EKOLOGIE – Informace nejen pro podnikatele.

 9. 8. 2022

Měsíční přehled legislativních změn: červenec 2022.  

Berte udržitelnost vážně.  

Měsíční přehled legislativních změn: červenec 2022.

1.8.2022, Zdroj: Fulsoft / Verlag Dashöfer (www.fulsoft.cz)

struktura dokumentu

Přehled změn právních předpisů týkajících se životního prostředí za měsíc červenec 2022.

Sbírka zákonů: vyhlášeno

právní předpis vyhlášen účinný od
212/2022 Sb.; Nařízení vlády o navýšení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro zbývající část roku 2022 částka 96 z 19.7.2022 1.10.2022
219/2022 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 236/2015 Sb., o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití, ve znění vyhlášky č. 307/2020 Sb. částka 99 z 26.7.2022 10.8.2022
222/2022 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin, ve znění vyhlášky č. 359/2019 Sb. částka 101 z 29.7.2022 1.8.2022
223/2022 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů částka 102 z 29.7.2022 1.8.2022
224/2022 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, ve znění vyhlášky č. 215/2015 Sb. částka 103 z 29.7.2022 1.8.2022

Sbírka zákonů: pozbylo platnosti

právní předpis k datu
174/1968 Sb.; Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 1.7.2022
159/1992 Sb.; Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona České národní rady č. 575/1990 Sb. 1.7.2022
50/1978 Sb.; Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice 1.7.2022
50/1978 Sb.; Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice 1.7.2022
85/1978 Sb.; Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení 1.7.2022
18/1979 Sb.; Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 1.7.2022
19/1979 Sb.; Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 1.7.2022
21/1979 Sb.; Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 1.7.2022
98/1982 Sb.; Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice 1.7.2022
202/1995 Sb.; Vyhláška Českého báňského úřadu o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při obsluze a práci na elektrických zařízeních při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem 1.7.2022
398/2001 Sb.; Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o stanovení poplatků za činnosti organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení 1.7.2022
74/2002 Sb.; Vyhláška Českého báňského úřadu o vyhrazených elektrických zařízeních 1.7.2022
75/2002 Sb.; Vyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem 1.7.2022
73/2010 Sb.; Vyhláška o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních) 1.7.2022
381/2012 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 75/2002 Sb., o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem 1.7.2022
459/2012 Sb.; Vyhláška o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků plynu 1.7.2022
285/2013 Sb.; Vyhláška o rozsahu a způsobu předávání informací do centrální evidence hospodářskými subjekty a orgány státní správy v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh 1.7.2022
461/2013 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 398/2001 Sb., o stanovení poplatků za činnost organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 112/2005 Sb. 1.7.2022
145/2016 Sb.; Vyhláška o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů) 1.7.2022
133/2018 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 145/2016 Sb., o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů) 1.7.2022

Sbírka zákonů: nabylo účinnosti

právní předpis k datu
250/2021 Sb.; Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů 1.7.2022
195/2022 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon 1.7.2022
299/2021 Sb.; Zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 16.7.2022
334/2021 Sb.; Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2022
189/2022 Sb.; Nařízení vlády o vymezení rozvoje podporovaných zdrojů energie 1.7.2022
190/2022 Sb.; Nařízení vlády o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti 1.7.2022
191/2022 Sb.; Nařízení vlády o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti 1.7.2022
192/2022 Sb.; Nařízení vlády o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti 1.7.2022
193/2022 Sb.; Nařízení vlády o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti 1.7.2022
194/2022 Sb.; Nařízení vlády o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice 1.7.2022
359/2019 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin 1.7.2022
244/2021 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů 1.7.2022
392/2021 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů 1.7.2022
123/2022 Sb.; Vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami 1.7.2022
124/2022 Sb.; Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky související s vyhláškou o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami 1.7.2022
147/2022 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích 1.7.2022
166/2022 Sb.; Vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů 1.7.2022
168/2022 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 85/2008 Sb., o stanovení seznamu léčivých látek a pomocných látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků, ve znění vyhlášky č. 270/2013 Sb. 1.7.2022
186/2022 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, a vyhláška č. 456/2021 Sb., o podrobnostech přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnostech o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa 1.7.2022

