EKOLOGIE – Informace nejen pro podnikatele.

 15. 4. 2024

Normy: ekologie a životní prostředí – duben 2024.* 

Každý produkujeme v průměru 553 Kg odpadu/rok.* 

Změny evropské legislativy v oblasti chemických látek – březen 2024.* 

Normy: ekologie a životní prostředí – duben 2024.

10.4.2024, Zdroj: ÚNMZ, ENVIprofi

Nové a aktualizované normy související s ochranou životního prostředí a ekologií v podniku, které vyšly ve věstníku ÚNMZ v dubnu 2024.

VYDANÉ ČSN

Značka normy Kat.číslo Název normy
ČSN ISO 14066
(01 0966)
519158 Environmentální informace – Požadavky na kompetence týmů validujících a ověřujících environmentální informace; Vydání: Duben 2024
ČSN EN 378-1+A1
(14 0647)
518948 Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky – Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby
ČSN EN 378-3+A1
(14 0647)
518953 Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky – Část 3: Instalační místo a ochrana osob
ČSN EN 378-4+A1
(14 0647)
518954 Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a environmentální požadavky – Část 4: Provoz, údržba, oprava a rekuperace
ČSN 65 6500 518965 Motorová paliva – Podmínky skladování a doporučená doba použitelnosti
ČSN ISO 23695
(75 7395)
519179 Kvalita vod – Stanovení amoniakálního dusíku ve vodě s použitím zkumavek; Vydání: Duben 2024
ČSN ISO 23696-1
(75 7396)
519178 Kvalita vod – Stanovení dusičnanů ve vodě s použitím zkumavek – Část 1: Barevná reakce s dimethylfenolem; Vydání: Duben 2024
ČSN ISO 23696-2
(75 7396)
519177 Kvalita vod – Stanovení dusičnanů ve vodě s použitím zkumavek – Část 2: Barevná reakce s kyselinou chromotropovou; Vydání: Duben 2024

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

Značka normy Kat.číslo Název normy
ČSN EN IEC 63345
(33 2151)
518777 Systémy energetické účinnosti – Jednoduchý externí spotřebitelský displej
ČSN EN ISO 13703-2
(45 0023)
518761 Naftový a plynárenský průmysl včetně nízkouhlíkové energetiky – Potrubní systémy na těžebních plošinách na moři a v zařízeních na pevnině – Část 2: Materiály
ČSN EN ISO 25457
(45 1640)
518762 Naftový a plynárenský průmysl včetně nízkouhlíkové energetiky – Detailní požadavky na hořáky (tzv. fléry) určené obecně pro rafinérské a petrochemické provozy
ČSN P CEN/TS 1566-2
(64 3176)
518760 Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov – Chlorovaný poly(vinylchlorid) (PVC-C) – Část 2: Návod pro posuzování shody
ČSN P CEN/TS 1455-2
(64 3187)
518798 Plastové potrubní odpadní systémy (pro nízkou a vysokou teplotu) uvnitř budov – Akrylonitril-butadien-styren (ABS) – Část 2: Návod pro posuzování shody
ČSN EN 17670-2 (64 6418) 518758 Plastové potrubní systémy pro netlakové rozvody povrchové vody uložené v zemi – Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U), polypropylen (PP) a polyethylen (PE) – Část 2: Specifikace pro silniční vpusti
ČSN EN 13697
(66 5209)
518754 Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika – Kvantitativní zkouška na neporézním povrchu bez mechanického působení k hodnocení baktericidní a levurocidní a/nebo fungicidní aktivity chemických dezinfekčních přípravků používaných v potravinářství, průmyslu, domácnostech a veřejných prostorách – Zkušební metoda bez mechanického působení a požadavky (fáze 2 / stupeň 2)
ČSN EN 17818
(75 5051)
518960 Zařízení pro výrobu biocidů v místě použití – Aktivní chlor vyráběný elektrolýzou z chloridu sodného
ČSN EN 1405
(75 5810)
518746 Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Alginan sodný
ČSN EN 1407
(75 5812)
518745 Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Aniontové a neiontové polyakrylamidy
ČSN EN 1408
(75 5813)
518743 Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Poly (chlorid diallyldimethylamonný)
ČSN EN 1409
(75 5814)
518744 Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Polyaminy
ČSN EN 1410
(75 5815)
518742 Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Kationtové polyakrylamidy
ČSN EN ISO 17294-2 (75 7388) 518747 Kvalita vod – Použití hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP- MS) – Část 2: Stanovení vybraných prvků včetně izotopů uranu
ČSN EN 17837
(76 0328)
518557 Poštovní služby – Environmentální stopa doručování balíků – Metodika pro výpočet a deklaraci emisí GHG a látek znečišťujících ovzduší z balíkových logistických doručovacích služeb
ČSN EN 17813
(83 8028)
518737 Environmentální pevné matrice – Stanovení halogenů a síry spalováním v kyslíku s následnou iontovou chromatografií
ČSN EN 17505
(83 8045)
518736 Charakterizace půdy a odpadů – Teplotně závislé rozlišení celkového uhlíku (TOC400, ROC, TIC900)
ČSN P CEN/TS 17943
(83 8052)
518738 Charakterizace odpadů – Návod pro stanovení obsahu prvků a látek v odpadech

 


Každý produkujeme v průměru 553 Kg odpadu/rok.

