EKOLOGIE – Informace nejen pro podnikatele.

 27. 5. 2024

Novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu ochrání nejkvalitnější zemědělskou půdu a pomůže rozvoji agrovoltaiky.* 

Nařízení o ekodesignu – obava či přínos pro firmy?* 

Změny evropské legislativy v oblasti chemických látek – duben 2024.* 

Novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu ochrání nejkvalitnější zemědělskou půdu a pomůže rozvoji agrovoltaiky.

3.5.2024, Zdroj: Aliance pro energetickou soběstačnost (www.alies.cz)

V posledních letech mizí každý rok přibližně 700 hektarů zemědělské půdy pro výstavbu domů, výrobu a skladování a také pro dopravní stavby. Zhruba 40 % z toho na nejkvalitnější půdě. Právě ochranu nejcennější zemědělské půdy před plošnými zábory pro obchod a skladování přinese novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF), který dnes schválila ve třetím čtení Poslanecká sněmovna.

„Díky naší novele zaručíme půdě do budoucna ucelenou ochranu. Je nutné půdu chránit a udržovat v dobrém stavu i pro další generace. Chceme, aby naše zemědělství bylo šetrné ke krajině a aby naše lesy, půda i voda zvládly co nejlépe dopady probíhající změny klimatu. Chceme proto zlepšit kondici půdy a druhovou pestrost zemědělské krajiny. Význam zemědělské půdy není jen v její schopnosti produkovat. Současná legislativa chrání environmentální funkce půdy, jakou je třeba zadržování vody, jen omezeně. I to se snažíme naší novelou zákona o ochraně ZPF napravit a mimo jiné převést zodpovědnost za stav krajiny na ty, kdo v ní hospodaří,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu pomůže zachovat nejcennější zemědělskou půdu před plošnými zábory pro obchod a skladování. Zavádí zákaz využít zemědělskou půdu této kvality pro záměry obchodu nebo skladování o rozsahu větším než jeden hektar a dále zákaz využít tyto půdy pro běžné fotovoltaické elektrárny. Díky legislativní úpravě dojde k výraznému snížení úbytku nejkvalitnější zemědělské půdy.

„Že je změna potřebná dokazují i čísla. V Česku máme navíc nejvíce hal na počet obyvatel ve střední Evropě. Pro srovnání máme 1100 m2 hal na 1000 obyvatel, druhé Polsko má 757 a třetí Slovensko pouze 630. Na druhou stranu tu leží ladem přes 13 000 hektarů brownfieldů,” dodává ministr Petr Hladík.

Elektřina vyráběná na zemědělské půdě

Novela zákona dává také prostor pro rozvoj agrovoltaiky na zemědělské půdě. Konkrétně na chmelnicích či ovocných sadech pro posílení potravinové soběstačnosti a energetické nezávislosti farem. Díky tomu vzniknou vůbec poprvé právní podmínky pro souběžné využívání zemědělské půdy k zemědělskému obhospodařování a k výrobě elektřiny při dodržení zákonem stanovených podmínek na více než 70 000 hektarech.

Zákon především definuje, co agrovoltaická výrobna elektřiny je. Tedy především skutečnost, že technické řešení fotovoltaické elektrárny současně umožňuje zemědělskou produkci. Zároveň výroba elektřiny představuje doplňkovou činnost zemědělské produkce a vyrobená energie se využívá primárně ke snížení nákladů na energie. Instalované panely mohou zároveň pozitivně ovlivnit podmínky pěstování plodin, například díky zastínění rostlin před nadměrným slunečním zářením. Po schválení zákona bude také možné začít vypisovat dotační tituly určené právě na agrovoltaiku.

