EKOLOGIE – Informace nejen pro podnikatele.

 29. 4. 2024

Měsíční přehled legislativních změn: březen 2024.* 

Evropská rada dává zelenou směrnici CSDDD: Nový rozměr udržitelnosti a firemní odpovědnosti.* 

Měsíční přehled legislativních změn: březen 2024.

5.4.2024, Zdroj: Fulsoft / Verlag Dashöfer (www.fulsoft.cz)

Přehled změn právních předpisů týkajících se životního prostředí za měsíc březen 2024.

Sbírka zákonů: vyhlášeno

právní předpis vyhlášen účinný od
53/2024 Sb.; Zákon o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu částka 53 z 7.3.2024 1.1.2024
54/2024 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů částka 54 z 7.3.2024 22.3.2024

Sbírka zákonů: nabylo účinnosti

právní předpis k datu
33/2024 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 227/2018 Sb., o charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek a postupu pro jejich vedení a aktualizaci 1.4.2024
47/2024 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, ve znění vyhlášky č. 147/2022 Sb. 6.3.2024
54/2024 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 22.3.2024

Sbírka zákonů: novelizováno

právní předpis novelizován od
133/1985 Sb.; Zákon České národní rady o požární ochraně 54/2024 Sb. 22.3.2024
75/2015 Sb.; Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů 61/2024 Sb. 15.3.2024
8/2016 Sb.; Vyhláška o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích 47/2024 Sb. 6.3.2024
227/2018 Sb.; Vyhláška o charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek a postupu pro jejich vedení a aktualizaci 33/2024 Sb. 1.4.2024
72/2023 Sb.; Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření lesnicko-environmentální platby 44/2024 Sb. 1.3.2024
80/2023 Sb.; Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření 61/2024 Sb. 15.3.2024
81/2023 Sb.; Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření ekologické zemědělství 44/2024 Sb. 1.3.2024
140/2023 Sb.; Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření agrolesnictví a o změně nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 69/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví vína, (nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření agrolesnictví) 44/2024 Sb. 1.3.2024

 


Evropská rada dává zelenou směrnici CSDDD: Nový rozměr udržitelnosti a firemní odpovědnosti.

2.4.2024, Ing. Monika Šrubařová, Zdroj: Sources-matter s.r.o. (sources-matter.com)

Evropská unie neustále pracuje na posílení udržitelnosti a sociální odpovědnosti podniků, což se odráží ve vývoji směrnice o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti – Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD, neboli CS3D), která byla schválená Evropskou radou v polovině března.

Původně konečný návrh směrnice CSDDD, který se zdál být připravený ke schválení, byl zveřejněn 30. ledna. Tato podpora však rychle klesla poté, co Německo naznačilo, že se zdrží hlasování, a to protože Německo již má svůj vlastní ekvivalent zákona o náležité péči. Francie, Itálie a další členové následovali příkladu Německa co se zdržení hlasování týče, takže bylo jasné, že Evropská rada nebude schopna získat většinovou podporu.

Následovalo 45 dní jednání za zavřenými dveřmi, kdy poté, v polovině března Evropská rada opakovaně zařadila CSDDD na pořad jednání. Rozsah působnosti dotčených společností byl oproti původnímu návrhu snížen o 70 %, a to na 1000 zaměstnanců a 450 milionů obratu (EUR), který se vztahuje i na společnosti mimo EU. Dalším krokem je hlasování Evropského parlamentu, které se uskuteční v dubnu, a jeho přijetí a zveřejnění se očekává do léta letošního roku.

Směrnice se tedy primárně vztahuje na velké společnosti, které mají v Evropské unii významný ekonomický vliv. Cílem této směrnice je zajistit, aby podniky identifikovaly, předcházely a minimalizovaly negativní dopady svého působení na lidská práva a životní prostředí, a to v rámci svého působení a dodavatelských řetězců, za které se společnosti stanou zodpovědné.

Zásadní a klíčovou součástí směrnice je nicméně zaměření na náležitou péči (due diligence) v dodavatelských řetězcích. Tato skutečnost má v praxi za následek to, že nejenom společnosti, které jsou přímo ovlivněny touto směrnicí, ale také jejich dodavatelé a subdodavatelé, musí implementovat důkladné kontrolní mechanismy a procesy due diligence. Což znamená, že všechny úrovně dodavatelského řetězce budou vyzvány k součinnosti a k tomu, aby prokazatelně uplatňovaly kroky vedoucí ke zvyšování transparentnosti informací a vlastní odpovědnosti.

EU směrnice CSDDD je významným krokem směrem k odpovědnějšímu a udržitelnějšímu podnikání v rámci Evropské unie. Ačkoli představuje pro společnosti řadu výzev, její implementace může vést k lepšímu sociálnímu a environmentálnímu působení společností, což je v zájmu všech. Společnosti by měly co nejdříve začít s přípravami na splnění nových požadavků, aby byly v souladu s legislativou a přispívaly k pozitivní změně v globálním měřítku.

Podniky, které proaktivně přistupují k těmto změnám, mohou zlepšit svou reputaci, snížit rizika a otevřít si dveře k novým trhům a investicím.

Monika Šrubařová
Sources-Matter s.r.o.

 

 

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526