BOZP – Informace nejen pro podnikatele.

 20. 3. 2023

Je úraz uznatelný jako pracovní?  

Kontrola elektrických spotřebičů.  

Nové normy elektro – únor 2023.  

Je úraz uznatelný jako pracovní.

13.3.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Potřebovali bychom poradit, zda se jedná o pracovní úraz či ne. Zaměstnankyně – administrativní pracovnice – přišla do zaměstnání v 7:25. Poté šla do kuchyňky s prázdným hrníčkem a na chodbě na schodech zakopla, hrníček upustila, ten se rozbil a paní si o střepy rozřízla pravou ruku (je pravačka) v 7:35. Rána byla velice hluboká, zaměstnankyně odjela s kolegyní na sešití do zdravotnické ambulance. Byla ji vystavena pracovní neschopnost.

Odpověď:

Podle § 274 zákoníku práce v přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů nejsou cesta do zaměstnání a zpět, stravování, vyšetření nebo ošetření u poskytovatele zdravotních služeb ani cesta k němu a zpět, pokud není konána v objektu zaměstnavatele. Tím se ale myslí vlastní stravování (konzumace jídla) nebo příprava jídla (opaření se horkou vodou apod.).

To ale Váš případ není – ten úraz se stal na cestě za stravováním a podle § 236 zákoníku práce platí, že zaměstnavatel je povinen umožnit zaměstnancům ve všech směnách stravování. Z toho vyplývá, že musí umožnit zaměstnanci, aby se došel občerstvit, najíst apod., takže úraz na cestě za stravováním (pokud je v objektu zaměstnavatele) vždy byl a je úrazem pracovním, a to je Váš případ. V daném případě celý příběh zkomplikovalo, že dotyčná měla v ruce hrníček, o který se poranila, to ale je jen nepřímý důsledek vlastního úrazu – zakopnutí na schodech. Každý může zakopnout, jsme jen lidi a zakopnutí na chodbě nebo v prostorách zaměstnavatele je vždy pracovním úrazem. V tomto směru nic neporušil ani zaměstnavatel ani zaměstnankyně.

Doplnění dotazu:

Ještě bych se k původnímu dotazu chtěla doptat, zda se na tuto skutečnost pohlíží jako na pracovní úraz i v případě, že se jednalo o začátek pracovní doby, kdy zákoník práce § 88 odst. 3 hovoří, že přestávky v práci na jídlo a oddech se neposkytují na začátku a konci pracovní doby. Totéž máme uvedeno i v pracovním řádu. Nechceme se z pracovního úrazu vyvinit, jen se chceme ujistit, že to, že došlo k úrazu krátce po příchodu na pracoviště (10 min), nehraje roli.

Odpověď JUDr. Dandové:

Z Vašeho dotazu jsem vyčetla, že se jedná o kancelářské pracoviště. Předpokládám, že asi nemáte přesně stanovenou přestávku v práci např. od 12:00 do 12:30 hodin a že nemáte žádným předpisem stanoveno, že zaměstnanci jsou povinni ji dodržovat k občerstvení. Máte tam napsáno, že se neposkytuje na začátku a konci směny, to je o. k., to říká i zákon. Ve Vašem případě dotyčná přiznala, že si nesla hrníček, protože si chtěla uvařit kávu. Můžeme si ale představit i jinou situaci, že si šla s hrníčkem pouze pro vodu, aby se mohla napít, a to bychom jí také nemohli mít za zlé, je to běžná lidská potřeba a nemůžeme stanovit, že se zaměstnanci mohou napít pouze o přestávce na jídlo a oddech. Na pracovištích kancelářského typu musíme tolerovat, že si zaměstnanci během pracovní doby uvaří kávu a místo vody z kohoutku se občerství kávou. Samozřejmě, když by se dotyčná opařila horkou vodou (těch úrazů má SUIP také evidováno obrovské množství, navzdory tomu, že každý má dnes doma rychlovarnou konvici a měl by umět s ní zacházet) nebo když by se polila tou vařící kávou, tak to už by bylo „vlastní“ stravování, ale tady – jak jsem dovodila v odpovědi výše – se nejedná o stravování, ale o cestu za stravováním, a tu je zaměstnavatel povinen umožnit.

Nevím, co vše přesně máte o přestávce na jídlo a oddech napsáno v pracovním řádu, ale domnívám se, že byste žádné deliberace (částečného vyvinění) v tomto případě nedosáhli. Můžete to ale vzít jako dobrý příklad toho, jak si zaměstnanci počínat nemají (že i když jdou po chodbě, mají dávat pozor a nekoukat kolem, protože zakopnout se dá i na rovině), a využít to např. při školení BOZP.


