BOZP – Informace nejen pro podnikatele.

 16. 10. 2023

Požární bezpečnost pro dětské skupiny: nové podlahy, nové únikové východy a požární oddělení prostoru.* 

Bezplatný on-line seminář EU-OSHA – ZMĚNY V ZÁKONÍKU PRÁCE A DOPADY DIGITALIZACE NA BEZPEČNOST A ZDRAVÍ PŘI PRÁCI.* 

Osvětová kampaň pro ženy NEBEZPEČÍ PÁDU ČÍHÁ NA KAŽDOU Z NÁS.* 

Požární bezpečnost pro dětské skupiny: nové podlahy, nové únikové východy a požární oddělení prostoru.

3.10.2023, Zdroj: Český plynárenský svaz (www.cgoa.cz)

Přes 20 000 míst nabízí 1440 dětských skupin, které jsou pro mnohé rodiče alternativou k mateřským školám – z kapacitních důvodů nebo s ohledem na jejich profilaci a práci s dětmi. Dětské skupiny navíc poskytují péči i dětem od 6 měsíců věku, takže jsou pro řadu zaměstnaných rodičů vlastně jedinou variantou. Nezřídka jsou financovány firmami, které tím vycházejí vstříc svým zaměstnancům s potomky. Proto využívají prostory, jako jsou uvolněné kanceláře, byty, rodinné domy, případně drobné stavby v přírodě, ať jsou součástí obytné, nebo pobytové místnosti.

Činnost dětských skupin je vymezena zákonem – v poslední době však řada provozovatelů varovala před ukončením činnosti. Důvodem je schválená vyhláška 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 23/2008 Sb.), která nově definuje a v mnoha ohledech zpřísňuje podmínky pro prostory využívané dětskými skupinami.

Hrozba, že řada provozovatelů této předškolní péče odejde z trhu, však souvisí se zmíněnou vyhláškou jen částečně. Už od 1. 10. 2021, kdy nabyl účinnosti zákon č. 329/2021 měnící zákon o dětské skupině, byla totiž na poskytovatele služby této péče o dítě fungující před 1. říjnem 2021 kladena povinnost nejpozději do 1. října 2023 předložit (Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR) doklad prokazující splnění požadavků požární ochrany.

Takový doklad mohou vystavit jen osoby s autorizací na požární bezpečnost. Proto se celé téma dotýká i naší Komory. Věříme, že provozovatelé i ve spolupráci s autorizovanými inženýry a techniky najdou vždy řešení, které jim nadále umožní fungovat. Zvlášť, pokud má mít předmětná změna vyhlášky č. 23/2008 odloženou účinnost od 1. ledna 2025,“ komentuje bouřlivou veřejnou diskusi Ing. Robert Špalek, předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Podle ní ale nová legislativa nastavuje rovnější podmínky pro všechny poskytovatele a hlavně zvyšuje bezpečnost dětí i personálu.

Současná praxe je v otázce prostor pro dětské skupiny značně různorodá a liší se podle regionů, respektive přístupu stavebních úřadů. Inženýrská komora registruje případy, kdy není pro provoz dětských skupin (re)kolaudace vyžadována, stejně jako poměrně striktní požadavky stavebních úřadů na podrobnou projektovou dokumentaci včetně požárně bezpečnostního řešení stavby. Skutečnost je ale taková, že dle zákona by každý poskytovatel této služby měl svůj záměr stavebnímu úřadu ohlásit, stejně jako prokázat splnění požadavků požární ochrany.

Není to však pravidlem. Víme o mnoha dětských skupinách, které takzvanou požárničinu neřeší a odvolávají se na to, že stavební úřad s nimi nezahájil řízení o změně užívání stavby. Jde především o dětské skupiny, jež byly funkční už před 1. 10. 2021. Ty, které vznikly poté, už musely vyhovět požárně bezpečnostním předpisům ve využívaných prostorech automaticky,“ přibližuje svou zkušenost Ing. Josef Král, autorizovaná osoba v oblasti požární bezpečnosti staveb a předseda profesního aktivu Požární bezpečnost staveb při ČKAIT.

