BOZP – Informace nejen pro podnikatele.

 15. 5. 2023

Agentura práce a zajišťování plnění úkolů v prevenci rizik.  

První komplexní online systém pro řízení bezpečnosti dodavatelů a návštěv je na světě.  

CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA BEZPEČNÉ STAVENIŠTĚ II. – Riziko pádu z výšky a do hloubky.  

Agentura práce a zajišťování plnění úkolů v prevenci rizik.

2.5.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Ráda bych se zeptala ohledně agentury práce a zajišťování plnění úkolů v prevenci rizik dle § 9 z.č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP. Dostala se ke mně informace, že by se na agenturu práce měla vztahovat výjimka z ustanovení § 9 odst. 3 písm. b) výše zmíněného zákona, dle kterého v případě, že zaměstnavatel zaměstnává 26 až 500 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, je-li k tomu odborně způsobilý, nebo jednou nebo více odborně způsobilými osobami. Výjimka by měla spočívat v tom, že pokud tyto zaměstnance agentura dočasně přiděluje, OZO nepotřebuje. OZO by potřebovala pouze v případě, že by kromě dočasně přidělovaných zaměstnanců měla ještě dalších minimálně 26, kteří by vykonávali práci přímo pro agenturu. Já se s tímto neztotožňuji. Co je tedy správně?

Odpověď:

Dobrý den, to není výjimka z ustanovení § 9 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, to je skutečně realizace ustanovení § 309 odst. 1 zákoníku práce v praxi. Podle tohoto ustanovení platí zásada, že po dobu dočasného přidělení zaměstnance agentury práce k výkonu práce u uživatele ukládá zaměstnanci agentury práce pracovní úkoly, organizuje, řídí a kontroluje jeho práci, dává mu k tomu účelu pokyny, vytváří příznivé pracovní podmínky a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci uživatel. Z toho vyplývá, že bezpečnost a ochranu zdraví při práci musí všem zaměstnancům agentury práce, kteří jsou dočasně přiděleni zajišťovat uživatel. Jinak to ani v praxi není možné.

Osoba odborně způsobilá v prevenci rizik u zaměstnavatele – agentury práce přeci nezná všechna pracoviště všech dočasně přidělených zaměstnanců, proto také nemůže provádět pro ně prevenci rizik. Naopak platí, že pro účely ustavení osoby odborně způsobilé v prevenci rizik u zaměstnavatele, který zaměstnává zaměstnance dočasně přidělené agenturou práce, se musí tito zaměstnanci započítávat jako zaměstnanci zaměstnavatele, protože jim tento zaměstnavatel zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci v plném rozsahu.

Agentura práce jako zaměstnavatel de facto – jak stanoví § 309 zákoníku práce, odst. 1 věta druhá – s těmi zaměstnanci pouze právně jedná – uzavírá s nimi pracovní poměr, ten mění, zaměstnance dočasně přiděluje k uživatelům a např. řeší otázky náhrady škody, kterou by zaměstnanec způsobil u uživatele nebo náhrady škody z titulu pracovního úrazu.

Všechny otázky pracovních podmínek a bezpečnosti práce však musí zaměstnancům agentury práce zajišťovat zaměstnavatel – majitel příslušného pracoviště a od toho se pak odvíjí, že tento zaměstnavatel – majitel příslušného pracoviště musí mít osobu odborně způsobilou v prevenci rizik, která mu tam bude v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákoníku práce, vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Proto se do počtu zaměstnanců pracujících na tomto pracovišti musí započítávat i zaměstnanci agentury práce.


První komplexní online systém pro řízení bezpečnosti dodavatelů a návštěv je na světě.

24.3.2023, Zdroj: QC SOLUTIONS (www.qcsolutions.cz)

Ve 21. století je už automatizováno kde co. Výrobní a ekonomické systémy se staly běžnou součástí našich pracovních životů a těší se ve firmách velké popularitě. Jednoznačně proto, že automatizují až 80 % lidských činností. Přitom v BOZP se stále utápíme v obří papírové administrativě, čímž nám už nezbývá čas na podstatu bezpečnosti práce. A tou je hledání potenciálních rizik a vytváření bezpečného pracoviště.

Realitou ve výrobních areálech je, že na bedrech vedoucích pracovníků leží velké množství úkolů a jsou dlouhodobě přetíženi. Mimo jiné odpovídají i za bezpečnost vstupujících osob. Firmy se už tento proces naučily řídit, ale míra digitalizace je stále minimální. To může vést ke ztrátě důležitých dokumentů, opomenutí či neplnění legislativních povinností. A tedy i k setrvalému stresu všech zúčastněných. Tento objem administrativy a psychické zátěže zkrátka není v lidských silách zvládnout na 100 %. Pak se všichni diví, že je HSE manažer přetížen, firmě hrozí pokuty a zaměstnancům újmy na zdraví.

