EKOLOGIE – Informace nejen pro podnikatele.

 12. 7. 2022

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek – květen 2022.  

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek – červen 2022.  

Zákaz používání kotlů na tuhá paliva až v roce 2024? Vyměnit všechna stará zařízení se ani tak nestihne.  

Změny legislativy EU v oblasti chemických látek – květen 2022.

15.6.2022, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změna přílohy VI nařízení CLP; nařízení o zdravotnických prostředcích a pátý seznam limitů expozice na pracovišti byly přidány do EUCLEF; aktualizovaný balíček Kandidátského seznamu pro potřeby databáze SCIP.

Nařízení REACH

 • Oprava Souhrnu rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006) (2022/C 131/05) Úřední věstník Evropské Unie C 131 ze dne 24. března 2022) 2022/C 188/01

  Strana 5, druhý sloupec tabulky:
  místo:
  „27. března 2022“,
  má být:
  „17. března 2022“.

CLP

 • Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/692 ze dne 16. února 2022, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí

  Na straně 4, článek 2, druhý odstavec:
  místo:
  „Použije se od 23 listopadu 2023.“,
  má být:
  „Použije se od 1. prosince 2023.“

 

 • NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/692 ze dne 16. února 2022, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí

  Změna příloha VI nařízení, závazně harmonizovaných klasifikací látek, včetně specifických limitů, M faktorů a hodnot ATE.

Ostatní

 • EUCLEF – Nařízení o zdravotnických prostředcích a pátý seznam limitů expozice na pracovišti byly přidány do European Chemicals Legislation Finder
 • Nová uživatelská role v účtu společnosti na portálu ECHA

  Pro zlepšení důvěrnosti a poskytnutí větší kontroly společnostem s více uživateli je nyní ve vašem účtu ECHA k dispozici role ‚Submission Portal Manager Restricted‘.
  Uživatelé s touto rolí mohou na portálu vidět pouze příspěvky, které provedli. Podívejte se na náš podpůrný materiál a zjistěte, jak tuto roli přiřadit a používat.

 • K dispozici je aktualizovaný balíček Kandidátského seznamu pro potřeby databáze SCIP

All news – ECHA (europa.eu)

Zpracovala 15.6.2022, Ing. Radka Vokurková, Consulteco s.r.o.


Změny legislativy EU v oblasti chemických látek – červen 2022.

4.7.2022, Ing. Radka Vokurková, Zdroj: Verlag Dashöfer

struktura dokumentu

Reach: rozšíření kandidátského seznamu, souhrn rozhodnutí o povolení k uvedení na trh; CLP: kasační opravné prostředky – smola, uhelný dehet – akutní toxicita; biocidy: podmínky povolení pro N-(trichlormethylsulfanyl)ftalimid (folpet)

Na stránkách EUR LEX bylo zveřejněno několik dokumentů, které zde pro přehlednost dělíme do kategorií dle základního předpisu, ke kterému se změny vztahují:

Nařízení REACH

 • Kandidátský seznam – rozšíření (Zveřejněno ECHA 10. 6. 2022)

  N-(hydroxymethyl)acrylamid (EC 213-103-2, CAS 924-42-5) je další látkou, která byla zařazena na Kandidátský seznam (dále KS). Důvodem pro zařazení jsou její karcinogenní a mutagenní účinky. Látka se nejvíce používá jako monomer pro polymerizaci, jako fluoroakrylátový kopolymer, v barvách a nátěrech.

 • Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.)) (Text s významem pro EHP) 2022/C 233/06
Odkaz na rozhodnutí (2) Datum rozhodnutí Název látky Držitel povolení Číslo povolení Povolené použití Datum uplynutí období přezkumu Odůvodnění rozhodnutí
C(2022) 3678 9. června 2022 Oxid chromový
číslo ES: 215-607-8, číslo CAS: 1333-82-0
Dichroman sodný
číslo ES: 234-190-3, číslo CAS: 7789-12-0, 10588-01-9
Tata Steel IJmuiden B.V., Wenckebachstraat 1, 1951 JZ Velsen-Noord, Nizozemsko REACH/22/24/0 Použití oxidu chromového k pasivaci elektrolytického pocínovaného plechu (ETP) 31. prosince 2027 V souladu s čl. 60 odst. 4 nařízení (ES) č. 1907/2006 socioekonomické přínosy převažují nad riziky pro lidské zdraví plynoucími z použití látky a nejsou k dispozici žádné vhodné alternativní látky nebo technologie.
 • Souhrn rozhodnutí Evropské komise týkajících se povolení k uvedení na trh za účelem použití a/nebo k použití látek uvedených v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Zveřejněno podle čl. 64 odst. 9 nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.)) (Text s významem pro EHP) 2022/C 233/07

Rozhodnutí o udělení povolení

Odkaz na rozhodnutí (2) Datum rozhodnutí Název látky Držitel povolení Číslo povolení Povolené použití Datum uplynutí období přezkumu Odůvodnění rozhodnutí
C(2022) 3685 9. června 2022 Oxid chromový

číslo ES: 215-607-8, číslo CAS: 1333-82-0

Safran Aircraft Engines, 2, boulevard du Général-Martial-Valin, 75724 Paris Cedex 15, Francie REACH/22/25/0 Průmyslové použití směsí na bázi oxidu chromového pro povrchovou úpravu původních náhradních dílů motorů vojenských letadel, včetně dílů kriticky důležitých z hlediska bezpečnosti, jejichž porucha ohrožuje letovou způsobilost 31. prosince 2029 V souladu s čl. 60 odst. 4 nařízení (ES) č. 1907/2006 socioekonomické přínosy převažují nad riziky pro lidské zdraví plynoucími z použití látky a nejsou k dispozici žádné vhodné alternativní látky nebo technologie.

CLP

 • ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (čtvrtého senátu)16. června 2022 (*)
  Kasační opravné prostředky – Životní prostředí – Nařízení (ES) č. 1272/2008 – Klasifikace, označování a balení látek a směsí – Nařízení (EU) č. 944/2013 – Klasifikace látky ‚pitch, coal tar, high-temp.‘ (smola, černouhelný dehet, vysokoteplotní) mezi látky s akutní toxicitou pro vodní prostředí kategorie 1 (H400) a s chronickou toxicitou pro vodní prostředí kategorie 1 (H410) – Zrušení – Žaloba na náhradu újmy“

BIOCIDY

 • PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2022/874 ze dne 1. června 2022 o podmínkách povolení biocidního přípravku obsahujícího N-(trichlormethylsulfanyl)ftalimid (folpet) předložených Nizozemskem v souladu s čl. 36 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012
  Konsolidovaný text: Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 ze dne 4. srpna 2014, týkající se pracovního programu systematického přezkumu všech stávajících účinných látek obsažených v biocidních přípravcích, které jsou uvedeny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Text s významem pro EHP)Text s významem pro EHP

Zpracovala 1.7.2022, Ing. Radka Vokurková, Consulteco s.r.o.


Zákaz používání kotlů na tuhá paliva až v roce 2024? Vyměnit všechna stará zařízení se ani tak nestihne.

23.5.2022, Zdroj: LESENSKY.CZ (www.lesensky.cz)

Posunutí termínu zákazu používání neekologických kotlů na tuhá paliva je podle prodejců otopné techniky jen odkladem nevyhnutelného problému. Kotle stále zbývá vyměnit ve čtvrt milionu domácností, aktuální prodeje přitom naznačují, že výměna se do 1. září 2024 dotkne jen části z nich. Důvodem je aktuální nedostupnost nových zařízení i váhavý přístup uživatelů. Ti vnímají nejistotu u dodávek plynu, zároveň kvůli zdražování více zvažují své výdaje. Všichni navíc i přes vypsané dotační tituly na příspěvek na nový zdroj tepla nedosáhnou.

