BOZP – Informace nejen pro podnikatele.

 5. 6. 2023

Inspekce práce letos provedla téměř 7 tisíc kontrol. Každá druhá zjistila porušení zákona.  

Internetové stránky kampaně Bezpečná a zdravá práce v digitálním věku již fungují.  

Mnoho výzev k dosažení bezpečnějšího a zdravějšího světa práce.  

Inspekce práce letos provedla téměř 7 tisíc kontrol. Každá druhá zjistila porušení zákona.

29.5.2023, Zdroj: Státní úřad inspekce práce (www.suip.cz)

Oblastní inspektoráty práce dokončily za první čtyři měsíce letošního roku už 6 982 kontrol, při kterých zjistily celkem 10 804 porušení zákona a uložily 1 232 pokut v celkové výši 142 677 000 Kč. Nejvíce pokut bylo uloženo za porušení v oblasti pracovněprávních vztahů (364 pokut), bezpečnosti práce (345), za nedodržování ustanovení zákona o zaměstnanosti (288) a za nelegální zaměstnávání (232). Ve 132 případech byly pokuty uděleny za nesoučinnost. Porušení zákona bylo zjištěno u 3 531 z celkového počtu 6 982 dokončených kontrol, tedy v 51 procentech všech kontrol.

Nejvíce dokončených kontrol bylo zaměřeno na oblast bezpečnosti práce (2 695 kontrol) a odhalování nelegálního zaměstnávání (2 525). Dále inspektoři práce kontrolovali pracovněprávní vztahy (1 396) a dodržování zákona o zaměstnanosti (303 kontrol). Mimo kontrolní činnost také inspektoráty práce jen v letošním roce vydaly 704 vyjádření k projektovým dokumentacím staveb, ve 336 případech se účastnily kolaudačních řízení, 91krát provedly dílčí prověrky v rámci programu Bezpečný podnik, přijaly 2 013 podnětů ke kontrole a služeb bezplatného pracovněprávního poradenství využilo jen za první čtyři měsíce letošního roku 3 910 zaměstnanců, ale i zaměstnavatelů.

Nejčastěji bylo inspektory práce zjištěno porušení zákona v oblasti bezpečnosti práce (6 395 případů), dále v oblasti pracovněprávních vztahů (2 443), při odhalování nelegálního zaměstnávání (1 308) a dodržování ustanovení zákona o zaměstnanosti (658).

V plné polovině všech dokončených kontrol bylo zjištěno porušen zákona. Nejvíce porušení právních předpisů bylo kontrolami odhaleno v oblasti zákona o zaměstnanosti, kde pochybení ukázalo až 82 procent kontrol. Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj dokonce odhalil porušení právních předpisů u 93 procent dokončených kontrol zaměřených na dodržování zákona o zaměstnanosti. U kontrol bezpečnosti práce zjistilo 70 procent kontrol porušení zákona, v oblasti pracovněprávních vztahů to bylo 52 procent a v oblasti odhalování nelegálního zaměstnávání 27 procent.

Uložené pokuty se nejčastěji pohybovaly v rozmezí do 99 999 Kč a 100 000–199 999 Kč. Výjimkou ale nebyly i vyšší pokuty, především za nelegální zaměstnávání a nedodržování ustanovení zákona o zaměstnanosti, kde byly uděleny i pokuty v rozmezí 1–5 miliónů korun. Za porušení zákona o zaměstnanosti už byly v letošním roce dokonce uloženy i dvě pokuty přesahující 5 miliónů korun.


Internetové stránky kampaně Bezpečná a zdravá práce v digitálním věku již fungují.

29.5.2023, Zdroj: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (cz.osha.europa.eu)

Pro nadcházející kampaň Zdravé pracoviště na období 2023–2025, která je zaměřena na digitální technologie na pracovišti, vytvořila a již spustila Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci zcela nové internetové stránky.

Využijte průvodce po velkém množství zdrojů a informací o této kampani a seznamte se s riziky a přínosy digitalizace v práci a se způsoby, jak zajistit, aby pracovníci zůstali v bezpečí a zdraví.

Podívejte se, jak se můžete do kampaně zapojit a prohlubovat své znalosti této tematiky ještě před jejím oficiálním spuštěním v říjnu 2023. Tyto nové internetové stránky však sledujte pravidelně, neboť budou stále doplňovány mnoha dalšími prvky a nástroji v několika jazycích!

>> Nenechte si nic ujít a navštivte internetové stránky kampaně (v angličtině) <<


Mnoho výzev k dosažení bezpečnějšího a zdravějšího světa práce.

