BOZP – Informace nejen pro podnikatele.

 6. 11. 2023

Nové normy BOZP – říjen 2023.* 

OOPP na ochranu sluchu.* 

Mikroklimatické podmínky a teplota vzduchu.* 

Nové normy BOZP – říjen 2023.

31.10.2023, Zdroj: Věstník ÚNMZ (www.unmz.cz/obecne/vestnik-unmz)

Nové normy ČSN související s bezpečností práce a ochranou zdraví, které vyšly ve věstníku ÚNMZ říjen 2023.

ČSN EN ISO 16090-1 (20 0710)
Bezpečnost obráběcích strojů – Obráběcí centra, frézky, postupové stroje – Část 1: Bezpečnostní požadavky; (idt ISO 16090-1:2022);
kat. č. 518124

ČSN 34 2710
Elektrická požární signalizace – Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba;
kat. č. 517840

ČSN EN IEC 60335-2-34 ed. 5 (36 1050)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-34: Zvláštní požadavky na motorkompresory; (idt IEC 60335-2-34:2021); Vydání: Říjen 2023
kat. č. 518132

ČSN EN IEC 60335-2-81 ed. 3 (36 1050)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-81: Zvláštní požadavky na ohřívače nohou a ohřívací rohože; (idt IEC 60335-2-81:2015);
kat. č. 518140

ČSN EN IEC 60335-2-95 ed. 4 (36 1050)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-95: Zvláštní požadavky na pohony pro svisle pohyblivá garážová vrata pro domovní použití; (idt IEC 60335-2-95:2019);
kat. č. 518104

ZMĚNY ČSN

ČSN EN IEC 61969-1 ed. 3 (18 8003)
Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení – Venkovní kryty – Část 1: Směrnice pro návrh;
kat. č. 517210

ČSN EN 50136-2 (33 4596)
Poplachové systémy – Poplachové přenosové systémy a zařízení – Část 2: Požadavky na komunikátor ve střeženém prostoru (SPT); Vydání: Červenec 2014 Změna A1;
kat. č. 517992

ČSN EN 60335-2-81 ed. 2 (36 1045)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-81: Zvláštní požadavky na ohřívače nohou a ohřívací rohože; Vydání: Březen 2004 Změna Z1;
kat. č. 518141

ČSN EN 60335-2-34 ed. 4 (36 1050)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-34: Zvláštní požadavky na motorkompresory; Vydání: Říjen 2013 Změna Z1;
kat. č. 518133

ČSN EN IEC 60335-2-34 ed. 5 (36 1050)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-34: Zvláštní požadavky na motorkompresory; Vydání: Říjen 2023 Změna A11;
kat. č. 518134

ČSN EN IEC 60335-2-81 ed. 3 (36 1050)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-81: Zvláštní požadavky na ohřívače nohou a ohřívací rohože; Vydání: Říjen 2023 Změna A1; (idt IEC 60335-2-81:2015/A1:2017); kat. č. 518142

ČSN EN IEC 60335-2-81 ed. 3 (36 1050)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-81: Zvláštní požadavky na ohřívače nohou a ohřívací rohože; Vydání: Říjen 2023 Změna A2; (idt IEC 60335-2-81:2015/A2:2020); kat. č. 518143

ČSN EN 60335-2-95 ed. 3 (36 1050)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-95: Zvláštní požadavky na pohony pro svisle pohyblivá garážová vrata pro domovní použití; Vydání: Květen 2015 Změna Z1; kat. č. 518105

ČSN EN IEC 60335-2-95 ed. 4 (36 1050)
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely – Bezpečnost – Část 2-95: Zvláštní požadavky na pohony pro svisle pohyblivá garážová vrata pro domovní použití; Vydání: Říjen 2023 Změna A11; kat. č. 518106

ČSN EN 60670-24 (37 0100)
Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace – Část 24: Zvláštní požadavky na úplné kryty pro umístění ochranných zařízení a jiných elektrických zařízení rozptylujících výkon; Vydání: Únor 2014 Změna A11;
kat. č. 518084

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN EN ISO 25980 (05 0703)
Ochrana zdraví a bezpečnost práce při svařování a příbuzných procesech – Průsvitné závěsy, pásy a zástěny pro obloukové svařování+); EN ISO 25980:2023; ISO 25980:2023; Platí od 2023-11-01
kat. č. 517742

ČSN EN 30-1-2 (06 1410)
Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost – Bezpečnost – Část 1-2: Spotřebiče s pečicími troubami a nucenou konvekcí+); EN 30-1-2:2023; Platí od 2023-11-01
kat. č. 517741

ČSN EN 12929-1+A1 (27 3016)
Bezpečnostní požadavky pro osobní lanové dráhy – Obecné požadavky – Část 1: Požadavky na všechna zařízení; EN 12929-1+A1:2022; Platí od 2023-11-01
kat. č. 517596

ČSN EN ISO 18246 (30 0035)
Elektricky poháněné mopedy a motocykly – Bezpečnostní požadavky pro vodivé spojení s vnějším elektrickým zdrojem energie; EN ISO 18246:2023; ISO 18246:2023; Platí od 2023-11-01
kat. č. 517593

ČSN EN 1501-4 (30 0350)
Vozidla pro svoz odpadu – Obecné požadavky a bezpečnostní požadavky – Část 4: Postup zkoušení hluku vozidel pro svoz odpadu; EN 1501-4:2023; Platí od 2023-11-01 Jejím vyhlášením se zrušuje
kat. č. 517595

ČSN EN ISO 13849-1 (83 3205)
Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní části ovládacích systémů – Část 1: Obecné zásady pro konstrukci+); EN ISO 13849-1:2023; ISO 13849-1:2023; Platí od 2023-11-01
kat. č. 517554


OOPP na ochranu sluchu.

