EKOLOGIE – Informace nejen pro podnikatele.

 16. 8. 2022

Vedlejší produkt z plastů.  

Připravte se na nové hlášení podle vodního zákona. Změna se dotýká značného množství subjektů!  

Dotaz: Vedlejší produkt z plastů.

21.7.2022, Ing. Petr Šulc, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Naše firma vyrábí plastové výlisky. Zbytky a zmetky z této výroby prodává dál zpracovatelské firmě jako vedlejší produkt, která tento plast regranuluje. Moje otázka zní, zda jsme v souladu se zákonem o odpadech a co přesně znamená:

e) jsou splněna kritéria pro jednotlivé materiály pro posouzení splnění podmínek podle písmen a) až d), pokud jsou stanovena prováděcím právním předpisem nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie; splnění těchto kritérií je ověřeno vzorkováním a zkoušením nebo jiným způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie a je vypracována průvodní dokumentace v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie.

Odpověď:

Dobrý  den,

Pokud se jedná  o  kritéria,  stanovená v souladu se zmocňovacím ustanovením § 8 odst. 2 zákona o  odpadech – žádný  prováděcí předpis k problematice vedlejších produktů z plastů nebyl  vydán a ani žádný  přímo  použitelný  předpis EU k problematice vedlejších  produktů  z plastů nebyl  vydán.

Pro osobu,  které  vzniká  vedlejší  produkt, je tedy povinnost zajistit  splnění podmínek  § 8 odst.1 písm.  a) až  d).

(1) Movitá věc, která vznikla při výrobě, jejímž prvotním cílem není výroba nebo získání této věci, není odpadem, ale je vedlejším produktem, pokud

a)vzniká jako nedílná součást výroby, (ano,  vzniká  jako  nedílná  součást  výroby a její vznik  není záměrem producenta)

b)je její další využití zajištěno, (předáváte dalšímu  zpracovateli,  který  z Vašich  vedlejších  produktů  vyrábí  regranulát pro  další  výrobu; upozorňuji,  že je nutné  mít  smlouvu  a na prodej  vedlejšího  produktu)

c)je její další využití možné bez dalšího zpracování způsobem jiným, než je běžná výrobní praxe, (výrobce regranulátu používá  běžnou  výrobní  praxi,  produkt není  znečištěn atd.,  takže nejde o  úpravu  odpadu)

d)je její další využití v souladu s jinými právními předpisy nebo přímo použitelnými předpisy Evropské unie a nepovede k nepříznivým dopadům na životní prostředí nebo zdraví lidí a (pokud Váš vstupní  produkt plnil  požadavky na uvádění  výrobku  na trh,  pak je pravděpodobné,  že vedlejší  produkt má  stejné  vlastnosti jako  Vaše vstupní  surovina a vyhovuje těmto  požadavkům).

Pokud by byl vydán prováděcí  předpis nebo  přímo  použitelný  předpis EU pro  plastové  vedlejší  produkty,  pak  by bylo  nutné  zajistit soulad i  s takovou  právní  úpravou.

Závěr:

V současné  době,  pokud plníte všechny povinnosti související  s ustanovením  § 8 odst. 1 písm.  a) až  d) zákona o  odpadech, je vaším  výstupem (kromě vlastních  výrobků) i vedlejší produkt z plastu.


Připravte se na nové hlášení podle vodního zákona. Změna se dotýká značného množství subjektů!

12.7.2022, Zdroj: EnviGroup (www.envigroup.cz)

Zákonem č. 544/2020 Sb. se výrazně změnil vodní zákon a s tím od 1.1.2022 povinnosti ohledně měření množství vod a následně i povinnost od 1.1.2023 tyto údaje předávat správcům povodí. Pokud chcete svoje povinnosti splnit, musíte letos kontaktovat správce povodí.

Povinnost měřit množství vody

Podle § 10 odst. 1a 2 má povinnost měřit množství vody:

  1. oprávněný, který má povolení k nakládání s vodami podle § 8 odst. 1 písm. a) bodu 1 (odběr povrchových vod) nebo § 8 odst. 1 písm. b) bodu 1 (odběr podzemních vod) v celkovém množství alespoň 1 000 m3 vody v roce nebo 100 m3 vody v měsíci,
  2. oprávněný, který má povolení k nakládání s vodami podle § 8 odst. 1 písm. a) bodu 5 (jiné nakládání s povrchovými vodami), § 8 odst. 1 písm. b) bodů 2 až 5 (podzemní vody: akumulace, snižování hladiny, obohacování, jiné nakládání) nebo § 8 odst. 1 písm. d), e) nebo f) (čerpání vod za účelem získání tepelné energie, čerpání znečištěných podzemních vod, užívání důlní vody) v celkovém množství alespoň 6 000 m3 vody v kalendářním roce nebo 500 m3 vody v kalendářním měsíci,
  3. ten, kdo má povolení k nakládání s vodami v množství alespoň 6 000 m3 vody v kalendářním roce nebo 500 m3 vody v kalendářním měsíci, které jsou přírodním léčivým zdrojem nebo zdrojem přírodních minerálních vod nebo které jsou vyhrazeným nerostem.

