BOZP – Informace nejen pro podnikatele.

 8. 5. 2023

Řízení BOZP v odvětví ubytování, stravování a pohostinství.  

Návštěvy a dodavatelé jiné firmy na pracovišti zaměstnavatele.  

ČSN 12464-1 – hodnota URG.  

Řízení BOZP v odvětví ubytování, stravování a pohostinství.

11.4.2023, Zdroj: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (cz.osha.europa.eu)

Odvětví ubytování, stravování a pohostinství je pro hospodářství EU velmi důležité. 98 % podniků v tomto odvětví jsou rodinné mikropodniky.

Rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je v tomto odvětví celá řada: od pohybů rukou nebo paží s vysokou četností, uklouznutí, zakopnutí a pádů, přes rizika úrazů při práci se stroji až po psychosociální rizika související s jednáním se zákazníky či krátkými lhůtami. Míra pravidelného hodnocení rizik je v tomto odvětví mírně pod průměrem EU, údaje se však v jednotlivých členských státech značně liší.

Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER) provedený agenturou EU-OSHA se touto problematikou zabýval podrobněji a zkoumal, jak evropské organizace působící v odvětví ubytování, stravování a pohostinství řídí rizika v oblasti BOZP.

Zpráva obsahuje podrobnou analýzu zjištění průzkumu ESENER v tomto odvětví, jakož i průzkum literatury a rozhovory s odvětvovými sociálními partnery. Na základě těchto údajů uvádí konkrétní opatření ke zlepšení řízení rizik v tomto odvětví, politické ukazatele a analýzu dopadu pandemie covidu-19.

Více informací o průzkumu naleznete ve zprávě a shrnutí Ubytování, stravování a pohostinství – zjištění průzkumu ESENER a v příslušném letáku.

V rámci našeho projektu OiRA je pro odvětví ubytování, stravování a pohostinství k dispozici přibližně 25 on-line nástrojů pro hodnocení rizik.


Návštěvy a dodavatelé jiné firmy na pracovišti zaměstnavatele.

27.3.2023, Bc. Zdeněk Šenk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jak poznám, do jaké skupiny patří osoby vstupující do firmy? Co je rozlišovacím kritériem „návštěvy versus cizí zaměstnanci“ a jak mám vůči osobám vstupujícím do naší firmy (z pohledu BOZP) postupovat? Jaké povinnosti máme (v této souvislosti) vůči inspektorům (OIP/KHS)?

Odpověď:

Z pohledu BOZP, ale i z pohledu požární ochrany rozlišujeme skutečně (jak jste správně uvedl) dvě skupiny osob, které mohou do firmy vstupovat, a to jsou návštěvy a cizí zaměstnanci.

Pro srozumitelnost u obou skupin cizích osob vstupující do vaší firmy uvedu definici a v hlavních znacích popíši, jak z pohledu BOZP a PO postupovat, aby vaše firma byla v této oblasti v souladu s právními předpisy.

 1. Návštěvy

Návštěvy jsou osoby, které nevykonávají na vašich pracovištích žádnou pracovní činnost. Na tuto skupinu osob dopadá § 101 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen ZP): „Povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích.“

Právní ustanovení pro vaši firmu ve vztahu k návštěvám má dvě podmiňující kritéria a jednu zastřešující povinnost:

1.1 Vstup osob do firmy musí být transparentní, tzn. osoba musí vstoupit do vaší firmy s vědomím vašeho zaměstnance nebo osoby pověřené dohledem nad vstupem osob do vaší firmy – potom se jedná o návštěvu,

1.2 Osoba se musí na pracovišti jen „zdržovat“, což se dá vyložit jako vyřizování osobních záležitostí v prostorách budovy nebo areálu, aniž by osoba vykonávala jakoukoliv pracovní činnost – mluvíme o návštěvě.