Stromořadí či mokřady budou součástí zemědělské půdy

“Krajinné prvky, například remízky, skupiny dřevin, stromořadí nebo mokřady se nově stanou přímo součástí zemědělské půdy. Nebude tak nutné měnit druh pozemku ve smyslu stavebního zákona ani odnímat plochu z fondu zemědělské půdy. Krajinné prvky jsou důležité, protože zadržují vodu a pomáhají při suchu i při povodních. Navíc nabízejí útočiště zvířatům a různým rostlinným druhům”, uvedl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

S tím souhlasí i místopředseda Zemědělského výboru PSP ČR Karel Smetana (KDU-ČSL), který slova ministra Výborného doplňuje: „Jsou to především tyto krajinné prvky, které modelují jedinečnou českou krajinu, kde najdete nejenom kvalitní vinice nebo chmelnice, ale také jedinečný půdní fond. Právě v kombinaci s novelou vodního zákona je ochrana zemědělského půdního fondu zásadním vkladem ochrany krajiny pro další generace.“

Pokud budou chtít třeba zemědělci nebo obce na zemědělské půdě vysázet stromořadí, jednotlivé stromy nebo udělat remízek, nebudou muset od účinnosti novely zákona platit za vynětí půdy. Odstranění této bariéry otevírá prostor pro jejich skutečný návrat do krajiny, sníží se administrativní zátěž a zároveň přispěje k obnově pestrosti zemědělské krajiny těmi, kdo v ní hospodaří.


Nařízení o ekodesignu – obava či přínos pro firmy?

29.4.2024, Zdroj: Svaz průmyslu a dopravy ČR (www.spcr.cz)

Udělat z udržitelnosti pomyslnou normu a napomoci k vytvoření evropského trhu s udržitelnými produkty. To je cílem Nařízení o ekodesignu (ESPR), jehož finální znění odhlasoval v úterý 23. dubna Evropský parlament a v nejbližších týdnech by ho měla schválit Evropská rada.

Legislativa se svými požadavky přímo i nepřímo dotkne mnoha evropských i mimoevropských firem, které dodávají své zboží a vstupy na unijní trh. Patří sem například problematika digitálního pasu produktu, kritéria udržitelnosti, podíl recyklátů, uhlíková stopa, opravitelnost atd. Svaz průmyslu a dopravy se ale obává některých dopadů nařízení.

Nařízení o ekodesignu by mělo dle zákonodárců EU zajistit rovné podmínky pro udržitelné výrobky na evropském trhu a zvýšit konkurenceschopnost evropského průmyslu. Celkový dopad však bude záležet na nastavení dílčí legislativy, jejíž tvorbu schválené nařízení spustí. Ekodesign přinese několik výzev, kterým budou muset podniky čelit. Primárně jde o splnění kritérií udržitelnosti (v oblasti recyklovatelnosti, podílu recyklátu, opravitelnosti, uhlíkové stopy, atd.), které budou muset vybrané kategorie výrobků dodržovat. Pokud budou tato kritéria nastavena adekvátně, může to evropské výrobce ochránit před konkurencí ze třetích zemí, která je bude obtížněji splňovat.

Svaz průmyslu a dopravy České republiky se ale obává některých dopadů zavedení digitálního pasu výrobku (DPP). Ten má poskytovat výrobcům, klíčovým účastníkům dodavatelského řetězce, spotřebitelům a orgánům dozoru nad trhem informace o udržitelnosti výrobku. Pro firmy ovšem nebude vždy lehké získat například od třetích stran potřebné a ověřené informace a může tak v důsledku docházet i ke složitým změnám v dodavatelských řetězcích. DPP může také některým podnikům přinést další administrativní zátěž.

„Digitální pas produktu musí být spolehlivý, efektivní a relevantní pro každého činitele na trhu a jeho potřeby. Sesbírané hodnoty musí mít přidanou hodnotu pro výrobce, dodavatele, dozorové orgány, spotřebitele. Je ale potřeba zajistit, aby nedocházelo k zveřejňování či úniku citlivých informací,“ říká Bohuslav Čížek, ředitel Sekce hospodářské politiky SP ČR.

Současně budou muset firmy investovat nemalé prostředky do hledání, nahrazování či výzkumu a vývoje nových, ekologičtějších a energeticky úspornějších produktů. To může vyžadovat vyšší náklady na změnu výrobních postupů, surovin a technologií. Pro některé firmy je to zároveň další ztížení podnikání, resp. zhoršení konkurenceschopnosti v EU.

