Doprava – Informace nejen pro podnikatele.

 24. 5. 2022

Upravená klasifikace porušení pravidel, která mohou vést ke ztrátě dobré pověsti podnikatele v silniční dopravě.  

Vzorec určí, jestli jste rizikový podnikatel v dopravě.  

Tenhle vzorec určí, jestli jste rizikový podnikatel v dopravě.  

Upravená klasifikace porušení pravidel, která mohou vést ke ztrátě dobré pověsti podnikatele v silniční dopravě.

13.5.2022, Zdroj: Úřední věstník Evropské unie

Novela nařízení (ES) č. 1071/2009 stanoví seznam kategorií, typů a stupňů závažnosti závažných porušení pravidel Unie, jež kromě porušení uvedených v příloze IV uvedeného nařízení mohou vést ke ztrátě dobré pověsti podniku silniční dopravy nebo odpovědného zástupce pro dopravu.

V Úředním věstníku EU vyšlo prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/694 ze dne 2. května 2022, kterým se mění nařízení (EU) 2016/403, pokud jde o nová závažná porušení pravidel Unie, která mohou vést ke ztrátě dobré pověsti podnikatele v silniční dopravě.

Vydáno dne: 3. 5. 2022
Účinné od: 23. 5. 2022

Nařízení (EU) 2020/1055 doplnilo nová závažná porušení týkající se práva rozhodného pro smluvní závazkové vztahy, kabotáž a vysílání pracovníků v silniční dopravě na seznam porušení, která mohou vést ke ztrátě dobré pověsti, stanovený v čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 1071/2009.

Nařízení (EU) 2020/1055 rovněž zavedlo další kritérium, které má Komise zohlednit při definování stupně závažnosti závažných porušení, a to doplněním odkazu na riziko narušení hospodářské soutěže na trhu silniční dopravy.

Nařízení (EU) 2020/1055 rovněž změnilo nařízení (ES) č. 1071/2009 s cílem stanovit, že při určení četnosti výskytu, při jejímž překročení mají být opakovaná porušení považována za závažnější, by Komise měla zohlednit počet vozidel používaných pro dopravní činnosti, a nikoli počet řidičů.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1054 zavedlo nová ustanovení, pokud jde o protiprávní jednání vedoucí k riziku vážných zranění nebo úmrtí nebo narušení hospodářské soutěže na trhu silniční dopravy. Tato porušení by měla být doplněna na seznam závažných porušení pravidel Unie uvedený v čl. 6 odst. 1 třetím pododstavci písm. b) nařízení (ES) č. 1071/2009, která mohou ovlivnit dobrou pověst podniku silniční dopravy nebo odpovědného zástupce pro dopravu.

Nařízení Komise (EU) 2016/403 bylo proto změněno tak, aby zahrnovalo nová porušení a zohledňovalo nová kritéria pro stanovení úrovně jejich závažnosti a četnosti výskytu.


Vzorec určí, jestli jste rizikový podnikatel v dopravě.

12.5.2022, Zdroj: Úřední věstník Evropské unie

Evropská komise vydala prováděcí nařízení, kterým se stanoví společný vzorec pro výpočet hodnocení rizika dopravních podniků.

V Úředním věstníku EU vyšlo prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/695 ze dne 2. května 2022, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES, pokud jde o společný vzorec pro výpočet hodnocení rizika dopravních podniků.

Vydáno: 3. 5. 2022
Účinné od: 23. 5. 2022

Vnitrostátní systémy hodnocení rizika zavedené členskými státy za účelem lepšího zacílení kontrol na dopravce s vysokým hodnocením rizika vycházejí z různých vnitrostátních metod výpočtu. To brání srovnatelnosti a výměně informací o bodovém hodnocení rizik v souvislosti s přeshraničním vymáháním.

Ustanovení čl. 9 odst. 1 druhého pododstavce směrnice 2006/22/ES vyžaduje, aby Komise prostřednictvím prováděcích aktů stanovila společný vzorec pro výpočet hodnocení rizika dopravce.

Společný vzorec má přihlížet k počtu, závažnosti a četnosti výskytu porušení a k výsledkům kontrol, při kterých nebyla zjištěna žádná porušení, jakož i k tomu, zda dopravce používá ve všech svých vozidlech inteligentní tachograf v souladu s kapitolou II nařízení (EU) č. 165/2014.

Společný vzorec pro výpočet hodnocení rizika podniku má významně přispět k harmonizaci postupů prosazování práva v celé Unii tím, že zajistí, aby se se všemi řidiči a dopravci zacházelo stejně, pokud jde o kontroly a sankce podle platných pravidel Unie.


Tenhle vzorec určí, jestli jste rizikový podnikatel v dopravě.

22-05-24 DOPRAVA Tenhle vzorec určí, jestli jste rizikový podnikatel v dopravě

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526