BOZP – Informace nejen pro podnikatele.

 23. 1. 2023

Řidiči-referenti – I. část Všeobecný úvod.  

Řidiči-referenti – II. část Hlavní zásady provozování vozidel.  

Řidiči-referenti – I. část Všeobecný úvod.

18.1.2023, Bc. Zdeněk Šenk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Problematika bezpečnosti práce a ochrany zdraví zaměstnanců je velmi rozsáhlá a zasahuje do všech oblasti pracovního života zaměstnanců. To vytváří značné požadavky na odbornou úroveň osob zajišťující v organizacích úkoly v prevenci rizik (OZO BOZP).

Jednou z oblastí BOZP, která se dotýká prakticky bez výjimky všech státních, podnikatelských a dalších organizacích, je provozování firemních, pronajatých anebo soukromých vozidel pro potřeby zaměstnavatele.

Při řízení vozidla v rámci své pracovní činnosti pro zaměstnavatele je zaměstnanec vystaven zvýšenému riziku práce (při dopravní nehodě hrozí reálně vážné zranění, ale také smrt řidiče-referenta). Takto nebezpečnou pracovní činnost lze srovnat jen s velmi malým počtem pracovních činností.

Vzhledem k shora uvedenému je cílem tohoto článku a dalšího článku popsat v potřebných souvislostech povinnosti, práva a odpovědnosti jednotlivých subjektů pracovně-právního vztahu při provozování vozidel pro potřeby zaměstnavatele.

Hlavní subjekty spojené s provozováním vozidel jsou: zaměstnavatel, vrcholoví manažeři a vedoucí zaměstnanci, zaměstnanec (řidič-referent), garážmistr a další zainteresované strany, např. OZO BOZP, poskytovatel pracovnělékařských služeb, personální oddělení, …

Všechny informace uvedené v tomto článku a v dalších článcích se budou týkat výhradně provozování vozidel, které nespadají pod režim řidičů z povolání.

 1. Zaměstnavatel – provozovatel vozidla 

1.1 Zaměstnavatel/provozovatel vozidel

Na zaměstnavatele provozujícího dopravní prostředky dopadá především nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kdy rozhodující je § 3 nařízení vlády č. 168/2002 Sb.:

,,Zaměstnavatel při provozování dopravy dopravními prostředky organizuje práci zaměstnanců v souladu:

 • s tímto nařízením,
 • se zvláštními právními předpisy,
 • návodem dodaným výrobcem pro provoz a používání dopravních prostředků
 • a místním provozním bezpečnostním předpisem vydaným zaměstnavatelem, kterým se stanoví pracovní a technologické postupy pro bezpečné provozování dopravy, bezpečnost provádění jednotlivých pracovních operací s ohledem na zvláštnosti pracoviště a pracovní prostředí, na možné ohrožení zaměstnanců povětrnostní situací a na pravidla dorozumívání mezi zaměstnanci při pracovních operacích.“

příloze č. 1 nařízení vlády č. 168/2002 Sb., jsou uvedeny další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování silniční dopravy.

Shora uvedená ustanovení nám dávají jednoznačnou odpověď na otázku: ,,co má být obsahem školení řidičů-referentů“?

Odpověď: V osnově školení řidičů-referentů musí být prioritně uvedeny informace z návodu na používání vozidla/vozidel. Druhým neopomenutelným bodem školení musí být seznámení řidičů-referentů s vnitřním předpisem o pravidlech bezpečného provozování dopravy. Předpis musí (nikoliv může) vydat zaměstnavatel před tím, než začne sjednávat se zaměstnanci dohody o vykonání pracovní cesty, se současným řízením vozidla na pracovní cestě.

Sekundární součástí školení řidičů-referentů mohou být (ale nemusí být) informace o dopravních předpisech (pravidla silničního provozu, změny v pravidlech, řešení křižovatek, …). Tuto část školení je nutné vnímat jako nepovinnou přidanou hodnotu školení, která přispívá k minimalizaci vzniku úrazu zaměstnance při řízení vozidla pro potřeby zaměstnavatele.

Více informací o školení řidičů-referentů bude uvedeno v dalším článku.

1.2 Provozovatel vozidla/zaměstnavatel

Zaměstnavatel provozující vozidla pro plnění pracovních úkolů, je současně podle zákona č. 361/2000 Sb., také ,,provozovatelem vozidla“.

Z tohoto titulu na zaměstnavatele dopadá několik zásadních povinností. Tyto záležitosti bývají OZO BOZP opomíjeny a tím i zaměstnavatel nemá nastavený systém managementu, jak povinnosti stanovené právním předpisem řádně zajistit.

1.2.1 Definice provozovatele 

 • § 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb.:

Pro účely tohoto zákona je provozovatel vozidla vlastník, nebo jiná osoba, která je jako provozovatel zapsána v registru silničních vozidel podle zvláštního právního předpisu nebo obdobné evidenci jiného státu.

Poznámka: Pokud je zaměstnavatel vlastníkem vozidla, je také provozovatelem vozidla a má dále uvedené povinnosti a odpovědnosti.

 1.2.2 Povinnosti provozovatele vozidla

 • § 10 odst. 1 zákona č. 360/2000 Sb.:

Provozovatel vozidla nesmí:

 1. a) přikázat ani dovolit, aby bylo v provozu na pozemních komunikacích užito vozidlo, které nesplňuje podmínky stanovené zvláštním právním předpisem, …
 2. b) svěřit řízení vozidla osobě, která nesplňuje podmínky 3 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb.,
 3. c) svěřit řízení motorového vozidla osobě, která nesplňuje podmínky podle 3 odst. 3 zákona,
 4. d) přikázat nebo svěřit samostatné řízení vozidla osobě, o které nezná údaje potřebné k určení její totožnosti.

Poznámka: Uvedené povinnosti dopadají na vrcholové vedení organizace. Proto je vhodné, aby zaměstnavatel (vedení firmy) určilo osobu odpovědnou za řízení procesu provozování vozidel. Tato odpovědná osoba s delegovanou odpovědností za provozování vozidel se dále nazývá ,,garážmistr“.

