EKOLOGIE – Informace nejen pro podnikatele.

 13. 5. 2024

Do nástroje IUCLID budou zahrnuty nové třídy nebezpečnosti podle nařízení CLP.* 

Od 1. 9. 2024 bude zakázáno topit v kotlích horších než 3. třídy.* 

Měsíční přehled legislativních změn: duben 2024.* 

Normy: ekologie a životní prostředí – květen 2024.* 

Do nástroje IUCLID budou zahrnuty nové třídy nebezpečnosti podle nařízení CLP.

18.4.2024, Zdroj: MPO ČR

Po změně nařízení o klasifikaci, označování a balení (nařízení CLP) mohou společnosti do svých dokumentací v IUCLID již od konce dubna uvádět informace o nových třídách nebezpečnosti.

Nové třídy nebezpečnosti pro klasifikaci, označování a balení látek a směsí budou zahrnuty do softwaru IUCLID od 29. dubna 2024.

Jedná se o:

  • endokrinní disruptory pro lidské zdraví (ED HH) nebo životní prostředí (ED ENV);
  • perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT); vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB)
  • perzistentní, mobilní a toxické (PMT); vysoce perzistentní a vysoce mobilní (vPvM).

Společnosti mohou začít uvádět informace týkající se těchto nebezpečí při předkládání dokumentací podle nařízení CLP, REACH a o biocidních přípravcích.

Pro látky a směsi platí různá přechodná období. Po jejich uplynutí musí společnosti při předkládání informací agentuře ECHA uvést, jak je látka nebo směs klasifikována z hlediska nových tříd nebezpečnosti.

V současné době nedochází ke změnám při kontrole úplnosti registrací v souvislosti s novými třídami nebezpečnosti, avšak asistent pro validaci IUCLID bude upozorňovat, aby tyto údaje byly zadávány, pokud budou k dispozici. ECHA rovněž aktualizuje příručky pro přípravu dokumentace s radami ohledně nových polí v IUCLID.

Na podzim 2024 bude rozšířena databáze chemických látek ECHA CHEM o přepracovaný seznam klasifikací a označení s novými třídami nebezpečnosti. K dispozici budou také pokyny k novým třídám nebezpečnosti.

Další informace:


Od 1. 9. 2024 bude zakázáno topit v kotlích horších než 3. třídy.

6.5.2024, Zdroj: Jak správně topit a ušetřit (https://jakspravnetopit.cz/)

Od 1. 9. 2024 bude zakázáno provozovat kotle na pevná paliva v objektech určených k bydlení, které nesplňují minimálně 3. třídu dle normy ČSN EN 303-5. Od 1. 9. 2022 platí tento zákaz pro zdroje umístěné v ostatních objektech. Vyměňte kotel včas, dokud jsou poskytovány dotace, poté už budete muset zaplatit vše ze svého.

Dle zákona o ochraně ovzduší je od 1. 9. 2024 zakázáno provozovat kotle, které nesplňují minimální požadavky uvedené v příloze č. 11 k tomuto zákonu, v objektech určených k bydlení (rodinné domy, bytové domy, stavby pro rodinnou rekreaci). V ostatních objektech je zákaz platný od 1. 9. 2022. Příloha č. 11 obsahuje minimální emisní požadavky na emise oxidu uhelnatého (CO), organických látek vyjádřených jako celkový organický uhlík (TOC) a tuhých znečišťujících látek (TZL).

Požadavky přílohy č. 11 neplní staré kotle na pevná paliva, které jsou zařazeny do nižší než 3. třídy (dle ČSN EN 303-5). Třídu kotle je možné zjistit ze štítku kotle nebo z návodu k použití, případně ji sdělí pracovník, který provádí pravidelnou kontrolu technického stavu a provozu kotle.

Pokud kotel nesplňuje alespoň třetí třídu, je nutné ho vyměnit nebo odstavit co nejdříve, nejpozději k 1. 9. 2022 nebo 1. 9. 2024 (dle typu budovy). V současnosti je možné na jeho výměnu získat podporu z kotlíkových dotací.

Výměnu nevyhovujícího zdroje neodkládejte a řešte ji okamžitě a co nejdříve podejte žádost o dotaci. Pokud dotaci nepotřebujete nebo nechcete, mějte jako doklad včasného zahájení řešení výměny objednávku nebo fakturu na nový zdroj tepla pro případ úřední kontroly!