Sbírka zákonů: novelizováno

právní předpis novelizován od
458/2000 Sb.; Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 362/2021 Sb. 1.7.2022
283/2021 Sb.; Zákon stavební zákon 195/2022 Sb. 1.7.2022
156/1998 Sb.; Zákon o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech) 299/2021 Sb. 16.7.2022
481/2012 Sb.; Nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních 334/2021 Sb. 1.7.2022
463/2013 Sb.; Nařízení vlády o seznamech návykových látek 159/2022 Sb. 1.7.2022
48/1982 Sb.; Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení 250/2021 Sb. 1.7.2022
22/1989 Sb.; Vyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí 124/2022 Sb. 1.7.2022
26/1989 Sb.; Vyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu 124/2022 Sb. 1.7.2022
51/1989 Sb.; Vyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů 124/2022 Sb. 1.7.2022
55/1996 Sb.; Vyhláška Českého báňského úřadu o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí 124/2022 Sb. 1.7.2022
151/2005 Sb.; Vyhláška, kterou se stanoví vzory formulářů pro hlášení osob pěstujících mák setý nebo konopí a způsob vyplňování a nakládání s uvedenými formuláři 187/2022 Sb. 1.7.2022
85/2008 Sb.; Vyhláška o stanovení seznamu léčivých látek a pomocných látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků 168/2022 Sb. 1.7.2022
377/2013 Sb.; Vyhláška o skladování a způsobu používání hnojiv 392/2021 Sb. 1.7.2022
8/2016 Sb.; Vyhláška o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích 147/2022 Sb. 1.7.2022
132/2018 Sb.; Vyhláška o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin 359/2019 Sb. 1.7.2022
78/2021 Sb.; Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 459/2012 Sb., o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků plynu 166/2022 Sb. 1.7.2022
456/2021 Sb.; Vyhláška o podrobnostech přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnostech o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa

Berte udržitelnost vážně.

2.8.2022, Zdroj: iso.org (www.iso.org)

struktura dokumentu

V posledních několika letech jsme zaznamenali pokrok, pokud jde o cíle udržitelného rozvoje OSN. Nastal čas využít mezinárodní standardy pro dosažení úspěchu.

Rok 2022 bude rozhodující pro to, zda svět dokáže splnit svůj cíl udržitelného rozvoje do roku 2030. Nedávno zveřejněná zpráva Organizace spojených národů (OSN) o pokroku v plnění 17 cílů udržitelného rozvoje ( SGDs ) popisuje smíšený pokrok, zejména v souvislosti s pandemií COVID-19 a následně geopolitická nestabilita odvedly pozornost od SDGs. To znamená, že společnost se musí vrátit na správnou cestu. „Cíle udržitelného rozvoje jsou nyní důležitější než kdy jindy. Nyní je čas zajistit blahobyt lidí, ekonomik, společností a naší planety,“ poznamenal António Guterres, generální tajemník OSN.

Indexy jsou cenným nástrojem pro monitorování a monitorování je nezbytné pro sledování pokroku. V červnu Organizace spojených národů pro průmyslový rozvoj (UNIDO) spustila index kvality infrastruktury pro udržitelný rozvoj ( QI4SD ), který má měřit příspěvek národní infrastruktury kvality k plnění cílů udržitelného rozvoje.

Ukazatele v rámci QI4SD jsou zařazeny do kategorií prosperita, lidé a planeta, souhrnně známé jako „tři P“, na podporu ekonomického růstu, společnosti a životního prostředí. UNIDO nazývá QI4SD restartem pro kvalitní infrastrukturu, aby ji uvedl do souladu s rychle se vyvíjejícími potřebami čtvrté průmyslové revoluce a co je důležitější, aby posílil roli kvalitní infrastruktury při plnění cílů udržitelného rozvoje OSN. ISO byla klíčovým partnerem při vývoji QI4SD, protože ISO a její členové přidávají hodnotu národním infrastrukturám kvality tím, že vyvíjejí normy a mají mechanismy posuzování shody.

KLIMATICKÁ AKCE ISO 

Jedním z nejpalčivějších globálních problémů je změna klimatu. Loni v září 2021 ISO potvrdila svůj závazek a příspěvek prostřednictvím Londýnské deklarace k boji proti změně klimatu do roku 2050 pomocí mezinárodních norem.

Podpora mezi členskými orgány ISO byla jednomyslná. „Rada pro standardy Kanady (SCC) hrdě podporuje Londýnskou deklaraci, když vytváříme udržitelnou budoucnost prostřednictvím standardizace,“ potvrdila Chantal Guay z SCC, člen ISO pro Kanadu, ve své podpoře.