1.2.3 Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob

 • § 125d zákona č. 361/2000 Sb.:

Odst. 1: Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako provozovatel vozidla:

 1. a) v rozporu s 10 odst. 1 písm. a)a přikáže nebo dovolí, aby bylo v provozu na pozemních komunikacích použito vozidla, které nesplňuje podmínky stanovené jiným právním předpisem,
 2. b) v rozporu s 10 odst. 1 písm. b) svěří řízení vozidla osobě, která nesplňuje podmínky podle § 3 odst. 2 a § 5 odst. 2 písm. b) a c),
 3. c) v rozporu s 10 odst. 1 písm. c) svěří řízení motorového vozidla osobě, která nesplňuje podmínky podle § 3 odst. 3,
 4. d) v rozporu s 10 odst. 2 nezajistí, aby barevné provedení a označení vozidla bylo provedeno tak, aby nebylo zaměnitelné se zvláštním barevným provedením a označením vozidel Vojenské policie, policie, celní správy, obecní policie a Vězeňské služby,
 5. e) v rozporu s 10 odst. 1 písm. d) přikáže řízení vozidla nebo svěří vozidlo osobě, o níž nezná údaje potřebné k určení její totožnosti,
 6. f) v rozporu s 3 odst. 4 použije antiradar,
 7. g) v rozporu s 6b odst. 4 neodevzdá osvědčení o registraci vozidla.

Odst. 2: Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až g) lze uložit pokutu do 100 000 Kč.

Poznámka: Určením garážmistra je definována osoba odpovědná v organizace za případné postihy, způsobené přestupky právnickou osobou.

 1. Řidič-referent

Z pohledu právních předpisů (ale především z pohledu všeobecně platných lékařských prohlídek řidičů) je řidičem-referentem takový zaměstnanec/řidič, který nenaplňuje ustanovení § 87 odst. 1 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb.:

,,Pravidelným lékařským prohlídkám je povinen se podrobovat:

 1. b) řidič, který řídí motorové vozidlo v pracovněprávním vztahu a u něhož je řízení motorového vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě.“

Jinak řečeno, řidič-referent řídí vozidlo pro potřeby zaměstnavatele na základě dohody se zaměstnavatelem, viz § 42 odst. 1 zákoníku práce. Jedná se o pracovní činnost (o pracovní cestu) vykonávanou nad rámec svých pracovních povinností a současně nemá zaměstnanec řízení vozidla sjednáno v pracovní smlouvě jako druh práce, tzn. nejedná se o řidiče podle § 87 odst. 1 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb.

2.1 Definice pojmu ,,řidič-referent“

Řidič-referent je zaměstnanec, který je držitelem řidičského oprávnění, který není osobou uvedenou v § 87 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb. Jedná se o zaměstnance, který vedle své pracovní činnosti sjednané v pracovní smlouvě (např. manažer, obchodník, vedoucí údržby) ještě příležitostně v rámci své pracovní činnosti řídí pro potřeby zaměstnavatele motorové vozidlo.

2.2 Charakteristika řidiče-referenta

Občas lze zaznamenat názory, zpochybňující existenci pojmu ,,řidič-referent“, případně je rozporován význam tohoto pojmu. Ozývají se argumenty, že neexistuje oficiální definice řidiče-referenta v zákoníku práce anebo v jiném právním předpisu. Tudíž se vlastně neví, kdo to je řidič-referent?

Nesdílím tyto názory. Tento pojem se používá už velmi dlouho, dokonce už v době ,,srpo-kladivové“ byl používán pojem řidič-referent a to už je minimálně 40 roků. Je to natolik zaběhnutý pojem, že i Nejvyšší soud ČR ve svých judikátech pojem ,,řidič-referent“ běžně používá, aniž význam pojmu vysvětluje, protože účastníci řízení použití pojmu v jejich sporu nerozporují ani nezpochybňují.

2.3 Pracovní cesta

 • § 42 odst. 1 zákoníku práce:

,,Pracovní cestou se rozumí časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce. Zaměstnavatel může vyslat zaměstnance na dobu nezbytné potřeby na pracovní cestu jen na základě dohody s ním. Zaměstnanec na pracovní cestě koná práci podle pokynů vedoucího zaměstnance, který ho na pracovní cestu vyslal.“

2.4 Referentské vozidlo a řidič-referent

Pojem ,,řidič-referent nebo referentské vozidlo“ je používán jako pojem zastřešující pro různé varianty řidičů, kteří řídí vozidlo pro potřeby zaměstnavatele a současně rozlišujeme různé druhy vozidel používaných pro plnění úkolů pro zaměstnavatele.

2.4.1 Řidič-referent – standardní režim – jedná se o občasné řízení vozidla zaměstnancem pro potřeby zaměstnavatele, řidičem může být referent, vedoucí údržby/oddělení, mistr, …

2.4.2 Řidič-referent – vozidlo je pracovištěm zaměstnance – oproti řízení vozidla ve standardním režimu, jsou v tomto případě všechny cesty zaměstnance (z pohledu pracovního úrazu) vnímány jako cesty pracovní, jinak řečeno – pokud dojde k úrazu zaměstnance při řízení vozidla, jedná se vždy o pracovní úraz, viz rozsudek NS, sp. zn. 21 Cdo 1755/2002.

2.4.3 Manažer – použití vozidla i pro soukromé účely – jedná se o zvláštní režim používání vozidla, kdy vozidlo lze používat (na základě rozhodnutí zaměstnavatele) i k soukromým účelům zaměstnance/manažera, evidence cest musí poskytovat údaje o jaký druh cesty se jednalo (soukromá/pracovní cesta), jde o manažerský benefit a proto název „manažerská vozidla“.

2.4.4 Vozidlo zapůjčené – půjčovna vozidel – tento způsob používání vozidla lze použít pro všechny shora uvedené varianty, je povinností zaměstnavatele stanovit pravidla pro půjčování vozidel (pravidla zapracovat do vnitřního předpisu zaměstnavatele).

