BOZP – Informace nejen pro podnikatele.

 25. 6. 2023

Příliš horko na práci? Zeptejte se Napa, jak si poradit s tepelným stresem.  

Změna práce na čistě nerizikovou.  

Odmítnutí výkonu práce – výskyt parazitů.  

Příliš horko na práci? Zeptejte se Napa, jak si poradit s tepelným stresem.

23.5.2023, Zdroj: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (cz.osha.europa.eu)

Změna klimatu se již stala skutečností a může ohrozit pracovní prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků.

V řadě odvětví mohou být pracovníci vystaveni zvyšujícím se teplotám okolí, čímž vzniká tepelný stres. Nejvíce ohroženi jsou pracovníci v zemědělství a ve stavebnictví, kteří pracují venku, i když s tepelným stresem se mohou potýkat i pracovníci uvnitř budov.

Nový klip Napo ve filmu … Příliš horko na práci! svým obvyklým vtipným způsobem radí, jaká opatření je třeba přijmout ke zvládnutí tepelného stresu na pracovišti a ochraně pracovníků, jako je přizpůsobení pracovní doby, zvýšený příjem tekutin, ochrana před sluncem atd.

Agentura EU-OSHA také zveřejnila dokument Horko při práci – pokyny pro pracoviště, který poskytuje praktické pokyny k řízení rizik souvisejících s prací v horku.

Zachovejme chladnou hlavu a poraďme si s tepelným stresem při práci s malou pomocí našeho vtipného přítele Napa.


Změna práce na čistě nerizikovou.

12.6.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Zaměstnavatel mi změnil rizika ze 3 a druhé kategorie na první. pracovní zařazení zůstalo stejné. Co mužů dělat v riziku jedna pod kódem 1013000? Předtím jsem měl 1002002, 1003002, 1003012. Pracuji v nepřetržitém provozu včetně práce do 0.30 ráno. Pokladny, vybalování atd.

Odpověď:

Moc se omlouvám, ale důvod, proč Vás zaměstnavatel přeřadil z třetí kategorie do druhé neznám. To Vám musí vysvětlit výhradně on, resp. bezpečnostní technik (osoba odborně způsobilá v prevenci rizik) Vašeho zaměstnavatele, nebo Váš vedoucí. Z dotazu nemohu posoudit, co se změnilo na Vašem pracovišti, že to bylo důvodem k tomuto postupu zaměstnavatele.

Z dotazu také nevím ani jaké další důsledky (kromě delší periodicity pracovnělékařských prohlídek) bude mít pro Vás tento postup zaměstnavatele.

Podle § 279 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen informovat zaměstnance, resp. jejich zástupce mimo jiné o všech otázkách týkajících se BOZP. Podle § 280 zákoníku práce je pak zaměstnavatel povinen projednat se zaměstnanci mimo jiné všechna opatření týkající se BOZP. Z toho tedy vyplývá, že Vás zaměstnavatel měl o svém postupu informovat a řádně a srozumitelně ho všem zaměstnancům vysvětlit.

Doporučuji Vám proto, abyste se obrátil na zaměstnavatele s žádostí o řádné vysvětlení. Nakonec byste mohl zaměstnavateli podat i stížnost podle § 276 odst. 6 zákoníku práce, to bych však považovala za krajní řešení.


Odmítnutí výkonu práce – výskyt parazitů.

29.5.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Chtěla bych se zeptat, zda jako pracovník mám možnost odmítnout výkon práce tam, kde je výskyt blech či štěnic. Podle § 106 odst. 2 zákoníku práce zaměstnanec má oprávnění výkon práce odmítnout v případě, kdy toto závažným způsobem ohrožuje zdraví či život zaměstnance nebo jiných osob. Ale otázkou je, zda blechy či štěnice lze považovat za „závažné ohrožení“. Na druhou stranu si nikdo tyto parazity nechce odnést domů.

Odpověď:

Je pravdou, že právo zaměstnance odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob, je jedním ze základních práv zaměstnance. Toto právo je obsaženo v ustanovení § 106 odst. 2 zákoníku práce. Pokud zaměstnanec využije tohoto svého práva odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob, pak takové odmítnutí není možno posuzovat jako nesplnění povinností zaměstnance.

V této souvislosti je však třeba akcentovat „důvodnost“ a „bezprostřední ohrožení závažným způsobem“. Ustanovení tedy nelze vykládat tak, že by zákon poskytoval ochranu i zaměstnanci, který odmítne výkon práce nedůvodně, resp. zjevně účelově. Zatím judikatura neřešila žádný takový případ, kdy by zaměstnanec odmítl výkon práce a zaměstnavatel dokazoval, že to bylo nedůvodné, příp. požadoval po něm náhradu škody. Tyto záležitosti se většinou mezi zaměstnavateli a zaměstnanci řeší vzájemnou dohodou nebo na bázi práva na konzultace (projednávání) otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Jestli výskyt blech či štěnic lze ve Vašem případě považovat za závažné ohrožení zdraví, nemohu bez znalosti Vaší práce a Vašeho pracoviště rozhodnout. Je řada zaměstnanců, kteří v takovém prostředí musí pracovat – např. deratizéři, někteří zaměstnanci s tím přichází do styku občas – např. sociální pracovníci apod. Odpověď na Vaši otázku nelze tedy bez znalosti Vašeho druhu práce a Vaší pracovní náplně dát. V každém případě doporučuji, abyste se obrátila na Vaši odborně způsobilou osobu v prevenci rizik (tu musí mít každý zaměstnavatel) a celou záležitost s ním prodiskutovala. Své by měl k tomu říci i lékař pracovnělékařské péče, kterého tako musí mít každý zaměstnavatel.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526