BOZP – Informace nejen pro podnikatele.

 30. 1. 2023

Dohoda o spolupráci v BOZP.  

Zásuvky v kuchyňské desce.  

Dohoda o spolupráci v BOZP.

13.12.2022, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: BOZPprofi (www.bozpprofi.cz)

Dotaz:

Na pracovištích naší firmy (jedná se o výrobní firmu) denně vykonávají práci zaměstnanci 2 externích firem (zajištění stravování, úklid). Uzavíráme dohodu o spolupráci při zajišťování BOZP a vzájemném informování o rizicích s každou z externích firem zvlášť s tím, že koordinátorem provádění opatření BOZP je naše firma. Jakým způsobem máme zajistit vzájemnou informovanost o rizicích mezi zmíněnými dvěma externími firmami navzájem? Stačí, když jim to jako koordinátor pouze doporučíme, nebo musí být dohoda koncipována jako třístranná, popř. jsme oprávněni rizika předaná nám jednou firmou zaslat též firmě druhé?

Odpověď:

Ustanovení § 101 odst. 3 zákoníku práce stanoví povinnost všem zaměstnavatelům působícím na jednom pracovišti vzájemně se informovat o rizicích, která se týkají výkonu práce a pracoviště a také např. ve vztahu k technickým zařízením na pracovišti. Dále ZP stanoví povinnost vzájemně se informovat o opatřeních, která každý ze zúčastněných zaměstnavatelů, působících na jednom pracovišti, musí přijmout k ochraně před působením těchto rizik.

Tyto povinnosti podle § 101 odst. 4 zákoníku práce mají všichni zaměstnavatelé, kteří příslušné činnosti provádějí svými zaměstnanci na jednom pracovišti. Tito zúčastnění zaměstnavatelé jsou povinni na základě získaných informací uzavřít písemnou dohodu, tzv. dohodu o vzájemné spolupráci, v níž je určen jeden z těchto zaměstnavatelů (lze ho nazvat „koordinátorem dle zákoníku práce“), který shromažďuje a koordinuje opatření k zajištění BOZP zaměstnanců všech těchto zaměstnavatelů. V praxi to bývá zaměstnavatel, v jehož objektu či na jehož pozemcích jsou předmětná pracoviště.

V ustanovení § 101 odst. 4 zákoníku práce jsou povinnosti zúčastněných (dvou a více) zaměstnavatelů působících na jednom pracovišti konkretizovány o další povinnosti, přičemž zákoník práce neurčuje blíže jakými metodami a způsoby tito zaměstnavatelé mají naplnit uložené povinnosti. Podle mého názoru musíte vycházet také z rizik, s jakými mohou tito zaměstnanci přijít do styku, a to jak ve vztahu k Vašim zaměstnanců nebo ve vzájemném styku mezi sebou. Záleží tedy na Vás, jak uvedenou koordinaci provedete.

Závěr: vzhledem k tomu, že věta druhá § 101 odst. 3 zákoníku práce stanoví, že „Na základě písemně dohody zúčastněných zaměstnavatelů….“ musí se jednat ve Vašem případě o trojstrannou dohodu – tedy o dohodu mezi Vámi a dotyčnými dvěma zaměstnavateli a ne o dvě dohody uzavřené mezi Vámi a dotyčnými zaměstnavateli samostatně. Společnou dohodou zajistíte vzájemnou informovanost o tom, že na Vašem pracovišti se nepohybují pouze Vaši zaměstnanci, ale i zaměstnanci dalšího zaměstnavatele, kteří vykonávají takovou a takovou činnost a mohou způsobit taková rizika.


Zásuvky v kuchyňské desce.

23-01-31 BOZP Zásuvky v kuchyňské desce 23-01-31 BOZP Zásuvky v kuchyňské desce 2

 

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526