2.4.5 Soukromé vozidlo zaměstnance – je povinností zaměstnavatele, stanovit pravidla pro používání soukromých vozidel pro potřeby zaměstnavatele (vnitřní předpis zaměstnavatele).

Poznámka: Pro všechny shora uvedené varianty řízení vozidla pro potřeby zaměstnavatele je používán pojem ,,řidič-referent“.

 1. Lékařské prohlídky podle § 87 zákona č. 361/2000 Sb.

Poznámka k všeobecně platným lékařským prohlídkám řidičů, podle § 87 zákona č. 361/2000 Sb.

Uvedené ustanovení rozlišuje u řidičů dva druhy všeobecných lékařských prohlídek:

3.1 Řidiči z povolání

Lékařské prohlídky ,,řidičů z povolání“ podle § 87 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb.: ,,Vstupní lékařské prohlídce je osoba uvedená v odstavci 1 (§ 87 zákona č. 361/2000 Sb.) povinna se podrobit před zahájením výkonu činnosti uvedené v odstavci 1 (§ 87 zákona), dalším pravidelným lékařským prohlídkám pak do dovršení 50 let věku každé dva roky a po dovršení 50 let věku každoročně.“

Shora uvedené ustanovení na řidiče-referenty vůbec nedopadá. Zaměstnanec může řídit vozidlo pro potřeby zaměstnavatele buď jako řidič z povolání, tzn. má tuto činnost uvedenu v pracovní smlouvě anebo jako řidič-referent. Dvojrole není možná, viz shora uvedené informace.

Poznámka: Občas lze v článcích o řidičích-referentech zaznamenat chybné použití shora uvedeného právního ustanovení. Proto je zde tato lékařská prohlídka uvedena, přestože se řidičů-referentů netýká, ale vztahuje se jen na řidiče z povolání.

3.2 Řidiči ve věku 65 roků a více

Lékařské prohlídky ,,řidičů – občanů“ podle § 87 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb.:

,,Držitel řidičského oprávnění, který není osobou uvedenou v odstavci 1 (§ 87 zákona), je povinen se podrobit pravidelné lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením 65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku, po dovršení 68 let věku pak každé dva roky.“

Poznámka: U tohoto ustanovení je obrácený problém než u bodu č. 3.1. Zaznamenal jsem názory, že jde o ustanovení platné jen pro občany a zaměstnavatel se tudíž nemusí a prý také nesmí touto zdravotní způsobilostí u svých zaměstnanců/řidičů-referentů zabývat. Dle mého názoru jde o hluboký omyl. Tento můj závěr vychází z ustanovení § 103 odst. 1 písm. a) zákoníku práce:

,,Zaměstnavatel je povinen:

 1. a) nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti.“

Pokud je jiným právním předpisem stanovena pro řidiče podmínka zdravotní způsobilosti, musí zaměstnavatel u řidičů-referentů ve stanoveném věku vyžadovat předložení dokladu o zdravotní způsobilosti k řízení vozidla.

V případě nedoložení zdravotní způsobilosti k řízení vozidla, musí zaměstnavatel vyčlenit zaměstnance ze seznamu řidičů-referentů a nesmí zaměstnance vyslat na pracovní cestu s tím, že bude vozidlo řídit.

Závěrečná poznámka: Tato lékařská prohlídka (řidičů ve věku 65 roků a více) se řidičů-referentů týká, ale je zde několik ale …

 • lékařskou prohlídku si zajišťuje u svého ošetřujícího lékaře každý zaměstnanec sám,
 • vyšetření není prováděno v rámci pracovnělékařské prohlídky zaměstnanců,
 • je povinností zaměstnavatele si u relevantních zaměstnanců ověřit, zda může zaměstnance/řidiče-referenta nadále pověřovat (na základě dohody) řízením vozidla pro potřeby zaměstnavatele,
 • zaměstnanec/řidič-referent si náklady související s vyšetřením a vystavením lékařské zprávy o způsobilosti řídit vozidlo ve věku 65 roků a více hradí sám, viz § 87 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb.
 • zaměstnanci nelze (oficiálně) náklady zaměstnavatelem za uvedené vyšetření refundovat (daňové předpisy tento postup neumožňují).

Poznámka: Pracovnělékařské prohlídky řidičů-referentů jsou na základě změny vyhlášky č. 79/2013 Sb. (od 1. ledna 2023) oproti dřívější úpravě vypuštěny. Řidiči-referenti již nemusí podstupovat prohlídku u poskytovatele pracovnělékařských služeb.

4. Hlavní výstupy z tohoto článku

 • vnitřní předpis o procesu provozování vozidel musí být zaměstnavatelem zpracován,
 • na zaměstnavatele provozujícího vozidla, dopadají i povinnosti provozovatele vozidla,
 • zaměstnavatel nese odpovědnost za porušení povinností stanovených provozovateli,
 • zaměstnavatel ,,musí“ stanovit odpovědnou osobu za provoz vozidel – ,,garážmistra“,
 • dohoda o vykonání pracovní cesty musí být sjednána před zahájením cesty,
 • řidičem-referentem jsou vedle referentů, ved. zaměstnanců i vrcholoví manažeři,
 • referentským vozidlem je i vozidlo z půjčovny nebo soukromé vozidlo zaměstnance,
 • školení řidičů-referentů musí zajišťovat zaměstnavatel v pravidelných intervalech,
 • prioritně je předmětem školení řidičů-referentů návod/návody výrobce k vozidlům,
 • prioritně je předmětem školení řidičů-referentů vnitřní předpis o provozování vozidel,
 • školení řidičů-referentů o pravidlech silničního provozu je nepovinnou částí školení,
 • lékařské prohlídky řidičů z povolání (§ 87 odst. 2 zákona) se netýkají řidičů-referentů,
 • lékařskou prohlídku ve věku 65 roků a více musí řidič-referent zaměstnavateli doložit.

Tento článek je úvodním vhledem do problematiky provozování vozidel zaměstnavatelem v režimu řidičů-referentů. V navazujícím článku budou záležitosti popsány v potřebných souvislostech a ve větších podrobnostech.


