EKOLOGIE – Informace nejen pro podnikatele.

 1. 7. 2024

Měsíční přehled legislativních změn: květen 2024.* 

Odpad z deratizace.* 

Datum spotřeby u detergentů.* 

Měsíční přehled legislativních změn: květen 2024.

3.6.2024, Zdroj: Fulsoft / Verlag Dashöfer (www.fulsoft.cz)

Přehled změn právních předpisů týkajících se životního prostředí za měsíc květen 2024.

Sbírka zákonů: vyhlášeno

právní předpis vyhlášen účinný od
111/2024 Sb.; Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 35/23 ve věci návrhu na zrušení čl. I bodů 2, 5, 6, 7, 17 a 20 a čl. II nařízení vlády č. 433/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů částka 111 z 7.5.2024 7.5.2024
136/2024 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 365/2020 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území uzavřených pěstebních oblastí pro výrobu rozmnožovacího materiálu předstupňů a základního rozmnožovacího materiálu brambor částka 136 z 30.5.2024 1.7.2024
138/2024 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 359/2020 Sb., o měření elektřiny, ve znění vyhlášky č. 375/2023 Sb. částka 138 z 30.5.2024 1.7.2024

Sbírka zákonů: nabylo účinnosti

právní předpis k datu
92/2024 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 386/2022 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění vyhlášky č. 188/2023 Sb. 1.5.2024
93/2024 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění pozdějších předpisů 1.5.2024
111/2024 Sb.; Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 35/23 ve věci návrhu na zrušení čl. I bodů 2, 5, 6, 7, 17 a 20 a čl. II nařízení vlády č. 433/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů 7.5.2024
134/2024 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny, ve znění pozdějších předpisů 29.5.2024
138/2024 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 359/2020 Sb., o měření elektřiny, ve znění vyhlášky č. 375/2023 Sb. 31.5.2024

Sbírka zákonů: novelizováno

právní předpis novelizován od
96/2018 Sb.; Vyhláška o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu 93/2024 Sb. 1.5.2024
386/2022 Sb.; Vyhláška o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu 92/2024 Sb. 1.5.2024
5/2023 Sb.; Nařízení vlády o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny 134/2024 Sb. 29.5.2024

 


Dotaz: Odpad z deratizace.

6.6.2024, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Měl bych dotaz ohledně likvidace uhynulých hlodavců (případně zvířat obecně).

Deratizace je ve firmě zajištěna dodavatelsky, tzn. standardně by likvidaci měl zajišťovat dodavatel (přes asanační podnik). Nicméně občas se někde nějaký uhynulý hlodavec nalezne, a je třeba je minimálně do příjezdu dodavatele někde shromažďovat. Jestli tomu dobře rozumím, tak se nejedná o odpad, tzn. neoznačuje se katalogovým číslem atd. Zároveň vhazování např. do směsného komunálního odpadu, či odkládání nebo zahrabávání na vlastním nebo pronajatém pozemku pravděpodobně není legislativně úplně v pořádku..?

Jaký je tedy správný postup (tak, aby nebyl v konfliktu s žádnou legislativou) – jak skladovat, označovat, přepravovat, komu je možno předávat, jak evidovat atd.

Je to možná trochu přehnané, ale v principu bych v tomto rád měl jasno (občas se na to ptají třeba ISO audity).

Odpověď:

Zákon o odpadech se netýká kadáverů. Proto je nutné při likvidaci těl uhynulých hlodavců postupovat v souladu s požadavky zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) a s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002.

Kadávery (uhynulí hlodavci) se v průběhu kontrol a po ukončení deratizace likvidují v souladu s požadavky metodiky Státního zdravotního ústavu (zde). Univerzální doporučení spočívá v uzavření smlouvy o likvidaci kadáverů s příslušným asanačním podnikem. Citovaný Metodický pokyn Státního zdravotního ústavu pro provádění speciální ochranné deratizace z roku 2020, stanoví, že těla uhynulých hlodavců (kadávery) se likvidují dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 spálením (článek 4, odst. 2, písm. a) tohoto předpisu) nebo prostřednictvím asanačních podniků, se kterými by měly mít podniky provádějící speciální ochrannou deratizaci (váš deratizační partner) smluvní dohodu.

Uvedený přímo použitelný předpis mimo jiné stanoví:

 • veterinární a hygienické předpisy pro sběr, přepravu, uskladnění, manipulaci, zpracování a využití nebo neškodné odstranění vedlejších produktů živočišného původu tak, aby se zabránilo tomu, že tyto produkty budou rizikem pro zdraví zvířat nebo lidí; Přitom
 • vedlejší produkty živočišného původu a zpracované produkty s výjimkou kuchyňského odpadu kategorie 3 musí být sbírány, přepravovány a označeny v souladu s přílohou II.
 • Přechodná manipulace nebo přechodné uskladnění materiálů kategorie 1 smí probíhat pouze v zařízeních pro přechodnou manipulaci kategorie 1 schválených v souladu s článkem 10.