Poskytovatelé se přitom nemohou odvolávat na nedostatek informací. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) už v srpnu loňského roku zveřejnilo metodický pokyn nazvaný „Přehled požadavků požární ochrany při poskytování služby péče o dítě v dětské skupině z hlediska požární bezpečnosti staveb“.

Problém však nastane v případě, pokud MPSV bude při schvalovacím řízení provozu dětské skupiny požadovat závazné stanovisko místně příslušného Hasičského záchranného sboru. Proces vydání závazného stanoviska se řídí správním řádem. Pokud není zahájeno příslušné řízení dle stavebního zákona, pak Hasičský záchranný sbor nemá zmocnění pro vydání závazného stanoviska. A tím pádem poskytovateli služby dětské skupiny hrozí pozastavení a eventuálně i ztráta oprávnění a vyškrtnutí z evidence MPSV. A de facto tedy ukončení činnosti.

Tím však povinnosti pro prostory užívané dětskými skupinami nekončí. Podle zmíněné novely vyhlášky 23/2008 Sb. bude nutné prostory vybavit vybranými věcnými prostředky požární ochrany, mezi něž patří například zařízení autonomní detekce a signalizace. „Dále budou muset být prostory posouzeny s ohledem na dělení staveb do požárních úseků a budou muset být zhodnoceny jejich únikové cesty či povrchové úpravy stavebních konstrukcí. To v mnoha případech znamená výměnu podlahové krytiny nebo úpravu stropní konstrukce,“ vypočítává Ing. Ondřej Valčík, autorizovaná osoba v oblasti požární bezpečnosti staveb.

„Z hlediska zákona o požární ochraně jsou všechny dětské skupiny (v případě, že může být v dětské skupině i dítě mladší tří let) povinny zpracovat mimo jiné i dokumentaci zdolávání požáru. Tato dokumentace musí být schválena rozhodnutím hasičského záchranného sboru, před zahájením provozované činnosti. V případě porušení z hlediska zákona o požární ochraně hrozí právnickým osobám dle zákona o požární ochraně pokuta až 10 miliónů korun,“ doplňuje Ing. Jan Tománek, autorizovaná osoba v oblasti požární bezpečnosti staveb.

Je potřeba také zmínit, že velice diskutované dva směry úniku z prostoru dětské skupiny jsou jedním ze základních principů požární bezpečnosti zavedených již na konci 70. let. 20. století. Pokud se jedná o prostor, kde je více než 12 osob neschopných samostatného pohybu (tj. i děti do 3 let) nebo s omezenou schopností pohybu (děti od 3 do 6 let), jsou vždy požadovány dva směry úniku. Novelou vyhlášky 23/2008 Sb. se tyto principy nezměnily a pokud změna prostor pro dětskou skupinu prošla řádným povolovacím procesem, pak je předpoklad, že jsou tyto požadavky splněny.

I s ohledem na význam a společenskou prospěšnost dětských skupin ČKAIT doporučuje jejich poskytovatelům spolupráci s autorizovanými osobami. Ty jsou garanty nejefektivnějšího, účinného řešení pokud možno s udržitelným rozpočtem, navrženého tak, aby vyhovělo všem platným vyhláškám a normám.

Jak doplňuje předseda Inženýrské komory Ing. Robert Špalek, je zde ještě jedna šance: „Řada dětských skupin funguje v pronajatých nebo podnajatých prostorách. Pokud má vlastník zájem na udržení této činnosti, měl by být připraven nést tyto investice, které lze odhadnout na vyšší desítky nebo nižší stovky tisíc korun podle stavu prostoru a jeho velikosti.“

 


Bezplatný on-line seminář EU-OSHA – ZMĚNY V ZÁKONÍKU PRÁCE A DOPADY DIGITALIZACE NA BEZPEČNOST A ZDRAVÍ PŘI PRÁCI.

