EKOLOGIE – Informace nejen pro podnikatele.

 21. 6. 2022

Nové normy ČSN ekologie a životní prostředí.

Firma doplatila na nedbalost při nakládání se stavebním odpadem.

Nové normy ČSN ekologie a životní prostředí.

13.6.2022, Zdroj: ÚNMZ, ENVIprofi

Nové a aktualizované normy související s ochranou životního prostředí a ekologií v podniku, které vyšly ve věstníku ÚNMZ v červnu 2022.

NOVÉ NORMY ČSN

ČSN EN 13624 (66 5212)
Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika – Kvantitativní zkouška s použitím suspenze k hodnocení fungicidní nebo levurocidní aktivity v oblasti zdravotnictví – Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 1); Vydání: Červen 2022
kat.č. 515068

ČSN EN 14564 (69 9001)
Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží – Terminologie; Vydání: Červen 2022
kat.č. 512336

ČSN EN ISO 52022-1 (73 0303)
Energetická náročnost budov – Tepelné a solární vlastnosti a vlastnosti denního osvětlení stavebních částí a prvků – Část 1: Zjednodušená metoda výpočtu charakteristik zařízení protisluneční ochrany kombinované se zasklením;
kat.č. 515059

ČSN EN ISO 52017-1 (73 0318)
Energetická náročnost budov – Citelné a latentní tepelné zatížení a vnitřní teploty – Část 1: Obecné postupy výpočtu; (idt ISO 52017-1:2017); Vydání: Červen 2022
kat.č. 515060

ČSN EN ISO 52003-1 (73 0324)
Energetická náročnost budov – Ukazatele, požadavky, hodnocení a průkazy – Část 1: Obecné aspekty a aplikace celkové energetické náročnosti; (idt ISO 52003-1:2017); Vydání: Červen 2022
kat.č. 515062

ČSN EN ISO 52010-1 (73 0335)
Energetická náročnost budov – Vnější klimatické podmínky – Část 1: Přepočet klimatických dat pro energetické výpočty; (idt ISO 52010-1:2017); Vydání: Červen 2022
kat.č. 515061

ČSN EN ISO 21637 (83 8300)
Tuhá alternativní paliva – Slovník; (idt ISO 21637:2020); Vydání: Červen 2022
kat.č. 515023

ČSN EN ISO 21640 (83 8302)
Tuhá alternativní paliva – Specifikace a třídy; (idt ISO 21640:2021); Vydání: Červen 2022
kat.č. 514913

ČSN EN ISO 21644 (83 8303)
Tuhá alternativní paliva – Metody stanovení obsahu biomasy; (idt ISO 21644 Corrected version: 2021-03); Vydání: Červen 2022
kat.č. 514910

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN EN ISO 748 (25 9310)
Hydrometrie – Měření průtoku kapalin v otevřených korytech – Metody rychlostního pole s použitím bodových měření; EN ISO 748:2021; ISO 748:2021; Platí od 2022-07-01
kat.č. 514371

ČSN EN 50524 ed. 2 (36 4638)
Katalogové údaje a štítky pro fotovoltaické invertory; EN 50524:2021; Platí od 2022-07-01
kat.č. 513715

ČSN EN ISO 20675 (38 6500)
Bioplyn – Výroba, úprava, čištění a využití bioplynu – Termíny, definice a klasifikační schéma; EN ISO 20675:2021; ISO 20675:2018; Platí od 2022-07-01
kat.č. 514426

ČSN EN ISO 22580 (38 6501)
Fléry pro spalování bioplynu; EN ISO 22580:2021; ISO 22580:2020; Platí od 2022-07-01
kat.č. 514425

ČSN EN ISO 23590 (38 6502)
Požadavky na systémy výroby a využití bioplynu v domácnostech: návrh, instalace, provoz, údržba a bezpečnost; EN ISO 23590:2021; ISO 23590:2020; Platí od 2022-07-01
kat.č. 514427

ČSN P CEN/TS 13598-3 (64 6432)
Plastové potrubní systémy pro netlakové kanalizační přípojky a stokové sítě – Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U), polypropylen (PP) a polyethylen (PE) – Část 3: Posuzování shody; CEN/TS 13598-3:2021; Platí od 2022-07-01
kat.č. 514446

ČSN EN ISO 23322 (67 3023)
Nátěrové hmoty – Stanovení rozpouštědel v nátěrových hmotách obsahujících pouze organická rozpouštědla – Metoda plynové chromatografie; EN ISO 23322:2021; ISO 23322:2021; Platí od 2022-07-01
kat.č. 514450

ČSN P CEN ISO/TS 23973 (67 3053)
Kapalinová chromatografie v kritických podmínkách (LCCC) – Chemická heterogenita polyethylenoxidů; CEN ISO/TS 23973:2021; ISO/TS 23973:2020; Platí od 2022-07-01
kat.č. 514451