„V České republice dlouhodobě prosazujeme přijetí opatření na podporu cirkularity materiálů a výrobků, recyklačního průmyslu a využívání druhotných surovin, vedlejších produktů a energie, a to včetně pozitivních ekonomických nástrojů k podpoře recyklace na všech úrovních,“ vysvětluje viceprezidentka Svazu průmyslu Kateřina Kupková, že průmysl v Česku se o udržitelnější podnikání již delší dobu snaží.

Nařízení o ekodesignu znamená pro firmy legislativní stvrzení toho, že se budou muset do hloubky zabývat aspekty udržitelnosti výroby a nabídky produktů. Na to, aby se firmy mohly přizpůsobit novým podmínkám, je ale potřeba zajistit dostatek času.

Zdroj: https://www.spcr.cz/pro-media/tiskove-zpravy/16712-narizeni-o-ekodesignu-obava-ci-prinos-pro-firmy


Změny evropské legislativy v oblasti chemických látek – duben 2024.

7.5.2024, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Consulteco, s.r.o.

CLP – prováděcí rozhodnutí Komise, pokud jde o metodiky pro zkoušky a schvalování výchozích látek, směsí a složek. REACH – souhrn rozhodnutí EK týkajících se povolení k uvedení na trh; nařízení EP a Rady o přepravě odpadů.

Na stránkách EUR LEX bylo zveřejněno několik dokumentů, které zde pro přehlednost dělíme do kategorií dle základního předpisu, ke kterému se změny vztahují.

CLP

 • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2024/365 ze dne 23. ledna 2024, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2184, pokud jde o metodiky pro zkoušky a schvalování výchozích látek, směsí a složek, které mají být zařazeny na evropské seznamy povolených látek
  Rozhodnutí se vztahuje na minimální hygienické požadavky na materiály přicházející do kontaktu s vodou určenou k lidské spotřebě.
  Materiály, které jsou určeny k použití v nových zařízeních nebo, v případě oprav nebo rekonstrukce, ve stávajících zařízeních, jež slouží k odběru, úpravě, akumulaci či rozvodu vody určené k lidské spotřebě, a které přicházejí do kontaktu s touto vodou musí zajistit, aby:
 1. neohrožovaly přímo či nepřímo ochranu lidského zdraví,
 2. neměly nepříznivý vliv na barvu, pach nebo chuť vody;
 3. nepodporovaly růst mikroorganismů;
 4. neuvolňovaly znečišťující látky do vody v rozsahu větším, než je vzhledem k zamýšlenému účelu materiálu nezbytně nutné.
 • Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2024/368 ze dne 23. ledna 2024, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2184, pokud jde o postupy a metody pro zkoušky a schvalování konečných materiálů používaných ve výrobcích, které přicházejí do kontaktu s vodou určenou k lidské spotřebě.
  Natavuje podmínky, aby bylo možné zkoušet a schvalovat konečné materiály, které mají být použity ve výrobcích přicházejících do kontaktu s vodou určenou k lidské spotřebě, měly by být stanoveny hygienické požadavky pro každou kategorii konečného materiálu, a to pro organické, cementové, kovové, smaltové a keramické materiály nebo jiné anorganické materiály. Metodiky, které mají být použity, by měly vycházet mimo jiné z přílohy V směrnice (EU) 2020/2184 a měly by být zohledněny při provádění postupů posuzování shody výrobků.
 • Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 23. dubna 2024 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (COM(2022)0748

v Nařízení REACH

 • Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

Rozhodnutí o udělení povolení

Odkaz na rozhodnutí (2) Datum rozhodnutí Název látky Držitel povolení Číslo povolení Povolené použití Datum uplynutí období přezkumu Odůvodnění rozhodnutí
C(2024) 2086 10 dubna 2024 Oxid chromový

