EKOLOGIE – Informace nejen pro podnikatele.

 8. 4. 2024

Energetické štítky budov je třeba obnovit, řada samospráv to netuší.* 

Metodické sdělení MŽP k přechodným ustanovením ve věci povolení provozu zařízení k využití odpadu – neodpad.* 

Expert: Energetické štítky budov je třeba obnovit, řada samospráv to netuší.

7.3.2024, Zdroj: ČTK

Průkazy energetické náročnosti budov, tedy takzvané energetické štítky, které musí mít ze zákona všechny nemovitosti vlastněné veřejnou správou, je třeba po deseti letech obnovit. V případě neplatného průkazu hrozí obcím, městům či krajům pokuty, řekl ČTK Ondřej Vaněk, spoluzakladatel a spolumajitel brněnské firmy PKV, která se zabývá konzultacemi v energetice.

Průkaz energetické náročnosti musí mít od července 2013 všechny veřejné budovy s celkovou plochou přesahující 500 metrů čtverečních, od července 2015 pak všechny o rozloze větší než 250 metrů čtverečních.

„Platnost průkazu je deset let, což znamená, že velká část průkazů veřejných budov v současnosti končí. Po zavedení této povinnosti jsme zpracovávali energetické průkazy pro 1950 obcí a měst. Nyní přichází období, kdy je průkazy třeba aktualizovat. Jak naše tehdejší klienty oslovujeme, málokdo z nich si je tohoto termínu vědom,“ uvedl Vaněk.

Pokud některá samospráva nemá pro své budovy platné štítky, hrozí jí pokuta až do výše 100.000 korun za jednu budovu bez průkazu.

Pro běžné majitele nemovitostí nebo firmy jsou aktuální průkazy potřeba v případě, že budovu prodávají nebo pronajímají, případně pronajímají její část. „Je také třeba si uvědomit, že platný průkaz je podmínkou pro získání většiny dotací na energetické úspory, ať se jedná o zateplení, fotovoltaickou elektrárnu nebo tepelné čerpadlo,“ doplnil Vaněk.

Uvedl, že firmy si často nechávají zpracovat energetický štítek budovy preventivně, aby zjistily, jak si jejich nemovitost stojí, a zároveň žádají o kalkulaci úprav, které by budovu posunuly do kategorie A. „Do roku 2050 mají být podle evropských směrnic všechny budovy uhlíkově neutrální. Firma, která má zpracovanou takovouto analýzu, si může úpravy budovy rozvrhnout tak, aby do té doby dosáhla na požadovanou skupinu A,“ řekl odborník.

O energetickou náročnost budov se ale zajímají také nadnárodní firmy, které si v Česku pronajímají prostory. Uhlíková neutralita budov už je častou součástí jejich interních cílů a nemají zájem o pronájem budov v horších energetických kategoriích.

ska kš


Metodické sdělení MŽP k přechodným ustanovením ve věci povolení provozu zařízení k využití odpadu – neodpad.

5.2.2024, Zdroj: MŽP (www.mzp.cz)

Odbor cirkulární ekonomiky a odpadů Ministerstva životního prostředí vydalo metodické sdělení pro výklad přechodných ustanovení ve věci povolení provozu zařízení k využití odpadu, na základě kterého přestává být na výstupu takového zařízení odpad odpadem.

Podle § 153 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, smí být zařízení určená k využití nebo odstranění odpadu provozována na základě souhlasu krajského úřadu podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., pokud provozovatel takového zařízení požádal o vydání povolení podle § 21 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb. nejpozději do 30. 6. 2023. Takové zařízení smí být provozováno na základě souhlasu podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. až do dne, kdy bude o jeho žádosti o vydání povolení podle § 21 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb. pravomocně rozhodnuto.

Zároveň podle § 156 odst. 5 zákona č. 541/2020 Sb. se souhlas s provozem zařízení na využití odpadu podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., na základě, kterého přestával být odpad na výstupu takového zařízení odpadem v souladu se zněním zákona č. 185/2001 Sb., účinným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, považuje po dobu 3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona za povolení podle § 10 odst. 1 nového zákona o odpadech.

MŽP má za to, že ustanovení § 156 odst. 5 zákona č. 541/2020 Sb. je třeba vykládat v kontextu přechodného ustanovení v § 153 odst. 2. V případě, že provozovatel takového zařízení požádal o vydání povolení podle § 21 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., je třeba považovat souhlas s provozem zařízení na využití odpadu podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., na základě kterého přestával být na výstupu takového zařízení odpad odpadem, za povolení podle § 10 odst. 1 zákona 2 č. 541/2020 Sb., a to v tomto případě až do doby, kdy bude o této žádosti pravomocně rozhodnuto.

Opačný výklad by vedl k situaci, kdy by zařízení provozované podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/ 2001 Sb. sice mohlo být po 31. 12. 2023 na základě přechodného ustanovení § 153 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb. provozováno, ale nemohly by z něj vystupovat výrobky, které přestávají být odpadem. Takový výklad by fakticky zakazoval provoz zařízení na využívání odpadů formou recyklace, která nemají doposud pravomocně vydáno povolení podle § 21 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., a to i v případě, že provozovatelé těchto zařízení o vydání povolení v souladu s přechodným ustanovením požádali včas v termínu dle přechodného ustanovení do 30. 6. 2023. Podle § 153 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb. by sice zařízení formálně provozovat mohla, nicméně fakticky nikoli, protože podstatou recyklace je výroba nových výrobků z odpadu. Pokud by nebylo možné považovat výstupy ze zařízení za výrobky, museli by provozovatelé těchto zařízení provozovat jen úpravu odpadu a hledat pro své výstupy v režimu odpadu nová uplatnění.

Tento výklad by tak po přechodnou dobu vedl k výraznému omezení recyklace v České republice, což je v rozporu s cílem zákona o odpadech. V § 3 odst. 3 zákon o odpadech uvádí, že výklad a použití tohoto zákona musí být v souladu s hierarchií odpadového hospodářství.

S ohledem na výše uvedené je proto nezbytné při provozu zařízení na využití odpadů formou recyklace upřednostnit zájem zákonodárce na kontinuitě fungování odpadového hospodářství vyjádřený v přechodném ustanovení podle § 153 odst. 2 a umožnit zařízením, na která se vztahuje přechodné ustanovení podle § 156 odst. 5 zákona č. 541/2020 Sb., aby mohla být do vydání povolení podle § 21 odst. 2, jehož součástí bude povolení podle § 10 odst. 1 (za předpokladu, že bylo o vydání tohoto povolení požádáno do 30. 6. 2023), provozována v souladu se souhlasem podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. A to včetně toho, že výstupy ze zařízení se stanou výrobkem, který není odpadem.

Výše uvedené se nijak nedotýká odpadů, u nichž jsou podmínky ukončení odpadového režimu nastaveny přímo nařízením EU nebo prováděcí vyhláškou.

Platnost a účinnost: Toto metodické sdělení nabývá platnosti a účinnosti dnem 29. ledna 2024.

Dokument ke stažení:

Metodické sdělení

 

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526