BOZP – Informace nejen pro podnikatele.

 25. 10. 2022

Zdravotní způsobilost práce ve výškách.  

Pracovní systém pro zvedací plošinu.  

Zdravotní způsobilost práce ve výškách.

17.10.2022, JUDr. Petr Kožmín, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Dobrý den, prosím o informaci, zda máme povinnost posílat zaměstnance na zdravotní prohlídku pro práci ve výškách i v případě prácí na žebříku, nebo prácí na lešení, pokud není jiným právním přepisem stanoveno použití osobních ochranných prostředků proti pádu? Zaměstnanci na žebříku většinou výše než 5 m nelozí a u lešení to bývá dosti obdobně, presto nad 1,5 m se mohou vyskytnout.. A když, tak už jsou na lešení zajištěni kolektivní ochranou i ve výšce větší než 5 m.

Odpověď:

Pokud se jedná o povinnost posílat zaměstnance na zdravotní prohlídku pro práci ve výškách, pak dnes z hlediska zdravotní způsobilosti platí podle vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), dle Přílohy č. 2, část II, bod 9, že posouzení zdravotní způsobilosti pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou se vyžaduje, pokud jde o práci ve výškách a nad volnou hloubkou, pokud je jiným právním předpisem stanoveno použití osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu. Pokud tady vaši zaměstnanci na žebříku nelezou výše než 5 m, nepotřebují zajištění OOPP a v tom případě se nevyžaduje výše uvedené ověření jejich zdravotní způsobilosti. Pokud se jedná o jejich pohyb na lešení, pak platí, že lešení je kolektivní ochrana, a tedy rovněž nepoužívají OOPP. Z výše uvedeného vyplývá, že dotčené zaměstnance nemusíte na uvedenou zdravotní prohlídku posílat.


Pracovní systém pro zvedací plošinu.

17.10.2022, JUDr. Petr Kožmín, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Prosím o informaci, zda pro svislou zvedací plošinu, která je určena pro přepravu jedné tělesně postižené osoby na invalidním vozíku, nebo osoby stojící do maximální celkové hmotnosti 300 kg, je nutné vypracovat i pracovní systém pro práci s plošinou, obdobně jako např. systém bezpečné práce pro jeřáby? Pozn. Plošina není určená pro přepravu doprovodné osoby.

Dále prosím o informaci, jaké další dokumenty a jaké povinnosti v souvislosti s použitím uvedené plošiny mohou nastat? Zřejmě se nejedná o VTZ.

Odpověď:

Váš dotaz se týká svislé zvedací plošiny, která je určena pro přepravu jedné tělesně postižené osoby na invalidním vozíku, nebo stojící osoby do maximální celkové hmotnosti 300 kg. Nejprve by bylo třeba upřesnit, kde se tato svislá zvedací plošina používá. Zda se jedná o svislou zvedací plošinu, která je trvalou součástí budovy nebo zda se jedná o pohyblivou zvedací plošinu používanou v dopravních prostředcích. Pokud by se totiž jednalo o svislou zvedací plošinu, která tvoří trvalou součást budovy s povolenou dopravou např. osoby na invalidním vozíku a výškou zdvihu přesahující 2 m, jednalo by se o vyhrazené zdvihací zařízení II. třídy ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 písm. c) nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti. Nebo by se mohlo jednat také o pohyblivou zdvihací plošinu používanou například v drážním provozu (např. u vlaku). Pak by se nepochybně jednalo o tzv. určené dopravní zařízení (UTZ) podle ustanovení § 1 odst. 6 písm. d) vyhlášky č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), v platném znění (pohyblivá plošina pro dopravu osob se sníženou mobilitou)

Pokud se bude jednat o svislou zvedací plošinu (VTZ), pak je nutno zajistit minimálně tyto záležitosti:

  1. určení pověřené osoby za provoz
  2. vyhodnocení rizika provozu (závažná nebezpečí, nebezpečné stavy, možné události)
  3. stanovení intervalu prohlídek a servisu (dle návodu výrobce, nebo v místním provozním předpisu)
  4. opakovaná přezkoušení v intervalech nepřesahujících 1 rok (stanovení rozsahu tohoto přezkoušení v návodu výrobce nebo určit v MPP)

V případě, že se jedná o pohyblivou plošinu pro dopravu osob se sníženou mobilitou (UTZ), pak je nutno zajistit provádění pravidelných revizí, prohlídek a zkoušek (prohlídka a zkouška 1x za 6 roků, revize 1x za 3 roky, provozní revize 1x za rok), zajištění řádné a bezpečné funkce zařízení obsluhou, zajištění dodržování provozně-technických parametrů podle technické dokumentace (průvodní dokumentace). Samozřejmostí je vedení základní dokumentace (průvodní a provozní). Povinnost vypracování tzv. pracovního systému v případě výše uvedených plošin není zakotvena.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526