BOZP – Informace nejen pro podnikatele.

 12. 6. 2023

Nové technologie zajišťující větší bezpečnost a lepší ochranu zdraví pracovníků: potenciál inteligentních digitálních systémů pro BOZP.  

Napo je hlavním zastáncem bezpečnosti a ochrany zdraví jako základního práva – všímejte si značení!  

CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA BEZPEČNÉ STAVENIŠTĚ III. – Riziko zavalení ve výkopu.  

Nábytek v kotelně.  

Nové technologie zajišťující větší bezpečnost a lepší ochranu zdraví pracovníků: potenciál inteligentních digitálních systémů pro BOZP.

6.6.2023, Zdroj: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (cz.osha.europa.eu)

Inteligentní digitální systémy vstoupily do našich životů s cílem zlepšit bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP). Za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků se budou technologie, jako jsou umělá inteligence, nositelná zařízení a rozšířená realita, využívat ve stále větší míře.

Pokud si chcete rozšířit své znalosti o inteligentních digitálních technologiích, doporučujeme vám tři nově vydané informační dokumenty.

Informační dokument s názvem Inteligentní digitální systémy sledování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: typy, úlohy a cíle zkoumá typy, role a rizika monitorovacích technologií, jako jsou informační a komunikační technologie, kamery, nositelná zařízení a inteligentní osobní ochranné prostředky, v kontextu minimalizace škod a podpory BOZP.

Přestože jsou tyto systémy na pracovištích stále více přítomny, jejich zavádění je stále pomalé a omezené, na což poukazuje informační dokument Inteligentní digitální systémy sledování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: optimalizace jejich využívání.

Informační dokument nazvaný Inteligentní digitální systémy sledování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: příležitosti a výzvy předkládá klíčové závěry pro tvůrce politik a rozhodovací činitele, pokud jde o možnosti zvýšení potenciálu těchto systémů a způsobech minimalizaci jejich případných nedostatků.

Tento projekt je prováděn v souladu s nadcházející kampaní Zdravé pracoviště na období 2023–2025, která se zaměřuje na dopad nových digitálních technologií na práci a pracoviště.


Napo je hlavním zastáncem bezpečnosti a ochrany zdraví jako základního práva – všímejte si značení!

24.4.2023, Zdroj: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (cz.osha.europa.eu)

V rámci příprav na Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který připadá na 28. dubna, zveřejnila EU-OSHA remasterovanou verzi prvního filmu z řady o Napovi.

Napo ve filmu… Příběh nejlepšího značení, který byl původně zveřejněn v roce 1998, přináší základní informace o bezpečnostním značení a symbolech na pracovišti. Je to užitečný průvodce pro nové zaměstnance či cenné připomenutí pro zkušenější pracovníky.

Proč je důležité rozeznat význam značení na základě jeho tvaru a barvy? Jaké technické či organizační překážky mohou bránit zvýšení jeho účinnosti? Co se může stát, pokud nejsou respektována?

Buďte na pracovišti připraveni správně reagovat na nebezpečí, zákaz, příkaz, mimořádnou situaci nebo požár! Bezpečné a zdravé pracovní prostředí je základní zásadou a právem. Napo je tu proto, aby přispěl k tomu, že tomu tak bude v případě každého pracovníka.

Podívejte se na film Napo ve filmu… Příběh nejlepšího značení – remasterovaná verze (2023)

Připojte se k oslavám 25. výročí Napa, navštivte internetové stránky a objevte svět strhujících filmů.


CHCETE-LI UŠETŘIT, VSAĎTE NA BEZPEČNÉ STAVENIŠTĚ III. – Riziko zavalení ve výkopu.

6.6.2023, Zdroj: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. (www.vubp.cz)

Stavebnictví se dlouhodobě řadí mezi obory s vysokým počtem pracovních úrazů jak závažných, tak i smrtelných. Zvýšená pracovní úrazovost se také vyskytuje u zemních prací (práce v nezajištěných výkopech).

Plakát ke stažení ZDE

Ke smrtelným pracovním úrazům dochází v nezajištěném prostoru výkopu (sesunutí zeminy). V letech 2019–2021 došlo k 9 smrtelným pracovním úrazům, které se staly v nezajištěném prostoru výkopu


Nábytek v kotelně.

22.5.2023, Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Nájemník nastěhoval do plynové kotelny dřevěnou skříň velkých rozměrů a nechce ji vystěhovat. Jaký zákon nebo vyhlášku porušuje z hlediska PO?

Odpověď:

Dle § 17 odstavce (1) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně:

Fyzická osoba je povinna

  1. a) počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení,
  2. c) plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech,
  3. f) vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolání požáru a pro záchranné práce,
  4. i) dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností.

Dle § 78 odstavce (1) zákona č. 133/1985 Sb.:

Přestupku na úseku požární ochrany se dopustí ten, kdo

  1. d) poruší zásady bezpečného provozu tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů,
  2. k) nedodrží předpisy o používání, skladování a manipulaci s hořlavými nebo požárně nebezpečnými látkami nebo nesprávným skladováním materiálu znemožní přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a uzávěrům plynu, vody a topení,

Dále dle § 12 vyhlášky č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách:

Provozovatel je povinen

  1. c) zajistit, aby únikové cesty byly trvale volné a použitelné,
  2. d) dozírat, aby se v kotelnách nekonaly práce, které nesouvisejí s jejich provozem a údržbou, a aby se v nich nezdržovaly nepovolané osoby,

Dále projektová dokumentace kotelny dle ČSN 07 0703 Kotelny se zařízeními na plynná paliva, článek 12.1., musí obsahovat Požárně bezpečnostní řešení dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., kde by měl být stanoven zákaz skladovat předměty nesouvisející s provozem kotelny, zejména pak hořlavé materiály.

Rovněž upozorňujeme, že dle § 9 vyhlášky č. 91/1993 Sb.:

Všechny povrchy v kotelnách, které jsou teplejší než 60 °C, musí být s výjimkou uzavíracích prvků, opatřeny nehořlavou izolací, pokud neslouží účelům vytápění. Ovládací prvky musí být v provedení, které vylučuje možnost popálení.

 

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526