V příloze II je stanoveno ve vztahu k nádobám a vozidlům:

Vedlejší produkty živočišného původu a zpracované produkty musí být sbírány a přepravovány v hermeticky uzavřených nových obalech nebo zakrytých nepropustných nádobách nebo vozidlech.

Vozidla a nádoby k opakovanému využití jakož i všechno zařízení a přístroje k opakovanému využití, které se dostanou do styku s vedlejšími produkty živočišného původu nebo zpracovanými produkty, musí být:

 1. po každém použití vyčištěny, omyty a vydezinfikovány;
 2. udržovány v čistém stavu a
 3. před použitím čisté a suché.
 4. Nádoby k opakovanému využití musí být vyhrazeny k přepravě určeného produktu v takové míře, aby se zabránilo křížové kontaminaci.

Teplotní podmínky

 1. Přeprava vedlejších produktů živočišného původu musí probíhat za přiměřené teploty, aby se zabránilo jakémukoli riziku pro zdraví zvířat nebo lidí.
 2. Nezpracovaný materiál kategorie 3 určený k výrobě krmných surovin nebo krmiva pro zvířata v zájmovém chovu musí být přepravován zchlazený nebo zmrazený, pokud nebude zpracován do 24 hodin od vypravení.
 3. Zařízení vozidel využívaných k přepravě zmrazených zásilek musí zajišťovat udržování přiměřené teploty během celé doby přepravy.

Nakládání s kadávery mimo odborné deratizační služby

Pro Vámi popisovanou situaci (výskyt mrtvých těl hlodavců mimo režim zásahů deratizační služby) lze řešit pouze s velkou opatrností. Obecně se doporučuje s mrtvými zvířaty nemanipulovat a pověřit jejich likvidací odborníka. Pokud chcete likvidaci realizovat bez odborné firmy, tak v každém případě doporučuji na uhynulé zvíře vůbec nesahat, a pokud je to nezbytně nutné, tak pouze v rukavicích nejlépe na jednorázové použití, mrtvého hlodavce uložit do neprodyšného pytle (tam poté odložit i použité rukavice) a dopravit je do některého z kafilerních boxů (např. státních veterinárních ústavů). Postup lze samozřejmě koordinovat s dodavatelem deratizační služby.

Vodítkem může být doporučený postup Centra pro kontrolu a prevenci nemocí k likvidaci hlodavců:

 • Nasaďte si gumové rukavice a roušku.
 •  kadáver (uhynulého hlodavce) důkladně postříkejte dezinfekcí a nechte 5 minut působit.
 • uhynulého hlodavce umístěte do plastového pytle, který ihned uzavřete.
 • Použijte pevný pytel (tloušťka stěny alespoň 0,2 mm), nebo pytle v sobě s celkovou tloušťkou stěn alespoň 0,2 mm).
 • Rukavice si sundejte tak, abyste si neznečistili ruce a vložte je do pytle.
 • Pytel zavažte a ošetřete dezinfekcí
 • Umyjte si ruce mýdlem a teplou vodou nebo dezinfekcí.
 • Zajistěte dopravu do dostupného kafilerního boxu.

kadávery by neměly být v místě vzniku soustřeďovány a skladovány. To vyžaduje souhlas státní veterinární správy. Pokud vyjdeme z obecné problematiky výskytu uhynulých zvířat např. na veřejných pozemcích, tak od okamžiku nahlášení asanačnímu podniku by mělo dojít k odvozu kadáveru nejpozději do 24 hod (§ 41 odst. 1 písm. a) veterinárního zákona je osoba, jejímž předmětem činnosti je shromažďování, přeprava, neškodné odstraňování a další zpracovávání vedlejších živočišných produktů (dále jen „asanační podnik“), povinna zajistit nepřetržitý příjem hlášení o výskytu vedlejších živočišných produktů a svážet je do 24 hodin poté, kdy byla o jejich výskytu uvědomena, v případech veřejného zájmu neprodleně). Obdobně by tedy měl zajistit předání kadáveru subjekt, v jehož areálu byl kadáver nalezen.

Dle citované metodiky SZÚ by měla osoba, která provádí deratizaci klientovi poskytnout popis navržené preventivní strategie s podrobnostmi o metodách a o odpovědnosti klienta za následné povinnosti podle doporučení odborně způsobilé osoby, tzn. klient by měl být obeznámen i s tím, jak postupovat při výskytu kadáverů.


Dotaz: Datum spotřeby u detergentů.

13.6.2024, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Je povinné dávat datum spotřeby na detergenty? Zejména bytovou chemii (podlahové čističe a čističe na nábytek)

Odpověď:

Legislativní požadavek na uvedení data expirace je požadován pouze u detergentů s obsahem biocidně účinné látky, kde je deklarován biocidní účinek.

Důvodem je zajištění účinku v souladu s testy účinnosti. Obsah biocidně účinné látky ve směsi s dobou skladování může i významněji klesat, proto se v rámci schvalování biocidního přípravku řeší i informace na štítku ohledně doby expirace.

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526