BOZP – Informace nejen pro podnikatele.

 9. 8. 2022

Kontroly elektrických spotřebičů a nářadí od 1.7.2022.  

Řád prohlídek, údržby a revizí pro provoz vyhrazeného elektrického zařízení (dle § 2 písm. d) NV č. 190/2022 Sb.  

Kontroly elektrických spotřebičů a nářadí od 1.7.2022

22.7.2022, Ing. Martin Röhrich, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jak to bude s revizemi a kontrolami elektrických spotřebičů a nářadí, když podle úpravy zákonem č. 250/2021 Sb. a jeho prováděcími předpisy už nejsou vyhrazenými technickými zařízeními?

Odpověď:

(Volný přepis výkladu na semináři Ing. Maritna Röhricha  21.7.2022 Zajištění bezpečnosti VTZ – přechod na novou úpravu)

Vyhrazenými elektrickými zařízeními nově nejsou
viz Vyhrazená technická zařízení po 1.7.2022 – Elektrická VTZ

  1. a) ruční elektromechanické nářadí, elektronické přístroje a elektrické spotřebiče do napětí 400 V včetně, pokud nejsou určené pro pevné připojení k elektrické síti
  2. b) prodlužovací šňůry a odpojitelné přívody
  3. c) zdravotnické elektrické přístroje,
  4. d) elektrické zařízení strojního zařízení, které je považováno za výrobek podle jiného právního předpisu,
  5. e) elektrická zařízení a instalace s charaktery proudu nebo napětí, které nepředstavují zvýšenou míru ohrožení života, zdraví a bezpečnosti fyzických osob, pokud nejsou určeny k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu plynů, par nebo prachů.

Ty sice dále nespadají do skupiny vyhrazených elektrických zařízení, ale to neznamená, že by měly být vyňaty z veškerých dalších činností, že tato zařízení už nikdy nebudeme kontrolovat, sledovat a nebudeme dávat pozor na jejich bezpečnost. To, co pro všechna zařízení zůstává v platnosti je nařízení vlády č. 378/2001 Sb., a požadavek § 4 odstavec 2  kontroly minimálně jednou ročně

Co se týče drobných zařízení, tak existují dvě normy, které vyšly v roce 2021, které definují, co bychom měli se spotřebiči a drobným zařízeními dělat.  A ty obsahují jednak část kontrol a pak část revizí. Viz Nové normy v oblasti el. zařízení 04 a 09/ 2021.

Tato zařízení i když už nejsou považována za vyhrazená, i nadále zůstávají v oboru zařízení se zvýšenou mírou rizika, na kterých musí být provedena analýza rizik a musí být přezkoumáno, jestli je zařízení schopno bezpečného provozu a neohrožuje zdraví a život.

A právě k tomu byly vydány normy:

  • ČSN EN 33 1600 ed. 2
  • ČSN EN 50678 – Obecný postup pro ověřování účinnosti ochrany opatření elektrických spotřebičů po opravě

Druhá zmíněná stanovuje obecný postup pro ověření činnosti ochranných opatření. Takže to je přesně v tom režimu, že i když to není vyhrazené zařízení, je nutno prokázat, že to zařízení je schopno bezpečného provozu. Nejenom v rámci běžných provozních stavů, ale hlavně po provedené opravě.

Norma vyšla na podzim minulého roku, tzn. ještě před účinností zákona č. 250/2021 Sb., a jeho prováděcích předpisů, ale už tehdy definovala provádění kontrol účinnosti ochranných opatření. A definovala je tak, že pro provádění kontrol nemusí být revizní technik E4/A, ale postačí osoba znalá, ale je doplněno, že s patřičnými znalostmi a minimální kvalifikací (dříve by to byl § 6 vyhlášky 50/1978 Sb.)

Tu činnost, kterou ten člověk, který provádí kontroly, vykonává, tak ji vykonává podle definice v rámci této normy ČSN EN 50678 a musí provést některá měření, musí je povést přístrojem, který odpovídá požadavkům normy a na závěr musí nově vyhotovit protokol , který je přílohou normy.

Takže spotřebiče a nářadí nejsou VTZ, ale stejně bude z jejich zkoušky vznikat protokol, bude tam prováděno měření a zkoušky.


Řád prohlídek, údržby a revizí pro provoz vyhrazeného elektrického zařízení (dle § 2 písm. d) NV č. 190/2022 Sb.

4.8.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Z elektrických VTZ u nás dle nové úpravy máme jen běžnou elektroinstalaci v budovách a hromosvody. Máme pro ně zpracovány plány revizí (ty budeme aktualizovat). Musíme mít zpracován dokument Řád prohlídek, údržby a revizí pro provoz vyhrazeného elektrického zařízení dle § 2 písm. d) NV č 190/2022 Sb., nebo se to bude týkat jen VTZ uvedených do provozu po 1/7/22 (zde by nám ho asi zpracoval dodavatel). Tento dokument má „nahrazovat chybějící průvodní dokumentaci“ (obdobně jako místní provozní řády u TNS či plyn zařízení?)

Odpověď:

Požadavek na zpracování Řádu prohlídek, údržby a revizí vyplývá z nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti. Tento dokument je součástí provozní dokumentace a vymezuje požadavky, lhůty, postupy, pravidla a záznamy o ověřování bezpečnosti, údržbě, prohlídkách, opravách a rekonstrukcích, tedy jinak řečeno, jedná se o vnitřní předpis zaměstnavatele (provozovatele VTZ), obdobně jako např. Místní provozní bezpečnostní předpis, Místní provozní řád atp.

Tento dokument by měl být vypracován v souladu s požadavky nových právních předpisů (od 1.7.2022). Něco jiného je otázka posuzování stavu stávajících (starých) vyhrazených technických zařízení při jejich kontrolách, zkouškách nebo revizích. Zde se podle ustanovení § 3 odst. 5 zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů až do doby jejich rekonstrukce tyto VTZ posuzují podle právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP platných a účinných v době jejich uvedení do provozu.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526