BOZP – Informace nejen pro podnikatele.

 29. 5. 2023

Inspekce práce se zapojila do celoevropské kontrolní akce v sektoru stavebnictví.  

Pracovní postupy pro odborné vzdělávání.  

Úprava pracovních podmínek pro mladistvé.  

Zákaz některých prací pro mladistvé.  

Inspekce práce se zapojila do celoevropské kontrolní akce v sektoru stavebnictví.

23.5.2023, Zdroj: Státní úřad inspekce práce (www.suip.cz)

Státní úřad inspekce práce, resp. inspektoři Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj, se svou kontrolou v Ostravě zapojili do tzv. „Akčního týdne ELA pro sektor stavebnictví“, kterého se pod záštitou Evropského orgánu pro pracovní záležitosti (ELA) účastnilo celkem 15 členských států. Celkem bylo v období 24.–30. 4. 2023 zkontrolováno 23 stavenišť a 83 subjektů v Evropě.

Kontroly byly zaměřeny zejména na oblast vysílání pracovníků v tomto sektoru, nelegální zaměstnávání, oblast pracovněprávní a bezpečnost práce. Podpora ze strany ELA ve formě koordinace a financování umožnila 10 členským státům vyslat své inspektory do okolních států, kde se mohli kontrol účastnit jako pozorovatelé za účelem výměny zkušeností při řešení problematiky nehlášené práce v souvislosti s přeshraniční mobilitou pracovních sil.

Kontrola v Ostravě v rámci Akčního týdne ELA proběhla za účasti 11 inspektorů oblastního inspektorátu a přizvaných osob vč. 2 inspektorů ze Slovenska, 2 inspektorů z Polska, 4 zástupců cizinecké policie a 2 zástupců ELA. Kontrolovaným pracovištěm byla stavba obchodně-administrativního objektu v Ostravě, kde bylo zahájeno celkem 28 kontrol zaměstnavatelů, při kterých bylo zkontrolováno 278 osob, které se v daný okamžik nacházely na kontrolovaném pracovišti. Předmětem kontrol bylo dodržování pracovněprávních předpisů dle zákona o zaměstnanosti, mj. se zaměřením na umožnění výkonu nelegální práce, informační a evidenční povinnosti při zaměstnávání zaměstnanců ze zahraniční a kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu. Dále pak na dodržování povinností na úseku pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce.


Pracovní postupy pro odborné vzdělávání.

25.4.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: BOZPprofi (www.bozpprofi.cz)

Dotaz:

Musí mít střední odborné učiliště zpracované pracovní postupy pro všechny obory vzdělávání? Pracuji jako učitel odborného výcviku, lesnické práce. Pokaždé s žáky pracujeme na jiném pracovišti. Někdy sekáme křovinořezy louku, jindy odklízíme paseku, někdy pracujeme s motorovou pilou, jindy zase na dílně vyrábíme drobné lesnické stavby, nebo se učíme základní ošetření stojů. Jelikož jsem vedoucí, jedna moje kolegyně požaduje, aby prý podle zákona, by na vše zpracován technologický postup. Já si však myslím, že jelikož jsme škola, jsme vedeni rámcovým vzdělávacím programem, který škola rozvinula do školního vzdělávacího programu a tematického plánu. Na základě toho vyučujeme, nepracujeme. Proto pracovní postupy být vypracovány nemusí. Jak to tedy je?

Odpověď:

Předem se omlouvám, nevím přesně, co je obsahem Vašeho ŠRVP, ale vycházím z toho, že se studenty pracujete na pracovištích (v lese, na loukách) různých zaměstnavatelů (že se tedy nejedná o pracoviště školy jako je např. školní pozemek). Pak musíme respektovat § 3 nařízení vlády č. 339/2017 Sb., o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru, které stanoví, že pracovní postupy a způsob organizace práce zaměstnavatel stanoví s ohledem na vykonávanou činnost, technologické postupy, zvláštnosti pracoviště, pracovní podmínky, bezpečnost provádění jednotlivých pracovních úkonů a možnost ohrožení nepříznivými povětrnostními podmínkami, zvířaty nebo hmyzem. To znamená, že organizaci práce a pracovních postupů včetně technologických postupů musí mít zpracovanou zaměstnavatel, u kterého studentům zajišťujete praktický výcvik nebo praktickou přípravu. Křovinořezy, motorové pily apod. to jsou stroje, resp. přístroje a na ty se vztahuje nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí a podle tohoto nařízení vlády platí, že zaměstnavatel musí mít ke každému stroji, přístroji či nářadí návod a když ho nemá, tak teprve pak si musí zpracovat místně provozně bezpečnostní předpis, aby mohl zaměstnance seznámit se zásadami bezpečné manipulace s nimi. Zase vycházím z toho, že Vy jste škola, křovinořezy a motorové pily nejsou Vaším majetkem, tak zase povinnost mít místně provozně bezpečnostní předpis jde za tím, koho ty stroje a přístroje jsou a on s nimi musí seznámit každého, kdo s nimi bude pracovat. Podle § 65 odst. 3 školského zákona platí, že praktické vyučování se uskutečňuje ve školách a školských zařízeních nebo na pracovištích fyzických nebo právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání a uzavřely se školou smlouvu o obsahu a rozsahu praktického vyučování a podmínkách pro jeho konání. V ustanovení § 12 vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři jsou stanoveny podstatné náležitosti smlouvy o obsahu, rozsahu a podmínkách praktického vyučování uzavřené mezi školou a zaměstnavatelem. Ta pak mimo jiné musí obsahovat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při praktickém vyučování a tam by mělo být sjednáno, jakým způsobem budou studenti seznamováni s předpisy dotyčného zaměstnavatele, ať týkajícími se organizace práce v daném lese nebo s místně provozně bezpečnostními předpisy upravujícími práci se stroji a nářadím. Z těch všech důvodů se také přikláním k názoru, že škola nemusí mít vlastní předpisy upravující organizaci práce a pracovních postupů v lese. Samo nařízení vlády č. 339/2017 Sb., je velice podrobné a mělo by být základem všech znalostí o bezpečnosti práce v lese.