10.10.2023, Zdroj: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (cz.osha.europa.eu)

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) pořádá 26.10.2023 ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Enterprise Europe Network při Centru pro regionální rozvoj České republiky a Svazem průmyslu a dopravy České republiky v rámci celoevropské kampaně Zdravé pracoviště 2023 – 2025 bezplatný webinář na aktuální téma.

Cílem odborného on-line semináře je poskytnout účastníkům bližší náhled do problematiky týkající se dopadu digitalizace na bezpečnost a zdraví při práci.

Kromě aktuálních informací ve vztahu k vlastní kampani EU-OSHA s názvem „Bezpečná a zdravá práce v digitálním věku“ zahrnuje seminář přednášky na tato témata:

  • Co přinese novela zákoníku práce v oblasti bezpečnosti práce
  • Důležitost komunikace pro bezpečnost v interakci s digitálním světem
  • Jak zapadá digitalizace, bezpečnost a zdraví zaměstnanců do ESG a udržitelnosti firem
  • Odškodňování při újmách na zdraví ve srovnání občanský zákoník a zákoník práce

V případě zájmu o účast na tomto on-line semináři se prosím registrujte co nejdříve! https://forms.gle/ZUp44hib3of6AYBM8

Podrobný program semináře naleznete >>ZDE<<


Osvětová kampaň pro ženy NEBEZPEČÍ PÁDU ČÍHÁ NA KAŽDOU Z NÁS.

2.10.2023, Zdroj: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. (www.vubp.cz)

V průběhu měsíce října 2023 bude probíhat osvětová kampaň pro ženy pod názvem NEBEZPEČÍ PÁDU ČÍHÁ NA KAŽDOU Z NÁS. Jejím cílem je informovat ženy o prevenci pádů a motivovat je k jejich předcházení a snížit pracovní úrazovost žen v důsledku pádů.

Pády patří k jedné z nejčastějších příčin pracovních úrazů žen a mohou způsobit vážná zranění, nebo dokonce smrt. Většině incidentů s uklouznutím, zakopnutím a pádem lze předejít včasnou prevencí a všeobecnými bezpečnostními opatřeními.

Stránky kampaně NEBEZPEČÍ PÁDU ČÍHÁ NA KAŽDOU Z NÁS

Statistické údaje pracovních úrazů by měly být pro cílovou skupinu žen varováním. Při vykonávání jakékoli práce je důležité předvídat a postupovat bezpečně. Někdy se zaměstnanci snaží si práci ulehčit nebo zrychlit. Zaměstnavatelé nejsou vždy důslední, tyto prohřešky a úpravy pracovních postupů přehlížejí, neřeší je, nejsou důslední v dodržování zásad BOZP. Stále je třeba zdůrazňovat význam prevence a potřebu dodržovat BOZP.

Úrazy a poškození zdraví žen v důsledku pádů lze preventivními aktivitami omezit.

Často se stávají úrazy při běžné chůzi, kam patří zakopnutí, uklouznutí nebo pád při chůzi po schodech. Tyto úrazy jsou ve většině případů lehké, ale najdou se i některé vážné. Stávají se napříč obory. Mohou být způsobeny i chvilkovou nepozorností. Dalšími příčinami pádů bývá nerovný povrch, prohlubně, uvolněné části podlahy, kluzká podlaha pro nedostatečnou údržbu nebo v zimním období náledí. I pády ze schodů mohou být velmi nebezpečné.

Osvětovou kampaň NEBEZPEČÍ PÁDU ČÍHÁ NA KAŽDOU Z NÁS vyhlásil Výzkumný ústav bezpečnosti práce, záštitu převzalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci se Státní úřadem inspekce práceČeskomoravskou konfederací odborových svazů. Mediálními partnery jsou oborové portály BOZPinfo.cz, BOZPprofi.cz a časopis Bezpečnost a hygiena práce.

Přehled všech osvětových a mediálních kampaní pořádaných Výzkumným ústavem bezpečnosti práce najdete na stránce https://vubp.cz/kampane/.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526