EKOLOGIE – Informace nejen pro podnikatele.

 27. 6. 2022

Europoslanci napodruhé schválili reformu emisního trhu.  

Dotaz: BAT – přezkum.  

Europoslanci napodruhé schválili reformu emisního trhu.

22.6.2022, Zdroj: ČTK

Evropský parlament dnes na druhý pokus schválil reformu systému emisních povolenek, na níž se jako na klíčové součástí plnění klimatických závazků nezvykle rozdělení zákonodárci neshodli na předchozí červnové schůzi. Podle odsouhlaseného návrhu má bezplatné přidělování povolenek postupně skončit v letech 2027 až 2032. Poslanci se shodli také na parametrech dvou dalších úzce souvisejících norem, zavedení takzvaného uhlíkového cla a vytvoření sociálně klimatického fondu. O konečném znění reformy budou europoslanci od podzimu vyjednávat s členskými státy, jejichž pozici bude koordinovat české předsednictví.

Poslanci podpořili plánované rozšíření povinnosti platit za emise z dopravy a vytápění budov, do roku 2029 by se však měla vyhnout obytným budovám. Do roku 2030 by měla podle parlamentu EU odbourat 63 procent emisí, které produkovaly sektory pokryté povolenkovým systémem v roce 2005.

Emisní reforma je klíčovou součástí před rokem navrženého balíčku, kterým chce komise nasměrovat EU ke splnění emisních cílů pro rok 2030. Evropští zákonodárci se napoprvé neshodli na tempu rušení bezplatných povolenek na vypouštění emisí pro některá odvětví. Pravice včetně nejsilnější lidovecké frakce je chtěla odložit na pozdější dobu, kvůli čemuž pak levicoví europoslanci celý návrh odmítli. Nyní schválili kompromisní návrh většinou 439 hlasů ze 628 hlasujících.

„Konečně se to povedlo. Velkou většinou hlasů jsme schválili historicky největší klimatickou normu,“ řekl německý lidovecký zpravodaj návrhu emisní reformy Peter Liese. Europoslanci se obávali, aby případné další neshody nezdržely zavedení nových klimatických norem, o něž velká většina z nich usiluje v co nekratším termínu.

Součástí schváleného textu je také možnost, aby Brusel účinněji zasahoval do fungování emisního trhu v případě výrazného růstu cen povolenek. Poslanci navrhli komisi, aby připravila pravidla omezující přístup spekulantů k nákupu a prodeji povolenek.

S koncem bezplatných povolenek souvisí schválené zavedení poplatku za dovoz neekologicky vyráběných produktů do EU. Takzvané uhlíkové clo má průmyslovým společnostem z unie kompenzovat dosavadní bezplatné emise a zajistit, aby měly rovné podmínky s firmami mimo EU. Poslanci se shodli také na podmínkách vytvoření fondu, který má zvláště ohroženým domácnostem kompenzovat očekávané zdražení tepla.

Členské státy svůj postoj k většině návrhů klimatického balíčku včetně omezení výroby aut se spalovacími motory budou schvalovat příští týden. Začátek jednání mezi zeměmi a parlamentem pak připadne na české předsednictví.


Dotaz: BAT – přezkum.

16.6.2022, Mgr. Veronika Vytejčková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Měl bych prosím dotaz ohledně přezkoumání plnění BAT – Krajský úřad požaduje na základě provedeného přezkoumání zanést do IPPC navýšení četnosti měření odpadní vody na výtoku z firemní ČOV ze stávajících 26 odběrů za rok na denní měření. Toto by pro firmu znamenalo výrazné navýšení nákladů, s minimálním přínosem pro životní prostředí (stávající naměřené hodnoty jsou s přehledem pod předepsanými limity). KÚ v komentáři zmiňuje, že nebylo prokázáno, že úrovně emisí jsou dostatečně stabilní pro to, aby mohla být stanovena nižší četnost monitorování. Co lze v takovém případě považovat za dostatečně stabilní naměřené hodnoty – je toto někde definováno, nebo záleží čistě na subjektivním názoru KÚ? Jak lze podle Vás v takovém případě argumentovat nebo postupovat?

Odpověď:

Z dotazu není zřejmé, o jaké zařízení a související ČOV se jedná.

Z obsahu dotazu lze nicméně dovodit, že se zřejmě  jedná o stanovení závazné podmínky provozu v souladu se závěry o BAT, tj. dle prováděcího rozhodnutí 2016/902/EU, pro společné systémy čištění odpadních vod a odpadních plynů a nakládání s nimi v odvětví chemického průmyslu, kde spadají i  průmyslové ČOV, tj. zařízení  kategorie  6.11. Nezávisle prováděné čištění odpadních vod, na které se nevztahuje směrnice Rady 91/271/EHS a které jsou vypouštěny zařízením provozujícím činnosti, na které se vztahuje oddíl 4 přílohy I směrnice 2010/75/EU.

V části 2 Monitorování tohoto rozhodnutí je uveden BAT 4:

BAT 4. Nejlepší dostupnou technikou (BAT) je monitorování emisí do vody v souladu s normami EN s alespoň minimální četností udanou níže. Pokud normy EN nejsou dostupné, nejlepší dostupnou technikou (BAT) je využití norem ISO, vnitrostátních či jiných mezinárodních norem, aby se zajistilo, že získané údaje budou mít rovnocennou vědeckou kvalitu.

Pro parametry TOC, CHSK, Ncelk, Nanorg, Pcelk, NL je stanovena monitorovací četnost denně s poznámkou (1), že pokud řada údajů jasně vykazuje dostatečnou stabilitu, je možné tomu frekvenci monitorování přizpůsobit.

K tomu, jak posoudit dostatečnou stabilitu, vydalo MŽP v roce 2017 metodický pokyn Vazba nařízení vlády č. 401/2015 Sb. a zákona o integrované prevenci – doplnění k závěrům o BAT pro společné systémy čištění odpadních vod a odpadních plynů a nakládání s nimi
v odvětví chemického průmyslu,
kde je uvedeno:

Dále jsou v tabulkách uváděny minimální frekvence monitorování jako denní/měsíční. Nicméně tento požadavek je opatřen poznámkou, že pokud řada údajů jasně vykazuje dostatečnou stabilitu, je možné tomu frekvenci monitorování přizpůsobit. Tuto možnost je nutné v praxi aplikovat tak, že je nutné před rozvolněním požadavku BAT 4 v závazných podmínkách provozu spolehlivě prokázat, že změna vzorkování nemá vliv na zjištěné hodnoty. To je možné porovnáním dat získaných z navrhované (tj. redukované) frekvence měření a denního měření za dostatečně dlouhou dobu (tj. minimálně jednoho měsíce / 30 dnů standardního plného provozu). U údajů s měsíční frekvencí by se pak jednalo o dobu minimálně půl roku standardního plného provozu. Způsob vyhodnocování vzorků musí odpovídat požadavkům § 38 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.“ Metodický pokyn je zveřejněn v IS IPPC na www.ippc.mzp.cz.

Pokud má provozovatel za to, že dostatečnou stabilitu prokázal, ale krajský úřad přesto k rozvolnění BAT 4 nepřistoupil (důvody by měly být zřejmé z protokolu ö přezkumu integrovaného povolení), a stanoví v rozhodnutí četnost monitorování v souladu s BAT 4, může se provozovatel proti rozhodnutí krajského úřadu řádně odvolat.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526