Úprava pracovních podmínek pro mladistvé.

21.5.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Obracím se na vás s dotazem, zda jsou nebo budou nové podmínky v souladu se zákoníkem práce pro mladistvé. Mám na mysli pracovní dobu, přestávku na odpočinek atd. Předem děkuji za brzkou odpověď.

Odpověď:

Obecně mohu stručně odpovědět, že žádná nová právní úprava pracovních podmínek mladistvých být nemůže. Stávající právní úprava je tzv. transpoziční, to znamená, že naplňuje cíle příslušných evropských směrnic, a od toho se nelze odchýlit. Pro mladistvé je nejdůležitější Směrnice Rady 94/33/ES ze dne 22. června 1994 o ochraně mladistvých pracovníků, a ta byla zapracována do zákoníku práce již při tzv. první euronovele starého zákoníku práce účinné od 1. 1. 2001. Jejím výrazem jsou tzv. transpoziční ustanovení, od kterých se lze odchýlit pouze (!) ve prospěch zaměstnance, vyjmenovaná v § 363 zákoníku práce. Mladistvých se zde týká § 245 odst. 1, § 246 odst. 2 věta první, § 247 a s těmi se do budoucna „hýbat“ nemůže.

Podobně je to i s pracovní dobou. Článek 8 Směrnice Rady 94/33/ES ze dne 22. června 1994 o ochraně mladistvých pracovníků stanoví opatření týkající se pracovní doby mladistvých a ta byla zapracována do zákoníku práce jž v tom r. 2001. Tato ustanovení se také měnit nemohou, jde především o délku sněny, délky nepřetržitého odpočinku mezi směnami a v týdnu a o přestávku v práci.

Novela zákoníku práce je tuším již od února v Legislativní radě vlády a zatím nebyla projednána ani vládou, tak není jasné, co s ní bude a kdy doputuje do Sněmovny. Abych byla zcela přesná, tak ta novela obsahuje drobné změny ustanovení § 90 odst. 1, § 90a, § 92 odst. 1, § 92 odst. 2, § 92 odst. 3, § 92 odst. 4 a § 93 odst. 2 týkající se pracovní doby. V podstatě jde však o změny legislativně technické a terminologické. Podstata právní úpravy obecně a právní úpravy pracovní doby mladistvých se měnit nemůže, ta vychází z evropských směrnic.


Zákaz některých prací pro mladistvé.

23.5.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Může brigádnice starší 16 let prodávat cigarety a alkohol – balený, nerozlévaný (na benzinové pumpě, navíc sama, vedoucí je zřejmě přítomen někde v kanceláři, nikoli v prodejně). Navíc by mně zajímalo, pokud by v tomto případě byla odpověď kladná, zda by taková brigádnice mohla roznášet či vysloveně prodávat rozlévaný alkohol někde v pohostinství.

Odpověď:

Odpověď je jednoduchá – osoba mladší 18 let nemůže prodávat ani tabákové výrobky, ani alkohol.

Tento zákaz stanoví zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona platí, že osoba prodávající tabákové výrobky, kuřácké pomůcky, bylinné výrobky určené ke kouření nebo elektronické cigarety musí být starší 18 let, nejde-li o osobu, u níž je tento prodej součástí soustavné přípravy na budoucí povolání v oborech vzdělání se zaměřením na gastronomii, hotelnictví a turismus, obchod, potravinářství nebo potravinářskou chemii. Podle ustanovení § 13 odst. 2 dále platí, že osoba prodávající nebo podávající alkoholické nápoje musí být starší 18 let, nejde-li o osobu, u níž je tento prodej nebo podávání součástí soustavné přípravy na budoucí povolání v oborech vzdělání se zaměřením na gastronomii, hotelnictví a turismus, obchod, potravinářství nebo potravinářskou chemii.

V ustanovení § 5 byla s ohledem na ochranu zdraví dětí a mladistvých ponechána úprava zákazu prodeje tabákových výrobků osobou mladší 18 let, nejde-li o osobu, u níž je tento prodej součástí soustavné přípravy na budoucí povolání v oborech vzdělání se změřením na gastronomii, hotelnictví a turismus, obchod, potravinářství a potravinářskou chemii. Toto opatření bylo oproti staré právní úpravě zpřesněno v návaznosti na připomínku MŠMT v druhém mezirezortním připomínkovém řízení v roce 2015 a výčet oborů byl uveden do souladu s nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělávání v základním středním a vyšším odborném vzdělávání. Toto opatření je také do velké míry v souladu s doporučením uvedeným v čl. 16 odst. 7 Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku.

Obdobnou právní úpravu týkající se prodeje alkoholu pak obsahuje ustanovení § 13 zákona.

 

 

 

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526