DANĚ – Informace nejen pro podnikatele

 24. 1. 2022

Mimořádné daňové odpisování majetku,
Praktická informace k podání přiznání k dani z nemovitých věcí,
Přehled změn od 1.1.2022 v gesci MF,
Finanční trh 3. týden,
Kdo platí silniční daň? Všechny povinnosti splňte do konce ledna.

Mimořádné daňové odpisování majetku

30.11.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

U vybraného majetku pořízeného do konce roku 2021 lze uplatnit tzv. mimořádné odpisy.

Pro hmotný majetek v 1. a 2. odpisové skupině pořízený od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021 lze využít mimořádné odpisy, které umožňují daňové uplatnění vstupní ceny během 12 nebo 24 měsíců. Odpisovatel však musí být prvním vlastníkem majetku. Nelze je přerušit. Jejich použití je dobrovolné.

Příklad:

Účetní jednotka pořídila v červenci 2021 nový nákladní automobil v hodnotě 2,4 mil. Kč a uvedla ho do užívání koncem července, kdy bylo vozidlo registrováno. Jde o majetek v 2. odpisové skupině podle zákona o daních z příjmů. Účetní odpisy jsou nastaveny na 5 let.

Tabulka uvádí srovnání lineárních a mimořádných odpisů.

Účetní odpisy Daňové odpisy podle § 30a Daňové odpisy lineární podle § 31
2021 (5 měsíců) 200 000,00 600 000,00 264 000,00
2022 480 000,00 1 240 000,00 534 000,00
2023 480 000,00 560 000,00 534 000,00
2024 480 000,00 534 000,00
2025 480 000,00 534 000,00
2026 280 000,00
celkem 2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00

 

Daňové odpisování je tak významně kratší.


Praktická informace k podání přiznání k dani z nemovitých věcí.

3.1.2022, Zdroj: Česká daňová správa

Při podání letošního přiznání k dani z nemovitých věcí lze využít celorepublikovou akci, kterou lze stručně popsat jako „NECHOĎTE – VOLEJTE – PODEJTE“.

Finanční správa v reakci na epidemickou situaci stejně jako na začátku letošního roku zřídila od 3. ledna 2022 pro poplatníky daně z nemovitých věcí speciální telefonické infolinky, na kterých budou zaměstnanci finančních úřadů veřejnosti poskytovat informace nezbytné pro  vyplnění daňového přiznání k dani z nemovitých věcí. Veřejnost se tak může vyhnout osobní návštěvě na úřadě, protože daňové přiznání k dani z nemovitých věcí totiž bude možné konzultovat po telefonu a poté odevzdat elektronicky například přes portál MOJE daně.

V případě nejasností ohledně konkrétního přiznání k dani z nemovitých věcí, Finanční správa veřejnosti doporučuje telefonicky se obrátit na místně příslušného správce daně, jímž je ten finanční úřad, v jehož obvodu územní působnosti se nachází předmětná nemovitá věc. Kontakty na příslušná územní pracoviště jsou rozděleny podle krajů a jsou k dispozici na webu Finanční správy: Informace k podávání přiznání k dani z nemovitých věcí.

Součástí této informace je i návod, jak přiznání k dani z nemovitých věcí podat elektronicky. Finanční správa pro podání přiznání doporučuje využít především elektronické nástroje (online finanční úřad nebo aplikaci EPO) a datovou schránku. Daňové přiznání lze však odeslat i poštou nebo podat osobně na podatelně územního pracoviště.

Odpovědi na obecné dotazy jsou k dispozici na Nejčastější dotazy na dani z nemovitých věcí | Dotazy a odpovědi | Daň z nemovitých věcí | Daně | Daně | Finanční správa (financnisprava.cz). Další obecné dotazy například k místu podání daňového přiznání nebo k tiskopisům může veřejnost směřovat na hlavní informační telefonní linku Finanční správy, která je dostupná na tel. 225 092 392 a po vánočních svátcích od 3. ledna opět v provozu každý pracovní den pondělí až pátek 9:00 – 17:00 hod.


Přehled změn od 1.1.2022 v gesci MF

31.12.2021, Zdroj: Ministerstvo financí

Daňové změny od 1. 1. 2022 stručně a jasně.

Zvýšení slevy na dani na poplatníka

Základní sleva na dani na poplatníka se pro rok 2022 zvýší z 27 840 Kč na částku 30 840 Kč.