3.5.2023, Zdroj: iso.org (www.iso.org)

Svět práce se znovuobjevuje závratnou rychlostí. BOZP musí nejen držet krok, ale musí myslet o krok dopředu, aby byli pracovníci v bezpečí.

Je lákavé přisoudit zvýšený profil bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) pandemii COVID-19. Ale zatímco v mnoha organizacích se pandemie zaměřila na management BOZP, existují další problémy, které udrží BOZP v popředí během příštího desetiletí.

Patří mezi ně nová rizika spojená se změnou klimatu, transformacemi ve světě práce, jako je práce na dálku/z domova, tolik potřebné zaměření na duševní pohodu a modely flexibilního zaměstnávání typické pro gigovou ekonomiku. Vedle toho stojí širší trendy, jako jsou nové technologie a demografické změny.

Vliv mají také měnící se společenská očekávání, která se odráží v prohlášení Mezinárodní organizace práce z roku 2022, že bezpečné a zdravé pracovní prostředí je základním principem a právem při práci. BOZP je také klíčovou součástí závazku organizace k sociálnímu aspektu environmentálních, sociálních a vládních investic (ESG). Pokrok v diverzitě a začleňování také vyvolává problémy pro management BOZP, kde někdy „jedna velikost vyhovuje všem“ nedostatečně řeší individuální potřeby pracovníků.

Psychické zdraví a pohoda 

Zatímco mnoho z bezprostředních výzev v oblasti BOZP, které COVID-19 představuje, nyní odeznělo, řada účinků přetrvává. Snad nejpozoruhodnějším z nich je zvýšené povědomí pracovníků o potenciálním dopadu práce na jejich psychické zdraví a pohodu. S tím přichází také očekávání, že organizace by mohly a měly udělat více pro zvládnutí tohoto dopadu – vedle povinností, které již měly s ohledem na fyzické zdraví a bezpečnost pracovníků.

Tento problém byl středem mnoha konverzací a k dispozici jsou různé pokyny. ISO 45003 je například mezinárodní norma poskytující návod pro řízení psychologických rizik použitelný pro organizace všech velikostí.

Je jasné, že blaho lidí může být v práci negativně ovlivněno – ať už organizací práce, sociálními faktory nebo aspekty pracovního prostředí. Ale navzdory důkazům, že účinná opatření mohou vést k lepšímu duševnímu zdraví, spokojenosti s prací a produktivitě, není jasné, kolik organizací dosud taková opatření přijalo.

Ve skutečnosti je rozsah problému plně pochopen až nyní. Nejnovější průzkum World Risk Poll od Lloyd’s Register Foundation zjistil, že násilí a obtěžování na pracovišti je endemické a trvalé na celosvětové úrovni, přičemž každý pátý člověk za svůj život zažil nějakou formu násilí a obtěžování na pracovišti. To je důvod, proč organizace musí při řešení těchto endemických rizik sledovat své hodnoty, sociální struktury a prostředí, které poskytují svým pracovníkům.

Klimatická změna 

Změna klimatu již ovlivňuje miliony pracovníků po celém světě. Nejvíce propagovanými projevy změny klimatu bývají extrémní jevy počasí, jako jsou extrémní vedra, chlad, vítr a déšť, jejichž účinky se neomezují pouze na osoby pracující venku. Dopady změny klimatu však jdou daleko za hranice počasí a zahrnují dlouhodobé účinky na biologickou rozmanitost, zásoby potravin a vody, odolnost vyžadovanou od naší infrastruktury a prostředky, kterými vyrábíme energii. Kroky potřebné jak ke snížení emisí, tak k přizpůsobení našeho světa změnám, které jsou již nevyhnutelné, přinesou nové technologie, nová pracovní místa a nové způsoby práce, všechny s vlastními nebezpečími a riziky.

V současné době se zdá, že mnoho organizací stále přistupuje k dopadům změny klimatu jako k „jednorázovým“ událostem, přičemž relativně málo z nich proaktivně zvažuje celou řadu způsobů, kterými může být ovlivněno zdraví a bezpečnost jejich pracovníků. Je třeba udělat více pro zviditelnění tohoto problému u organizací. V rámci ISO/TC 283  – technické komise věnující se standardizaci managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – jsme vytvořili novou specializovanou skupinu, abychom na to zaměřili pozornost a vytvořili pokyny, které organizacím pomohou tuto výzvu řešit.