Řidiči-referenti – II. část Hlavní zásady provozování vozidel.

17.1.2023, Bc. Zdeněk Šenk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Řízení vozidla zaměstnancem pro potřeby zaměstnavatele (pro organizaci) je výkonem práce, při kterém je zaměstnanec vystaven zvýšenému riziku (při dopravní nehodě hrozí reálně vážné zranění, ale také smrt řidiče-referenta). Je v zájmu zaměstnavatele, ale i jeho povinností, zajistit soulad organizace s právními požadavky, dopadajícími na provozování dopravy v režimu řidičů-referentů.

Pro ověření souladu s předpisy slouží dále uvedený přehled právních požadavků, který lze uchopit jako check-list pro auditování provozu referentských vozidel.
Auditní otázky jsou zaměřeny jen na proces provozování dopravy ve vztahu k tzv. řidičům-referentům, tzn. problematika řidičů z povolání není v článku uvedena.

Poznámka:
Součástí dále uvedených právních požadavků nejsou ustanovení o povinnostech stanovených předpisy pro řidiče. Na základě judikatury vyšších soudů, nemá zaměstnavatel povinnost informovat řidiče-referenta o rizicích, která vyplývají/jsou uvedeny z dopravních předpisech.

Odůvodnění: Řidič-referent má zvláštní odbornou způsobilost řídit vozidlo, protože je držitelem řidičského oprávnění. Řidič má zákonem stanovenu povinnost dopravní předpisy znát a také má povinnost předpisy v průběhu cesty dodržovat. Povinnost kontrolovat řidiče (tzn. i řidiče-referenty) v provozu na dopravních komunikacích, je uložena právními předpisy Policii ČR. Zaměstnavatel nemá stanovenu povinnost, kontrolovat řidiče (při řízení vozidla), zda dodržují dopravní předpisy (především zákon č. 361/2000 Sb., a další prováděcí předpisy).

Zaměstnavatel má oproti tomu povinnost zajistit u svých zaměstnanců (řidičů-referentů) dodržování pracovněprávních předpisů, s dopadem na provozování dopravy. Především se jedná o nařízení vlády č. 168/2002 Sb., viz níže uvedená ustanovení. Tato povinnost má úzkou vazbu na školení řidičů-referentů.

Navazuje na článek z prosince 2022 Řidiči-referenti – I. část Všeobecný úvod

Definice:

Provozovatel vozidla – je vlastník nebo jiná osoba, která je jako provozovatel zapsána v registru silničních vozidel podle zvláštního právního předpisu …
(§ 2 písm. b) zákona č. 31/2000 Sb.)

Řidič-referent – je zaměstnanec, který je držitelem řidičského oprávnění a který není osobou uvedenou v § 87 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb. Jedná se o zaměstnance, který vedle své pracovní činnosti sjednané v pracovní smlouvě (např. manažer, obchodník, vedoucí údržby) ještě příležitostně v rámci své pracovní činnosti řídí pro potřeby zaměstnavatele motorové vozidlo. (Pracovní definice autora)

Referentské vozidlojakékoliv vozidlo, použité řidičem-referentem pro plnění pracovních úkolů, pro potřeby zaměstnavatele. (Pracovní definice autora)

Pracovní cesta – je časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce. Zaměstnavatel může vyslat zaměstnance na dobu nezbytné potřeby na pracovní cestu jen na základě dohody s ním. Zaměstnanec na pracovní cestě koná práci podle pokynů vedoucího zaměstnance, který ho na pracovní cestu vyslal. (§ 42 odst. 1 ZP)

Právní požadavky dopadající na provozování dopravy v režimu řidičů-referentů

Hlavní zásady vztahující se k problematice provozování dopravy referentských vozidel, které musí organizace zpracovat a zajistit vzhledem k požadavkům právních předpisů nebo jsou autorem doporučeny jako zásady správné praxe.

 1. Systémové požadavky – nastavení základních pravidel

1.1 Místní provozní bezpečnostní předpis (dále jen ,,MPBP“)

Zpracovat vnitřní předpis pro provozování (referentských) vozidel pro potřeby zaměstnavatele.
(Požadavek vychází z § 3 NV č. 168/2002 Sb.)

Poznámka 1): MPBP by měl obsahovat a rozpracovávat všechny dále uvedené záležitosti, týkající se provozování vozidel, tzn. měl by popisovat celý proces provozu vozidel.
Poznámka 2): Zásady a pravidla uvedená v tomto dokumentu lze použít jako check-list při auditní činnosti.

1.2 Povinnosti provozovatele

Dále uvedené povinnosti dopadají na vrcholové vedení organizace. Proto je vhodné, aby zaměstnavatel (vedení firmy) určilo osobu odpovědnou za řízení procesu provozování vozidel. Tato odpovědná osoba s delegovanou odpovědností za provozování vozidel se dále (pracovně) nazývá „garážmistr“.

Související právní předpisy:

 • 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb.:

,,Pro účely tohoto zákona je provozovatel vozidla vlastník nebo jiná osoba, která je jako provozovatel zapsána v registru silničních vozidel podle zvláštního právního předpisu nebo obdobné evidenci jiného státu.“

Poznámka: Pokud je zaměstnavatel vlastníkem vozidla, je také provozovatelem vozidla a má dále uvedené povinnosti a odpovědnosti.

 • 10 odst. 1 zákona č. 360/2000 Sb.:

,,Provozovatel vozidla nesmí:

 1. a) přikázat ani dovolit, aby bylo v provozu na pozemních komunikacích užito vozidlo, které nesplňuje podmínky stanovené zvláštním právním předpisem, …
  b) svěřit řízení vozidla osobě, která nesplňuje podmínky § 3 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb.,
  c) svěřit řízení motorového vozidla osobě, která nesplňuje podmínky podle § 3 odst. 3 zákona,
  d) přikázat nebo svěřit samostatné řízení vozidla osobě, o které nezná údaje potřebné k určení její totožnosti.“

1.3 Garážmistr

Garážmistr je vrcholovým vedením organizace stanovená odpovědná osoba za provozování referentských vozidel. Mimo jiná práva, povinnosti a odpovědnosti, patří k povinnostem garážmistra např. zajišťovat technické prohlídky vozidel, doplňování povinné výbavy, organizování přezouvání pneumatik ve stanovených termínech, apod.
(Požadavek vychází z § 4 zákona č. 309/2006 Sb.)

