BOZP – Informace nejen pro podnikatele.

 29. 11. 2022

Archivační doby u dokladů ke školení BOZP a PO.  

Zpracování požárního řádu.  

Nové normy bezpečnost a ochrana zdraví při práci – listopad 2022.  

Archivační doby u dokladů ke školení BOZP a PO.

22.11.2022, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jaké jsou archivační doby u dokladů ke školení BOZP/PO nebo protokolů o provozuschopnosti PBZ/VPPO případně VTZ?

Odpověď:

Zákoník práce ani zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci neupravuje výslovně otázku archivace personálních dokladů a nestanoví žádné lhůty. Jedinou výjimkou je § 305 zákoníku práce, který stanoví, že vnitřní předpis, kterým se stanoví práva zaměstnance v pracovněprávních vztazích výhodněji, než stanoví zákon, je zaměstnavatel povinen uschovat po dobu 10 let ode dne ukončení doby jeho platnosti.

Speciální lhůty pro archivaci některých mzdových dokumentů stanoví předpisy sociálního zabezpečení, to se týká především evidenčních listů důchodového pojištění a vůbec evidence pro účely stanovení nároku na starobní důchod. Tam např. platí, že se mzdové listy ukládají po dobu 30 kalendářních roků následujících po roce, kterého se týkají a jde-li o mzdové listy pro poživatele starobního důchodu, pak po dobu 10 kalendářních roků následujících po roce, kterého se týkají.

Zákoník práce pojednává o uchovávání pracovněprávních dokumentů zaměstnance pouze po dobu trvání pracovního poměru. Výslovně stanoví, že zaměstnavatel je oprávněn vést osobní spis zaměstnance. Osobní spis smí obsahovat jen písemnosti, které jsou nezbytné pro výkon práce v základním pracovněprávním vztahu uvedeném v § 3 zákoníku práce, tedy v pracovním poměru nebo v některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti). Písemnosti, které jsou nezbytné pro výkon práce v pracovněprávním vztahu a které je tak zaměstnavatel oprávněn vést v osobním spisu, jsou především ty, které potvrzují kvalifikaci a obecnou způsobilost zaměstnance k výkonu práce (např. profesní životopis, potvrzení o zaměstnání a pracovní posudek od předchozího zaměstnavatele, osobní dotazník, doklady (opisy) o dosaženém vzdělání a kvalifikaci. Dále pak samozřejmě i ty, které se týkají uzavřeného pracovněprávního vztahu (např. pracovní smlouva, platový výměr, pracovní náplň a jejich změny, podání informace podle § 37 zákoníku práce, seznámení s pracovním řádem a jinými předpisy vztahujícími se k vykonávané práci, s kolektivní smlouvou a vnitřními předpisy, a ty, které se týkají průběhu a skončení pracovního poměru (např. o absolvovaných školeních a jiných kvalifikačních kurzech, o uzavření dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování, o uzavřených dohodách nebo rozhodnutí o srážkách ze mzdy nebo platu, souhlas zaměstnavatele s výkonem výdělečné činnosti zaměstnance, přehled o fakticky vykonávané práci zaměstnancem, právní jednání, kterým byl rozvázán pracovní poměr, ale i případě rozhodnutí soudu ve věci neplatnosti skončení pracovního poměru. Z toho můžeme dovodit, že záznamy o všech školeních zaměstnance musí být obsaženy v osobním spisu zaměstnance.

Lhůtu k archivaci osobního spisu zaměstnance však opět zákoník práce nestanoví.

Obecně se ale veškeré ostatní doklady řídí zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Podle § 31 tohoto zákona se veškeré účetní doklady uchovávají po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají, a to v pracovním právu vztahujeme na veškeré doklady týkající se pracovní doby (to je podklad pro výpočet mzdy), ale i třeba na záznamy o pracovních úrazech a na knihy úrazů.

Otázka vedení osobního spisu zaměstnance bezprostředně souvisí s otázkou ochrany osobních údajů podle Nařízení GDPR. V doktríně pracovního práva se proto doporučuje, aby byly uchovávány u zaměstnavatele ty dokumenty, které mohou umožnit zaměstnavateli hájit v případném soudním sporu svá práva a oprávněné zájmy, např. v souvislosti s odškodněním pracovního úrazu. S ohledem na skutečnost, že nový občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) stanoví obecnou tříletou promlčecí lhůtu, doporučuje se praxi, aby uchovávala důležité dokumenty z osobního spisu zaměstnance minimálně čtyři roky po skončení pracovního poměru, pokud k tomu není jiný důvod.