Zrušení zastropování měsíčního daňového bonusu

Faktické zrušení zastropování měsíčního daňového bonusu, tedy rozdílu mezi vypočtenou daní z příjmů a slevou na děti vypláceného finančním úřadem v případě vyměření záporné daňové povinnosti.

Od nového roku platí nová výše paušální daně pro živnostníky

Výše měsíční zálohy na paušální daň pro příští rok vychází na 5 994 Kč. V této částce je zahrnuta záloha na minimální zdravotní pojistné ve výši 2 627 Kč, záloha na minimální sociální pojistné navýšené o 15 % ve výši 3 267 Kč a záloha na daň z příjmů ve výši rovných 100 Kč. K úpravě paušální daně dochází vždy jednou za rok a její výše závisí na vývoji průměrné mzdy, podle čehož se upravují zálohy na zdravotní a sociální pojištění.

V případě splnění podmínek pro vstup do režimu paušální daně, mohou OSVČ podat oznámení o vstupu do tohoto režimu do 10. ledna. Online formulář najdete na www.mfcr.cz/oznameni. Jestli se vám paušální daň vyplatí, si můžete spočítat na www.mfcr.cz/kalkulacka.

Rozšíření okruhu příjmů osvobozených od daně z příjmů

V souvislosti s uzákoněním nároku na odškodné vyplacené státem osobám sterilizovaným v rozporu s právem a osobám poškozeným mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice-Vrbětice, bude v obou těchto případech vyplacená částka osvobozena od daně z příjmů fyzických osob.

Opětovně začne platit osvobození příjmů z výnosu dluhopisů emitovaných v zahraničí pro poplatníky, kteří jsou zahraničními rezidenty. Toto osvobození mělo být zrušeno, ale pro podporu možnosti získat finanční prostředky na zahraničních trzích, byla tato úleva znovu zavedena. K osvobození od daně z příjmů dochází v případě výnosu dluhopisu a příjmu plynoucího z práva na splacení dluhopisu vydaných v zahraničí poplatníkem se sídlem v České republice pokud plynou daňovému nerezidentovi, který není kapitálově spojenou osobou s emitentem dluhopisu, ani s ním nevytvořil právní vztah převážně za účelem snížení základu daně nebo zvýšení daňové ztráty, čímž dojde k omezení možnosti zneužití toto osvobození k účelovému snížení základu daně z příjmů.

Nová sleva na dani za zastavené exekuce

Novela exekučního řádu stanovuje, že za předpokladu splnění zákonem stanovených podmínek zastaví exekutor exekuci, pokud pohledávka nepřevyšuje částku 1 500 Kč bez příslušenství a její vymáhání trvalo po dobu alespoň tří let předtím, než novela vstoupila v platnost. Pokud nebyla ani z části po třech letech pohledávka vymožena, je zavedena nová sleva na dani za zastavenou exekuci. Výše slevy na dani pak odpovídá výši náhrady, kterou oprávněnému přizná exekutor při zastavení exekuce.

Mezinárodní daňové vztahy

Během roku 2021 vstoupila v platnost a od 1. ledna 2022 se tak v ČR začne prakticky provádět smlouva o zamezení dvojímu zdanění v oblasti daní z příjmů s Bangladéšem. Jedná se o standardní komplexní bilaterální daňovou smlouvu, která upravuje zdaňování a vyloučení mezinárodního dvojího zdanění všech možných druhů příjmů.

Změna oceňovací vyhlášky

Novelizace vyhlášky o oceňování majetku spočívá zejména v každoroční aktualizaci základních cen nemovitých věcí. Jejím cílem je přiblížení zjištěné a sjednané ceny nemovitých věcí. Nová úprava přinese občanům větší jistotu ve správnosti odhadnutých cen a v některých případech i úsporu za znalecké posudky.

Změny v regulaci vodného a stočného

Ministerstvo financí zveřejnilo nový výměr o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací pro období 2022-2026 s účinností od 1. ledna 2022. Po loňském snížení DPH na vodné a stočné z 15 % na 10 % tak úřad pokračuje v aktivním přístupu k cenové regulaci vodárenství. V tomto výměru jsou nastavena nová pravidla tak, aby spotřebitel zaplatil pouze tolik, kolik je nutné. Hlavní změnou výměru je zavedení tzv. vyrovnání. Pokud společnost vybere ve vodném a stočném více než měla, bude tyto prostředky v následujících letech vracet spotřebitelům formou nižší ceny.