Pokud plánujete výměnu starého kotle a nepatříte mezi nízkopříjmové domácnosti, doporučujeme ideálně postupovat následujícím způsobem:

1. Začít opatřeními na snížení tepelné potřeby domu. Koupě zdroje tepla s nižším výkonem bude první úsporou nákladů, následně ušetříte každý rok za palivo nebo energie. Zateplení, ať již komplexní nebo dílčí (např. jen střechy), odstranění tepelných mostů, výměna dveří, oken, to vše jsou kroky, které je dobré provést před výběrem nového zdroje. Na částečné i

komplexní zateplení a úsporná opatření lze dnes čerpat dotace z programu Nová zelená úsporám, a to i když je budete realizovat svépomocí. Pro výběr vhodných opatření je dobré se poradit s odborníky a nechat si provést snímání objektu infračervenou kamerou, která odhalí nejslabší místa domu, kudy uniká nejvíce tepla.

2. Nechat si zpracovat výpočet tepelné ztráty domu a návrh požadovaného výkonu nového zdroje.

3. S využitím kotlíkové kalkulačky si můžete nastavit detail výpočtu (např. v případě využití stávající otopné soustavy, komína apod.), zhodnotit všechny možné alternativy z pohledu jak investičních, tak provozních nákladů.

4. Zvážit dobře veškerá možná omezení, úskalí a výhody jednotlivých typů vytápění. Zvážit i případné kombinace zdrojů tepla (např. kombinace méně výkonného a levnějšího tepelného čerpadla pro topení v přechodných obdobích se spalovacím zdrojem pro tužší zimy může být často dobré řešení). Kombinovat lze také se zdroji solární energie.

5. Při vlastním výběru zdroje volit osvědčené, kvalitní značky. Některé kotle nebo tepelná čerpadla mohou sloužit více než 20 let, neprověřené levnější značky nemusí vydržet ani 10 let. Nedívejte se pouze na cenu, ale i na udávané parametry (účinnost, hlučnost, topný faktor aj.). K těmto deklarovaným údajům buďte ale ostražití, věnujte pozornost i tomu, kde byl výrobek testován a certifikován a jaké s ním mají jiní uživatelé zkušenosti.

6. Preferovat zdroje, které v místě provozu nezpůsobují žádné emise (např. tepelná čerpadla) a obnovitelné zdroje energie. Tím přispějete nejen k ochraně ovzduší a svého zdraví, ale i k ochraně klimatu. Fosilní zdroje energie mohou být v budoucnosti zdraženy nějakou formou zpoplatnění uhlíku.

Příprava na konec kotlů 1. a 2. emisní třídy a Komunitní energetika II – příklady z praxe

Přihlaste se na on-line webináře ministerstva životního prostředí. První s názvem Příprava na konec kotlů I. a II. emisní třídy vás připraví na blížící se konec těchto kotlů, který bude účinný od 1. září 2024. Druhý webinář nese název Komunitní energetika II – příklady z praxe.

KDY: 20. 5. 2024 od 13:00 do 14:00

https://bit.ly/WebinarKotle

KDY: 11. 6. 2024 14:00 – 15:30

https://bit.ly/WebinarKomunitniEnergetika

Pro účast je potřeba se registrovat prostřednictvím online formuláře zde do 5. 6. 2024.Detailní informace k připojení na webinář (Webex) vám zašleme spolu s potvrzením registrace nejpozději v pátek 7. června 2024.


Měsíční přehled legislativních změn: duben 2024.

9.5.2024, Zdroj: Fulsoft / Verlag Dashöfer (www.fulsoft.cz)

Přehled změn právních předpisů týkajících se životního prostředí za měsíc duben 2024.

Sbírka zákonů: vyhlášeno

právní předpis vyhlášen účinný od
77/2024 Sb.; Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru Ministerstva financí č. 05/VODA/2022, kterým se mění výměr Ministerstva financí č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací částka 77 z 4.4.2024 16.3.2024
80/2024 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů částka 80 z 9.4.2024 10.4.2024
92/2024 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 386/2022 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění vyhlášky č. 188/2023 Sb. částka 92 z 18.4.2024 1.5.2024
93/2024 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění pozdějších předpisů částka 93 z 18.4.2024 1.5.2024

Sbírka zákonů: nabylo účinnosti

právní předpis k datu
5/2024 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů 1.4.2024
33/2024 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 227/2018 Sb., o charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek a postupu pro jejich vedení a aktualizaci 1.4.2024
78/2024 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 401/2010 Sb., o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu, ve znění vyhlášky č. 330/2017 Sb. 26.4.2024
80/2024 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů 10.4.2024

Sbírka zákonů: novelizováno

právní předpis novelizován od
458/2000 Sb.; Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 469/2023 Sb. 1.4.2024
383/2012 Sb.; Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů 80/2024 Sb. 10.4.2024

Normy: ekologie a životní prostředí – květen 2024.