Kontrola elektrických spotřebičů.

31.3.2023, Ing. Karel Dvořáček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Každá firma používá velké množství elektrických spotřebičů (počítače, tiskárny, ruční nářadí atd.). Norma vyžaduje pravidelně revize ve stanovených periodách. Např. Může být 1×2 roky (revize). Co ovšem s legislativním požadavkem NV č. 378/2001 Sb., kdy každé zařízení musí být zkontrolováno 1x za 12 měsíců. Nikde se nepíše, že tato kontrola musí být dokumentována, ale jak ji potom doložit? A hlavní dotaz: je nutné tyto roční kontroly provádět (když provádím pravidelně revize) a kdo je může provádět? Týká se tedy NV č. 378/2001 Sb., všech zařízení elektrických i neelektrických?

Odpověď:

Nařízení vlády 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, se obecně vztahuje na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí (dále jen „zařízení“), pokud požadavky na bezpečnost provozu a používání zařízení nestanoví zvláštní právní předpis jinak. Viz § 1 nařízení vlády; ani v dalším textu nerozlišuje požadavky na zařízení elektrická a neelektrická (mechanická, tlaková, atd).

Kontrola zařízení je dána zcela jednoznačně v § 4, odst. 2 nařízení vlády č. 378/2001 Sb.: Následná kontrola musí být prováděna nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis, popřípadě průvodní dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak; to znamená kontrola jednou ročně je mezní hranice, pokud to normové hodnoty (dle § 2 nařízení vlády č. 378/2001 Sb. odst. h normovou hodnotou konkrétní technický požadavek obsažený v příslušné české technické normě) nestanoví jinak. A tedy pro elektrická zařízení se musím dle těchto pokynů držet příslušných norem (např. ČSN 33 1600 ed. 2 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání, ČSN EN 50678 Obecný postup pro ověřování účinnosti ochranných opatření elektrických spotřebičů po opravě), v nichž jsou i požadavky na osoby tuto kontrolu provádějící Zde potom navazují nová nařízení vlády – například pro elektrotechniku nařízení vlády č. 194/2022 Sb. Nařízení vlády o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice. Samozřejmě, je na provozovateli, aby vyhodnotil provoz zařízení s ohledem na možné vnější vlivy, zda jsou z hlediska užitého zařízení „normální“, či „abnormální“, které vyžadují jinou (vyšší) četnost kontrol (a jejich formu). Rovněž výrobce/dodavatel může stanovit kratší lhůty kontrol (revizí) zařízení.

Dokumentace o prováděných kontrolách je nutno vést ať již v písemné, či digitální formě; je to důkaz o plnění povinnosti vyplývající z nařízení vlády č. 378/2001 Sb., velmi důležitý při kontrole, nebo v horším případě dojde-li k úrazu pracovníka při práci s daným zařízením.


Nové normy elektro – únor 2023.

7.3.2023, Zdroj: Věstník ÚNMZ (www.unmz.cz/obecne/vestnik-unmz)

Nové normy pro elektrotechniku a příbuzné oblasti, které vyšly ve věstníku ÚNMZ únor 2023.

ČSN EN 50715 (33 4213)
Elektromagnetická kompatibilita – Vysokofrekvenční emise – Statické úvahy v určení shody s požadavky na nežádoucí emise pro hromadně vyráběné výrobky;
kat. č. 516442

ČSN EN IEC 60599 ed. 3 (34 6726)
Elektrická zařízení v provozu plněná minerálním olejem – Návod pro interpretaci výsledků analýz rozpuštěných a volných plynů; (idt IEC 60599:2022);
kat. č. 516472

ČSN EN 50470-3 ed. 2 (35 6137)
Vybavení pro měření elektrické energie – Část 3: Zvláštní požadavky – Statické střídavé činné elektroměry (třídy A, B a C);
kat. č. 516269

ČSN EN IEC 61226 ed. 2 (35 6643)
Jaderné elektrárny – Systémy kontroly, řízení a elektrického napájení důležité pro bezpečnost – Kategorizace funkcí a klasifikace systémů; (idt IEC 61226:2020);
kat. č. 515295

ČSN 36 0459
Omezování nežádoucích účinků venkovního osvětlení;
kat. č. 516634

ČSN EN IEC 62722-1 ed. 2 (36 0610)
Vlastnosti svítidel – Část 1: Obecné požadavky; (idt IEC 62722-1:2022);
kat. č. 516655

