BOZP – Informace nejen pro podnikatele.

 20. 2. 2023

Nové normy BOZP – únor 2023.  

Školení elektrotechniků.  

Zařazení elektrického zařízení.  

Nové normy BOZP – únor 2023.

15.2.2023, Zdroj: Věstník ÚNMZ (www.unmz.cz/obecne/vestnik-unmz)

Nové normy ČSN pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, které vyšly ve Věstníku ÚNMZ únor 2023.

ČSN EN ISO 22300 (01 2301)
Bezpečnost a odolnost – Slovník; (idt ISO 22300:2021);
Vydání: Únor 2023
kat. č. 514714

ČSN EN ISO 28881 (20 0721)
Obráběcí stroje – Bezpečnost – Elektroerozivní stroje; (idt ISO 28881:2022); Vydání: Únor 2023
kat. č. 516412

ČSN EN 280-1 (27 5004)
Pojízdné zdvihací pracovní plošiny – Část 1: Konstrukční výpočty – Kritéria stability – Konstrukce – Bezpečnost – Přezkoušení a zkoušky; Vydání: Únor 2023
kat. č. 516500

ČSN EN 16228-1+A1 (27 7991)
Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb – Bezpečnost – Část 1: Společné požadavky; Vydání: Únor 2023
kat. č. 516630

ČSN EN 16228-2+A1 (27 7991)
Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb – Bezpečnost – Část 2: Mobilní vrtné soupravy pro stavební a geotechnické inženýrství v zeminách nebo směsi zemin a hornin; Vydání: Únor 2023
kat. č. 516629

ČSN EN 16228-3+A1 (27 7991)
Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb – Bezpečnost – Část 3: Zařízení pro horizontální směrové vrtání (HDD); Vydání: Únor 2023
kat. č. 516628

ČSN EN 16228-4+A1 (27 7991)
Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb – Bezpečnost – Část 4: Zakládací zařízení; Vydání: Únor 2023
kat. č. 516627

ČSN EN 16228-5+A1 (27 7991)
Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb – Bezpečnost – Část 5: Zařízení pro zhotovení podzemní stěny; Vydání: Únor 2023
kat. č. 516635

ČSN EN 16228-6+A1 (27 7991)
Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb – Bezpečnost – Část 6: Zařízení pro tryskání, provádění zálivky a injektáže; Vydání: Únor 2023
kat. č. 516636

ČSN EN 16228-7+A1 (27 7991)
Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb – Bezpečnost – Část 7: Vyměnitelné přídavné zařízení; Vydání: Únor 2023
kat. č. 516637

ČSN EN ISO 20347 ed. 2 (83 2503)
Osobní ochranné prostředky – Pracovní obuv; (idt ISO 20347:2021); Vydání: Únor 2023
kat. č. 516475

ZMĚNY ČSN

ČSN EN 60335-2-62 ed. 2 (36 1045)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-62: Zvláštní požadavky na elektrické mycí dřezy pro komerční účely; Vydání: Září 2003 Změna Z1; Vydání: Únor 2023
kat. č. 516400

ČSN EN 62841-3-6 (36 1510)
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 3-6: Zvláštní požadavky na přenosné vrtačky pro diamantové vrtáky s kapalinovým systémem; Vydání: Duben 2015 Změna A1; (idt IEC 62841-3-6:2014/A1:2022); Vydání: Únor 2023
kat. č. 516421

ČSN EN 62841-3-10 (36 1510)
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 3-10: Zvláštní požadavky na přenosné řezačky; Vydání: Srpen 2016 Změna A1; (idt IEC 62841-3-10:2015/A1:2022); Vydání: Únor 2023
kat. č. 516422

ČSN EN 62841-4-2 (36 1510)
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 4-2: Zvláštní požadavky na střihače živých plotů; Vydání: Listopad 2019 Změna A1; (idt IEC 62841-4-2:2017/A1:2022); Vydání: Únor 2023
kat. č. 516423

ČSN EN 62841-4-2 (36 1510)
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 4-2: Zvláštní požadavky na střihače živých plotů; Vydání: Listopad 2019 Změna A11; Vydání: Únor 2023
kat. č. 516424

ČSN EN ISO 20347 (83 2503)
Osobní ochranné prostředky – Pracovní obuv; Vydání: Září 2012 Změna Z2; Vydání: Únor 2023
kat. č. 516476