 1. Odborná způsobilost řidičů-referentů 

2.1 Zaměstnavatel/provozovatel vozidla nesmí svěřit řízení vozidla osobě, která nesplňuje podmínky stanovené § 3 odst. 2 a 3 zákona č. 361/2000 Sb.

Poznámka: Zaměstnavatel musí zajistit, že řidič-referent je seznámen s ovládáním vozidla, které má na pokyn vedoucího zaměstnance na pracovní cestě řídit. Především se jedná o seznámení s ovládacími prvky vozidla (stěrače, osvětlení vozidla, …) Současně musí být zaměstnavatelem (průběžně) ověřováno, zda řidič-referent je držitelem příslušného řidičského oprávnění. (Požadavek vychází z § 10 odst. 1 zákona č. 360/2000 Sb.)

2.2 Ověřit, zda řidiči-referenti jsou držiteli řidičských oprávnění v požadované odborné způsobilosti. Uložit kopii řidičských oprávnění řidičů-referentů u stanovené osoby a vést evidenci platnosti řidičských oprávnění. Při každém (každoročním) školení vyžadovat od řidičů-referentů fyzické předložení řidičského oprávnění.
(Požadavek vychází z § 103 odst. 1 písm. a) ZP)   

2.3 Stanovit MPBP povinnost pro nové zaměstnance (řidiče-referenty), podrobit se krátké vstupní zkušební jízdě s nejfrekventovanějším typem služebního vozidla.

(Správná praxe – doporučení autora.)

2.4 Posoudit v rámci hodnocení rizik, za jakých podmínek může řidič-referent řídit vozidlo v zemích s provozem po komunikacích vlevo (např. při pracovní cestě zaměstnance do Anglie). Výstup z hodnocení (opatření na minimalizaci rizik) zapracovat do MPBP.
(Požadavek vychází z § 101 odst. 1 ZP)

 1. Školení řidičů-referentů

3.1 Zpracovat pro potřeby školení – seznam zaměstnanců/řidičů-referentů, tzn. zaměstnanců, kteří řídí vozidlo (i nahodile) pro potřeby zaměstnavatele.
(Požadavek vychází z § 103 odst. 1 písm. a) ZP)

3.2 Zpracovat obsah (prezentaci) školení, včetně podkladů pro školení řidičů-referentů, kdy součástí školení musí být především:

 • MPBP pro provozování referentských vozidel,
 • návod na používání konkrétního typu vozidla nebo vozidel.
  (Povinnost zaměstnavatele školit oba uvedené body, vychází z § 3 NV č. 168/2002 Sb.)

3.3 Zajistit, aby součástí školení řidičů-referentů bylo seznámení účastníků školení s návodem k vozidlu, např. přehled zakázaných činností na vozidle anebo seznámení se zvláštní výbavou vozidla, např. automatická převodovka.
(Požadavek vychází z § 3 NV č. 168/2002 Sb.)

3.4 Zajistit, aby součástí obsahu školení bylo seznámení řidičů-referentů s ovládáním vozidla, vyžadující specifickou techniku jízdy, např. jízda s přívěsným vozíkem.
(Požadavek vychází z § 3 NV č. 168/2002 Sb.

3.5 Doporučuje se, aby součástí školení řidičů-referentů byly i dopravní předpisy, včetně změn v právní úpravě. Upozornit řidiče-referenty na nejčastější případy porušování dopravních předpisů řidiči.
(Nejedná se o povinnost zaměstnavatele, ale požadavek vychází zprostředkovaně z § 101 odst. 1 ZP)

3.6 Stanovit způsob ověřování znalostí účastníků školení, např. položením kontrolních otázek s písemným záznamem otázek a odpovědí nebo testem pro ověření znalostí.
(Požadavek vychází z § 103 odst. 3 ZP)

3.7 Stanovit četnost/periodu školení řidičů-referentů na 1x za rok. Vzhledem k vysoké úrovni rizika při řízení vozidla, se doporučuje max. délka period školení na 1× za 2 roky.
(V souvislostech požadavek vychází z § 101 a 103 odst. 3 ZP)

3.8 Stanovit, jakým způsobem bude vedena dokumentace o provedeném školení řidičů-referentů, tzn. jaké dokumenty budou založeny pro další využití (prokázání souladu školení s právními požadavky).
(Požadavek vychází z § 103 odst. 3 ZP)

3.9 Zajistit, aby při cestě do jiných zemí bylo provedeno seznámení řidičů-referentů s odlišnostmi v pravidlech silničního provozu.
(Požadavek vychází z § 103 odst. 2 ZP)

 1. Zdravotní způsobilost řidičů-referentů

4.1 Řidič-referent ve věku 65 roků a více
Ověřit, zda řidiči-referenti jsou zdravotně způsobilí řídit vozidlo vzhledem ke svému věku (65 roků a více).
(Požadavek vychází z § 87 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb.)

Poznámka: Ustanovení se týká nejenom řidičů/soukromých osob, ale dopadá i na řidiče-referenty. Zaměstnavatel (odpovědná osoba) musí uvedené údaje monitorovat, protože mají vliv na zdravotní způsobilost zaměstnanců/řidičů-referentů (viz § 103 odst. 1 písm. a) ZP).

Zaměstnanci (řidiči-referenti) si hradí náklady na tuto lékařskou prohlídku sami, viz § 87 odst. 6 poslední část věty zákona č. 361/2000 Sb. 

