvodové zprávy: V případě stanovení zařízení, která budou zařazena mezi vyhrazená technická zařízení I a II třídy jako nová, bude stanovena lhůta pro zavedení povinnosti jejího ověřování v návaznosti na termínovém zajištění procesu zkoušek příslušných odborných způsobilostí.

JUDr. Petr Kožmín, LL.M., MBA
doplnění písemně

Co se týká Vámi citované důvodové zprávy, pak je nutno konstatovat, že důvodová zpráva není právně závazná. Řídíme se jednotlivými ustanoveními právních předpisů (paragrafovým zněním). Platí, že z hlediska stavu VTZ (například technických a provozních parametrů) se toto staré VTZ posuzuje podle tehdy platných právních a ostatních předpisů, kam patří například i návod k obsluze, průvodní dokumentace atp. V praxi tzn, že kontroly, zkoušky i revize se provádějí u tohoto VTZ jako dříve. Jiné to je však u dalších tzv. nových povinností, týkajících se například zavedení nové dokumentace (například evidence VTZ, odborné způsobilosti osob atd.)


Kdo je odpovědným provozovatelem VTZ u nájemních vztahů?

30.7.2022, JUDr. Petr Kožmín, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Kdo nově odpovídá za provoz VTZ, neboli kdo je „provozovatelem“ (odpovědným za provoz, za provedení revizí, zkoušek, kontrol atd.) v případě, že u současných smluv rozsah odpovědnosti přesně vymezen?

Odpověď:

Dle § 20 odst. 7 zákona č. 250/2021 Sb.: Není-li provozovatel vlastníkem vyhrazeného technického zařízení, je povinen zajišťovat řádné používání a provoz tohoto zařízení, a to ode dne prokázaného převzetí vyhrazeného technického zařízení.

Kdo je tímto nově odpovědným subjektem, neboli kdo je „provozovatelem“ (odpovědným za provoz, za provedení revizí, zkoušek, kontrol atd.) v případě více subjektů, protože v mnoha případech není u stávajících smluv rozsah odpovědnosti přesně vymezen. V případě předání vlastník – nájemce, je odpovědnost jasná: „.. ode dne prokázaného převzetí vyhrazeného technického zařízení.“ je nájemce automaticky i provozovatelem (osobou odpovědnou za provoz VTZ).

Ale v případě více stran, např. kdy souběžně:

Vlastník VTZ je jiný subjekt (např. výrobce jako pronajímatel VTZ zaměstnavateli)
Nájemce VTZ je jiný subjekt (zaměstnavatel jako nájemce VTZ, kterých může mít i více v areálu)
Skutečný uživatel VTZ je jiný subjekt (má od zaměstnavatele pronajatou část areálu i s těmito VTZ)

Platí toto ustanovení § 20 odstavce 7 zákona č. 250/2021 Sb.?

„.. ode dne prokázaného převzetí VTZ.“ tzn. přechází automaticky odpovědnost i na skutečného uživatele dnem prokázaného převzetí, nebo odpovědnost jednoznačně zůstává na provozovateli (zaměstnavatel jako nájemce VTZ) a ten si musí následně rozsah odpovědnosti doupravit se skutečným uživatelem sám (dodatkem ke stávající smlouvě)?

JUDr. Petr Kožmín, LL.M., MBA, 18.7.2022 na webináři k nové úpravě VTZ

V podstatě je vždy přenesena automaticky odpovědnost jen na provozovatele (v tomto konkrétním případě je jím zaměstnavatel jako nájemce VTZ). Přenos odpovědnosti na další subjekty (nájemce prostor s VTZ), je záležitostí občanskoprávní a si musí jej provozovatel doupravit sám.

JUDr. Petr Kožmín, LL.M., MBA, písmené doplnění

Ještě blíže k tomu, kdo je odpovědným provozovatelem. Zákon jednoznačně stanoví odpovědnost za provoz VTZ provozovateli VTZ, ať je to kdokoliv. Nezáleží na tom, kdo je vlastníkem, nájemcem atd. Platí, že provozovatel je plně odpovědný za provoz VTZ, za bezpečnost práce a bezpečnost provozu. A pokud provozovatel není vlastníkem VTZ, je plně odpovědný za VTZ, a to ode dne, kdy toto VTZ od vlastníka prokazatelně převzal.

Uvádíte například mimo jiné, že skutečný uživatel je jiný subjekt (má od zaměstnavatele pronajatou část areálu i s těmi to VTZ). Co to je skutečný uživatel? Pokud někdo chce užívat VTZ, musí se stát jeho provozovatelem. Zákon řeší povinnosti provozovatelů VTZ! Pokud bude užívat VTZ někdo jiný, kdo nebude provozovatelem, pak se jedná o nelegální postup. Zákon hovoří jasně. Ve Vámi uvedených případech tedy bude nutné tyto věci řádně smluvně upravit. VTZ musí provozovat provozovatel (skutečný uživatel).

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526