BOZP – Informace nejen pro podnikatele.

 4. 10. 2022

Osoba poučená podle § 4 nařízení vlády č. 194/2022 Sb.  

Pověření osoby odpovědné za plynová zařízení.  

Právní předpisy ČR pro spotřebiče plynných paliv.  

Osoba poučená podle § 4 nařízení vlády č. 194/2022 Sb.

20.7.2022, JUDr. Petr Kožmín, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Je to správně? § 4 nařízení vlády č. 194/2022 Sb., osoba poučená.

Školitel: zaškolení na danou odbornou činnost – někdo z osob znalých.

Lhůta: stanoví školitel tzn. osoba znalá, v rozmezí ne delším než 3 roky. Pokud není vytvořen MPBP o pracovním postupu, pak je školení 1x ročně.

Obsah: dle specifikace pracoviště, stanoví školitel.

Výstup: „Doklad o provedení „poučení a ověření znalostí v rozsahu osoby poučené“(nikoliv oprávnění nebo osvědčení).

Odpověď:

Osoba poučená, podle § 4 nařízení vlády č. 194/2022, má být školena o právních a ostatních předpisech BOZP, z rizik na elektrických zařízeních a první pomoci a její znalosti musí být ověřeny.

Obsah a časový rozsah poučení stanovuje právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která provozuje elektrická zařízení nebo provádí činnosti na EZ. O poučení se provádí zápis – ten vyhotovuje osoba znalá, která provedla poučení a ověření znalostí.

Pokud má právnická osoba, nebo podnikající fyzická osoba vnitřní předpis, určuje si školení v rozmezí ne delším než 3 roky, pokud nemá, musí školit 1 x ročně (§ 3 nařízení vlády č. 194/2022 Sb.).

Nevydává se osvědčení ani oprávnění, ale poučení a o ověření znalostí se učiní zápis (rozsah poučení a specifikace pracovišť).


Pověření osoby odpovědné za plynová zařízení.

15.8.2022, JUDr. Petr Kožmín, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer.

Dotaz:

Kdo je v organizaci oprávněn písemně pověřit např. provozovatele vyhrazeného plynového zařízení? Co tato osoba, která pověřuje musí splňovat?

Odpověď:

Zřejmě máte na mysli, kdo je u provozovatele vyhrazeného plynového zařízení oprávněn jmenovat (určit) osobu odpovědnou za provoz vyhrazeného plynového zařízení a co musí osoba, které pověřuje (určuje) tuto odpovědnou osobu splňovat?

Z ustanovení § 14 odst. 3 písm. a) nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti vyplývá, že provozovatel tohoto zařízení při uvedení vyhrazeného plynového zařízení do provozu jmenuje osobu odpovědnou za provoz tohoto zařízení a zajistí její zaškolení s ověřením znalostí a dále v ustanovení § 15 odst. 2 je stanoveno, že osobu odpovědnou za provoz vyhrazeného plynového zařízení určí provozovatel tohoto plynového zařízení, který odpovídá za její seznámení s požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP pro příslušné zařízení. Takže z výše uvedeného vyplývá, že provozovatel jmenuje, provozovatel určuje…

A kdo tedy konkrétně může za provozovatele toto učinit? Měl by to být statutární zástupce provozovatele nebo jím přímo pověřená osoba. To znamená, že se musí jednat o tzv. kompetentní osobu, která má oprávnění vystupovat za organizaci (provozovatele). Žádné požadavky z hlediska odborné nebo zdravotní způsobilosti nejsou z hlediska požadavků právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP na tuto osobu kladeny. Jinak je tomu u osoby odpovědné za provoz vyhrazeného plynového zařízení, která byla jmenována provozovatelem. Tato osoba by měla být zaškolena a její znalosti ověřeny. Obsahem zaškolení by měly být zejména požadavky na bezpečnost provozu vyhrazených plynových zařízení vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro příslušná zařízení, kterými disponuje provozovatel.


Právní předpisy ČR pro spotřebiče plynných paliv.