Finanční trh 3. týden

22-01-24 Finanční trh 3 týden

Kdo platí silniční daň? Všechny povinnosti splňte do konce ledna.

Jednou z prvních povinností pro OSVČ a firmy je každoročně podání přiznání k silniční dani. Daň za rok 2021 musejí ti, kteří využívají auto k podnikání, doplatit do konce ledna 2022.

06.01.2022 / BusinessInfo.cz

„Podnikatele by neměla mást situace v loňském roce, kdy bylo výjimečně kvůli dopadům pandemie covid-19 možné z rozhodnutí ministryně financí odevzdat přiznání a zaplatit daň až do dubna. Standardní termín je 31. ledna,“ upozorňuje poradce Michal Dvořáček.

Loni byl nejzazším termínem pro odevzdání daňového přiznání 1. duben, letos se vracíme k obvyklé lhůtě. Silniční daň se platí zálohově čtyřikrát ročně, 31. leden je termínem pro její doplacení (viz níže).

Kdo nestihne lednový termín, nevyhne se sankcím, které se mu ovšem budou počítat jako tradičně od 8. února. U většiny daňových povinností (přiznávání a placení daně z příjmů, DPH nebo silniční daně) je ochranná lhůta pět pracovních dní, kdy můžete své opomenutí napravit. Po ní už zaplatíte pokutu případně úroky z prodlení.

Jaké postihy čekají opozdilce a neplatiče a jak se jim vyhnout?

Někteří majitelé zpřístupněných datových schránek musejí podat přiznání elektronicky. Neplatí to ale jako v minulosti pro všechny ty, kdo mají aktivní datové schránky a využívají je.

Povinnost se od roku 2020 týká jen těch, kteří mají datovou schránku zřízenou na základě zákona, typicky firem (právnických osob) nebo zástupců vybraných profesí. Od roku 2023 se ale situace opět změní, datové schránky totiž budou povinné pro všechny OSVČ.

Kdo je povinen přiznání podat elektronicky a neučiní tak, dostane pokutu ve výši 1000 korun. Oproti dřívějším letům je sankce o polovinu nižší.

Kdo platí silniční daň?

Silniční daň platí v tuzemsku všichni, kteří využívají k podnikání osobní auta či dodávky, případně provozují velká nákladní vozidla. Poplatníkem je ve většině případů ten, kdo je zapsán v technickém průkazu.

Vozidlo přitom musí být registrováno v České republice. Pokud je registrované v zahraničí, platit nemusíte ani v případě, že s ním v tuzemsku jezdíte. V takovém případě se vás dokonce netýká ani daňové přiznání. Automaticky hradí daň zaměstnavatelé, již vyplácejí cestovní náhrady zaměstnancům, kterým svěřují auta ze svého vozového parku.

Silniční daň se platí čtyřikrát ročně formou záloh, jež jsou nastaveny předem. Každoročně pak podáte daňové přiznání a doplatíte rok předešlý, zejména proto, že prosinec se zálohově nehradí.

Pokud se na vás nově vztahuje povinnost odvádět silniční daň, jste povinni se registrovat k jejímu placení pomocí růžového formuláře, který je ke stažení na daňovém portále finanční správy. Registrovat se na stejném místě můžete i elektronicky, případně si můžete vyzvednout tiskopis na finančním úřadě.

Tresty pro opozdilce

Finanční úřad vám v roce 2022 začne počítat penále a úrok z prodlení od 8. února.

Penále za neodevzdání daňového přiznání u všech daní činí každý den 0,05 procenta ze zaplacené daně (případně 0,01 procenta daňové ztráty), přičemž maximální postih je pět procent z daně či 300 tisíc korun. Pokud nepodáte přiznání vůbec, a to ani dodatečně na výzvu „berňáku“, zaplatíte minimálně 500 korun.

Další postih vás čeká, jestliže daň včas neuhradíte. Hříšníkům neustále naskakuje úrok z prodlení, a to o několik setin procenta za 24 hodin. Aktuální úrok je vyšší než na počátku loňského roku, protože se zvýšila repo sazba ČNB a je nyní nejvyšší za posledních třináct let. Aktuálně je zmíněná sazba na 3,75 procenta a zřejmě kvůli boji ČNB s inflací poroste i nadále. Penále (tvořené touto sazbou navýšenou o 14 %) je tedy ve výši 17,75 procenta ročně.