Proč tedy neautomatizovat i řízení dodavatelů a vést ho tak, aby to odpovídalo standardům 21. století?

Běžně HSE manažer pracuje pod tlakem, nemá k dispozici žádný SW a musí sám hlídat desítky věcí. Na všechno potřebuje podpis na papíře, všechno, co má nějaké lhůty platnosti vede na různých místech, rizika si s dodavateli předává e-mailem, musí si je ukládat a kontrolovat, zda mu od dodavatele přišlo potvrzení, že je s nimi seznámen. Administrativa ho zahlcuje a on pak tráví v práci hodiny nad rámec své pracovní doby. Je mrzutý a už mu nezbývá čas na činnosti, které posunou BOZP v jeho firmě na špičkovou úroveň.

A jak se změní jeho práce, když bude používat aplikaci, která činnosti spojené s řízením vstupu dodavatelů a návštěv z velké části zautomatizuje a uvolní mu tak ruce pro zásadní úkoly?

Zde je 7 příkladů, které potvrdí, že digitalizace v BOZP má smysl.

  1. Jedenkrát nadefinujete osnovy školení, rizika a OOPP podle pracoviště. Vše bude k dispozici na jednom úložišti a aktualizace už nemusíte rozesílat na všechny strany. Školení je formou online prezentace nebo videí a odkaz na ně rozešlete pracovníkům dodavatele e-mailem. Můžete je promítnout také na recepci nebo kdekoliv hromadně pro osoby, které nemají přístup k IT technice.
  1. Pracovníkovi dodavatele, který potřebuje vstoupit do vašeho areálu, v aplikaci přidělíte pracoviště a termín vstupu. Systém sám vybere a rozešle příslušné školení, rizika a informuje jaká OOPP bude potřebovat.
  1. Platnost školení už nebudete muset hlídat vy. Dobu nastavíte a po vypršení platnosti systém automaticky dodavatele znovu proškolí. Toto je skvělá věc pro opakované nebo pravidelné návštěvy dodavatelů (úklid, servis, stavba).
  1. Při plánování vstupu už nebudete dodavatele urgovat, aby vám poslal rizika, osvědčení či profesní průkazy. Systém dodavatele k zaslání dokumentů vyzve sám, případně s ním zahájí schvalování povolení k práci.
  1. Všechny lhůty systém hlídá za vás (profesní průkazy, platnost školení, konec platnosti povolení ke vstupu).
  1. V jednoduchém přehledu vám systém ukáže, kdo se v konkrétní den nachází v areálu a tedy koho máte jít případně zkontrolovat.
  1. Při vzniku havárie v areálu je nutné jednat velmi rychle a bezchybně. Stisknutím jednoho tlačítka v aplikaci pošlete dodavatelům prostřednictví SMS informaci o vzniku havárie a povinnosti opustit pracoviště. Pro snadné dohledání osob máte samozřejmě okamžitě k dispozici i seznam přítomných osob pro IZS a vedoucí zaměstnance.

Tohle všechno, a i něco navíc, už umí komplexní online systém pro řízení bezpečnosti dodavatelů a návštěv QC Safety. Bez potřeby dodatečného HW s výjimkou tabletu nebo počítače na recepci. Implementace probíhá v řádu několika dní. Měsíční platba se pohybuje od 5 000 Kč podle velikosti vašeho závodu, počtu uživatelů a poboček.

A pokud se vám líbí představa, že už na všechno nemusíte myslet jenom vy, napište Petrovi Zajíčkovi.

E-mail: zajicek@qcsolutions.cz
Telefon: +420 737 241 017
Profil na LinkedIn

www.qcsolutions.cz


CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA BEZPEČNÉ STAVENIŠTĚ II. – Riziko pádu z výšky a do hloubky.

2.5.2023, Zdroj: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. (www.vubp.cz)

Stavebnictví je odvětvím s vysokým počtem pracovních úrazů, zvláště pak úrazů vyžadujících hospitalizaci delší než 5 dnů a úrazů smrtelných. Ke zvýšené pracovní úrazovosti přispívají i rozdílné zkušenosti, organizace a kvalita práce zhotovitelů staveb. K nejvyššímu počtu smrtelných pracovních úrazů a úrazů vyžadujících hospitalizaci delší než 5 dnů stále dochází při pracích ve výškách nebo nad volnou hloubkou, dále pak propadnutí střešní krytinou nebo sesutí z volného okraje.

Plakát ke stažení ZDE

Smrtelné pracovní úrazy při pádu z výšky se již několik let pohybují kolem 65 % všech smrtelných pracovních úrazů ve stavebnictví.

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526