„Situace je velmi vážná,“ dodal David Fatscher, vedoucí sektoru (životní prostředí, sociální oblast a správa) v British Standards Institution (BSI), dalším členem ISO. „Ale je také důležité vyhnout se fatalismu.“ Vlády, organizace a podniky všech velikostí mají stále moc zastavit a zvrátit změnu klimatu a Londýnská deklarace byla vytvořena, aby jim v tom pomohla. Je to velký krok správným směrem.“

Ačkoli se to může zdát jako grandiózní tvrzení, normy ISO již významně přispěly k čisté nule. Zatímco média často informují o tom, jak se emise skleníkových plynů (GHG) globálně zvýšily, v některých částech světa klesají. ISO hraje důležitou roli v tomto snižování a urychluje přechod od fosilních paliv k čisté energii s pomocí norem pro čistou energii a zmírňování změny klimatu . Pokud jde o posledně jmenované, obchodování s emisemi je jedním z takových úspěšných příběhů, které umožňují normy ISO.

OBCHODOVÁNÍ S EMISEMI – ÚSPĚŠNÝ PŘÍBĚH PRO SDG 17 

Koncepce obchodování s emisemi je jednoduchá: regulovaná odvětví mají kvótu emisních povolenek na začátku daného roku a mohou vypouštět skleníkové plyny, pouze pokud mají dostatek povolenek. Průmyslová odvětví mohou nakupovat, prodávat nebo ukládat emisní povolenky v závislosti na tom, zda mají v některém obchodním roce příliš málo nebo příliš mnoho, zatímco celkový počet povolenek se rok od roku zmenšuje. To zase snižuje emise v průběhu času a je známé jako schéma CAT (cap-and-trade).

Normy ISO již významně přispěly k čisté nule.

Asi před 20 lety Dánsko a Spojené království testovaly pilotní schémata CAT pro emise oxidu uhličitého, která byla poté v roce 2005 nahrazena schématem v EU . Všechny tyto režimy byly spuštěny ustanoveními Kjótského protokolu o snížení emisí skleníkových plynů.

Systém EU pro obchodování s emisemi (EU ETS) funguje ve fázích a vztahuje se na tisíce energeticky náročných průmyslových odvětví a letectví. Tento režim CAT pokrývá 45 % emisí skleníkových plynů v EU. Pro každou fázi existují cíle, s cílem pro rok 2020 ve výši 21 % s použitím základní úrovně emisí z roku 2005. Fáze IV, která trvá od roku 2021 do roku 2030, měla původně za cíl snížit emise skleníkových plynů o 43 %, zatímco EU nyní tento cíl zvýšila na 55 %, aby se přizpůsobila cílům pro rok 2030 a dále a zajistila čistou nulu do roku 2050 .

EU ETS si vedl dobře, překonal cíl pro rok 2020 a významně přispěl ke snížení emisí skleníkových plynů v EU. Výzkumníci například v roce 2020 uvedli , že systém EU ETS snížil v letech 2008 až 2016 emise oxidu uhličitého o více než jednu miliardu tun, což odpovídá 3,8 % celkových emisí skleníkových plynů v celé EU. Z dlouhodobějšího hlediska klesly emise skleníkových plynů v EU od roku 1990 do roku 2020 o 31 % , čímž překonaly cíl EU pro rok 2020 o 11 %.

DLÁŽDĚNÍ CESTY 

Normy ISO hrají zásadní roli při řízení těchto snížení. Normy například zajišťují kvalitu a konzistentnost monitorování, vykazování a ověřování emisí skleníkových plynů a jsou pro tyto činnosti specifikovány v předpisech EU. Kromě toho požadavky EU ETS na akreditaci a ověřování emisí skleníkových plynů specifikují normy ISO pro ověřování hlášených emisí skleníkových plynů a akreditaci ověřovatelů, přičemž doporučují normy pro systémy řízení.

Země po celém světě zaznamenávají úspěch v používání norem ISO a obchodování s emisemi ke snížení emisí skleníkových plynů a následují příklad. V roce 2020 například Mezinárodní energetická agentura oznámila, že na celém světě existuje 23 systémů obchodování s emisemi, které představují 9 % světových emisí skleníkových plynů. V souvislosti s tím International Carbon Action Partnership ve své Emissions Trading Worldwide – Status Report 2020 uvádí četné odkazy na normy ISO, explicitně i implicitně, z nichž všechny umožnily snížení emisí skleníkových plynů.

Opatření ISO v oblasti klimatu urychlí a posílí synergie mezi iniciativami v oblasti klimatu a mezinárodními normami. „Londýnská deklarace je kritickým mezinárodním závazkem, který umožní podnikům a organizacím napříč globální ekonomikou urychlit jejich opatření v oblasti klimatu pomocí důvěryhodných standardů v souladu s pevnými cíli nulové čisté sítě,“ uzavírá Nigel Topping, šampion OSN na vysoké úrovni v oblasti klimatu.

Zdroj: https://www.iso.org/contents/news/2022/07/serious-about-sustainability.html

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526