Kotle na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy bude možné vyměňovat až do 1. září 2024. Dvouletý odklad zákazu provozu těchto zařízení zdůvodnila ministryně životního prostředí Anna Hubáčková snahou o ulehčení domácnostem zatíženým inflací, růstem cen energií či úvahami o odklonu plynu. Podle odborníků je však kromě toho nutné zmínit i další důvody. „Samozřejmě kvůli vývoji cen komodit lze nyní jen těžko vybírat zdroj tepla na příští roky. Zároveň ale nesmí být opomenuta skutečnost, že vyměnit kotle v původním termínu bylo absolutně nereálné. Důvodem je mimo jiné i jejich aktuální nedostupnost, v některých případech se na dodání čeká i rok,“ řekl Roman Švantner, produktový manažer společnosti Enbra, která se zabývá prodejem otopné techniky.

Podle něj však odklad termínu neznamená, že by se aktuálně stále velké množství nevyhovujících kotlů do září 2024 opravdu stihlo vyměnit. A zatímco ministerstvo životního prostředí zmiňuje, že se problém týká více než 150 tisíc domácností, podle Švantnera je jich okolo čtvrt milionu. „Odložení termínu znamená pouze posunutí problému o 2 roky. V posledních letech se v Česku prodává mezi 15 a 20 tisíci moderních kotlů na tuhá paliva ročně. Potřebujeme jich ale vyměnit 250 tisíc. Pro nás jako dodavatele se toho z hlediska poptávek moc nezmění – akorát se rozloží do delšího časového úseku,“ řekl Švantner.

Hlavním důvodem průtahů při pořizování nového kotle jsou zejména dodávky jednotlivých komponent a materiálů pro nová zařízení. Dodavatelé se musí také vyrovnávat s kolísáním cen materiálů, tento faktor však pro ně v současné době přestává mít hlavní význam. „Naopak se zvyšuje důležitost rychlosti dodání zboží, ta je v posledních měsících naprosto klíčová,“ řekl Švantner.

Lidé více zvažují velké investice, dotace nepokryjí všechny domácnosti

Kromě průtahů v dodavatelském řetězci však do procesu výměny kotlů v Českých domácnostech zasahuje i spotřebitelské chování. Poptávky po náhradách neekologických zdrojů vytápění totiž v posledních dvou letech výrazněji nerostly. A to i přes skutečnost, že původně mělo být používání kotlů na tuhá paliva 1. a 2. třídy zakázáno už 1. září letošního roku. V současnosti pak do situace promlouvá i zdražování, spotřebitelé se tak do koupě nového zdroje vytápění stále příliš nehrnou. „Lidé začínají obracet každou korunu a ne každý má po ruce 200 tisíc korun na rekonstrukci kotelny. I přes existenci dotačních titulů je prakticky jisté, že nebudou stačit pro všechny. Navíc vše je nutné nejdříve zaplatit a o dotaci žádat zpětně,“ zdůvodnil problém Švantner.

Do výměny kotlů na tuhá paliva 1. a 2. třídy vstupuje i faktor nejistoty týkající se dodávek ruského plynu. „Panika ohledně plynu se již projevuje – spousta lidí, kteří původně chtěli kondenzační kotel na plyn, dnes váhá a uvažuje o jiném zdroji tepla. Obrovský nárůst nastává v poptávce u tepelných čerpadel v kombinaci s fotovoltaikou a soláry,“ řekl Roman Švantner.

Preference většiny uživatelů z minulých let však zároveň ukazují na jejich konzervativní přístup. Při výměně starého kotle na tuhá paliva totiž sahali zpravidla ke stejnému, pouze ekologičtějšímu typu, případně volili právě zmíněný plynový kondenzační kotel. „Nyní si lidé touto volbou nejsou jisti, zároveň ale počítáme s tím, že domácností, které by plánovaly přechod z kotle na tuhá paliva rovnou na tepelné čerpadlo, nebude ani v následujících měsících většina, i kvůli zmíněné finanční náročnosti. Plynové kondenzační kotle nicméně i tak stále zůstávají dobrou a ekonomickou volbou jak z hlediska pořizovacích nákladů, tak z hlediska nákladů na provoz,“ uzavřel Švantner.

 

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526