OPRAVY ČSN

ČSN EN ISO 3691-4 (26 8812)
Manipulační vozíky – Bezpečnostní požadavky a ověřování – Část 4: Průmyslové vozíky bez řidiče a jejich systémy; Vydání: Listopad 2022 Oprava 1; Vydání: Únor 2023 (Oprava je vydána tiskem)
kat. č. 516624

ČSN EN 1417 (69 1288)
Stroje na zpracování plastů a pryže – Míchací dvouválce – Bezpečnostní požadavky; Vydání: Červen 2015 Oprava 2; Vydání: Únor 2023 (Oprava je vydána tiskem)
kat. č. 516651

ZRUŠENÉ NORMY

ČSN EN 50131-2-5 (33 4591)
Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 2-5: Požadavky na kombinované pasivní infračervené a ultrazvukové detektory; Vydání: Duben 2009; Zrušena k 2023-03-01

ČSN CLC/TS 50398 (33 4597)
Poplachové systémy – Kombinované a integrované systémy – Všeobecné požadavky; Vydání: Říjen 2009; Zrušena k 2023-03-01

ČSN EN 60519-2 ed. 2 (33 5002)
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení – Část 2: Zvláštní požadavky pro odporová elektrotepelná zařízení; Vydání: Červen 2007; Zrušena k 2023-03-01

ČSN EN 60519-21 ed. 2 (33 5002)
Bezpečnost u elektrotepelných zařízení – Část 21: Zvláštní požadavky na odporová zařízení – Zařízení pro ohřev a tavení skla; Vydání: Září 2009; Zrušena k 2023-03-01

ČSN 38 9683
Návod na inertizaci jako prevence proti výbuchu; Vydání: Březen 2007; Zrušena k 2023-03-01

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN EN ISO 11114-6 (07 8609)
Lahve na plyny – Kompatibilita materiálů lahve a ventilu s plynným obsahem – Část 6: Zkoušení tlakovým rázem kyslíkem; EN ISO 11114-6:2022; ISO 11114-6:2022; Platí od 2023-03-01
kat. č. 516217

ČSN EN ISO 6942 (83 2744)
Ochranné oděvy – Ochrana proti teplu a ohni – Zkušební metoda: Hodnocení materiálů a kombinací materiálů vystavených sálavému teplu; EN ISO 6942:2022; ISO 6942:2022; Platí od 2023-03-01
kat. č. 516136

ČSN EN 12184 ed. 3 (84 1022)
Elektricky poháněné vozíky, skútry a jejich nabíječky – Požadavky a zkušební metody+); EN 12184:2022; Platí od 2023-03-01
kat. č. 516134


Školení elektrotechniků.

15.2.2023, Ing. Karel Dvořáček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

U nás ve firmě pořádáme zkoušky pro elektrotechniky – naše zaměstnance, školí je externí „revizák. Musí mít každý uchazeč (náš zaměstnanec) ke zkoušce vyplněnou přílohu č. 4 nařízení vlády 194/2022 Sb., nebo stačí, když bychom při případné kontrole dohledali zaškolení daného zaměstnance z postupů a rizik (viz § 9, odst. 6 nařízení vlády č. 194/2022 Sb.)?

Odpověď:

Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., v § 9 odst. 6: „Školení a zkouška z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice v rozsahu stanoveném v odstavci 1 písm. c) může být nahrazena potvrzením vydaným odpovědnou osobou příslušné právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby prokazujícím, že daná osoba prochází těmito školeními zakončenými ověřením znalostí v pravidelných intervalech stanovených vnitřními předpisy dané právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby. Vzor tohoto potvrzení je uveden v příloze č. 4 k tomuto nařízení.“ dává možnost nahradit v určeném předmětu obecného školení a podkladu pro vlastní zkoušku z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice předmět stanovený v odstavci 1 písm. c): „pracovní a technologické postupy, provozní a bezpečnostní pokyny, zdroje a příčiny rizik, které souvisí s činností na elektrickém zařízení příslušného druhu a napětí, kterou má zkoušená osoba vykonávat, popřípadě řídit,“ potvrzením vydaným odpovědnou osobou příslušné právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby prokazujícím, že daná osoba prochází těmito školeními zakončenými ověřením znalostí v pravidelných intervalech stanovených vnitřními předpisy dané právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby.