12.9.2022, Zdroj: ÚNMZ (www.unmz.cz/urad/unmz)

aktualizace 2022-08-24 bez změn
aktualizace 2022-07-22 bez změn
aktualizace k 2022-07-11
Právní předpisy ČR pro spotřebiče plynných paliv
doplněno
Související legislativa

Označení Název
č. 250/2021 Sb. Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů
č. 191/2022 Sb. Nařízení vlády o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

aktualizace k 2022-06-24 bez změn
aktualizace k 2022-05-30 bez změn
aktualizace k 2022-04-26 bez změn
aktualizace k 2022-03-23 bez změn
aktualizace k 2022-02-23 bez změn
aktualizace k 2022-01-31 bez změn
aktualizace k 2021-12-22 bez změn
aktualizace k 2021-11-26 bez změn
aktualizace k 2021-10-26 bez změn
aktualizace k 2021-09-24 bez změn
aktualizace k 2021-08-25 bez změn
aktualizace k 2021-07-27
Právní předpisy SR pro spotřebiče plynných paliv

č. 56/2018 Z.z.
ve znění zákona
č. 259/2021 Z.z.
Zákon o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
/ 1. 4. 2018 ruší zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody
/ změna zákonem č. 259/2021 Z.z. se použije od 16. 7. 2021, mimo  čl. VI, který se použije od 1. 5. 2022

aktualizace k 2021-06-23 bez změn
aktualizace k 2021-05-28 bez změn
aktualizace k 2021-04-22 bez změn
aktualizace k 2021-03-25 bez změn
aktualizace k 2021-02-25 bez změn
aktualizace k 2021-01-26 bez změn
aktualizace k 2020-12-20 bez změn
aktualizace k 2020-11-25 bez změn
aktualizace k 2020-10-23
Právní předpisy ČR pro spotřebiče plynných paliv
Související připravovaná legislativa

Označení Název
Připravuje se:
zákon o vyhrazených technických zařízeních
Návrh zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů (zákon o vyhrazených technických zařízeních)
Připravuje se:
prováděcí předpis
Návrh nařízení vlády o vyhrazených plynových zařízeních  a bližších podmínkách k zajištění jejich bezpečnosti

Právní předpisy SR pro spotřebiče plynných paliv

Označení Název
č. 56/2018 Z.z.

Připravuje se:
změna a doplnění zákona
LP/2020/395

stav: vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania od 15. 10. 2020
Zákon o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
/ 1. 4. 2018 ruší zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody

aktualizace k 2020-09-25 bez změn
aktualizace k 2020-08-26 bez změn
aktualizace k 2020-07-21
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti spotřebičů plynných paliv:
Změny – Spotřebiče plynných paliv
aktualizace k 2020-06-25 bez změn
aktualizace k 2020-05-22 bez změn
aktualizace k 2020-04-22 bez změn
aktualizace k 2020-03-18 bez změn
aktualizace k 2020-02-21 bez změn
aktualizace k 2020-01-27 bez změn
aktualizace k 2019-12-19 bez změn
aktualizace k 2019-10-31 bez změn
aktualizace k 2019-09-23 bez změn
aktualizace k 2019-08-22 bez změn
aktualizace k 2019-07-17 bez změn
aktualizace k 2019-06-26 bez změn
aktualizace k 2019-05-27 bez změn
aktualizace k 2019-04-26
Právní předpisy ES pro spotřebiče plynných paliv

2019/C/88/1 Dohoda o Evropském hospodářském prostoru, kapitola V bod 4) přílohy II, oddíl 6 písm. b) protokolu 1 o horizontálních přizpůsobeních – Druhy plynu a odpovídající vstupní tlaky podle čl. 4 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/426 o spotřebičích plynných paliv a o zrušení směrnice 2009/142/ES (Toto zveřejnění je založeno na informacích, které Komisi poskytlo Norsko)

aktualizace k 2019-03-25 bez změn
aktualizace k 2019-02-19 bez změn
aktualizace k 2019-01-28 bez změn
aktualizace k 2018-12-19 bez změn
aktualizace k 2018-11-27 bez změn
aktualizace k 2018-10-24 bez změn
aktualizace k 2018-09-27 bez změn
aktualizace k 2018-08-28 bez změn
aktualizace k 2018-07-19 bez změn
aktualizace k 2018-06-22 bez změn
aktualizace k 2018-05-24 bez změn
aktualizace k 2018-04-24
Postupy posuzování shody spotřebičů plynných paliv
doplněny informace:
Nařízení EP a Rady (EU)2016/426  dne 21. 4. 2018 zrušuje a nahrazuje směrnici 2009/142/ES.