4.2 Pracovnělékařské prohlídky řidičů-referentů
Původní ustanovení článku č. 5 přílohy č. 2 část II. vyhlášky č. 79/2013 Sb. (lékařské prohlídky řidičů-referentů), bylo k 1. lednu 2023 bez náhrady zrušeno. Od 1. ledna 2023 už nejsou vyžadovány u řidičů-referentů lékařské prohlídky u poskytovatele pracovnělékařských služeb pro ověření, zda jsou zaměstnanci zdravotně způsobilí vykonávat pracovní činnost řidiče-referenta.

 1. Rizika působící na řidiče-referenta

5.1 Posoudit v rámci hodnocení rizik, možnost poskytnout řidičům-referentům OOPP – sluneční brýle, s cílem snížit riziko oslnění řidiče v průběhu jízdy.
(Požadavek může vycházet z § 101 odst. 1 ZP)

5.2 Výslovně zakázat (v MPBP) řidičům-referentům přepravovat v kabině vozidla volně položené předměty.
(Požadavek vychází z § 101 odst. 1 ZP

5.3 Výslovně zakázat řidičům-referentům přepravovat v kabině vozidla i v kufru vozidla volně umístěné nebezpečné chemické látky anebo směsi.
(Požadavek vychází z § 101 odst. 1 ZP)

Poznámka: V kufru vozidla (nikoliv v kabině vozidla) mohou být přepravovány nebezpečné chemické látky a směsi jen za podmínky, že je zajištěno i v případě havarijní situace (dopravní nehody), že nebude posádka vozidla ohrožena např. výpary z převážených nebezpečných chemických látek anebo směsí.

 1. Dopravní řád pro venkovní firemní komunikace

6.1 Dopravní řád
Vnitřním předpisem (Dopravním řádem nebo MPBP) stanovit pravidla pro pohyb vozidel a osob po venkovních komunikacích areálu (po venkovních prostorách firmy), včetně pravidel pro parkování vozidel.

6.1.1 Místní a přechodná úprava provozu na účelových veřejně nepřístupných komunikacích
V dále uvedených právních ustanoveních je popsán postup a pravidla pro účelové komunikace, které nejsou veřejně přístupné (např. firemní areály), které musí vlastník areálu respektovat, případně zajistit.

 • 77a zákona č. 361/2000 Sb.:
  Odst. 1:
  Místní a přechodnou úpravu provozu a zařízení pro provozní informace umisťuje na účelové komunikaci, která není veřejně přístupná, její vlastník. Vlastník pozemní komunikace oznámí umístění místní nebo přechodné úpravy provozu nebo zařízení pro provozní informace do 5 pracovních dnů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

Odst. 2: Obecní úřad obce s rozšířenou působností nařídí odstranění místní nebo přechodné úpravy provozu nebo zařízení pro provozní informace, není-li splněna podmínka bezpečnosti podle § 78 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb. Pro účely posouzení zajištění bezpečnosti silničního provozu si obecní úřad obce s rozšířenou působností vyžádá stanovisko policie.

Odst. 3: Od místní a přechodné úpravy provozu na účelové komunikaci, která není veřejně přístupná, se účastník silničního provozu může odchýlit na základě předchozího souhlasu vlastníka účelové komunikace, není-li tím ohrožena bezpečnost silničního provozu. 

6.1.2 Dopravní komunikace a nebezpečné prostory         

Příloha článek č. 5.1 a 5.2 NV č. 101/2005 Sb.:

Článek č. 5.1: Dopravní komunikace uvnitř staveb a ve venkovních prostorách („komunikace“) včetně schodišť, šikmých ramp, pevně zabudovaných žebříků a nakládacích a vykládacích prostorů a ramp musí být voleny a umístěny tak, aby zajišťovaly snadný, bezpečný a vyhovující přístup pro pěší nebo jízdu dopravních prostředků, aby nedocházelo k ohrožení zaměstnanců, zdržujících se v jejich blízkosti.

Od ostatních ploch se stejnou úrovní musí být komunikace výrazně odlišeny a musí být dostatečně široké a trvale volné. Komunikace pro pěší musí být řešeny s ohledem na počet osob, které je budou používat; není-li stanoveno zvláštními právními předpisy jinak, musí být široké nejméně 1,1 metru.

Čl. č. 5.2: Spojení nebo křížení komunikací musí být zpravidla v jedné úrovni. Komunikace o různých úrovních s výškovým rozdílem větším než 0,20 m se spojují šikmými rampami nebo schodišti.“

6.1.3 Dopravní řád pro společnost ABC – doporučený obsah
Pojmy a definice, účel a rozsah platnosti předpisu, popis dopravně provozní situace ve společnosti ABC,  všeobecné zásady, dopravní prostředky – hlavní bezpečnostní zásady, vysokozdvižné vozíky (VZV) – hlavní bezpečnostní zásady, odborná a zdravotní způsobilost řidičů VZV, rychlost jízdy VZV, používání zvukových znamení, činnosti zakázané řidičům VZV, přeprava a manipulace s břemeny, nestandardní situace a práce s VZV, venkovní dopravní komunikace, všeobecně platné zásady platné pro venkovní komunikace, dopravní (venkovní) komunikace pro osobní vozidla, vjezd služebních, soukromých vozidel zaměstnanců a manažerských vozidel do areálu, pravidla pro motocykly, skútry a jízdní kola, dopravní (venkovní) komunikace pro nákladní vozidla, vjezd a výjezd nákladních vozidel do areálu a z areálu, postup při nakládce a vykládce vozidla, postup při odjezdu nákladního vozidla z areálu, dopravní (venkovní) komunikace pro vysokozdvižné vozíky a pro pohyb chodců, dopravní (venkovní) komunikace a plochy pro včasný zásah Hasičského záchranného sboru, všeobecné zásady platné pro vnitřní komunikace a prostory, barevné rozlišení a označení vnitřních komunikací, pravidla přednosti v jízdě, odpovědnost za provoz na vnitřních komunikacích, komunikace (vnitřní) pro jízdu nákladních vozidel, postup při vjezdu nákladního vozidla do vnitřních prostor firmy, najíždění VZV na korbu nákladního vozidla, postup při nakládce a vykládce vozidla, postup při výjezdu nákladního vozidla z vnitřních prostor, komunikace a prostory pro jízdu, manipulaci, nabíjení a parkování VZV, ukončení provozu VZV, pravidelné servisní prohlídky, opravy a nabíjení VZV, komunikace a prostory pro jízdu, parkování a nabíjení speciálních dopravních vozíků, komunikace a prostory pro používání a jízdu vozíků s pohonem a paletových vozíků, komunikace (vnitřní) a vymezené prostory pro pěší a přehled příloh.