ČSN EN IEC 60335-2-62 ed. 3 (36 1050)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-62: Zvláštní požadavky na elektrické mycí dřezy pro komerční účely; (idt IEC 60335-2-62:2019);
kat. č. 516399

ČSN EN IEC 62108 ed. 3 (36 4632)
Koncentrátor fotovoltaických (CPV) modulů a sestav – Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu*); (idt IEC 62108:2022);
kat. č. 515759

ČSN EN IEC 60318-7 (36 8820)
Elektroakustika – Modelová hlava a simulátor ucha – Část 7: Modelová hlava a trup pro měření zdrojů zvuku v blízkosti ucha*); (idt IEC 60318-7:2022);
kat. č. 515958

ZMĚNY ČSN

ČSN EN 62282-4-101 (33 6000)
Technologie palivových článků – Část 4-101: Napájecí systémy na palivové články pro pohon vozidel jiných než silničních a pomocné hnací jednotky (APU) – Bezpečnost elektricky poháněných motorových vozíků; Vydání: Květen 2015 Změna Z1; Vydání: Únor 2023
kat. č. 516192

ČSN EN 61340-2-1 ed. 2 (34 6440)
Elektrostatika – Část 2-1: Metody měření – Schopnost materiálů a výrobků odvádět elektrostatický náboj; Vydání: Duben 2016 Změna A1*); (idt IEC 61340-2-1:2015/A1:2022); Vydání: Únor 2023
kat. č. 515750

ČSN EN 60674-3-4 až 6 (34 6573)
Specifikace plastových fólií pro elektrotechnické účely – část 3: Specifikace jednotlivých materiálů – Listy 4 až 6: Požadavky na polyimidové fólie používané pro elektrickou izolaci; Vydání: Únor 1997 Změna Z1; Vydání: Únor 2023
kat. č. 516645

ČSN EN 60475 (34 6702)
Metodika vzorkování kapalných dielektrik; Vydání: Červenec 2012 Změna Z1; Vydání: Únor 2023
kat. č. 516649

ČSN EN 60599 ed. 2 (34 6726)
Elektrická zařízení v provozu plněná minerálním olejem – Návod pro interpretaci výsledků analýz rozpuštěných a volných plynů; Vydání: Červen 2016 Změna Z1; Vydání: Únor 2023
kat. č. 516473

ČSN EN 50397-2 (34 7620)
Izolované vodiče pro venkovní vedení a příslušné armatury pro jmenovité napětí nad AC 1 kV a do 36 kV včetně – Část 2: Armatury pro izolované vodiče – Zkoušky a požadavky; Vydání: Duben 2010 Změna Z1; Vydání: Únor 2023
kat. č. 516026

ČSN EN 50470-3 (35 6137)
Vybavení pro měření elektrické energie (AC) – Část 3: Zvláštní požadavky – Statické činné elektroměry (třídy A, B a C); Vydání: Květen 2007 Změna Z1; Vydání: Únor 2023
kat. č. 516270

ČSN EN 61226 (35 6643)
Jaderné elektrárny – Systémy kontroly a řízení důležité pro bezpečnost – Klasifikace kontrolních a řídicích funkcí; Vydání: Únor 2011 Změna Z1; Vydání: Únor 2023
kat. č. 515346

ČSN EN 62722-1 (36 0610)
Vlastnosti svítidel – Část 1: Obecné požadavky; Vydání: Duben 2016 Změna Z1; Vydání: Únor 2023
kat. č. 516656

ČSN EN 60335-2-62 ed. 2 (36 1045)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-62: Zvláštní požadavky na elektrické mycí dřezy pro komerční účely; Vydání: Září 2003 Změna Z1; Vydání: Únor 2023
kat. č. 516400

ČSN EN 61855 (36 1060)
Elektrické spotřebiče pro domácnost pro ošetřování vlasů – Metody měření funkce; Vydání: Prosinec 2003 Změna Z1; Vydání: Únor 2023
kat. č. 516185

ČSN EN 60312-1 ed. 2 (36 1060)
Vysavače pro domácnost – Část 1: Vysavače pro vysávání za sucha – Metody měření funkce; Vydání: Listopad 2017 Změna A11; Vydání: Únor 2023
kat. č. 516426

ČSN EN 62841-3-6 (36 1510)
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 3-6: Zvláštní požadavky na přenosné vrtačky pro diamantové vrtáky s kapalinovým systémem; Vydání: Duben 2015 Změna A1; (idt IEC 62841-3-6:2014/A1:2022); Vydání: Únor 2023
kat. č. 516421