Jak je z textu patrné, povinnost měřit množství vody se od 1.1.2022 výrazně rozšířila. A zejména odběry podzemních či povrchových vod alespoň 100m3/M či 1000m3/R se týkají velmi velkého počtu odběratelů!

Povinnost ohlásit údaje správci povodí

Podle § 22 odst. 2 vodního zákona je ten, kdo je podle § 10 odst. 1 nebo 2 povinen měřit množství vody, se kterou nakládá (viz výše), a dále ten, kdo má povolení k vypouštění odpadních vod nebo vypouští důlní vody do vod povrchových nebo podzemních v množství přesahujícím v kalendářním roce 6 000 m3 nebo 500 m3 v kalendářním měsíci, povinen jednou ročně ohlašovat příslušným správcům povodí údaje o tomto nakládání nebo vypouštění

Formuláře na ISPOP:

Označení formuláře Název Právní předpis Ověřovatel Termín
F_VOD_ODBER_PODZ Odběr podzemní vody § 22 odst. 2 vodního zákona, § 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. – příloha č. 1 správce povodí do 31.1.
F_VOD_ODBER_POVR Odběr povrchové vody § 22 odst. 2 vodního zákona, § 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. – příloha č. 2 správce povodí do 31.1.
F_VOD_VYPOUSTENI Vypouštěné vody § 22 odst. 2 vodního zákona, § 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. – příloha č. 3 správce povodí do 31.1.
F_VOD_AKU Vzdouvání nebo akumulace povrchové vody § 22 odst. 2 vodního zákona, § 10 vyhl. č. 431/2001 Sb. – příloha č. 4 správce povodí do 31.1.

Nutnost kontaktovat správce povodí

S ohlašovací agendou vod (vodní bilance: Odběr povrchové vody, Odběr podzemní vody, Vypouštěné vody, Vzdouvání nebo akumulace povrchové vody) jsou spojená místa užívaní vody (MUV). Tato místa zakládá příslušný podniku povodí do CRŽP na základě povolení k nakládání s vodami. Bez založeného MUV není možné hlášení vodní bilance podat!

Aby mohl správce povodí pro vás tato místa na CRŽP založit, musíte v v průběhu roku 2022 (lépe dříve, než později) vaše povolení k nakládání s vodami zaslat. 

Pro informaci – výzva z Povodí Vltavy:

Vzhledem k novele zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších změn (dále jen vodní zákon), s platností od 1.2.2021, připomínáme, že je třeba nově ohlásit v lednu 2023 prostřednictvím portálu ISPOP (www.ispop.cz) odebraná množství podzemních a povrchových vod za rok 2022, která mají povolení k odběrům podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bodu 1 nebo § 8 odst. 1 písm. b) bodu 1, a to v množství alespoň 100 m3/měsíc nebo 1 000 m3/rok.

Aby oprávněný mohl toto hlášení realizovat, je nutné, aby příslušný správce povodí zavedl ve své evidenci kartu tzv. místa užívání vody, což je možné jen po zaslání příslušných rozhodnutí k povolení odběru vody.

Vzhledem k tomu, že očekáváme velký počet takových nových míst užívání na území ve správě Povodí Vltavy, státní podnik, a to především u podzemní vody, žádáme vás s předstihem o zaslání předmětných rozhodnutí, abychom mohli včas zajistit související nezbytné podklady v naší Evidenci užívání vod.

Rozhodnutí, v případě většího počtu i s přehledem míst užívání v xls souboru, prosím zasílejte na adresy:

  • anezka.zizkova@pvl.cz (tel. 221 401 944, 724 453 481)
  • zuzana.keprtova@pvl.cz (tel. 221 401 942, 724 945 574)

Současně ještě upozorňujeme, že příslušná novela vodního zákona uložila oprávněnému nově povinnost hlásit od roku 2023 také prostřednictvím portálu ISPOP i nakládání s vodami, která jsou realizována podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bodu 5, § 8 odst. 1 písm. b) bodů 2 až 5 nebo § 8 odst. 1 písm. d), e) nebo f), a to v množství alespoň 500 m3/měsíc nebo 6 000 m3/rok.

Správci povodí – kontakty

Povodí adresa
Povodí Labe, státní podnik Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, Hradec Králové, 50003
Povodí Vltavy, státní podnik Holečkova 3178/8, Praha 5 – Smíchov, 15000
Povodí Ohře, státní podnik Bezručova 4219, Chomutov, 43003
Povodí Odry, státní podnik Varenská 49, Ostrava, 70126
Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 932/11, Brno, 60200

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526