ISO/TC 283 – Výbor ISO pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Nová technologie 

Z hlediska BOZP přináší technologický pokrok jak rizika, tak příležitosti. Mohou také přidat nové funkce, které nám pomohou lépe řídit zdraví a bezpečnost na pracovišti. Například tam, kde lidé musí interagovat se stroji a roboty, jejichž akce se v průběhu času vyvíjejí prostřednictvím strojového učení, mohou nastat nová nebo zvýšená rizika. Naopak možnost nasadit drony a roboty místo lidí v nebezpečných prostředích nám umožní snížit rizika, za předpokladu, že lze řešit jakákoli rizika vyplývající z hackerských útoků nebo poruch.

Mezitím chytré OOP, nositelná zařízení a další monitorovací technologie poskytnou pracovníkům dodatečnou fyzickou ochranu, díky čemuž se pracovník a pracovní prostředí stanou součástí propojené sítě v reálném čase. Virtuální realita poskytne nové možnosti školení BOZP a rozvoje schopností.

Demografické změny 

Demografické změny na pracovišti se mají v příštích letech zrychlit. Některé země zažívají úbytek populace; mnohem více lidí zažívá stárnutí populace. Naopak ostatní, zejména v Africe, mají rostoucí a převážně mladé populace. V mnoha zemích pravděpodobně uvidíme více lidí, kteří budou pracovat až do stáří, více pracujících žen a více využívají migrujících nebo přistěhovaleckých pracovníků, kteří mohou mít různé úrovně kompetencí v místním pracovním jazyce.

V rámci pracovní síly budeme mít větší věkové rozpětí než kdykoli předtím, s většími rozdíly ve stylu učení lidí, úrovních gramotnosti a způsobech konzumace informací. Z hlediska BOZP budou tyto změny vyžadovat, aby organizace věnovaly více pozornosti rozmanitosti pracovní síly a individuálním potřebám lidí. Jak mohou například nejlépe zavést, vyškolit, rozvíjet a komunikovat s tak širokým spektrem lidí?

Spolu s těmito demografickými změnami vidíme měnící se postoje k práci a měnící se očekávání ohledně zaměstnání. Mladší pracovní síla pohlíží na zaměstnanost velmi odlišně než starší generace – málokdy plánují zůstat u jednoho zaměstnavatele delší dobu a méně se zabývají jistotou zaměstnání, preferují nebo očekávají, že budou mít rozmanitější kariéry. Chtějí pracovat pro organizace, k jejichž účelu a hodnotám se mohou pozitivně vztahovat, a mají jasná očekávání ohledně způsobu jejich řízení a rozvoje.

Aby organizace přilákaly a udržely si talenty z této mladé generace, budou muset tato očekávání splnit a zároveň být připraveny na větší fluktuaci zaměstnanců as tím související problémy při udržování způsobilosti a výkonnosti v oblasti BOZP.

Příspěvek ISO 

Mnoho problémů a trendů ovlivňujících BOZP, nyní i v budoucnu, má globální charakter. Mezinárodní spolupráce proto musí být základem pokroku.

ISO je platformou a výkonným mechanismem pro takovou spolupráci: 73 zemí se v současnosti účastní práce ISO/TC 283 a dalších 26 s velkým zájmem sleduje její pokrok. Naší práci napomáhá také deset mezinárodních styčných orgánů včetně profesních organizací a zástupců zaměstnavatelů i zaměstnanců.

To umožňuje efektivní pokrok ve formě akce. ISO/PAS 45005 je veřejně dostupná specifikace poskytující pokyny organizacím, jak chránit pracovníky před riziky COVID-19. Byl rychle zveřejněn v prvních měsících pandemie a poskytl prostředek k rychlému sdílení doporučení a osvědčených postupů. Ty jsou vedle regulace v zemích, kde tato existuje, a zaplňují mezeru v zemích, kde regulace může chybět.

I když tedy existuje mnoho dlouhodobě zavedených a respektovaných zdrojů poradenství a pokynů v oblasti BOZP na národní a mezinárodní úrovni, domnívám se, že ISO představuje svůj vlastní výrazný příspěvek prostřednictvím spolupráce a budování mezinárodního konsenzu ohledně svých norem BOZP a dalších pokynů.

O Martinu Cottamovi

Martin Cottam je specialista na řízení technických rizik. Většinu své kariéry strávil v Lloyd’s Register, jednom z předních světových poskytovatelů profesionálních služeb pro inženýrství a technologie. Nyní poskytuje poradenství v oblasti BOZP a systémů managementu jakosti v oblasti strategie, řízení a implementace. Martin se podílel na vývoji několika norem systému managementu BOZP, včetně ISO 45001. V současné době je předsedou ISO/TC 283, Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci .

Zdroj: https://www.iso.org/contents/news/2023/04/healthier-working-environment.html

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526