BOZP – Informace nejen pro podnikatele.

 26. 2. 2024

Nemoc z povolání.* 

Nová výtvarná soutěž přibližuje dětem a mládeži téma digitálních technologií v oblasti BOZP.* 

Nemoc z povolání.

23.2.2024, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud je přiznaná nemoc z povolání a vyplácena náhrada za ušlou mzdu, bude tato náhrada odejmuta, pokud se dostanu do invalidního důchodu I., II. nebo III. stupně z důvodu jiné nemoci nebo úrazu?

Odpověď:

Tomu se říká tzv. podstatná změna poměrů poškozeného. Podle ustanovení § 271u ZP platí, že změní-li se podstatné poměry poškozeného, které byly rozhodující pro určení výše náhrady, může se poškozený i zaměstnavatel domáhat změny v úpravě svých práv, popřípadě povinností. O právně relevantní změnu poměrů se jedná jen tehdy, spočívá-li změna poměrů přímo v osobě poškozeného a jde-li o změnu podstatnou. Pro závěr, zda došlo k podstatné změně poměrů ve smyslu tohoto ustanovení, je nezbytné porovnat poměry poškozeného, které byly rozhodující pro určení náhrady za ztrátu na výdělku, a nové poměry poškozeného. Změna poměrů zpravidla spočívá ve změnách zdravotního stavu poškozeného zaměstnance, ať již v kladném či záporném smyslu a ve výdělkových schopnostech zaměstnance, které jsou s tím spojeny. Tak kupříkladu se mohou následky pracovního úrazu (emoci z povolání) upravit natolik, že zaměstnanec je schopen (od určitého data) zastávat stejnou práci (a dosahovat stejných nebo vyšších výdělků) jako před úrazem. Stejný důsledek – zánik nároku – může nastat i v opačném případě, je-li prokázáno, že poškozený zaměstnanec byl z obecných příčin (třeba pro těžké následky dopravní nehody) stejně nebyl schopen vykonávat dosavadní práci, i kdyby následků pracovního úrazu (nemoci z povolání) nebylo. Podstatnou změnou poměrů je též přiznání starobního důchodu.


Nová výtvarná soutěž přibližuje dětem a mládeži téma digitálních technologií v oblasti BOZP.

18.1.2024, Zdroj: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. (www.vubp.cz)

Dne 8. ledna 2024 odstartovala výtvarná soutěž Lidé a roboti při práci pro žáky základních škol, nižších stupňů víceletých gymnázií a děti z dětských domovů ve věku 6–16 let.

V pořadí již několikátou soutěž zaměřenou na specifické téma zdraví či bezpečnosti znovu pořádá Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. Záštitu nad soutěží již tradičně převzalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, které je zároveň jejím spoluorganizátorem. Zadání soutěže Lidé a roboti při práci vychází z cíle kampaně Evropské agentury pro BOZP na období 2023–2025 s názvem Bezpečná a zdravá práce v digitálním věku.

Cílem soutěže je seznámit nejmladší generaci s problematikou digitalizace v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), zvýšit povědomí o výhodách a rizicích spojených s digitálními technologiemi a poučit ji o rizicích, která představují pro zdraví dětí i dospělých. Důležité je zapojit mladé lidi teoreticky i prakticky do celospolečenského úsilí předcházet významným ekonomickým škodám, které mohou v případě nevhodného zavádění digitalizace na pracovišti vzniknout.

Digitalizace nabízí potenciál pro inovativní a dynamický rozvoj na pracovišti, ale představuje také nové problémy. Zaváděním nových technologií se mění i nebezpečí a rizika, kterým jsou zaměstnanci při práci vystaveni, a zaměstnavatelé na to musí být v předstihu připraveni. Je zapotřebí využít potenciálu těchto technologií a zároveň ochránit zaměstnance před novými nebo měnícími se riziky, které tyto technologie s sebou přinášejí. Většina diskuzí o digitalizaci zmiňuje kvantitu pracovních míst, a nikoli jejich kvalitu, která ale musí být do těchto diskuzí zahrnuta také. Zde je důležitým aspektem právě BOZP.

Příspěvky do soutěže Lidé a roboti při práci se zasílají organizátorovi do 31. března 2024.

Více informací o soutěži, včetně instruktážních materiálů pro učitele a přihlašovacího formuláře, je možné najít na webové adrese http://skoly.vubp.cz/soutez_lide-a-roboti-pri-praci.php.

 

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526