Poznámka1):
Osoby vnímané jako návštěvy ,,zdržující se“ na vašich pracovištích (podle § 101 odst. 5 zákoníku práce) mohou být např.: uchazeči o zaměstnání, exkurze žáků/studentů, bývalí zaměstnanci firmy (důchodci, ženy na mateřské), návštěvy zaměstnanců, …

Poznámka2)
Do skupiny „návštěvy“ rozhodně nepatří inspektoři kontrolních orgánů (OIP, Hygienická stanice, …). Inspektoři se na pracovišti „nezdržují“, ale inspektoři na vašem pracovišti vykonávají pracovní činnost. Kontrolní činnost inspektora na vašem pracovišti nemá znaky návštěvy, ale jedná se (z pohledu BOZP) o pracovní činnost, proto jde o režim cizího zaměstnance nikoliv návštěvy.

1.3 Povinnost firmy zajistit osobám BOZP. Při splnění shora uvedených kritérií nastupuje vůči osobě zdržující se na vašem pracovišti povinnost firmy – zajistit bezpečnost. Doporučuji, aby zajištění bezpečnosti bylo na stejné úrovni, jak je zajištěna bezpečnost pro vaše zaměstnance, nebo ještě lépe řečeno, na takové úrovni, jaká má být podle právních předpisů pro vaše zaměstnance zajištěna. Současně lze jít s opatřeními nad rámec práva a řešit bezpečnost návštěv ve firmě v rámci předběžné opatrnosti.

Příklad předběžné opatrnosti: zaměstnanci vaší firmy nemusí povinně používat ochranné brýle při pohybu po pracovištích, ale návštěvy budou mít brýle po dobu pobytu na pracovištích stanoveny jako povinnost.

Pravidla pro návštěvy.

Zajištění bezpečnosti návštěv při pohybu po prostorách anebo i po pracovištích vaší firmy začíná už před vstupem návštěvy do vaší firmy.

Je vhodné mít zpracovány pravidla pro různé druhy návštěv, včetně rozčlenění na různé prostory a pracoviště tak, aby bylo zřejmé, kdo a do jakých prostor a za jakých podmínek může vstupovat.

Jako příklad lze uvést pro názornost dvě krajní polohy (A-Z):

 1. Uchazeč o zaměstnání, který přechází jen několik metrů od vrátnice na personální oddělení a do výrobních prostor vůbec nevchází. Rozsah opatření je minimální.
 2. Žáci/studenti ve věku do 17 let na exkurzi ve výrobním prostoru s kovoobráběním v hlučném prostředí, s pohybem VZV … Opatření pro tuto návštěvu bude nutné řádně promyslet. Vhodné je nastavit přesná bezpečnostní pravidla, včetně stanovení počtu průvodců a včetně vyhodnocení rizik a nastavení takových opatření, aby vznik incidentu byl co nejvíce minimalizován.