6.2 Posypový plán
Samostatným vnitřním předpisem nebo součástí dopravního řádu musí být ,,Plán zimní údržby areálu firmy ABC“ (Posypový plán areálu fy ABC). Předpisem se stanoví plán údržby venkovních firemních komunikací a prostor v zimním období.

Zpracováním plánu zimní údržby se organizace přihlašuje ke svojí odpovědnosti za zimní údržbu komunikací a chodníků, za které nese jako zaměstnavatel odpovědnost.

Cílem nastavení pravidel zimní údržby je zmírňovat závady ve sjízdnosti a schůdnosti na komunikacích, vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky. Zimní údržba komunikací je zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a ekonomickým možnostem vlastníka na straně druhé. Vzhledem k tomu, že není možno v zimním období závady ve sjízdnosti a schůdnosti vždy zcela odstranit, ale jen zmírnit, a že není možno závady zmírnit okamžitě na všech komunikacích a chodnících, stanoví tento ,,Posypový plán“ postup údržby, jednak podle místních podmínek, ale také podle časových možností.

6.2.1 Právní ustanovení požadující zpracování ,,Posypového plánu“

Příloha článek č. 5.3 NV č. 101/2005 Sb.:

Čl. č. 5.3: Zaměstnavatel zajistí prostředky pro úklid, čištění a údržbu vnitřních prostor a pro venkovní údržbu. Lhůty pro provádění úklidu, čištění a údržby komunikací stanoví zaměstnavatel a uvede ve vnitřním předpisu

6.2.2 Doporučený obsah posypového plánu
Základní ustanovení – úvod, kontaktní osoby objednatele a poskytovatele, specifikace prostor (parkoviště, komunikace odstavné prostory, …), časové úseky s nejvyšší prioritou zajištění sjízdnosti a schůdnosti, lhůta pro zajištění sjízdnosti a schůdnosti komunikací a chodníků, požadavky na údržbu komunikací, kontrola a doplňování posypového materiálu do nádob umístěných v areálu, zimní kalamitní stav, pravidla pro zajišťování schůdnosti a čištění komunikací.

Přílohy předpisu: plánek komunikací a chodníků v areálu firmy, plánek rozmístění nádob na posypový materiál, plánek s vyznačenými budovami v užívání firmy mimo hlavní areál firmy.

 1. Referentské vozidlo a ostatní vozidla 

7.1 Zaměstnavatel/provozovatel vozidla nesmí přikázat ani dovolit, aby umožnil provoz vozidla, které nesplňuje podmínky stanovené právními předpisy pro provoz vozidel, viz § 10 odst. 1 zákona č. 360/2000 Sb.

7.2 Stanovit pravidla pro přezouvání pneumatik u referentských vozidel (1. dubna a 1. listopadu). Například stanovit termín pro stanovené osoby (řidiče-referenty), pro zajištění přezutí přidělených služebních vozidel na odpovídající typ pneumatik. Musí být předpisem upřesněno, jaké jsou povolené způsoby výměny pneumatik (v servisu/nebo jiným způsobem).
(Požadavek vychází z § 40a zákona č. 361/2000 Sb.) 

7.3 Zajistit vybavení vozidla předepsanou povinnou výbavou – oděvním doplňkem s označením z retroreflexního materiálu.
(Požadavek vychází z § 32 odst. 11 vyhl. č. 341/2002 Sb. a § 5 odst. 1 písm. l) zákona č. 361/2000 Sb.)

7.4 Umístit do vozidla další výstražné vesty (podle počtu sedadel), pro všechny členy posádky služebního vozidla.
(Správná praxe – opatření vychází z posouzení rizik podle § 101 ZP

7.5 Zajistit, aby vozidla přistavovaná řidičům-referentům externí firmou (půjčovna vozidel) pro potřeby pracovní cesty, splňovala právní požadavky stanovené pro provoz vozidel.

Poznámka: Zajistit, aby odpovědná osoba (namátkově) kontrolovala způsobilost přistavovaných vozidel pro bezpečný provoz.
(Požadavek vychází z § 302 ZP

7.6 Zajistit, aby vozidlo bylo v období od 1. listopadu do 31. března vybaveno zimními pneumatikami s hloubku dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 4 mm.

Poznámka:

,,Zimními pneumatikami musí být vozidlo vybaveno pokud:

 1. a) se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo
  b) lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza.

(Požadavek vychází z § 40a odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.)

7.7 Zajistit, aby referentské vozidlo bylo vybaveno předepsanou povinnou výbavou – autolékárničkou pro motorová vozidla.

Poznámka – obsah autolékárničky:

 • Obvaz hotový s 1 polštářkem (šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800 g/m2),
 • Obvaz hotový s 2 polštářky (šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800 g/m2),
 • Náplast hladká cívka (velikost 2,5 cm x 5 m, min. lepivost 7 N/25 mm),
 • Obinadlo škrtící pryžové (60 x 1250 mm),
 • Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu,
 • Isotermická fólie o rozměrech nejméně 200 x 140 cm.
 • Nůžky zahnuté (se sklonem) v antikorozní úpravě se zaoblenými hroty – délka nejméně 14 cm.

(Požadavek vychází z příl. 12 vyhlášky č. 341/2014 Sb.)

7.8 Zajistit, aby vozidlo bylo vybaveno předepsanou povinnou výbavou – přenosným výstražným homologovaným trojúhelníkem, pro vyznačení nouzového stání vozidla na pozemní komunikaci.
(Požadavek vychází z § 32 odst. 7 vyhlášky č. 341/2002 Sb.