Proto uzavírám – doporučuji Vám, abyste doklady o školení uchovávali v osobním spisu zaměstnance po dobu 5 let, počínajících koncem účetního období, kterého se týkají, jak stanoví zákon o účetnictví.

Pokud se týká VTZ, tak tam zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů pojednává asi na šesti místech o lhůtách, ale vždy hovoří o „stanovených lhůtách“, čímž myslí lhůty stanovené zejména výrobcem. Například v § 20 se stanoví, že „Za stav ohrožující bezpečnost práce a provozu vyhrazeného technického zařízení se považuje provoz vyhrazeného technického zařízení, u něhož není doložena zpráva o provedené revizi, která byla provedena ve stanovených lhůtách a v rozsahu, nebo není doložen ve stanovených případech souhlas, vydaný pověřenou organizací, že předmětné zařízení je schopno bezpečného provozu,“.

Proto jsme vždy již od transpozice Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/104/ES ze dne 16. září 2009 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci do nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí zastávali názor, že veškeré lhůty kontrol, revizí apod. u všech strojů, přístrojů a nářadí musí stanovit v návodu výrobce. A to podle mého názoru platí v plném rozsahu i pro VTZ.


Zpracování požárního řádu.

22.11.2022, Josef Černý, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Prosím o sdělení, dle jakého zákonného požadavku musí být zpracován požární řád. Domnívám se, že plynové kotelny nespadají do kategorie činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím a tudíž se požární řád nezpracovává. HZS pokud mám zkušenost, požární řád k plynové kotelně nevyžaduje. Musí být zpracován provozní řád?

Odpověď:

Nejdříve obecně. Povinnost zpracovat dokumentaci požární ochrany, tedy i požární řád, mají právnické osoby a podnikající fyzické osoby, které provozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím § 4 odst. 2 písm. a) až j) zákona o PO a činnosti s vysokým požárním nebezpečím § 4 odst. 3 písm. a) až e) zákona o PO. V současné době platí zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, verze č. 20, účinná od 01.01. 2022 do 30.06. 2023. Od 01.07. 2023 by měla být v účinnosti novena stávajícího zákona o PO nebo vydán úplně nový zákon o PO.

Nyní konkrétně. Na základě § 15 odst. 2 zákona o PO, viz výše, druhy, obsah a vedení dokumentace požární ochrany stanoví § 27 odst. 1 písm. a) až l) a ustanovení následující vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). V současné době platí verze č. 4, účinná od 01.01. 2022. Pracovně lze tuto dokumentaci označit jako základní. Podle § 27 odst. 2 citované vyhlášky MV o požární prevenci se za dokumentaci dále také považuje dokumentace (označená jako další) obsahující podmínky požární bezpečnosti, zpracovávaná a schvalovaná, popřípadě vedená podle zvláštních předpisů, například požárně bezpečnostní řešení bezpečnostní řešení, bezpečnostní dokumentace, bezpečnostní listy, jakož i doklady prokazující dodržování technických podmínek a návodů vztahujících se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností, rozhodnutí a stanoviska správních úřadů týkající se požární bezpečnosti při provozovaných činnostech.

Požárního řádu se konkrétně  týkají ustanovení § 27 odst. 1 písm. d) citované vyhlášky MV o požární prevenci a dále § 31 (požární řád) a § 40 (způsob vedení dokumentace požární ochrany) téže vyhlášky MV o požární prevenci.

Kontrola dokumentace požární ochrany uvedené v § 27 odst. 1 písm. a) až i) vyhlášky MV o požární prevenci, včetně záznamu o jejím výsledku, se provádí v rámci preventivních požárních prohlídek (§ 12 citované vyhlášky MV o požární prevenci, viz Způsob provádění pravidelných kontrol), a to nejméně jednou za rok nebo po každém požáru anebo po každé provedené změně, která měla vliv na její obsah).