ČSN EN 62841-3-10 (36 1510)
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 3-10: Zvláštní požadavky na přenosné řezačky; Vydání: Srpen 2016 Změna A1; (idt IEC 62841-3-10:2015/A1:2022); Vydání: Únor 2023
kat. č. 516422

ČSN EN 62841-4-2 (36 1510)
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 4-2: Zvláštní požadavky na střihače živých plotů; Vydání: Listopad 2019 Změna A1; (idt IEC 62841-4-2:2017/A1:2022); Vydání: Únor 2023
kat. č. 516423

ČSN EN 62841-4-2 (36 1510)
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost – Část 4-2: Zvláštní požadavky na střihače živých plotů; Vydání: Listopad 2019 Změna A11; Vydání: Únor 2023
kat. č. 516424

ČSN EN 62108 ed. 2 (36 4632)
Koncentrátor fotovoltaických (CPV) modulů a sestav – Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu; Vydání: Červen 2017 Změna Z1; Vydání: Únor 2023
kat. č. 515760

ČSN EN 60731 ed. 2 (36 4727)
Zdravotnické elektrické přístroje – Dozimetry s ionizačními komorami používané v radioterapii; Vydání: Říjen 2012 Změna A1*); (idt IEC 60731:2011/A1:2016); Vydání: Únor 2023
kat. č. 515957

OPRAVY ČSN

ČSN IEC 60050-103+A1+A2+A3+A4 (33 0050)
Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 103: Matematika – Funkce; Vydání: Říjen 2022 Oprava 1; Vydání: Únor 2023 (Oprava je vydána tiskem)
kat. č. 516477

ČSN EN 61643-31 (34 1392)
Ochrany před přepětím nízkého napětí – Část 31: Požadavky a zkoušky pro SPD ve fotovoltaických instalacích; Vydání: Říjen 2019 Oprava 1; (idt IEC 61643-31:2018/COR1:2022); Vydání: Únor 2023 (Oprava je vydána tiskem)
kat. č. 515736

ČSN EN IEC 62271-100 ed. 3 (35 4220)
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení – Část 100: Vypínače střídavého proudu; Vydání: Duben 2022 Oprava 1*); (idt IEC 62271-100:2021/COR2:2022); Vydání: Únor 2023 (Oprava je vydána tiskem)
kat. č. 516112

ČSN EN 61347-2-7 ed. 3/A2 (36 0510)
Ovládací zařízení pro světelné zdroje – Část 2-7: Zvláštní požadavky na elektrickým zdrojem pro bezpečnostní účely (ESSS) napájená elektronická ovládací zařízení pro nouzové osvětlení (s vlastními bateriemi); Vydání: Leden 2023 Oprava 1; Vydání: Únor 2023 (Oprava je vydána tiskem)
kat. č. 516622

ZRUŠENÉ ČSN

ČSN EN 50131-2-5 (33 4591)
Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 2-5: Požadavky na kombinované pasivní infračervené a ultrazvukové detektory; Vydání: Duben 2009; Zrušena k 2023-03-01

ČSN CLC/TS 50398 (33 4597)
Poplachové systémy – Kombinované a integrované systémy – Všeobecné požadavky;
Vydání: Říjen 2009; Zrušena k 2023-03-01

ČSN EN 60519-2 ed. 2 (33 5002) Bezpečnost u elektrotepelných zařízení – Část 2: Zvláštní požadavky pro odporová elektrotepelná zařízení; Vydání: Červen 2007; Zrušena k 2023-03-01

ČSN EN 60519-21 ed. 2 (33 5002) Bezpečnost u elektrotepelných zařízení – Část 21: Zvláštní požadavky na odporová zařízení – Zařízení pro ohřev a tavení skla; Vydání: Září 2009; Zrušena k 2023-03-01

ČSN P IEC/PAS 60099-7 (35 4870) Svodiče přepětí – Část 7: Rejstřík termínů a definic z IEC publikací 60099-1, 60099-4, 60099-6, 61643-1, 61643-12, 61643-21, 61643-311, 61643-321, 61643-331 a 61643-341; Vydání: Duben 2006; Zrušena k 2023-03-01

ČSN ETSI EN 300 132-3-0 V2.1.1 (87 2006) Rozbor vlivu prostředí (EE) – Rozhraní pro napájení na vstupu telekomunikačních zařízení a zařízení pro datovou komunikaci (ICT) – Část 3: Napájení z usměrňovače, ze střídavého zdroje nebo stejnosměrného zdroje o napětí do 400 V – Podčást 0: Přehled; Vydání: Srpen 2012; Zrušena k 2023-03-01

