BOZP – Informace nejen pro podnikatele.

 15. 6. 2023

Nové normy – červen 2023.  

Rukojeti a držadla – součást zařízení.  

Nové normy – červen 2023.

12.6.2023, Zdroj: Věstník ÚNMZ (www.unmz.cz/obecne/vestnik-unmz)

Přehled norem ČSN, které vyšly ve věstníku ÚNMZ červen 2023 a mají souvislost s bezpečností a ochranou zdraví při práci.

ČSN EN ISO 15615 (05 2123)
Zařízení pro plamenové svařování – Acetylenové rozvodové systémy pro svařování, řezání a příbuzné procesy – Bezpečnostní požadavky na vysokotlaké přístroje; (idt ISO 15615:2022); Vydání: Červen 2023
kat. č. 517171

ČSN EN 474-8 (27 7911)
Strojní zařízení pro zemní práce – Bezpečnost – Část 8: Požadavky pro grejdry; Vydání: Červen 2023
kat. č. 517165

ČSN EN 474-9 (27 7911)
Strojní zařízení pro zemní práce – Bezpečnost – Část 9: Požadavky pro pokladače potrubí; Vydání: Červen 2023
kat. č. 517167

ČSN EN 474-10 (27 7911)
Strojní zařízení pro zemní práce – Bezpečnost – Část 10: Požadavky pro rýhovače; Vydání: Červen 2023
kat. č. 517327

ČSN EN 474-11 (27 7911)
Strojní zařízení pro zemní práce – Bezpečnost – Část 11: Požadavky pro kompaktory zeminy a odpadu; Vydání: Červen 2023
kat. č. 517325

ČSN EN 474-12 (27 7911)
Strojní zařízení pro zemní práce – Bezpečnost – Část 12: Požadavky pro lanová rýpadla; Vydání: Červen 2023
kat. č. 517323

ČSN EN ISO 11681-1 (47 0195)
Lesnická strojní zařízení – Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných řetězových pil – Část 1: Řetězové pily pro lesní práce; (idt ISO 11681-1:2022); Vydání: Červen 2023
kat. č. 517177

ČSN EN ISO 11681-2 (47 0195)
Lesnická strojní zařízení – Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných řetězových pil – Část 2: Řetězové pily pro vyvětvování stromů; (idt ISO 11681-2:2022); Vydání: Červen 2023
kat. č. 517178

ČSN EN 1335-1+A1 (91 1101)
Kancelářský nábytek – Kancelářské židle pracovní – Část 1: Rozměry – Stanovení rozměrů; Vydání: Červen 2023
kat. č. 517181

ZMĚNY ČSN

ČSN EN 474-8+A1 (27 7911)
Stroje pro zemní práce – Bezpečnost – Část 8: Požadavky pro grejdry; Vydání: Říjen 2009 Změna Z1; Vydání: Červen 2023
kat. č. 517166

ČSN EN 474-9+A1 (27 7911)
Stroje pro zemní práce – Bezpečnost – Část 9: Požadavky pro pokladače potrubí; Vydání: Říjen 2009 Změna Z1; Vydání: Červen 2023
kat. č. 517168

ČSN EN 474-10+A1 (27 7911)
Stroje pro zemní práce – Bezpečnost – Část 10: Požadavky pro rýhovače; Vydání: Říjen 2009 Změna Z1; Vydání: Červen 2023
kat. č. 517328

ČSN EN 474-11+A1 (27 7911)
Stroje pro zemní práce – Bezpečnost – Část 11: Požadavky pro kompaktory zeminy a odpadu; Vydání: Červenec 2009 Změna Z1; Vydání: Červen 2023
kat. č. 517326

ČSN EN 474-12+A1 (27 7911)
Stroje pro zemní práce – Bezpečnost – Část 12: Požadavky pro lanová rýpadla; Vydání: Červenec 2009 Změna Z1; Vydání: Červen 2023
kat. č. 517324

OPRAVY ČSN

ČSN EN 60335-2-9 ed. 2/A13 (36 1045)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-9: Zvláštní požadavky na grily, opékače topinek a podobné přenosné spotřebiče pro vaření; Vydání: Červen 2011 Oprava 2; Vydání: Červen 2023 (Oprava je vydána tiskem)
kat. č. 517159

ČSN EN IEC 62368-1 ed. 2+A11 (36 7000)
Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie – Část 1: Bezpečnostní požadavky; Vydání: Září 2021 Oprava 3; Vydání: Červen 2023 (Oprava je vydána tiskem) Jejím vydáním se zrušuje Oprava 2, Vydání: Duben 2023
kat. č. 517329

ZRUŠENÉ ČSN

ČSN IEC/TS 61496-4-2 (33 2206)
Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická snímací ochranná zařízení – Část 4-2: Zvláštní požadavky na zařízení používající ochranné přístroje založené na zrakovém vnímání (VBPD) – Doplňkové požadavky na využití technik referenčních vzorů (VBPDPP);
Vydání: Leden 2019; Zrušena k 2023-07-01

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN EN 13411-3 (02 4470)
Ukončení ocelových drátěných lan – Bezpečnost – Část 3: Objímky a zajištěné objímky+);
EN 13411-3:2022; Platí od 2023-07-01
kat. č. 516869

ČSN EN ISO 9809-4 (07 8521)
Lahve na plyny – Návrh, konstrukce a zkoušení znovuplnitelných bezešvých ocelových lahví a velkoobjemových lahví na plyny – Část 4: Lahve z korozivzdorné oceli s hodnotou Rm menší než 1 100 MPa; EN ISO 9809-4:2022; ISO 9809-4:2021; Platí od 2023-07-01
kat. č. 516866