9.5.2024, Zdroj: ÚNMZ, ENVIprofi

Nové a aktualizované normy související s ochranou životního prostředí a ekologií v podniku, které vyšly ve věstníku ÚNMZ v květnu 2024.

VYDANÉ ČSN

Značka normy včetně čísla Kat. č. Název normy
ČSN EN ISO 25980
(05 0703)
519194 Ochrana zdraví a bezpečnost práce při svařování a příbuzných procesech – Průsvitné závěsy, pásy a zástěny pro obloukové svařování; (idt ISO 25980, Corrected version 2023-08)
ČSN P 73 0847 519348 Požární bezpečnost staveb – Fotovoltaické (PV) systémy
ČSN EN 12255-14
(75 6403)
519215 Čistírny odpadních vod – Část 14: Dezinfekce
ČSN EN 14944-1
(75 7334)
519303 Vliv cementových výrobků na vodu určenou k lidské spotřebě – Zkušební postupy – Část 1: Vliv průmyslově vyráběných cementových výrobků na organoleptické vlastnosti
ČSN EN ISO 1833-4
(80 0216)
519297 Textilie – Kvantitativní chemická analýza – Část 4: Směsi určitých proteinových vláken s určitými jinými vlákny (metoda s použitím chlornanu); (idt ISO 1833-4:2023)

ZMĚNY ČSN

Značka normy včetně čísla Kat. č. Název normy
ČSN 65 0102 519220 Chemie – Obecná pravidla chemického názvosloví, označování čistoty chemikálií, vyjadřování koncentrace, veličin a jednotek; Vydání: Srpen 2014 Změna Z1; Vydání: Květen 2024
ČSN EN ISO 11607-1
(85 5280)
519291 Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu – Část 1: Požadavky na materiály, sterilní bariérové systémy a obalové systémy; Vydání: Březen 2020

OPRAVY ČSN

Značka normy včetně  čísla Kat. č. Název normy
ČSN ISO 7393-3
(75 7419)
519296 Jakost vod. Stanovení volného a celkového chloru. Část 3: Jodometrická titrační metoda stanovení celkového chloru; Vydání: Únor 1995

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

Značka normy včetně čísla Kat. č. Název normy
ČSN EN ISO 11855-8
(06 0407)
518926 Navrhování prostředí budov – Zabudované sálavé otopné a chladicí soustavy – Část 8: Elektrické otopné soustavy; EN ISO 11855-8:2023; ISO 11855-8:2023
ČSN EN ISO 19905-1
(45 0027)
518890 Naftový a plynárenský průmysl včetně nízkouhlíkové energetiky – Posouzení mobilních příbřežních jednotek pro konkrétní lokalitu – Část 1: Zvedací zařízení: zvednutá na místě; EN ISO 19905-1:2023; ISO 19905-1:2023
ČSN EN ISO 17468
(56 0104)
518889 Mikrobiologie potravinového řetězce – Technické požadavky a návod pro zavedení nebo revizi normalizované referenční metody; EN ISO 17468:2023; ISO 17468:2023
ČSN EN 12255-3
(75 6403)
518989 Čistírny odpadních vod – Část 3: Předčištění; EN 12255-3:2024
ČSN EN ISO 20137
(79 3867)
518878 Usně – Chemické zkoušky – Směrnice pro zkoušení kritických chemikálií v usních; EN ISO 20137:2023; ISO 20137:2023
ČSN EN 17516
(83 8010)
518876 Odpady – Charakterizace zrnitých pevných odpadů s potenciálem pro využití jako stavební materiál – Ověřovací zkouška vyluhovatelnosti – Perkolační zkouška s průtokem zdola nahoru+); EN 17516:2023
ČSN EN ISO 24252
(38 6503)
518893 Bioplynové systémy – Mimo domácnost a bez zplyňování; Vyhlášena: Březen 2023 Změna A11; (idt EN ISO 24252:2022/A11:2023)

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526