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN EN 14511-3 (14 3010)
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory – Část 3: Zkušební metody+); EN 14511-3:2022; Platí od 2023-03-01
kat. č. 516213

ČSN EN 14511-4 (14 3010)
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory – Část 4: Požadavky+); EN 14511-4:2022;
kat. č. 516212

ČSN EN 14511-4 (14 3010)
Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory – Část 4: Požadavky+); EN 14511-4:2022;
kat. č. 516212

ČSN EN IEC 62282-4-600 (33 6000)
Technologie palivových článků – Část 4-600: Napájecí systémy na palivové články pro pohon vozidel jiných než silničních a pomocné hnací jednotky (APU) – Metody funkčních zkoušek hybridních systémů palivových článků/baterií pro bagry; EN IEC 62282-4-600:2022; IEC 62282-4-600:2022; Platí od 2023-03-01
kat. č. 516190

ČSN EN 50397-2 ed. 2 (34 7620)
Izolované vodiče pro venkovní vedení a příslušné armatury pro jmenovité napětí nad AC 1 kV a do 36 kV včetně – Část 2: Armatury pro izolované vodiče – Zkoušky a požadavky; EN 50397-2:2022;
kat. č. 516025

ČSN EN IEC 60966-2-8 (34 7720)
Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů – Část 2-8: Předmětová specifikace pro kabelové svazky pro rozhlasové a TV přijímače – Kmitočtový rozsah do 3000 MHz, Třída stínění A++, konektory IEC 61169-47; EN IEC 60966-2-8:2022; IEC 60966-2-8:2022; Platí od 2023-03-01
kat. č. 516024

ČSN EN IEC 60966-4-2 (34 7720)
Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů – Část 4-2: Předmětová specifikace pro polotuhé kabelové svazky (propojovací) – Kmitočtový rozsah do 6000 MHz, polotuhý koaxiální kabel typu 50-9; EN IEC 60966-4-2:2022; IEC 60966-4-2:2022; Platí od 2023-03-01
kat. č. 516022

ČSN EN IEC 60966-4-3 (34 7720)
Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů – Část 4-3: Předmětová specifikace pro polotuhé kabelové svazky – Kmitočtový rozsah do 6000 MHz, polotuhý nízkoztrátový koaxiální kabel typu 50-12; EN IEC 60966-4-3:2022; IEC 60966-4-3:2022;
kat. č. 516023

ČSN EN IEC 61855 ed. 2 (36 1060)
Elektrické spotřebiče pro ošetřování vlasů pro domácnost a podobné účely – Metody měření funkce; EN IEC 61855:2022; IEC 61855:2022; Platí od 2023-03-01 S účinností od 2025-09-16 se zrušuje ČSN EN 61855 (36 1060) Elektrické spotřebiče pro domácnost pro ošetřování vlasů – Metody měření funkce;
kat. č. 516184

ČSN EN 12184 ed. 3 (84 1022)
Elektricky poháněné vozíky, skútry a jejich nabíječky – Požadavky a zkušební metody+); EN 12184:2022; Platí od 2023-03-01
kat. č. 516134

ČSN ETSI EN 301 489-19 V2.2.1 (87 5101)
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 19: Specifické podmínky pro pohyblivé pozemské stanice určené jen pro příjem (ROMES) provozované v pásmu 1,5 GHz a zajišťující datové komunikace a přijímače GNSS provozované v pásmu RNSS zajišťující určování polohy, navigaci a časová data – Harmonizovaná norma pro elektromagnetickou kompatibilitu; ETSI EN 301 489-19 V2.2.1:2022; Platí od 2023-03-01
kat. č. 516128

ZMĚNY ČSN

ČSN EN 50642 (37 0005)
Systémy vedení kabelů – Zkušební metoda pro stanovení obsahu halogenů; Vyhlášena: Únor 2019 Změna A1; (idt EN 50642:2018/A1:2022); Platí od 2023-03-01
kat. č. 515953

ČSN EN IEC 60404-11 ed. 2 (34 5862)
Magnetické materiály – Část 11: Metody měření povrchového izolačního odporu ocelových pásů a plechů pro elektrotechniku (Magnetické materiály – Část 11: Metoda stanovení povrchového izolačního odporu magnetických plechů a pásů); Vyhlášena: Únor 2022 Oprava 1; Platí od 2023-03-01
kat. č. 516633

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526