7.9 Zajistit, aby referentské vozidlo bylo bez závad v zasklení vozidla. Především nesmí být prasklé nebo poškozené čelní sklo ve stírané ploše o velikosti větší než 20 mm.
(Požadavek vychází z § 36 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 341/2002 Sb.)

7.10 Zajistit, aby referentské vozidlo bylo bez závad na pneumatikách. Především nesmí být hloubka dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů menší než 1,6 mm u vozidel všech kategorií.
(Požadavek vychází z § 36 odst. 7 písm. a) vyhlášky č. 341/2002 Sb.)

7.11 Stanovit maximální stáří soukromého vozidla (např. 8 roků), které může být použito zaměstnancem pro potřeby zaměstnavatele při pracovní cestě.
(Správná praxe – doporučení autora

7.12. Stanovit MPBP maximální povolenou rychlost pro řidiče referenty (např. 150 km/h.) při cestě do zemí, kde je povolena vyšší cestovní rychlost než 130 km/hod. (Správná praxe – doporučení autora)

7.13 Zakázat vnitřním předpisem (MPBP) řidičům-referentům, provádět jakékoliv opravy na autě, hustit pneumatiky mimo benzinovou stanici, nabíjet nebo dolévat cokoliv do akumulátorové baterie a zakázat další činnosti, které vyplynou z posuzování rizik.
(Požadavek vychází z § 101 odst. 1 ZP)

 1. Pracovní cesta – provoz vozidla

Pracovní cestou se rozumí časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce.

8.1 Dohoda o vykonání pracovní cesty

Zaměstnavatel může vyslat zaměstnance na dobu nezbytné potřeby na pracovní cestu jen na základě dohody s ním.
(Požadavek vychází z § 42 odst. 1 ZP)

8.2 Zajistit, aby pro pracovní cesty, které mohou mít vliv na poskytování a výši cestovních náhrad, byl vystaven pro řidiče-referenty (před vlastní jízdou) – příkaz k jízdě.
(Požadavek vychází z § 153 ZP)

8.3 Nastavit systém uvolnění/umožnění použití vozidla pro potřeby zaměstnavatele tak, aby nemohlo dojít k situaci, že vozidlo použije osoba, která nemá řidičské oprávnění, nemá školení řidičů-referentů anebo použije vozidlo pro ,,černou jízdu“.
(Požadavek vychází z § 103 odst. 1 písm. a) ZP

8.4. Zajistit, aby řidiči-referenti vedli v knize jízd záznamy o denní evidenci o době řízení dopravního prostředku a o čerpání bezpečnostních přestávek.
(Požadavek vychází z přílohy č. 1 odst. 3 písm. c) NV č. 168/2002 Sb.

8.5. Výslovně zakázat řidičům-referentům výjezd na mimořádnou pracovní cestu (zahájit cestu), bez předchozího souhlasu vedoucího zaměstnance.
(Správná praxe – doporučení autora)

Doporučení: Popsat způsob povolení mimořádné pracovní cesty, např. pracovní cestu o víkendu povolit prostřednictvím schvalovací SMS.  

8.6 Výslovně zakázat řidičům-referentům převážet ve služebním vozidle v průběhu pracovní cesty třetí osoby (např. stopaře, příbuzné a známé).
(Správná praxe – doporučení autora

8.7 Zapracovat do MPBP zásady pro použití soukromého vozidla pro potřeby zaměstnavatele.
(Požadavek vychází z § 3 NV č. 168/2002 Sb.

8.8 Zapracovat do MPBP zásady/pravidla pro použití vozidla z půjčovny pro potřeby zaměstnavatele.
(Požadavek vychází z § 3 NV č. 168/2002 Sb.

 1. Kontroly a audity provozu referentských vozidel

9.1 Zařadit proces provozování vozidel do systému auditů. Tzn. dopravu zařadit do programu auditů/kontrol (§ 103 odst. 2 ZP), včetně prověrky BOZP podle § 108 odst. 5 ZP.

Poznámka: Shora uvedené zásady vychází ze všeobecných informací platných pro provozování služebních vozidel. Vlastní auditní činnost musí být zaměřená na podmínky vaší organizace.

9.2 Stanovit, aby řidiči-referenti byli vedeni jako cílová skupina s vyšší frekvenci kontrol na alkohol anebo jiné návykové látky.
(Správná praxe – doporučení autora)

 9.3 Zajistit a průběžně kontrolovat, aby řidiči-referenti vedli v knize jízd anebo pomocí technického zařízení denní evidenci o době řízení dopravního prostředku.
(Příloha 1 odst. 3 písm. c) NV č. 168/2002 Sb.) 

9.4 Zajistit a průběžně kontrolovat, aby řidiči-referenti vedli v knize jízd anebo pomocí technického zařízení evidenci o době čerpání bezpečnostních přestávek.
(Příloha 1 odst. 3 písm. c) NV č. 168/2002 Sb.

 1. Závěr

Na závěr je potřebné zopakovat, že řízení vozidla zaměstnancem je skutečně výkonem práce, při kterém je zaměstnanec reálně ohrožen vážným úrazem, který může končit i smrtí řidiče-referenta.
Zaměstnavatel by proto měl naplnit beze zbytku svoje povinnosti stanovené právními předpisy pro provozování vozidel tak, aby vytvořil zaměstnanci/řidiči-referentovi bezpečné podmínky pro výkon jeho práce (pro řízení vozidla). Současně zajištěním souladu organizace s právními požadavky, dopadajícími na provozování dopravy v režimu řidičů-referentů vytvoří organizace předpoklad, vyvinit se z případné odpovědnosti za poškození zdraví řidiče-referenta.
Pro ověření souladu s předpisy slouží dále uvedený přehled právních požadavků, který lze uchopit jako check-list pro auditování provozu referentských vozidel.
Auditní otázky jsou zaměřeny jen na proces provozování dopravy ve vztahu k tzv. řidičům-referentům, tzn. problematika řidičů z povolání není v článku uvedena.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526