1.4 Doporučený postup pro vstup návštěv do vaší firmy

 1. a) Zaevidovat návštěvníka. Při vstupu návštěvy do budovy/do areálu musí být do evidenční knihy (do PC) zapsáno vašim zaměstnancem nebo ostrahou jméno a příjmení návštěvy. V odůvodněných případech může být vyžadován po návštěvě občanský průkaz nebo jiný průkaz totožnosti (pas a další cizinecké doklady). Návštěvník se v knize návštěv podepíše.
 2. b) Kopírování dokladů – ÚOOÚ. Podle místních podmínek/okolností, lze údaje o návštěvníkovi ještě upřesnit (opis čísla občanského průkazu/jiných dokladů, případně částečný sken občanského průkazu). O podmínkách tohoto postupu je vhodné se seznámit na webových stránkách Úřadu na ochranu osobních údajů: uoou.cz, složka Názory a rozhodnutí Úřadu, stanovisko č. 3/2016 – Evidence návštěvníků při vstupech do budov a kopírování dokladů. Důvod evidence návštěvníka a ověření pravdivosti údajů sdělovaných návštěvníkem má oporu nejenom v ZP, ale i v předpisech o požární ochraně. Z pohledu GDPR se jedná o legální činnost, protože vaše firma má ve shora uvedené oblasti uloženu povinnost, zajistit návštěvám bezpečnost i v případě havarijní situace, a proto zjišťování osobních údajů o návštěvnících má právní důvod (firma plní právní povinnost).
 3. c) Označení návštěvníka kartou. Návštěvy v prostorách a na pracovištích vaší firmy je vhodné označit pomocí tzv. návštěvního lístku/identifikační karty. Kartu musí návštěvník nosit viditelně po celou dobu návštěvy.
 4. d) Vstupní školení návštěvníka. Osoba vyřizující vstup návštěvy do vaší firmy musí zajistit prokazatelné seznámení návštěvy se základními bezpečnostními a požárními zásadami, které ve vaší firmě platí a návštěva je upozorněna, že pravidla musí návštěva po celou dobu pobytu dodržovat.
 5. e) Předání návštěvního lístku. Před odchodem do prostor budovy/areálu je návštěvníkovi předán návštěvní lístek s bezpečnostními pravidly a s plánkem budovy/areálu. Návštěvník se na lístku podepíše.
 6. f) Řízený vstup návštěvníka. Navštívený zaměstnanec si u vstupu do firmy návštěvníka převezme a v doprovodu navštívené osoby oba přejdou na stanovené místo.
 7. g) Seznámení s místními podmínkami. Doprovod návštěvníka seznámí na místě pobytu s místními podmínkami. Doprovod označí v plánku místo, ve kterém se návštěva nachází a také v plánku označí únikovou cestu a nouzový východ směřující na shromaždiště. Návštěvní lístek je podepsán doprovodem i návštěvníkem. Pokud si návštěvník donesl na základě předchozího upozornění svoje OOPP – použije vlastní OOPP. V případě potřeby jsou návštěvníkovi zapůjčeny další potřebné OOPP.
 8. h) Dohled nad návštěvou. Po celou dobu pobytu návštěvníka je povinností doprovodu zajišťovat (přiměřený) dohled nad návštěvníkem tak, aby byla zajištěna jeho bezpečnost.
 9. ch) Odvedení návštěvníka na recepci. Po skončení návštěvy odvede doprovod návštěvníka ke vstupu do budovy/ke vstupu do areálu.
 10. i) Odevzdání lístku a OOPP. Na recepci návštěvník odevzdá podepsaný návštěvní lístek, identifikační kartu a případně i zapůjčené OOPP.
 11. j) Odhlášení z evidence návštěv. Osoba vyřizující odchod návštěvy z vaší firmy provede odhlášení návštěvy z evidence návštěv a zajistí uložení návštěvního lístku na stanoveném místě.

1.5 Úskalí

Elektronická evidence návštěvníků (evidence v PC) vyžaduje zajištění dalších aktivit tak, aby i v případě výpadku el. proudu, mohl být zjištěn aktuální stav návštěvníků v budově/v areálu.

Cílem je poskytnout záchranným složkám důvěryhodné informace o počtu osob nacházejících se v ohroženém prostoru (např. v místě požáru).

Doporučením je zajištění lokálního záložního zdroje el. energie pro PC umístěného na recepci.

Návštěvy občas nechtějí zavedený systém evidence návštěv, používání OOPP a podobně respektovat a navrhují vyřešit záležitost jejich vstupu do vaší firmy jednostranným prohlášením. Návštěva navrhuje, že v případě incidentu a vzniku škody nebude návštěva po vaší firmě požadovat žádné náhrady za způsobené škody. Tato varianta není právně konformní, protože nikdo se nemůže vzdát svých práv. S tímto postupem nelze souhlasit.

 1. Cizí zaměstnanci

Skupina osob vstupující do vaší firmy nazývaná ,,cizí zaměstnanci“ jsou osoby vykonávající na vašem pracovišti a s vašim vědomím pracovní činnost.

Na tuto skupinu osob/cizích zaměstnanců dopadá § 101 odst. 3 a 4 zákoníku práce:

„Odst. 3: Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti.

Na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění.

