BOZP – Informace nejen pro podnikatele.

 13. 3. 2023

Při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mají zásadní roli inspektoři práce v EU.  

Lesní kluby a školky – plnění povinností v oblasti BOZP.  

Práce s chemickými látkami – zařazení do druhé kategorie.  

Při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mají zásadní roli inspektoři práce v EU.

27.1.2023, Zdroj: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (cz.osha.europa.eu)

Úkolem inspektorátů práce je prostřednictvím systému pokut a standardizovaných opatření prosazovat dodržování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v Evropské unii. Součástí tohoto systému jsou inspekce na místě, kdy inspektoři práce kontrolují a vymáhají dodržování vnitrostátních předpisů a strategií týkajících se prevence pracovních úrazů a nemocí z povolání. V jednotlivých evropských zemích lze zaznamenat různé přístupy a způsoby uplatňování.

Při prosazování dodržování předpisů hrají významnou roli na míru šité reakce na porušení předpisů. Tyto reakce jsou obvykle odstupňované, od doporučení po správní pokuty a stíhání. Lze předpokládat, že rozhodování o příslušné reakci usnadňují standardizovaná opatření týkající se bezpečnosti na pracovišti. Cílem úsilí v této oblasti je vytvořit v zájmu všech bezpečná a zdravá pracovní prostředí s nulovou tolerancí k porušování předpisů týkajících se BOZP.

Přečtěte si diskusní dokument Prosazování dodržování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci – evropské systémy pokut a standardizovaných opatření uplatňovaných v rámci inspekcí práce

Vyhledejte si článek na OSHWiki Úloha pokut v politice a praxi v rámci inspekcí práce v Evropě


Lesní kluby a školky – plnění povinností v oblasti BOZP.

21.2.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jak je to s lesní mateřskou školkou? Mám za to, že i lesní školka je zaměstnavatel a má mít všechny dokumenty dle legislativy. Učitelé – ačkoliv si říkají průvodci, mají mít prohlídku a mají mít vyjádření o zdravotní způsobilosti, mají mít kategorizaci, vyhodnoceny rizika, provozní řád a atď.. Bylo mi řečeno, že jsou lesní klub a nic z toho se jich netýká. Nikde v legislativě nemohu najít nic, co by udělovalo výjimku. Můžete mě prosím nasměrovat? Já totiž myslím, že legislativa platí i pro lesní školky, kluby a pod. Děkuji.

Odpověď:

Ustanovení § 34 odst. 9 školského zákona, obsahuje definici lesní mateřské školy. Podle ní:

„Za lesní mateřskou školu se považuje mateřská škola, ve které vzdělávání probíhá především ve venkovních prostorách mimo zázemí lesní mateřské školy, které slouží pouze k příležitostnému pobytu. Zázemí lesní mateřské školy nesmí být stavbou.“

Lesní mateřské školy jsou specifické pouze místem poskytování předškolního vzdělávání, které se tak uskutečňuje převážně venku; neboť jejich zázemí nesmí být stavbou.

Z toho vyplývá, že školský zákon nijak neodlišuje lesní mateřskou školku od ostatních vzdělávacích zařízení, od ostatních škol. Dokonce vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání pro odstranění pochybností v ustanovení § 1 odst. 9 vysvětluje: „Lesní mateřská škola je typem mateřské školy.“

Další zmínka o lesních mateřských školách je posléze pouze v ustanoveních § 144 a § 147 školského zákona, která stanoví údaje a náležitosti žádosti o zápis školy nebo školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení. Z ustanovení § 147 ŠZ vyplývá, že žádost o zápis do rejstříku škol a školských zařízení musí mimo jiné obsahovat stanovisko příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví a stavebního úřadu, ze kterého vyplývá, že příslušné prostory lze užívat pro navrhovaný účel, včetně údaje o nejvyšším počtu osob, které lze v těchto prostorách vzdělávat nebo jim poskytovat školské služby.

Jiné výjimky ani speciality pro lesní mateřské školy školský zákon neuvádí. Je tedy možno konstatovat, že lesní mateřské školy jsou součástí školské soustavy, jsou alternativou předškolního vzdělávání a ve všem ostatním se na ně plně vztahuje školský zákon.

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání obsahuje jen drobné výjimky pro mateřské školky. Obecně platí, že v mateřské škole s celodenním provozem je možné zřídit třídy s polodenním nebo internátním provozem. To platí i pro lesní mateřské školy, i v lesní mateřské škole s celodenním provozem je možné zřídit třídy s polodenním provozem. Praxe tuto právní úpravu přivítala, neboť již nyní mnohé lesní mateřské školy mají některé třídy pouze s polodenním provozem.

Další výjimka týkající se lesních mateřských škol ve vyhlášce se týká počtu dětí ve třídě. Obecně platí, že třída mateřské školy se naplňuje do počtu 24 dětí. Třída lesní mateřské školy má nejméně 15 dětí.