Na část dotazu „Musí být zpracován požární řád?“ sděluji, že odpověď na tuto otázku je dána ustanovením výše citovaného § 15 odst. 1 zákona o PO. Pokud měl tazatel na mysli požární řád pro plynovou kotelnu, pak odpovím, že rozhodnutí je na odpovědné osobě jeho zaměstnavatele nebo odběratele služby, a to bez ohledu na to, zda územně příslušný HZS kraje nebo Hl. M. Prahy vypracování požárního řádu pro plynovou kotelnu vyžaduje nebo nevyžaduje.

Pokud se jedná o vzor požární řádu pro plynovou kotelnu, na tento dotaz jsem již odpovídal a mojí odpověď je možné poskytnout novému tazateli. Pokud příslušníci Hasičského záchranného sboru ČR při výkonu státního požárního dozoru nevyžadují požární řád pro plynovou kotelnu, tak je to jejich záležitostí a jen jejich v praxi aplikovaný odborný názor, i když pro mě jako znalce s 30letou praxí soudního znalce jmenovaného na návrh ministra vnitra ministrem spravedlnosti a téměř 50letou odbornou praxí v oboru PO, a to jak ve státní správě, tak v soukromém sektoru, je nepřijatelný, jak jsem již vyjádřil a zdůvodnil v odpovědi předcházejícími tazateli. Výklad předpisů o požární ochraně (§ 2 odst. 1 výše citovaného zákona o PO) Ministerstvu vnitra, jeho organizační součásti GŘ HZS ČR nepřísluší. Ten můžou provádět v rámci své pravomoci výlučně soudy při svém nezávislém rozhodování a ani ty se nemusí shodnout. Shodu může zajistit jen judikatura (rozsudek Nejvyššího soudu případně Ústavního soudu), která názor na výklad právních předpisů nižších soudů sjednocuje a tyto soudy zavazuje. Příkladem může být rozsudek Nejvyššího soudu týkající se oprávnění (odborné způsobilosti) ke kontrole hasicích přístrojů, kdy HZS ČR se musel přizpůsobit výkladu § 11 zákona o PO Nejvyššího soudu a upravit v jeho smyslu metodiku prováděných kontrol v rámci výkonu státního požárního dozoru.

Nicméně smyslem publikovaného požárního řádu pro plynovou kotelnu ve Vnitřních firemních předpisech nebylo zabývat se začleňováním provozovaných činností z hlediska požárního nebezpeční (§ 4 zákona o PO Členění provozovaných činností podle požárního nebezpečí), ale systematika zpracování požárního řádu (obsah, členění, uspořádání, velikost apod.), tedy účel jeho použití (volil jsem jednoduchý případ z hlediska PO nebezpečného místa) byl úplně jiný, než kam je směrován dotaz tazatele.


Nové normy bezpečnost a ochrana zdraví při práci – listopad 2022

11.11.2022, Zdroj: Věstník ÚNMZ (www.unmz.cz/obecne/vestnik-unmz)

Nové normy související s bezpečností a ochranou zdraví při práci, které vyšly ve věstníku ÚNMZ listopad 2022.

NOVÉ NORMY

ČSN EN 746-3 (06 5011)
Průmyslová tepelná zařízení – Část 3: Bezpečnostní požadavky na výrobu a použití řízených atmosfér;
kat. č. 515941

ČSN EN ISO 3691-4 (26 8812)
Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověřování – Část 4: Průmyslové vozíky bez řidiče a jejich systémy;
kat. č. 514278

ČSN EN 474-13 (27 7911)
Strojní zařízení pro zemní práce – Bezpečnost – Část 13: Požadavky pro válce;
kat. č. 516069

ČSN EN IEC 61010-2-012 ed. 2 (35 6502)
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení – Část 2-012: Zvláštní požadavky na klimatické zkoušky, zkoušky prostředí a ostatní zařízení pro úpravy teploty;
kat. č. 515887

ČSN EN IEC 62660-3 ed. 2 (36 4328)
Lithium-ion akumulátorové články pro pohon elektrických silničních vozidel – Část 3: Bezpečnostní požadavky;
kat. č. 515935

ČSN EN 15602 (76 1701)
Soukromé bezpečnostní služby – Terminologie;
kat. č. 515949