Odst. 4: Každý ze zaměstnavatelů uvedených v odstavci 3 je povinen:

 1. a) zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány, koordinovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího zaměstnavatele,
 2. b) dostatečně a bez zbytečného odkladu informovat odborovou organizaci a zástupce zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nepůsobí-li u něj, přímo své zaměstnance o rizicích a přijatých opatřeních, které získal od jiných zaměstnavatelů.“

2.1 Úvod do problematiky

Vstup zaměstnanců cizí firmy do prostor a na pracoviště vaší firmy nedělá cizím firmám větší problémy. Lze konstatovat, že pravidla vstupu do firem jsou zaměstnanci cizích firem respektována. Dodržování dohodnutých pravidel už musí objednatel (vaše firma) často u zaměstnanců cizích firem pracně prosazovat nebo i pod sankcemi vymáhat.

Problematika standardních cizích zaměstnanců, především se jedná o trvale spolupracující firmy (např. úklid, ostraha), stavební a servisní firmy, apod. působících ve firmě bude popsána v některém z dalších článků.

V další části článku se budu soustředit na specifickou skupinu ,,cizích zaměstnanců na vašem pracovišti“ a to jsou inspektoři kontrolních orgánů, např. OIP anebo Hygienická stanice.

2.2 Kontrolovaný zaměstnavatel je svrchovaný subjekt

Zaměstnavatel je za všech okolností svrchovaným subjektem, tzn. i v případě provádění státní kontroly na pracovišti zaměstnavatele (firmy) orgánem odborného dozoru (dále pracovní název ,,SOD“) musí firma zachovávat a dodržovat ve vztahu k inspektorům soulad s právními předpisy.

Prvořadé je proto za všech okolností zajistit na vašich pracovištích bezpečnost všem členům kontrolního týmu SOD.

2.3 Doporučený postup před kontrolou SOD a v průběhu kontroly v organizaci

2.3.1 Oznámení kontrolního orgánu o vykonání kontroly 

Na základě oznámení termínu kontroly ve vaší firmě musíte SOD písemně informovat o vašich omezeních nebo podmínkách, za jakých lze kontrolu bezpečně vykonat. V písemné informaci budou z vaší strany uvedeny stejné bezpečnostní zásady, které standardně platí pro ostatní zaměstnance cizích firem nebo pro návštěvy na vašich pracovištích. Příkladem může být např. povinnost členů týmu SOD přinést si na kontrolu své pracovní boty (OOPP) s vyztuženou špičkou odolné proti propíchnutí. Cílem není zkomplikování výkonu SOD ve vaší firmě, ale to, aby kontrola SOD proběhla bez újmy na zdraví osob, které vykonávají kontrolu.

2.3.2 Vstup SOD do firmy

Vstup zaměstnanců cizí firmy do vaší firmy má velmi podobná pravidla, jaká dopadají na návštěvy.

Na obvyklém místě musí být inspektoři seznámeni se základními bezpečnostními zásadami, např. pomocí informačního letáku, včetně informací o havarijní připravenosti (únikové cesty a nouzové východy, apod.).

Inspektoři musí být zaevidováni do informační databáze (nebo do knihy návštěv) tak, aby v případě mimořádné události (požár, havárie) měla firma (preventivní požární hlídka), ale také záchranné složky, přesný přehled o počtu cizích osob v ohroženém prostoru.

2.3.3 Proškolení všech členů kontrolního týmu SOD

Proškolení inspektorů se týká bezpečnostních zásad platných pro konkrétní prostory, které budou předmětem kontroly SOD. Na závěr je vhodné ověřit, zda informace byly správně pochopeny, a všichni inspektoři musí podepsat záznam o proškolení.

Poznámka: Odmítnutí proškolení nebo odmítnutí použití OOPP inspektory nelze nahradit prohlášením inspektorů, že v případě úrazu nebude inspektor požadovat náhradu škody, jelikož takové prohlášení není v souladu s právem, a proto je absolutně neplatné.

2.3.4 Použití OOPP inspektory SOD v průběhu kontroly

Pokud byl z vaší strany vznesen požadavek na zajištění vlastních OOPP (pracovní boty), použijí inspektoři donesené OOPP. Kontrolovaná firma na základě stanovených pravidel vybaví inspektory dalšími OOPP (ochranný plášť, výstražná vesta, ochranná přilba, ochranné brýle apod.). Všechny požadované OOPP musí vycházet z procesu posuzování rizik.