Připomínáme, že pro finanční úřad je rozhodující, že má do peníze na účtu, nikoli to, že je ke zmíněnému datu (pondělí 31. ledna) odešlete. Silniční daň můžete zaplatit poštovní poukázkou, jíž dostanete na finančním úřadě, osobně na pokladně vám příslušného FÚ, i příkazem z vašeho bankovního účtu.

Předčíslí bankovního účtu je pro silniční daň 748, variabilním symbolem bude vaše daňové identifikační číslo (DIČ), které vám přidělili při registraci k dani, případně rodné číslo, pokud nemáte DIČ. Konstantní symbol je 1148 při převodu peněz z účtu a 1149 při hotovostní platbě běžnou poštovní poukázkou.

Výpočet silniční daně 2022 se netýká několika výjimek. Pokud používáte vozidlo osvobozené od daně, musíte podat daňové přiznání. Samotnou daň však neplatíte, tudíž vám odpadají i zálohy na daň.

Od daně jsou osvobozena (podle paragrafu 3 zákona č.16/1993 Sb., kde najdete podrobnější definici)

  • vozidla kategorie L, včetně přípojných vozidel
  • vozidla určená pro linkovou osobní hromadnou vnitrostátní dopravu
  • vozidla vojenská, horské záchranné služby, hasičská a bezpečnostní, vozidla zdravotnické služby
  • vozidla s hybridním nebo alternativním pohonem

Kdy se platí zálohy?

Zálohy na silniční daň se platí čtyřikrát ročně. V kalendáři pro rok 2022 si podtrhněte data 18. dubna, 15. července, 17. října a 15. prosince. Obecně je datem splatnosti první pracovní den po patnáctém (včetně) v daném měsíci.

Ten, kdo provozuje vozidlo se sníženou sazbou daně (podle odstavce 10 paragrafu 6 zákona o silniční dani), platí v prosincovém termínu zálohu ve výši minimálně 70 % roční daňové povinnosti

Berní úředníci po vás budou požadovat daň pouze za období, ve kterém auto skutečně užíváte. Kdo si nechce hlídat kvartální platby, může samozřejmě uhradit celou roční zálohu už v dubnu.

Jakmile vznikne podnikateli, který využívá ke své samostatně výdělečné činnosti auto, povinnost platit silniční daň, musí se k ní zaregistrovat. A to do nejbližšího termínu splatnosti daně, tedy do výše zmíněných čtvrtletních dat.

Příklad: Jestliže začnete rozvážet zboží dodávkou příští rok v únoru, je vaší povinností zaregistrovat se k dani do 15. dubna 2022 (majitelé datových schránek samozřejmě opět elektronicky).

Pokud jde o aktuální sazby daně pro osobní automobily, zůstávají už několik let stejné, loni se snížily u některých nákladních automobilů.

Slevy na kombinovanou dopravu

Slevu na dani mohou uplatnit ti, kteří využívají tzv. kombinovanou dopravu. Přečtěte si, co je v paragrafu 12 zákona o dani silniční míněno kombinovanou dopravou.

Podrobnosti najdete v tabulce sazeb silniční daně

Bonusy jsou přitom poměrně výrazné. Pokud například uskutečníte ve zdaňovacím období v rámci přepravy (kombinované s leteckou, lodní či železniční dopravou), více než 120 jízd, může vaše sleva dosáhnout až 90 procent.

A kolik na silniční dani zaplatíte za rok? U osobních aut to závisí na objemu motoru.

U nákladních vozidel je to poněkud komplikovanější, záleží totiž na hmotnosti dodávky či kamionu a zároveň na počtu náprav. Například za nákladní auto s hmotností nad osm tun s jednou nápravou uhradí uživatel 9600 korun ročně. Vůbec nejvyšší sazba 50 400 korun se týká kamionů se třemi nápravami a hmotností nad 36 tun.

Roční sazby daně silniční (2022) pro osobní automobily (podle zdvihového objemu motoru)

  • do 800 cm3 – 1200 Kč
  • nad 800 cm3 do 1250 cm3 – 1800 Kč
  • nad 1250 cm3 do 1500 cm3 – 2400 Kč
  • nad 1500 cm3 do 2000 cm3 – 3000 Kč
  • nad 2000 cm3 do 3000 cm3 – 3600 Kč
  • nad 3000 cm3 – 4200 Kč

Jakub Procházka

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526