BOZP – Informace nejen pro podnikatele.

 27. 2. 2023

Pozbytí způsobilosti a doba před uznáním nemoci z povolání.  

Právní předpisy ES pro výtahy.  

Ochranu střech průmyslových objektů zvenčí je možné řešit jednoduchým, rychlým a bezpečným způsobem.

Pozbytí způsobilosti a doba před uznáním nemoci z povolání.

4.9.2022, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Na periodické lékařské prohlídce zaměstnanec pozbyde dlouhodobě zdravotní způsobilost k vykonávané práci. Ze zdravotnické dokumentace je zřejmé, že se bude jednat o poškození zdraví z práce. Aktuálně však není k dispozici posudek o uznání nemoci z povolání ani neproběhlo žádné hygienické šetření. Pokud zaměstnavatel po obdržení tohoto posudku podá žádost o doplňující lékařský posudek podle § 43 odst. 1 písm. c) zákona č. 373/2011 Sb. – jak má postupovat poskytovatel pracovnělékařských služeb, když je evidentní, že se bude s největší pravděpodobnosti jednat o nemoc z povolání, ale aktuálně posudek z kliniky nemocí z povolání není k dispozici? Má vydávat doplňující posudek s výrokem, že nepozbyl z důvodu NzP a následně doplnit – podle toho jak šetření NzP dopadne? Nebo nevydávat nic a počkat než se došetří NzP? Co v případě, že se vůbec nezačně šetřit? (zaměstnanec odmítá, nespolupracuje).

Odpověď:

Zde musíme rozlišovat. V ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb. je lhůta pro vydání lékařského posudku lékařem pracovnělékařských služeb pouze v písmenu a) – tedy 10 dnů ode dne obdržení nebo ústního podání žádosti podle § 42 odst. 1 zákona. Lhůty pod písmeny b) a c) se týkají vydání lékařského posudku o uznání nemoci z povolání, a ten lékař pracovnělékařských služeb nemůže vydat, to vydává klinika nemocí z povolání.

Lékař pracovnělékařských služeb zaměstnavatele musí postupovat takto. Když při periodické prohlídce dospěje k závěru, že u dotyčného je podezření na nemoc z povolání, tak dotyčného doporučí na vyšetření na místně příslušnou kliniku nemocí z povolání (seznam poskytovatelů, kterým bylo uděleno oprávnění uznávat nemoci z povolání je zveřejněn na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví). A poté se musí čekat. Žádný doplňující posudek lékař pracovnělékařských služeb vydávat nemůže, plně stačí, že vydal posudek se závěrem „dlouhodobě pozbyl zdravotní způsobilost k práci“.

Zaměstnavatel pak má pouze tento posudek, že zaměstnanec dlouhodobě pozbyl zdravotní způsobilost k práci a podle toho musí i on jednat. Buď převede dotyčného na jinou práci, nebo – v případě, že nemá jinou vhodnou práci – dá mu výpověď. To je běžné, že se při periodické prohlídce zjistí podezření na nemoc z povolání a že vyšetření na klinice nemocí z povolání trvá delší dobu a že v mezidobí zaměstnavatel dá zaměstnanci výpověď, protože pro něj nemá vhodnou práci. To se stává skoro pravidelně. Je k tomu i dost obsáhlá konstantní judikatura. Musíme vycházet z toho, že lékař pracovnělékařských služeb vydal posudek o pozbytí zdravotní způsobilosti k práci v určitý okamžik, kdy nebylo známo, zda dotyčný trpí/netrpí nemocí z povolání. Lékař pracovnělékařských služeb pouze konstatovat daný zdravotní stav a vzhledem k tomu, že není prokázaná nemoc z povolání, dá v takových případech zaměstnavatel výpověď pouze podle § 52 písm. e) zákoníku práce, tedy pro tzv. obecnou chorobu – nemoc z povolání není prokázaná. To znamená, že zaměstnanec neobdrží odstupné ve výši dvanáctinásobku průměrného výdělku, ale jinak nebude škodný. Pokud mu bude uznána nemoc z povolání, tak obdrží (někdy i zpětně) především náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti neboli rentu a bolestné a ztížení společenského uplatnění.