Číslo ES: 215-607-8, číslo CAS: 1333-82-0

Dichroman sodný

Číslo ES 234-190-3, 616-541-6, číslo CAS 7789-12-0, 10588-01-9

ArcelorMittal France, Immeuble „le Cézanne“, 6 rue André Campra, 93200 Saint-Denis, Francie; REACH/24/1/0 Použití oxidu chromového k pasivaci elektrolytického pocínovaného plechu 31. prosince 2027 V souladu s čl. 60 odst. 4 nařízení (ES) č. 1907/2006 socioekonomické přínosy převažují nad riziky pro lidské zdraví a životní prostředí plynoucími z použití látky a nejsou k dispozici žádné vhodné alternativní látky nebo technologie.
REACH/24/1/1 Použití dichromanu sodného k pasivaci elektrolytického pocínovaného plechu 31. prosince 2027
REACH/24/1/2 Použití oxidu chromového k elektrolytickému chromování oceli, známé také jako ocel bez cínu 31. prosince 2028
ArcelorMittal España S.A., Residencia La Granda, 33418 Gozón, Asturie, Španělsko. REACH/24/1/3 Použití oxidu chromového k pasivaci elektrolytického pocínovaného plechu 31. prosince 2027
REACH/24/1/4 Použití dichromanu sodného k pasivaci elektrolytického pocínovaného plechu 31. prosince 2027
REACH/24/1/5 Použití oxidu chromového k elektrolytickému chromování oceli, známé také jako ocel bez cínu 31. prosince 2028
   
 • Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

Rozhodnutí o udělení povolení

Odkaz na rozhodnutí (2) Datum rozhodnutí Název látky Držitel povolení Číslo povolení Povolené použití Datum uplynutí období přezkumu Odůvodnění rozhodnutí
C(2024) 2095 10. dubna 2024 Oxid chromový

Číslo ES: 215-607-8, číslo CAS: 1333-82-0

Dichroman sodný

Číslo ES 234-190-3, 616-541-6, číslo CAS 7789-12-0, 10588-01-9

Libert Galati SA, 1 Smardan, 800698 župa Galați, Rumunsko REACH/24/2/0 Použití oxidu chromového k pasivaci elektrolytického pocínovaného plechu 31. prosince 2027 V souladu s čl. 60 odst. 4 nařízení (ES) č. 1907/2006 socioekonomické přínosy převažují nad riziky pro lidské zdraví a životní prostředí plynoucími z použití látky a nejsou k dispozici žádné vhodné alternativní látky nebo technologie.
REACH/24/2/1 Použití dichromanu sodného k pasivaci elektrolytického pocínovaného plechu
 • Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

Rozhodnutí o udělení povolení

Odkaz na rozhodnutí (2) Datum rozhodnutí Název látky Držitel povolení Číslo povolení Povolené použití Datum uplynutí období přezkumu Odůvodnění rozhodnutí
C(2024) 1913 10. dubna 2024 Dichroman sodný

Číslo ES 234-190-3, 616-541-6, číslo CAS 7789-12-0, 10588-01-9

Acciaierie d’Italia S.p.A., Viale Certosa 239, 20151 Milán, Lombardie, Itálie REACH/24/3/0 Pasivace elektrolytického pocínovaného plechu 31. prosince 2027 V souladu s čl. 60 odst. 4 nařízení (ES) č. 1907/2006 socioekonomické přínosy převažují nad riziky pro lidské zdraví a životní prostředí plynoucími z použití látky a nejsou k dispozici žádné vhodné alternativní látky nebo technologie.
 • Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

Rozhodnutí o udělení povolení

Odkaz na rozhodnutí (2) Datum rozhodnutí Název látky Držitel povolení Číslo povolení Povolené použití Datum uplynutí období přezkumu Odůvodnění rozhodnutí
C(2024) 2681 30. dubna 2024 Oxid chromový (číslo ES: 215-607-8; číslo CAS: 1333-82-0) Rubinetterie Ritmonio S.r.l., Via Indren, 4 – Zona Ind. Roccapietra 13019, Varallo (VC), Itálie REACH/24/8/0 Elektrolytické pokovování různých druhů podkladů pro dosažení funkčně upravených povrchů s vysokou trvanlivostí a lesklým nebo matným stříbřitým vzhledem pro sanitární aplikace 30. dubna 2029 V souladu s čl. 60 odst. 4 nařízení (ES) č. 1907/2006 socioekonomické přínosy převažují nad riziky pro lidské zdraví a životní prostředí plynoucími z použití látky a nejsou k dispozici žádné vhodné alternativní látky nebo technologie.
 • Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek

Rozhodnutí o udělení povolení

Odkaz na rozhodnutí  (2) Datum rozhodnutí Název látky Držitel povolení Číslo povolení Povolené použití Datum uplynutí období přezkumu Odůvodnění rozhodnutí
C(2024) 2596 30. dubna 2024 Oxid chromový (číslo ES: 215-607-8; číslo CAS: 1333-82-0) Cristina S.r.l. a socio unico, Via G. Fava 56, 28024 Gozzano, Novara, Itálie REACH/24/5/0 Elektrolytické pokovování různých druhů podkladů pro dosažení funkčně upravených povrchů s vysokou trvanlivostí a lesklým nebo matným stříbřitým vzhledem pro sanitární aplikace 22. září 2028 V souladu s čl. 60 odst. 4 nařízení (ES) č. 1907/2006 socioekonomické přínosy převažují nad riziky pro lidské zdraví a životní prostředí plynoucími z použití látky a nejsou k dispozici žádné vhodné alternativní látky nebo technologie.
 • Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o předcházení ztrátám plastových pelet za účelem snížení znečištění mikroplasty

  Stanovisko upozorňuje na naléhavou potřebu vypracovat standardizovanou metodiku pro sledování a náležité odhadování ztrát pelet obsahujících mikroplasty v celém dodavatelském řetězci. To by mohlo umožnit odhadovat emise a sledovat pokrok při dosahování stanoveného environmentálního cíle, jímž je snížení emisí o 30 % do roku 2030, ačkoli u některých příliš pružných a měkkých opatření by mohlo hrozit, že cíle nebudou splněny;
  Stanovisko doporučuje rozšířit oblast působnosti nařízení na dopravce (s mírnějšími požadavky pouze na mikropodniky). EU by zároveň měla sladit svůj postup s legislativním procesem Mezinárodní námořní organizace (IMO). Pokud IMO nestanoví do poloviny roku 2026 žádná pravidla, měla by Komise zvážit opatření, jež by měla být zavedena pro námořní dopravu v rámci EU, a položit základy pro řešení problematiky sekundárních mikroplastů v pneumatikách, barvách, textiliích, geotextiliích a detergentech v kapslích;
  Původ vs. záměr u znečištění mikroplasty a nanoplasty  (2)

Původ Záměr
Záměrně Nezáměrně
Primární Kapsle

umělý trávník

kosmetika, domácí potřeby

plastové peelingové částice atd.

plastové pelety (z prvotních a recyklovaných surovin)
Sekundární částice z opotřebení pneumatik a silnic

ztráty textilních vláken

barvy (oloupané, opotřebované, rozmělněné, obroušené atd.)

plastové výrobky (opotřebované, znehodnocené)

Ostatní

 • NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2024/1157 ze dne 11. dubna 2024 o přepravě odpadů, o změně nařízení (EU) č. 1257/2013 a (EU) 2020/1056 a o zrušení nařízení (ES) č. 1013/2006
 • SDĚLENÍ KOMISE Orientační kritéria a zásady koncepce zásadního použití v právních předpisech EU týkajících se chemických látek

  Celkovým záměrem koncepce zásadního použití je usnadnit rozhodování a zvýšit účinnost regulace, aby se dosáhlo rychlého vyřazení nejškodlivějších látek z jiných než zásadních použití, a zároveň se umožnila použití, která jsou pro společnost stále zásadní, a aby výrobky sloužící potřebám zdraví lidí a zvířat byly i nadále k dispozici. V případě použití, která jsou pro společnost zásadní, může tato koncepce poskytnout podnikům jistotu, že látky, které jsou jinak určeny k vyřazení, mohou být i nadále používány k uspokojování společenských potřeb, dokud nebudou k dispozici alternativy. Tato koncepce je nástrojem, který má pomoci určit, kdy je užívání nejškodlivější látky z celospolečenského hlediska oprávněné.
  Použití nejškodlivější látky je pro společnost zásadní pokud jsou splněna následující dvě kritéria:

 1. použití je nezbytné pro zdraví či bezpečnost nebo má zásadní význam pro fungování společnosti a
 2. nejsou k dispozici žádné přijatelné alternativy.
 • Konsolidovaný text: Směrnice Rady 98/24/ES ze dne 7. dubna 1998 o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci (čtrnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)

Zpracovala 7.5.2024, Ing. Radka Vokurková, Consulteco s.r.o.

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526