BOZP – Informace nejen pro podnikatele.

 31. 7. 2023

Bezpečná automatizace úkolů při práci: nová zpráva porovnávající případové studie.  

Elektronická kniha jízd.  

Vzdělání pro kvalifikaci v elektrotechnice.  

Bezpečná automatizace úkolů při práci: nová zpráva porovnávající případové studie.

26.6.2023, Zdroj: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (cz.osha.europa.eu)

Využívání umělé inteligence a robotiky k automatizaci nebezpečných nebo opakujících se úkolů na pracovišti v rámci ochrany pracovníků je na vzestupu. Mohly by se však vyskytnout i problémy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které je třeba vzít v úvahu, nebo nová rizika, která by měla být v těchto raných fázích účinně řešena.

Za účelem objasnění tohoto složitého tématu vydala agentura EU-OSHA zprávu porovnávající případové studie týkající se pokročilé robotické automatizace. Zpráva se zabývá zaváděním systémů založených na umělé inteligenci a inteligentních kolaborativních robotů (kobotů) a jejich dopadem při automatizaci úkolů v práci se zaměřením na zajištění bezpečnosti pracovníků.

Kromě toho se soubor souvisejících informačních dokumentů zabývá různými aspekty: výzvami a příležitostmi v oblasti BOZP vyplývajícími z takovéhoto zavádění, doporučeními pro automatizaci kognitivních úkolů, doporučeními pro automatizaci fyzických úkolů, hnacími silami, překážkami a doporučeními pro takováto zavádění, usnadněním organizačního přijetí systémů založených na umělé inteligenci.

Podívejte se na závěry z nedávného semináře EU-OSHA s názvem Pokročilá robotika a systémy založené na umělé inteligenci používané k automatizaci úkolů: důsledky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Zajímáte se o automatizaci úkolů? Nenechte si ujít nadcházející kampaň „Bezpečná a zdravá práce v digitálním věku“ – je to jedna z prioritních oblastí!

Prohlédněte si všechny publikace EU-OSHA o pokročilé robotice a automatizaci úkolů


Elektronická kniha jízd.

17.7.2023, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Naše firma se rozhodla nahradit fyzickou knihu jízd knihou elektronickou. Zajímalo by mě, jaké údaje jsme povinni vést v této elektronické knize, a dále, jaká pokuta nám může být udělena při nedodržování bezpečnostních přestávek.

Odpověď:

Podle přílohy č. 1 bodu 3 nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky platí, že u zaměstnance, který řídí dopravní prostředek a na kterého se nevztahuje zvláštní právní předpis, je zaměstnavatel povinen zajistit, aby:

  1. a) nepřekročil maximální dobu řízení, která činí 4,5 hodiny; za dobu řízení se považuje i přerušení řízení na dobu kratší než 15 minut. Nejpozději po uplynutí maximální doby řízení musí být řízení přerušeno bezpečnostní přestávkou v trvání nejméně 30 minut, nenásleduje-li nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami nebo nepřetržitý odpočinek v týdnu. Bezpečnostní přestávka může být rozdělena do dvou částí v trvání nejméně 15 minut zařazených do doby řízení,
  2. b) během bezpečnostní přestávky nevykonával žádnou činnost vyplývající z jeho pracovních povinností, kromě dozoru na vozidlo a jeho náklad. Bezpečnostní přestávky a přestávky na jídlo a oddech se mohou slučovat; přestávky se neposkytují na začátku a na konci pracovní doby,
  3. c) vedl v listinné formě nebo technickým zařízením denní evidenci o době řízení dopravního prostředku a o čerpání bezpečnostních přestávek.

Z uvedeného vyplývá, že kniha jízd může být vedena jak v listinné podobě tak v elektronické, záleží na rozhodnutí zaměstnavatele.

Jinak pokud se týká pokuty, tak to řeší zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. Podle jeho ustanovení § 17 písm. s) platí, že fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku bezpečnosti práce tím, že poruší povinnost týkající se organizace práce a pracovních postupů stanovenou v zákonu o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat, nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru, nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, může jí být uložena pokuta do výše 1 000 000 Kč. Obdobná sankce stíhá právnickou osobu, tedy zaměstnavatele.


Vzdělání pro kvalifikaci v elektrotechnice.

26.2.2023, Ing. Karel Dvořáček, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Kdo rozhoduje, zda vzdělání splňuje elektrotechnické vzdělání? Vyhovuje např. obor 28 Autotronik? Staré SOU el.-tech. s označením „O4“?

Odpověď:

Pro souhrn požadavků a zatřídění odborného vzdělání vydal Národní pedagogický institut České republiky dokument uznávaných profesních kvalifikací, veřejně přístupný na internetu – www.narodnikvalifikace.cz

Pro elektrotechniky, jejichž vzdělávací program by je mohl opravňovat žádat o zkoušku na prokázání „odborné způsobilosti k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice“ zde zařazené začíná kód jejich vzdělání číslem 26 (například 26-017-H ….Montér/montérka elektrických instalací).

Z tohoto vychází i posouzení uváděného oboru 28 Autotronik. Pokud kód vzdělání uchazeče začíná číslem 28-xxx-y, pak se nejedná o elektrotechnika ve smyslu nařízení vlády 194/2022 Sb. Pokud se v tomto případě jedná o starší označení, doporučuji postupovat jako v případě starých označení, jak je uvedeno dále.

U starých označení (jak uvádíte například „Staré SOU el.-tech. s označením „O4“ je problém, zda uvedené vzdělávací zařízení patřilo do systému vzdělávání ministerstva školství, či jiného (například průmyslu).

Zde je nutno postupovat v souladu s § 9, odst. 5): „Před zahájením zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice podle odstavce 2 žadatel předloží předsedovi komise doklad prokazující……

c):„skutečnost, že odborná kvalifikace splňuje požadavky kladené na elektrotechnické vzdělání stanovené tímto nařízením, a to v případě, že z předloženého dokladu prokazujícího odbornou kvalifikaci není zcela zřejmé, že se jedná o odbornou kvalifikaci elektrotechnickou; doklad podle tohoto písmene může vydat škola, která vystavila doklad o odborné kvalifikaci, nebo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy podle jiného právního předpisu“.

Je tedy na žadateli povinnost prokázat odpovídající vzdělání.

Příloha:
Stanovisko ESČ k otázkám plynoucím z aplikace zákona č. 250/2021 Sb. a jeho prováděcích nařízení vlády (NV č. 190/2022 Sb., a NV č. 194/2022 Sb.) Odborné elektrotechnické vzdělání akceptovatelné dle NV č. 194/2022 Sb. >>ZDE<<

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526