Z Vašeho dotazu nevyplývá, o jakou nemoc z povolání by se v daném případě mělo jednat, tak nemohu poradit více. Často ale si postižení nemocí z povolání žádají i o přiznání invalidního důchodu. To ale bych doporučovala řešit až v okamžiku, kdy bude jisto, že skutečně jde o nemoc z povolání.


Právní předpisy ES pro výtahy.

20.9.2022, Zdroj: ÚNMZ (www.unmz.cz/urad/unmz)

 

Označení Název
2014/33/EU Směrnice Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se výtahů a bezpečnostních komponent pro výtahy
/ 20. 4. 2016 ruší a nahrazuje směrnici EP a Rady č. 95/16/ES
COM(2019/87 Zpráva Komise Radě a EP o provedení a uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/33/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se výtahů a bezpečnostních komponent pro výtahy
 (EU)2021/534 rozhodnutí Komise, kterým se podle čl. 39 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/33/EU stanoví, zda je opatření přijaté Německem s cílem zakázat, aby byl na trh uveden model výtahu vyráběný společností Orona, důvodné, či nikoli
95/216/ES Doporučení Evropské komise, týkající se zlepšení bezpečnosti existujících výtahů
/ k doporučení Evropské komise č.  95/216/ES byla zpracována Hospodářskou komorou ČR Analýza uplatnění evropské bezpečnostní normy SNEL (Safety Norm for Existing Lifts) EN 81-80 v podmínkách České republiky)
(EU)2021/76 
(hEN 27. 1. 2021)
ve znění změn:
(EU)2022/1199
(hEN 12. 7. 2022),
(EU)2021/1220
(hEN 27. 7. 2021)// ruší a nahrazuje:
2016/C/293/5
Prováděcí rozhodnutí Komise o harmonizovaných normách pro výtahy a bezpečnostní komponenty pro výtahy vypracovaných na podporu směrnice EP a Rady 2014/33/EU
/ konsolidované znění (EU)2021/76 v html formátu z 12. 7. 2022 včetně změny (EU)2022/1199
Seznam hEN k výtahům (12. 7. 2022, z webu EK, není právně závazný)
 č. 2017/2118 Dohoda č. 1/2017 mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o vzájemném uznávání posuzování shody

Zdroj: https://www.nlfnorm.cz/informacni-portal/866/pravni-predpisy-es-pro-vytahy


Ochranu střech průmyslových objektů zvenčí je možné řešit jednoduchým, rychlým a bezpečným způsobem.

6.2.2023, Zdroj: Rotho Blaas srl (www.rothoblaas.com)

Věděli jste, že když jste dříve chtěli na střechu průmyslového objektu instalovat trvalou ochranu proti pádu, museli jste rozebrat celou krytinu? To už dnes není nutné.

Na střechu budovy jedné velké firmy v portugalském Portu bylo instalováno celkem 250 metrů nového systému trvalé ochrany proti pádu od společnosti Rothoblaas.

OVERNET – nová bezpečnostní sít chránící proti pádu byla fixně instalována kompletně na vnější straně budovy – mimo provozní prostory, a připevněn k plechové krytině bez nutnosti přerušit, jakkoliv činnost uvnitř budovy.

Střechy průmyslových budov, bezpečnostní a fotovoltaické systémy

Povrchy střech průmyslových objektů, které obyčejně zabírají velkou plochu, bývají často využívány pro instalaci fotovoltaických systémů. To byl i případ instalace v Portu, kde bylo třeba střechu kompletně zabezpečit, aby osoby, které instalovaly solární panely, mohly bezpečně pracovat.

Křehké střešní panely, světlíky, byly chráněny systémem OVERNET, který je možné instalovat v obou různých směrech sklonu. OVERNET byl navržen pro průmyslové střešní krytiny z trapézového plechu, a nebo trapézových sendvičových panelů.

OVERNET: kompletní bezpečnostní systém

OVERNET není jenom síť. Je to kompletní systém ochrany proti pádu, dodávaný i s příslušenstvím k montáži: upevňovacími podložkami, těsněním z EPDM a nýty s podložkami z EPDM. Síť je potažená PVC – materiálem, který zaručuje dlouhou životnost a odolnost proti povětrnostním vlivům. OVERNET je dodáván ve 25metrových rolích různých šířek. Použit může být na různých průmyslových površích. Instalace tohoto stavebního systému je mimořádně jednoduchá a rychlá.

OVERNET je jenom jedním z fixních systémů, které Rothoblaas nabízí.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526