ČSN EN ISO 14644-4 (12 5301)
Čisté prostory a příslušná řízená prostředí – Část 4: Návrh, konstrukce a uvádění do provozu; EN ISO 14644-4:2022; ISO 14644-4:2022; Platí od 2023-07-01
kat. č. 516865

ČSN EN ISO 16090-1 (20 0710)
Bezpečnost obráběcích strojů – Obráběcí centra, frézky, postupové stroje – Část 1: Bezpečnostní požadavky+); EN ISO 16090-1:2022; ISO 16090-1:2022;
kat. č. 516858

ČSN EN IEC/IEEE 63195-1 (36 7931)
Postup měření pro posuzování výkonové hustoty při vystavení člověka vysokofrekvenčním polím z bezdrátových zařízení pracujících v těsné blízkosti hlavy a těla (kmitočtový rozsah 6 GHz až 300 GHz) – Část 1: Postup měření; EN IEC/IEEE 63195-1:2023; IEC/IEEE 63195-1:2022; Platí od 2023-07-01
kat. č. 516846

ČSN EN IEC/IEEE 63195-2 (36 7931)
Postup měření pro posuzování výkonové hustoty při vystavení člověka vysokofrekvenčním polím z bezdrátových zařízení pracujících v těsné blízkosti hlavy a těla – (kmitočtový rozsah 6 GHz až 300 GHz) – Část 2: Postup výpočtu; EN IEC/IEEE 63195-2:2023; IEC/IEEE 63195-2:2022; Platí od 2023-07-01
kat. č. 516847

ČSN EN ISO 23133 (40 1400)
Bezpečnost v oblasti kritičnosti jaderných materiálů – Výcvik provozního personálu; EN ISO 23133:2022; ISO 23133:2021; Platí od 2023-07-01
kat. č. 517154

ČSN EN 17735 (51 1023)
Komerční stroje na mytí nádobí – Hygienické požadavky a zkoušení; EN 17735:2022; Platí od 2023-07-01
kat. č. 516845

ČSN EN 16589-1 (70 4272)
Laboratorní lokální odsávací zařízení – Část 1: Obecné požadavky a metody typových zkoušek pro kloubová odsávací ramena; EN 16589-1:2022; Platí od 2023-07-01
kat. č. 517175

ČSN ETSI EN 301 489-3 V2.3.2 (87 5101)
Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových zařízení a služeb – Část 3: Specifické podmínky pro zařízení krátkého dosahu (SRD) provozovaných na kmitočtech mezi 9 kHz a 246 GHz – Harmonizovaná norma pro elektromagnetickou kompatibilitu; ETSI EN 301 489-3 V2.3.2:2023; Platí od 2023-07-01
kat. č. 516836


Rukojeti a držadla – součást zařízení.

20.3.2023, JUDr. Petr Kožmín, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Prosím o informaci, zda je bezpodmínečně nutné, aby každé zařízení, se kterým se ručně manipuluje (např. sklápěcí najížděcí rampa, zařízení pro usnadnění nástupu a nájezdu apod.), mělo vždy samostatnou rukojeť, madlo, držadlo apod., kterým se zařízení přidržuje během sklápění a zvedání, příp. zda lze tolerovat, aby se např. při sklápění uvedeného zařízení zařízení drželo za jakoukoliv jeho část a není tedy nutné vždy zařízení vybavit např. držadlem? Prosím, zda uvedené řeší i přímo právní předpis?

Odpověď:

Zde položil tazatel velice obecný dotaz bez toho, aby konkretizoval o jaké zařízení se jedná. Zřejmě se bude jednat o nějaké zařízení pro usnadnění nástupu cestujících do dopravního prostředku, např. pro cestující na invalidním vozíku, kdy se například pro nástup do vlaku použije zvedací plošina pro dopravu osob s omezenou pohyblivostí(?)

Je třeba si uvědomit, že v případě takového zařízení půjde o výrobek určitého výrobce, který ve většině případů zajišťuje i montáž, záruční i pozáruční servis. Výrobek je dodáván s průvodní dokumentací obsahující technickou specifikaci tohoto zařízení, podle které je vyroben. Tato specifikace určuje základní parametry výrobku z hlediska funkce, spolehlivosti, bezpečnosti provozu, způsobu provedení a kompletnosti výrobku. Například v případě svislé zvedací plošiny pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu, která se používá v železniční přepravě půjde i o tzv. určené technické zařízení dopravní, které podléhá dozoru Drážního úřadu.

Ani na tomto zařízení (výrobku) nelze svévolně provádět jakékoliv úpravy nebo zásahy do tohoto zařízení, které nebudou v souladu s průvodní dokumentací (návodem k obsluze atp.). Výrobce ručí za konstrukci, funkci, volbu materiálu a provedení výrobku a dále za dodržení udaných hodnot při dodržení návodu na obsluhu a údržbu. Výrobce poskytuje záruku na jakost po dobu stanovenou v záručním listu. Výrobce je například objektivně odpovědný za případnou škodu způsobenou případnou vadou výrobku ve smyslu ustanovení § 2942 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Jakýkoliv případný dodatečný zásah (byť dobře myšlený) do konstrukce výrobku by měl schválit jeho výrobce. V případě neschválené montáže hrozí ztráta záruky a výrobce již nebude ručit za bezpečnost svého výrobku.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526