ČSN EN 1744-4 (72 1196)
Zkoušení chemických vlastností kameniva – Část 4: Stanovení citlivosti na vodu filerů pro asfaltové směsi+); EN 1744-4:2021; Platí od 2022-07-01
kat.č. 514464

ČSN EN 12976-1 (73 0302)
Tepelné solární soustavy a součásti – Soustavy průmyslově vyráběné – Část 1: Obecné požadavky; EN 12976-1:2021; Platí od 2022-07-01
kat.č. 514469

ČSN EN 17037+A1 (73 0582)
Denní osvětlení budov+); EN 17037:2018+A1:2021; Platí od 2022-07-01
kat.č. 514470

ČSN EN 12697-48 (73 6160)
Asfaltové směsi – Zkušební metody – Část 48: Spojení vrstev; EN 12697-48:2021; Platí od 2022-07-01
kat.č. 514465

ČSN EN 13433 (75 5427)
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem – Mechanický přímočinný přerušovač průtoku – Skupina G, Druh A; EN 13433:2021; Platí od 2022-07-01
kat.č. 514479

ČSN EN 13434 (75 5428)
Zařízení na ochranu proti znečištění pitné vody zpětným průtokem – Mechanický přerušovač průtoku ovládaný hydraulicky – Skupina G, Druh B; EN 13434:2021; Platí od 2022-07-01
kat.č. 514478

ČSN EN 12873-2 (75 7333)
Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě – Vliv migrace – Část 2: Zkušební metoda pro materiály aplikované na místě, nekovové a bez obsahu cementu; EN 12873-2:2021; Platí od 2022-07-01
kat.č. 514476

ČSN EN 12873-4 (75 7333)
Vliv materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě – Vliv migrace – Část 4: Zkušební metoda pro membránové systémy úpravy vody; EN 12873-4:2021; Platí od 2022-07-01
kat.č. 514477

ČSN EN 14583 (83 3629)
Ovzduší na pracovišti – Objemové vzorkovače bioaerosolů – Obecné požadavky a hodnocení výkonnosti; EN 14583:2021; Platí od 2022-07-01
kat.č. 514486

ČSN P CEN ISO/TS 21596 (83 8234)
Tuhá biopaliva – Stanovení melitelnosti – Metoda Hardgrove pro tepelně ošetřená paliva z biomasy; CEN ISO/TS 21596:2021; ISO/TS 21596:2021; Platí od 2022-07-01
kat.č. 514483

OPRAVY ČSN

ČSN EN IEC 60068-3-3 ed. 2 (34 5791)
Zkoušení vlivů prostředí – Část 3: Návod – Seismické a zkušební metody pro zařízení; Vyhlášena: Duben 2020
kat.č. 513898


Firma doplatila na nedbalost při nakládání se stavebním odpadem.

7.6.2022, Zdroj: ČIŽP

Za porušení zákona o odpadech v rámci stavebních prací na území Královéhradeckého kraje uložila Česká inspekce životního prostředí společnosti ATM CZ pokutu ve výši 120 tisíc korun. Společnost se proti rozhodnutí inspekce neodvolala a rozhodnutí tak dne 24. 3. 2022 nabylo právní moci.

Firma ATM CZ, která se zabývá demolicí, stabilizací zemin, frézování vozovek a recyklací stavebního odpadu, se dopustila hned několika přestupků. V rámci rekonstrukce Oblastní nemocnice Jičín během podzimu 2021 firma navezla téměř 7 tisíc tun cihelné suti na pozemky, které pro deponování a úpravu stavebního materiálu určilo Město Jičín. Firma si ale neověřila, že k daným pozemkům neexistuje potřebné povolení pro nakládání s odpady.

Dalšího porušení zákona o odpadech se společnost dopustila tím, že provozovala mobilní zařízení k využívání odpadů v rozporu s jeho provozním řádem. Dále firma překročila v letech 2017, 2018 a 2019 o více než dvojnásobek kapacitu „Deponie stavebních a demoličních odpadů“ ve Svobodných Dvorech, která slouží k uložení odpadu z  demolic objektů a komunikací, popřípadě jeho další zpracování na drtičce (třídičce). Maximální roční kapacita zařízení je 30 tisíc tun. Na nadměrný provoz nákladních vozidel a stavební techniky firmy si stěžovali obyvatelé obce.

„Při stanovování výše pokuty jsme zohlednili mimo jiné také fakt, že firma spáchala více přestupků a nejednalo se o její první pochybení,“ uvedl ředitel Oblastního inspektorátu Hradec Králové Lukáš Trávníček a dodal, že společnosti již byly v minulosti uloženy celkem dvě pokuty, a to v letech 2011 a 2018 za porušení zákona o ochraně ovzduší.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526