Poznámka: Na inspektory SOD dopadá § 101 odst. 3 zákoníku práce, protože jsou zaměstnanci SOD plnícími své pracovní povinnosti u cizího zaměstnavatele. Zaměstnavatel (příslušný orgán SOD) musí stejně jako ostatní zaměstnavatelé v ČR na základě posouzení rizik (§ 101 odst. 1 zákoníku práce a dalších souvisejících ustanovení) vybavit inspektory pro vykonávanou pracovní činnost odpovídajícími OOPP.

2.4 Úskalí

Z různých zdrojů/webů lze získat i informace o vstupu cizích osob do firmy, se zcela odlišnými závěry, než je shora uvedeno. Některé články uvádí, že inspektoři jsou návštěvami podle § 101 odst. 5 zákoníku práce a kontrolovaná firma musí inspektory bez výhrad vybavit OOPP, tzn. inspektor může přijít do slévárny v polobotkách a inspektorka může mít lodičky na vysokém podpatku. Takovou situaci jsem před několika roky zažil.

V posledních letech se situace výrazně mění, ale ještě se objevují případy, kdy nejsou inspektoři (z pohledu OOPP) na výkon svojí práce řádně připravení/vybaveni.

Závěr

Bezpečnost a ochrana zdraví všech osob pohybujících se v prostorách a na pracovištích vaší firmy, musí být prvořadou povinností všech vedoucích zaměstnanců a dalších zaměstnanců vaší firmy. Tato zásada se nesmí stát proklamací, ale musí být vaší firmou trvale a aktivně naplňována.

Zpracoval: Zdeněk Šenk; zdeneksenk@email.cz; T: 608 641 863


ČSN 12464-1 – hodnota URG.

21.4.2023, Ing. Karel Dvořáček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Máme laboratoř kolaudovanou v roce 2006. Letos jsme vyměnili zářivky za LED (kus za kus bez dalšího zásahu do elektroinstalace).

V kap 5.5.3.2. je uvedeno že „všechny předpoklady týkající se svítidel, rozměrů místností činitelů odrazu povrchu a poměrné rozteče svítidel uvažované při stanovení Rugl (dříve URG) musí být uvedeny v projektové dokumentaci“. V stávající projektové dokumentaci není požadavek na URG. Tj. při prosté výměně kus za kus není třeba zpracovávat novou projektovou dokumentaci a platná je stávající (500 lux pochopitelně dodržujeme).

Prosím o za stanovisko k tomuto postupu.

Odpověď:

Výměnu výbojkových světelných zdrojů (zářivek) za světelné zdroje LED lze obecně považovat za způsob opravy osvětlovací soustavy se zlepšením parametrů (snížení energetické náročnosti).

V uvedeném případě záleží na definici uvedené úpravy v dokumentaci k vlastnímu provedení.

 1. pokud byla tato úprava definována jako „oprava“, není nutno doplňovat další kritéria do stávajícího projektu, neboť dílo se stále posuzuje dle norem platných v době instalace a vypracování stávajícího projektu.
 2. pokud byla tato úprava definována jako „rekonstrukce“ měl být vypracován celkový projekt osvětlovací soustavy dle norem platných v době rekonstrukce. Tedy by musel obsahovat všechny náležitosti požadované normami, tedy i stanovení „Rugl (dříve URG)“.

Při této výměně je třeba si i uvědomit, že stávající svítidla byla homologována pro původní výbojkové světelné zdroje. Jejich výměnou za světelné zdroje LED, které jako alternativu výrobce svítidel neuvádí), přebírá osoba provádějící výměnu veškerou odpovědnost za případné havárie svítidel (a obvykle i jejich následky). Z tohoto důvodu je vhodné, požadovat od dodavatele světelných zdrojů LED prokazatelné prohlášení o vhodnosti použití těchto zdrojů ve stávajícím typu svítidel a případné podmínky montáže.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526