Znamená to tedy, že po školení a ověření znalostí osob (dle vnitřních předpisů dané právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby bude vypracován souhrnný záznam (obsahující jména všech úspěšných absolventů školení v rozsahu podle § 9 odst. 6 nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice) dle vzoru přílohy 4 nařízení vlády č. 194/2022 Sb. Pro potřeby průkazu o tomto školení obdrží frekventant platnou kopii, kde je uveden, že bod 1 c) má splněn.


Zařazení elektrického zařízení.

10.2.2023, Ing. Karel Dvořáček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

V laboratoři používáme VN DC zdroje pro elektrooptické modulátory. Zdroje jsou napájeny 230 V pohyblivým přívodem (ze zásuvky). Na výstupu zdroje může být až 20 kV stejnosměrného napětí o různých frekvencích (např. 100 kHz). Při zapojování těchto zdrojů k elektrooptickým modulátorům se jedná se o práci na zařízení nízkého napětí (podle napájení) nebo vysokého napětí (podle výstupu)?

Odpověď:

Na Vámi uvedené zařízení (bez ohledu, zda je dodáno jako výrobek, nebo zda byla jeho výroba zajištěna pouze pro potřebu Vašich provozů) se vztahuje především

  • zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů;
    viz § 2, odst. b : „Za uvedené na trh se považují i výrobky vyrobené nebo dovezené pro provozní potřeby při vlastním podnikání výrobců nebo dovozců a výrobky poskytnuté k opakovanému použití, je-li u nich před opakovaným použitím posuzována shoda s právními předpisy, pokud to stanoví nařízení vlády.“
    a
  • zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů; viz např. § 1, odst. a – …..požadavky na bezpečnost provozu vyhrazených technických zařízení a ochranu zdraví při práci po celou dobu používání vyhrazených technických zařízení; v případě určených druhů již provozovaných vyhrazených technických zařízení stanoví i požadavky na jejich montáž a uvádění do provozu,….a odst. c) práva a povinnosti osob, které u vyhrazených technických zařízení provádějí jejich obsluhu, montáž, údržbu, kontrolu, revize, opravy, plnění nádob plyny nebo je provozují,…

Na zákon navazující nařízení vlády č. 190/2022 Sb., které v § 3, odst. (2) vymezuje, která zařízení nejsou vyhrazenými elektrickými zařízeními
„a) ruční elektromechanické nářadí, elektronické přístroje a elektrické spotřebiče do napětí 400 V včetně, pokud nejsou určené pro pevné připojení k elektrické síti“; což s ohledem na pracovní napětí Vašeho zařízení (až 20 kV stejnosměrného napětí) znamená, že se jedná o vyhrazené elektrické zařízení.

Na toto navazuje i ustanovení z nařízení vlády č. 194/2022 Sb., které je důležité pro Vaši činnost:

  • 6 – Elektrotechnik, kde bod 8) uvádí:(8) Osoby, které se pro dále stanovený okruh činností považují za elektrotechniky podle Odstavce 1, přestože nesplňují stanovené požadavky na odbornou kvalifikaci k výkonu činností v elektrotechnice pro osoby znalé, jsou:
  1. a) pracovníci vědeckých, výzkumných a vývojových ústavů, kteří mají vysokoškolské vzdělání, v rámci výuky složili zkoušky z elektrotechniky, elektroniky nebo fyziky, nebo složili závěrečnou zkoušku z elektrotechniky nebo jaderné fyziky na střední odborné škole, a kteří vykonávají experimentální práci na vymezených vědeckých, výzkumných nebo vývojových pracovištích, pokud složili po zaškolení zkoušku z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice v rozsahu vykonávaných činností.

Odstavec 1) pro úplnost:
(1) Elektrotechnik je osoba s odbornou kvalifikací podle § 2 písm. a), která po zaškolení složila zkoušku z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice ve stanoveném rozsahu. Elektrotechnik vykonává činnosti na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti samostatně s výjimkou zvláštních případů vycházejících z hodnocení rizik.
Samozřejmě, „vykonávané činnost“ se vztahuje k vysokému napětí, s kterým přístroje pracují.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526