2.10.2023, Bc. Petra Dobešová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Z měření hluku na pracovišti bylo zjištěno, že budeme mít pracoviště v ktg 3 – naměřený hluk 87dB (tónové složky ok).

Chtěla jsem se ujistit, když zaměstnancům koupím sluchátka s SNR= 27 tak tyto s velkou rezervou splním požadavek na ochranu sluchu zaměstnance „před hlukem“, nebo je třeba posuzovat OOPP i podle jiných hledisek?

Odpověď:

Úvodem jen připomenu, že zaměstnavatel je podle § 102 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve zn. pozd. předp. (dále jen „zákoník práce“), při přijímání a provádění technických, organizačních a jiných opatření k prevenci rizik povinen primárně omezovat vznik rizik, odstraňovat rizika u zdroje jejich původu, nahrazovat nebezpečné technologie, výrobní a pracovní prostředky, suroviny a materiály méně nebezpečnými, nebo méně rizikovými v souladu s vývojem nejnovějších poznatků vědy a techniky, omezovat počet zaměstnanců vystavených působení rizikových faktorů pracovních podmínek, které překračují nejvyšší hygienické limity, a dalším rizikům na nejnižší počet nutný pro zajištění provozu, přednostně uplatňovat prostředky kolektivní ochrany před riziky oproti prostředkům individuální ochrany.

Podle § 104 odst. 1 zákoníku práce, jsou osobní ochranné pracovní prostředky (dále jen „OOPP“) ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat požadavky stanovené Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS.

Dále podle § 104 odst. 4 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen udržovat OOPP v použivatelném stavu a kontrolovat jejich používání a podle § 104 odst. 5 zákoníku práce přísluší OOPP zaměstnanci od zaměstnavatele bezplatně podle vlastního seznamu zpracovaného na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce, přičemž zaměstnavatel nesmí jejich poskytování nahrazovat finančním plněním.

Podle Bodu II. Přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, jsou prostředky k ochraně sluchu kromě mušlových chráničů sluchu také chrániče sluchu zátkové.

Z praktického hlediska lze připomenout nutnost doplnit dokumentaci BOZP/ směrnici pro poskytování OOPP, zajistit jejich prokazatelný výdej a převzetí zaměstnancem a rovněž zajistit prokazatelné proškolení zaměstnanců o používání zvolených OOPP.

Dále připomenu, že podle § 10 odst. 2 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve zn. pozd. předp., musí zaměstnavatel při překročení přípustného expozičního limitu (85 dB) zajistit, aby zaměstnanci OOPP používali, a podle § 9 odst. 6 tohoto nařízení je nutné uplatnit bezpečnostní přestávky.

Dále ve vztahu k přeřazení práce do kategorie 3. připomenu povinnost podat místně příslušné KHS společně s aktualizovanou kategorizací prací (vč. protokolů o měření) novou žádost o zařazení podle § 37 odst. 5 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve zn. pozd. předp., a následně podle § 40 tohoto zákona povinnost vést evidenci rizikových prací v daném rozsahu. A podle § 10 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve zn. pozd. předp., zajistit nové vstupní prohlídky dotčených zaměstnanců (změna pracovních podmínek).


Mikroklimatické podmínky a teplota vzduchu.

2.10.2023, Bc. Petra Dobešová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Existuje legislativní rámec, či přímá podpora ke stanovení maximální teploty v jídelně, kde se stravují zaměstnanci? V konkrétním případě se jedná o budovu v majetku firmy (zaměstnavatel), kde je v pronájmu soukromý subjekt poskytující stravovací služby. Obecně, jak a co platí (v rámci max teplot) i pro prostory kde se zákazníci občerstvují, stravují (restaurace, kavárny apod.)

Odpověď:

Předpokládám, že v provozním řádu jídelny ani v HACCP není uvedeno.

Věc můžeme posoudit ze 2 hledisek:

Pokud uvažujeme o jídelně jako o pracovišti zaměstnanců zajišťujících výdej jídla a zejm. úklid prostoru jídelny, lze uplatnit závazně stanovené maximální a minimální teploty pro pracoviště v závislosti na třídách práce podle Tabulky č. 2 v Příloze č. 1 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve zn. pozd. předp. (dále jen „nařízení“). Z praktického hlediska je to složitější, neboť toto nařízení stanovuje pro pracoviště tzv. výsledné teploty kulového teploměru (tg) nebo operativní teploty (to), tudíž je nutné pro objektivizaci měřit, popř. vypočítat (zejm. to) a nevystačíme si s teplotou vzduchu. Pokud jsou Vaši zaměstnanci v prostoru jídelny pouze strávníky, povinnost k dodržování teplot má zaměstnavatel zaměstnanců zajišťujících výdej jídla a úklid jídelny. Je ale otázkou, jak komplikovanou máte komunikaci.

Pokud bychom byli kreativní a argumentovali obdobností s tzv. „místností pro odpočinek“ sloužící zároveň pro konzumaci jídla jakožto pomocným zařízením podle § 55 výše uvedeného nařízení, tak zde máme stanoveno vytápění na minimálně 20 °C (jedná se o výslednou teplotu vzduchu, tudíž prakticky jednodušší).

Dále máme teploty (mj. i pro jídelny) uvedeny v normě ČSN EN 12831-1 – ta je k dispozici na webu Sponzorovaný přístup (https://sponzorpristup.agentura-cas.cz/). Tato norma ale není „zezávazněná“ hygienickými přepisy, tudíž lze vzít jako doporučení. Zde se pro jídelny uvádí 20 °C vnitřní výpočtové teploty (dle této normy lze považovat za operativní teplotu).


 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526