Nakonec je z důvodu péče o zdraví a bezpečnost dětí výslovně stanoveno, že ve třídě lesní mateřské školy, kde je přítomno více než 8 dětí, vykonává pracovní činnost souběžně nepedagogický pracovník s odbornou způsobilostí k výkonu povolání všeobecné sestry, dětské sestry, zdravotnického asistenta, porodní asistentky, zdravotnického záchranáře, učitele mateřské školy, vychovatele, nebo chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky.

Nakonec malou zmínku o lesních mateřských školách najdeme ještě ve vyhlášce č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, tam bylo vloženo nové ustanovení, kterým se stanoví základní hygienické požadavky na provoz lesních mateřských škol, a to s ohledem na jejich charakter. Zázemí lesní mateřské školy musí zajistit podmínky pro odpočinek dětí, a to s ohledem na skutečnost, že se jedná o děti předškolního věku se specifickými fyziologickými potřebami, mezi které patří např. i odpolední spánek. Zázemí lesní mateřské školy musí rovněž poskytnout dětem ochranu při nepříznivých klimatických podmínkách a v návaznosti na výše uvedené musí poskytnout dětem i odpovídající zahřátí.

To všechno jsou ale pouze drobné výjimky z obecné právní úpravy. Lesní mateřské školy jsou školská zařízení zapsaná jako ostatní školy do rejstříku škol vedeného MŠMT. Jsou zaměstnavatelem a vůči svým zaměstnancům musí dodržovat nejen zákoník práce, ale i všechny předpisy týkající se jejich bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.


Práce s chemickými látkami – zařazení do druhé kategorie.

15.2.2023, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Obracím se na vás s dotazem ohledně zařazení práce s nebezpečnými chemickými látkami do kategorie druhé. Ze znění Vyhlášky č. 432/2003 mi není jasné, jestli se práce s těmito látkami zařazuje do kategorie druhé, pokud s nimi zaměstnanec přijde do kontaktu, nebo pouze při překročení expozičních limitů. V našem případě se s nebezpečnými chemikáliemi pracuje občas, nahodile, možná 30 min jednou týdně. Jako příklad bych uvedla methanol, který má mimo jiné také větu o nebezpečnosti H370.

Ve Vyhlášce č. 432/2003 Sb., je uvedeno:

Příloha č. 1, Kritéria kategorizace pracíl, 2. CHEMICKÉ LÁTKY A SMĚSI Kategorie druhá

Do druhé kategorie se zařazuje práce, při níž jsou osoby exponovány

„c) chemickým látkám a směsím klasifikovaným jako karcinogenní kategorie 1 nebo 2 se standardní větou označující specifickou rizikovost R 45 nebo R 49, mutagenní kategorie 1 nebo 2 se standardní větou označující specifickou rizikovost R 46 a toxická pro reprodukci kategorie 1 nebo 2 se standardní větou označující specifickou rizikovost R 60 nebo R61 podle chemického zákona 11) a dalším…..“

Odpověď:

Dobrý den, zařazení do kategorie práce se provádí dle vyhodnocení rizika při konkrétním pracovním zařazení – viz text Přílohy 1 vámi uvedené vyhlášky.

(3) U prací s chemickými látkami nebo směsmi klasifikovanými jako karcinogenní kategorie 1 nebo 2, mutagenní kategorie 1 nebo 2 a toxické pro reprodukci kategorie 1 nebo 2 a dalšími podle chemického zákona11) označenými větami R 26, R 27, R 28 a jejich kombinacemi, větami R 39, R 42, R 43, R 45, R 46 a R 49, R 60, R 61, klasifikovanými jako karcinogenní kategorie 1A nebo 1B se standardní větou o nebezpečnosti H350, H350i, mutagenní v zárodečných buňkách kategorie 1A nebo 1B se standardní větou o nebezpečnosti H340, toxické pro reprodukci kategorie 1A a 1B se standardní větou o nebezpečnosti H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df a dále se standardní větou o nebezpečnosti H300, H310, H330, H370, H334, H317 podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1) se při jejich zařazování do kategorie postupuje individuálně na základě hodnocení jejich toxikologických vlastností, jejich cest vstupu do organismu a jejich míry expozice.

Míra expozice se považuje za rizikovou až při dosažení přípustných expozičních limitů. Pro methanol je PEL 250 mg/m-3, NPK-P je 1000 mg/m-3 a dle vyhlášky 361/2007 Sb., o nejvyšší přípustné koncentraci na pracovišti je u této látky také nutno hodnotit potenciál rizika pronikání kůží a je také zaveden biologický expoziční test (BET) v moči a nebo v krvi a jeho limit. Nahodilou činnost, tak jak ji popisujete, dle mého názoru není nutné zařadit do vyšší kategorie práce.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526