8.3.2024, Zdroj: MŽP (http://www.mzp.cz/)

Pozitivní zprávou aktuálních odpadových dat je, že celková produkce odpadů i produkce komunálního odpadu v roce 2022 klesla, konkrétně o 879 tisíc tun u celkového odpadu a o 155 tisíc tun u komunálních odpadů oproti roku 2021. Vzrostl podíl materiálového využití komunálních odpadů.

Odpadová data ČR za rok 2022 hlásí pokles celkové produkce i komunálních odpadů, včetně skládkování. Na hlavu jsme vyprodukovali 553 kg komunálního odpadu.

Pozitivní zprávou aktuálních odpadových dat je, že celková produkce odpadů i produkce komunálního odpadu v roce 2022 klesla, konkrétně o 879 tisíc tun u celkového odpadu a o 155 tisíc tun u komunálních odpadů oproti roku 2021. Vzrostl podíl materiálového využití komunálních odpadů.

„Na skládkách v roce 2022 skončilo 45 % komunálních odpadů, což je nejméně za posledních deset let. Meziroční snížení u komunálu ukládaného na skládku o 185 a půl tisíce tun považuji za příznivý trend. Ukazuje nám, že se začíná dařit odklon odpadů od skládek. Přidat potřebujeme v předcházení vzniku odpadů a v jejich využívání, ať už materiálovém nebo energetickém. MŽP proto z Operačního programu Životní prostředí sedmimiliardovou alokací podává ruku obcím a masivně podporuje výstavbu nebo modernizaci třídicích a dotřiďovacích linek na separaci odpadů, sběrné dvory, oddělený sběr a svoz odpadů, bioplynové stanice, re-use centra, systémy vratných obalů a nádobí, kompostérů pro předcházení vzniku odpadů a výstavbu a modernizaci zařízení pro materiálové využití odpadů a také podporu výstavby moderních zařízení pro energetické využití odpadu z Modernizačního fondu,“ vysvětluje ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) s tím, že zatěžkávacím bude pro obce i stát příští rok, kdy povinné cíle EU míří na 55% recyklaci komunálního odpadu a pro obce bude závazný cíl 60% vytřídění odpadu produkovaného domácnostmi.

Všechny odpady a nakládání s nimi

V roce 2022 Česká republika vyprodukovala 39,1 milionů tun všech odpadů, to je o 879 tis. tun méně než vloni. Z toho činily 1,6 milionů tun nebezpečné odpady a 37,5 milionů tun ostatní odpady. Na jednoho obyvatele ČR tak připadá ročně produkce 3 716 kg všech druhů odpadů. Odpady obecně dokáže ČR využívat. Z 39,1 milionů tun všech odpadů bylo využito 86 %, z toho 83 % materiálově a 3 % energeticky. Na skládkách skončilo 13 % ze všech odpadů.

Komunální odpady a nakládání s nimi

Podíl komunálních odpadů na celkové produkci odpadů zaujímá 14,8 %. Obyvatelé ČR jich v roce 2022 vyprodukovali 5,8 milionů tun, to je o 155 tisíc tun méně než v roce 2021. Každý občan ČR tedy v průměru ročně vyprodukuje 553 kg komunálního odpadu. V roce 2022 jsme využili 53 % vyprodukovaných komunálních odpadů, z toho 41 % materiálově a 12 % energeticky. Podíl materiálově využitých komunálních odpadů se oproti roku 2021 zvýšil.

Na skládkách v roce 2022 skončilo 45 % komunálních odpadů (pro srovnání – průměr v EU je 23 %), meziročně došlo k poklesu množství komunálních odpadů ukládaných na skládku o 185,5 tisíc tun, což je příznivý výsledek a ukazuje, že se daří odklon od skládkování. V roce 2022 se podařilo vyseparovat z obcí 1,1 milionu tun surovin (papír, plasty, sklo, kovy).

Do dat za rok 2022 se promítají pozitivní efekty přijatých opatření, jakými jsou nový legislativní rámec pro nakládání s odpady z roku 2020, vzrůstající skládkovací poplatek a blížící se zákaz skládkování směsného komunálního odpadu, recyklovatelných a využitelných odpadů od roku 2030. Obce se mj. začínají připravovat na rozšíření tříděného sběru textilního odpadu od roku 2025 a biologického kuchyňského odpadu.

Produkce odpadů a nakládání s nimi za rok 2022 (PDF, 179 kB )


Změny evropské legislativy v oblasti chemických látek – březen 2024.

9.4.2024, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Consulteco, s.r.o.

Návrh nařízení EP a Rady o ohlašování environmentálních údajů průmyslovými zařízeními a o zřízení portálu průmyslových emisí.

Na stránkách EUR LEX bylo zveřejněno několik dokumentů, které zde pro přehlednost dělíme do kategorií dle základního předpisu, ke kterému se změny vztahují:

Ostatní

  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/869 ze dne 13. března 2024,kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES a směrnice Rady 98/24/ES, pokud jde o limitní hodnoty olova a jeho anorganických sloučenin a diisokyanátů
  • Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ohlašování environmentálních údajů průmyslovými zařízeními a o zřízení portálu průmyslových emisí –⁠ výsledek prvního čtení v Evropském parlamentu (Štrasburk 11. až 14. března 2024)
  • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2024/787 ze dne 28. února 2024, kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení fosfidu hořečnatého pro použití v biocidních přípravcích typu 18 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012.
  • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2024/888 ze dne 22. března 2024 o neschválení některých účinných látek pro použití v biocidních přípravcích v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012
  • Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/893 ze dne 22. března 2024, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 schvaluje tepelně ošetřená česneková šťáva jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 19

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526