BOZP – Informace nejen pro podnikatele.

 3. 4. 2023

Osoba odpovědná za provoz elektrických zařízení nebo za provoz VTZ elektrických.  

Odborná způsobilost elektro u zahraničních pracovníků.  

Osoba odpovědná za provoz elektrických zařízení nebo za provoz VTZ. elektrických.

27.1.2023, JUDr. Petr Kožmín, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Ráda bych se zeptala, jestli je povinnost určit osobu odpovědnou za elektrická zařízení nebo za VTZ elektrická.

V nařízení vlády č. 190/2022 Sb., je podle § 8 „Požadavky na bezpečnost při činnosti na vyhrazených elektrických zařízeních“ požadavek „určení fyzické osoby odpovědné za elektrické zařízení“.

V NV č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice je podle § 2f) odpovědnou osobou pověřená osoba, k jejímž povinnostem patří zajištění bezpečného provozu elektrického zařízení ….. Neboli nemluví se o VTZ elektrických, ale jen o elektrických zařízeních.

Měla by osoba odpovědná za elektrické zařízení být odpovědná za VTZe a zároveň za všechny adaptéry, varné konvice, prodlužky, tedy spotřebiče?

Odpověď:

Povinnost určení fyzické osoby odpovědné za elektrické zařízení existuje bez ohledu na to, zda se jedná o vyhrazené nebo nevyhrazené elektrické zařízení. Pokud jde o vyhrazené elektrická zařízení, pak podle ustanovení § 8 písm. d) nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, je určení fyzické osoby odpovědné za elektrické zařízení, k jejímž povinnostem patří zajištění bezpečného provozu vyhrazených elektrických zařízení na základě písemného pověření vydaného v listinné nebo elektronické podobě provozovatelem (právnická osoba, podnikající fyzická osoba) vyhrazeného elektrického zařízení jedním z minimálních požadavků na bezpečnost při činnosti na vyhrazených elektrických zařízeních.

Pokud jde o nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, pak tento právní předpis neřeší pouze odbornou způsobilost, týkající se vyhrazených elektrických zařízení ale elektrických zařízeních jako takových. Tedy řeší danou problematiku i nevyhrazených elektrických zařízení.

V ustanovení § 2 písm. f) nařízení vlády č. 194/2022 Sb., je stanoveno, že odpovědná osoba je pověřená osoba právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, která provozuje elektrická zařízení. K jejím povinnostem patří zajištění bezpečného provozu elektrických zařízení a stanovení pravidel při výkonu jednotlivých činností na zařízení a organizaci nebo uspořádání místa výkonu těchto činností.

Tato osoba kontroluje, aby činnosti a řízení činnosti na elektrickém zařízení a v jeho blízkosti ve stanovených případech vykonávaly jen osoby odborně způsobilé k dané činnosti na elektrickém zařízení. Pokud jde o povinnost zajištění bezpečnosti provozu, pak jde o to, aby provoz elektrických zařízení byl v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP, což se ověřuje prováděnými prohlídkami, zkouškami, kontrolami a revizemi, které se musejí provádět ve lhůtách, stanovených řádem prohlídek, údržby a revizí, který musí být vypracován u vyhrazených elektrických zařízení.

Nezapomeňme však i na právně závaznou ČSN EN 50110-1 ed. 3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 1: Obecné požadavky. V této technické normě je v čl. 4.3.1 mj. uvedeno, že pro každé elektrické zařízení musí být určena osoba odpovědná za elektrické zařízení. Z výše uvedených předpisů nijak nevyplývá, jestli to musí být jedna osoba odpovědná za vyhrazené elektrické zařízení a zároveň za všechny varné konvice, prodlužovačky atp. Záleží na provozovateli, kolik si těchto osob určí a jak rozdělí jejich kompetence a odpovědnost. Samozřejmě není vyloučeno, aby to byla jedna a tatáž osoba.


Odborná způsobilost elektro u zahraničních pracovníků.

28.3.2023, JUDr. Petr Kožmín, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

V případě, že kolega z Německa, Bulharska nebo jiné evropské země přijede na servis/opravu elektrického zařízení/stroje. Stačí těmto zahraničním kolegům školení, které si přivezou ze své země pro práci na el. zařízeních? Nebo musí projít školením, dle české legislativy? To by znamenalo proškolení na § 4 NV 194/2022 Sb.?

A druhá část dotazu – Za kým by šla odpovědnost v případě vážného úrazu zahraničního kolegy na území ČR?

Odpověď:

V ČR platí legislativa ČR, která upravuje oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. A ta platí i pro případné zahraničních kolegů, kteří přijedou do ČR pracovat.

Problematika školení zaměstnanců o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je z pohledu právní legislativy České republiky upravena v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Zahraničním kolegům tedy určitě nestačí školení, které si přivezou ze své země pro výkon pracovní činnost v ČR. V praxi se s opakem však lze setkat. Stává se například, že zahraniční kolega přijede ze své země a u nás pracuje jako jeřábník, který se prokáže italským průkazem k obsluze jeřábu, nebo se lze setkat například s tím, že dotyčný zahraniční kolega z Rumunska obsluhuje vysokozdvižný vozík u českého zaměstnavatele pouze na základě svého zahraničního oprávnění. Aniž by absolvoval tzv. české školení u zaměstnavatele, kde svoji pracovní činnost vykonává.

Toto však nelze. Každý takový kolega by měl projít školením BOZP podle požadavků naší legislativy. Například platí, že dle ustanovení § 37 odst. 5 zákoníku práce: „Při nástupu do práce musí být zaměstnanec seznámen s pracovním řádem a s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jež musí při své práci dodržovat.“

Dále například platí podle ustanovení § 103 odst. 2 zákoníku práce že je zaměstnavatel současně povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.

Zaměstnavatel tak musí u zaměstnanců provést školení k BOZP, které se primárně vztahuje k jejich prováděné práci. Co si však dále musíme uvědomit, je to, že tato školení musí být pro zaměstnance, tedy i pro kolegu z ciziny, který přijel pracovat do ČR, srozumitelné. Nelze zapomínat i na povinnost jeho ověření znalostí. Zaměstnavatel tedy pro tohoto zahraničního kolegu musí zajistit buď tlumočníka, nebo musí tato školení provádět v jazyce, kterému zahraniční kolega porozumí.

Žádné právní předpisy blíže nespecifikují, jaké odborné požadavky by měl tento tlumočník splňovat. Může to tedy být například i kolega, který jazyk zahraničního kolegy ovládá. Takže ano, kolega bude muset projít proškolením dle nařízení vlády č. 194/2022 Sb. Co se týká odpovědnosti za případný úraz tohoto kolegy na území ČR, bude zpravidla odpovědný zaměstnavatel, pro kterého tento zahraniční kolega vykonával pracovní činnost s jeho vědomím na jeho pracovištích.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526