ČSN EN ISO 20344 (83 2500)
Osobní ochranné prostředky – Zkušební metody pro obuv;
kat. č. 515931

ČSN EN 71-13+A1 (94 3095)
Bezpečnost hraček – Část 13: Stolní hry podněcující čichové vjemy, kosmetické soupravy a hry podněcující chuťové vjemy;
kat. č. 516085

ZMĚNY ČSN

ČSN EN 500-4 (27 8311)
Pojízdné stroje pro stavbu vozovek – Bezpečnost – Část 4: Specifické požadavky na stroje pro zhutňování;
kat. č. 516070

ČSN EN IEC 61010-2-012 ed. 2 (35 6502)
Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení – Část 2-012: Zvláštní požadavky na klimatické zkoušky, zkoušky prostředí a ostatní zařízení pro úpravy teploty;
kat. č. 515888

ČSN EN ISO 11850 (47 6001)
Lesnické stroje – Obecné bezpečnostní požadavky; Vydání: Červenec 2012 Změna A2;
kat. č. 515942

ČSN EN 166 (83 2401)
Osobní prostředky k ochraně očí – Základní ustanovení;
kat. č. 515389

ČSN EN 379+A1 (83 2431)
Prostředky k ochraně očí – Automatické svářečské filtry;
kat. č. 515395

ČSN EN 170 (83 2432)
Osobní prostředky k ochraně očí – Filtry proti ultrafialovému záření – Požadavky na činitel prostupu a doporučené použití;
kat. č. 515391

ČSN EN 171 (83 2433)
Osobní prostředky k ochraně očí – Filtry proti infračervenému záření – Požadavky na činitel prostupu a doporučené použití;
kat. č. 515392

ČSN EN 169 (83 2434)
Osobní prostředky k ochraně očí – Filtry pro svařování a podobné technologie – Požadavky na činitel prostupu a doporučené použití;
kat. č. 515390

ČSN EN 172 (83 2435)
Osobní prostředky pro ochranu očí – Protisluneční filtry pro profesionální použití;
kat. č. 515394

ČSN EN 174 (83 2453)
Prostředky k ochraně očí – Brýle pro sjezdové lyžování;
kat. č. 51538

Opravy ČSN

ČSN EN IEC 60086-5 ed. 5 (36 4110)
Primární baterie – Část 5: Bezpečnost baterií s vodným elektrolytem;
kat. č. 515748

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN EN ISO 14644-9 (12 5301)
Čisté prostory a příslušná řízená prostředí – Část 9: Třídění čistoty povrchu podle koncentrace částic;
kat. č. 515523

ČSN EN ISO 14644-10 (12 5301)
Čisté prostory a příslušná řízená prostředí – Část 10: Klasifikace čistoty povrchů podle koncentrace chemických látek;
kat. č. 515524

ČSN EN 1757 (26 8865)
Bezpečnost manipulačních vozíků – Průmyslové plošinové vozíky s ručním pohonem;
kat. č. 515517

ČSN EN 81-21 ed. 2 (27 4003)
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 21: Nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů v existujících budovách;
kat. č. 515515

ČSN EN 81-58 ed. 2 (27 4003)
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Část 58: Přezkoušení a zkoušky požární odolnosti šachetních dveří;
kat. č. 515514

ČSN EN 81-71 (27 4003)
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a výtahů na dopravu nákladů – Část 71: Výtahy odolné vandalům;
kat. č. 515513

ČSN EN 81-77 ed. 2 (27 4003)
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů – Část 77: Výtahy vystavené seizmickým podmínkám;
kat. č. 515512

ČSN EN 15094 (43 3011)
Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní požadavky na válcovací tratě s hladkými válci pro válcování za studena;
kat. č. 515457

ČSN EN ISO 16321-1 (83 2416)
Ochrana očí a obličeje pro pracovní použití – Část 1: Obecné požadavky;
kat. č. 515388

ČSN EN ISO 16321-3 (83 2416)
Ochrana očí a obličeje pro pracovní použití – Část 3: Dodatečné požadavky na prostředky na ochranu z pletiva;
kat. č. 515397

ČSN EN ISO 18527-1 (83 2417)
Ochrana očí a obličeje pro použití při sportu – Část 1: Požadavky na brýle pro sjezdové lyžování a snowbording;
kat. č. 515384

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526