Současně bylo 21. dubna 2018  nařízením vlády č. 63/2018 Sb.  zrušeno i NV č. 22/2003 Sb. (technické požadavky na spotřebiče plynových paliv), vydané jako prováděcí předpis k zákonu č. 22/1997 Sb. (o technických požadavcích na výrobky). V ČR spotřebiče plynných paliv po vydání novely zákona č. 90/2016 Sb. zákonem č. 265/2017 Sb. spadají pod zákon č. 90/2016 Sb. (o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh).
Přechodná ustanovení
Spotřebiče plynných paliv, které jsou ve shodě s nařízením vlády č. 22/2003 Sb., mohou být nadále dodávány na trh nebo uváděny do provozu, pokud byly uvedeny na trh přede dnem nabytí účinnosti  nařízení 63/2018 Sb.
Právní předpisy ES pro spotřebiče plynných paliv

směrnice
č. 2009/142/ES
(aktuální znění)
Směrnice Evropského Parlamentu a Rady o spotřebičích plynných paliv
(GAD – Gas Appliances Directive)
// byla 21. 4. 2018 zrušena a nahrazena nařízením EP a Rady č. (EU)2016/426
2018/C/118/5 Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/142/ES o spotřebičích plynných paliv
(tento seznam nahrazuje všechny předchozí seznamy zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie), harmonizované normy, na něž byly zveřejněny odkazy podle směrnice 2009/142/ES, tudíž nadále zakládají předpoklad shody pouze s uvedenou směrnicí a pouze do 20. dubna 2018. Tento předpoklad shody podle směrnice 2009/142/ES přestane platit dnem 21. dubna 2018.) (oproti předchozímu zveřejnění nedošlo k žádným změnám);

Právní předpisy ČR pro spotřebiče plynných paliv

č. 22/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv
// bylo 21. 4. 2018 zrušeno nařízením vlády č. 63/2018 Sb.
č. 63/2018 Sb. Nařízení vlády o zrušení některých nařízení vlády v oblasti technických požadavků na výrobky
// zrušuje: nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky; nařízení vlády č. 22/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv;  nařízení vlády č. 70/2002 Sb., o technických požadavcích na zařízení pro dopravu osob;  nařízení vlády č. 365/2005 Sb., o emisích znečišťujících látek ve výfukových plynech zážehových motorů některých nesilničních mobilních strojů

aktualizace k 2018-03-16
Právní předpisy ČR pro spotřebiče plynných paliv

Připravuje se:
návrh nařízení vlády
Návrh nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, a nařízení vlády č. 22/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv
důvodová zpráva

Právní předpisy SR pro spotřebiče plynných paliv

č. 393/1999 Z.z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na spotrebiče plynných palív
// bylo 21. 4. 2018 zrušeno nařízením vlády č. 116/2018 Z.z.

aktualizace k 2018-02-26 bez změn
aktualizace k 2018-01-26 bez změn
aktualizace k 2017-12-21 bez změn
aktualizace k 2017-11-22 bez změn
aktualizace k 2017-10-25 bez změn
aktualizace k 2017-09-20 bez změn
aktualizace k 2017-08-18 bez změn
aktualizace k 2017-07-04 bez změn
aktualizace k 2017-06-16 bez změn
aktualizace k 2017-05-17 bez změn

aktualizace k 2017-04-10
Shrnutí změn provedených v aktuálním přehledu norem v oblasti spotřebičů plynných paliv:
Změny – Spotřebiče plynných paliv
Právní předpisy SR pro spotřebiče plynných paliv
doplněna změna zákona č. 264/199 Z.z. zákonem č. 51/2017 Z.z., platná od 1. 4. 2017, účinnost čl. I bodu 12 je od 1. 1. 2018

aktualizace k 2017-03-09 bez změn
aktualizace k 2017-02-23 bez změn

Zdroj: https://www.nlfnorm.cz/informacni-portal/1162/novinky-spotrebice-plynnych-paliv

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526