BOZP – Informace nejen pro podnikatele.

 11. 12. 2023

Změna času bezpečnostních přestávek u fyzické zátěže.* 

Limity pro teplotu na pracovišti pro zimu 2023/2024.* 

Limit pro manipulaci s břemeny.* 

Změna času bezpečnostních přestávek u fyzické zátěže.

28.11.2023, Mgr. Matyáš Fošum, Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví (www.mzcr.cz/titulni.php)

Dotaz:

Proč se změnila délka bezpečnostních při manipulaci s břemeny v § 30 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., přestávek z 5 až 10 minut na minimálně 10 minut v novele z 18. října 2023, účinné od 1.1.2024? Je to dost velký zásah do pracovní doby a nyní, na konci roku, když jsou připraveny výrobní plány na příští rok, je to velký problém. Bohužel toto nebylo předem komunikováno, nebylo to ani na konzultačních dnech SZÚ. Prosím, co bylo důvodem k této změně a kdo a kdy ji dohodl?

Odpověď:

V rámci stanovení podmínek ochrany zdraví byla na základě dlouhodobých požadavků odborné veřejnosti a jejich praktických zkušeností řešena rozdílná délka bezpečnostních přestávek a zakotvena možnost zaměstnavateli stanovit počet bezpečnostních přestávek na základě hodnocení a řízení rizik. Tato změna v úpravě délky bezpečnostních přestávek vzešla až na základě připomínek z mezirezortního řízení.

Snahou bylo sjednotit systém plánování a přidělování bezpečnostních přestávek při překročení limitních hodnot u rizikových faktorů a k předcházení výskytu nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání. Rovněž bylo upřesněno, že po dobu bezpečnostních přestávek nelze zaměstnance vystavit expozici danému faktoru překračujícímu přípustný expoziční limit.

Touto úpravou bude možno následně bez problémů uplatňovat i ustanovení § 89 odst. 2 zákoníku práce, které zní: Připadne-li bezpečnostní přestávka na dobu přestávky v práci na jídlo a oddech, započítá se přestávka v práci na jídlo a oddech do pracovní doby.


Limity pro teplotu na pracovišti pro zimu 2023/2024.

28.11.2023, Mgr. Matyáš Fošum, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jak je to s teplotou na pracovišti? Podle novely z loňského roku mělo snížení hygienických limitů pro práce třídy I a II platit ještě tuto zimu. V současné novele je to změněno, ale ne úplně. V tabulce č. 2 jsou opravené hodnoty uvedeny s *, s poznámkou, že časová použitelnost limitu je od 1.7.2024 – bez upřesnění, co platí do té doby. V tabulce č. 3 už jsou hodnoty opraveny bez časového limitu. K tomu je ale v článku Účinnost uvedena poznámka, že „Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 37, které nabývá účinnosti dnem 1. července 2024.“ Co tedy bude od 1.1.2024 do 30.6.2024 platit? Pokud se vymění tabulky, tak tam současná hodnota nikde nebude, nebo ano?

Odpověď:

Co se týče tabulky č. 2, tak uvedené mikroklimatické podmínky na pracovišti pro třídy práce I a IIa tzn. 20 °C a 18 °C budou platné až v časové použitelnosti limitu, tedy od 1. 7. 2024.

Pro tuto zimu (2023/2024) tak budou platit ještě stávající teploty. To samé platí pro tabulku č. 3 s tím rozdílem, že je tato informace uvedena v přechodném období. Znovu opakuji, že pro tuto zimu budou platit stávající hodnoty i přesto, že již v novele uvedeny nebudou.

Takto bylo rozhodnuto v legislativním procesu a to z důvodu, že snížení teplot bylo plánováno pouze na přechodnou dobu.


Limit pro manipulaci s břemeny.

28.11.2023, Mgr. Matyáš Fošum, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Jak je to s hygienickým limitem pro manipulaci s břemeny? V § 29 odst. 11 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., se píše, že: „tato celková kumulativní hmotnost břemen nesmí být navýšena, a to ani v prodloužené směně“. Znamená to, že nesmí být navýšen limit, nebo že nesmí být překročena celková manipulace za směnu?

Odpověď:

Nejvyšší přípustná celková kumulativní hmotnost břemen stanovená pro průměrnou osmihodinovou směnu, činí 10 000 kg, jde-li o muže, a 6 500 kg, jde-li o ženu; tato celková kumulativní hmotnost břemen nesmí být navýšena, a to ani v prodloužené směně.

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526