EKOLOGIE – Informace nejen pro podnikatele.

 30. 8. 2022

Emisní limity a pravidla pro schválení typu nesilničních mobilních strojů.  

Energetické štítky.  

Emisní limity a pravidla pro schválení typu nesilničních mobilních strojů.

27.7.2022, Zdroj: ÚNMZ (www.unmz.cz/urad/unmz)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. (EU)2016/1628 o požadavcích na mezní hodnoty emisí plynných a tuhých znečišťujících látek a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích, o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 a (EU) č. 167/2013 a o změně a zrušení směrnice 97/68/ES

Cílem nařízení č. (EU)2016/1628  je postupně snižovat emise  a eliminovat nesilniční mobilní stroje s nevyhovujícími znečišťujícími motory. Nařízení č. (EU)2016/1628 stanoví pro výrobce motorů postupy, které by výrobci motorů měli dodržet, aby pro své motory mohli získat schválení typu.
Nařízení  č. (EU)2016/1628 se vztahuje na všechny motory níže uvedených kategorií, které jsou nebo mají být instalovány do nesilničních mobilních strojů.

Kategorie motorů

Nařízení č. (EU)2016/1628 uvádí následující kategorie motorů, které jsou v příloze I rozděleny na podkategorie:

 • kategorie NRE
 • kategorie NRG
 • kategorie NRSh
 • kategorie NRS
 • kategorie IWP
 • kategorie IWA
 • kategorie RLL
 • kategorie RLR
 • kategorie SMB
 • kategorie ATS

Příklady nesilničních mobilních strojů: řetězové pily, sekačky na trávu, kultivátory, buldozery, bagry, nakladače, plavidla vnitrozemské plavby, lokomotivy, motorové železniční vozy,…

Příklady, na které se nařízení č. (EU)2016/1628 nevztahuje, motory určené k:

 • pohonu vozidel spadajících pod nařízení EP a Rady č. (EU)2018/858  o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a č. 595/2009 a o zrušení směrnice 2007/46/ES
 • pohonu zemědělských a lesnických traktorů spadajících pod nařízení (EU)167/2013  o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly
 • pohonu vozidel a strojů pouze využívaných nebo pouze určených k soutěžím
 • pohonu všech rekreačních vozidel mimo sněžných skútrů, terénních vozidel a vozidel typu
  side-by-side
 • pohonu námořních plavidel
 • pohonu letadel
 • pohonu stacionárního strojního zařízení

Nařízení č. (EU)2016/1628 stanoví mezní hodnoty emisí plynných a tuhých znečišťujících látek z motorů nesilničních mobilních strojů, administrativní a technické požadavky na EU schválení typu.

Pro účely nařízení č. (EU)2016/1628 je uvedeno v článku 3 celkem 75 definic.
Některé důležité definice:
výrobcem“ je fyzická nebo právnická osoba, která schvalovacímu orgánu odpovídá za všechna hlediska postupu EU schválení typu nebo povolení a za zajištění shodnosti výroby motoru a která také odpovídá za otázky dozoru nad trhem týkající se vyráběných motorů, a to bez ohledu na to, zda je přímo nebo nepřímo zapojena do všech fází návrhu a výroby motoru, který je předmětem postupu EU schválení typu

EU schválením typu“ je postup, kterým schvalovací orgán potvrdí, že určitý typ motoru nebo určitá rodina motorů splňují příslušná správní ustanovení a technické požadavky tohoto nařízení
schválení typu

rodinou motorů“ je výrobcem stanovená skupina typů motorů, které mají konstrukcí dané podobné vlastnosti z hlediska výfukových emisí a které splňují platné mezní hodnoty emisí

Nařízení č. (EU)2016/1628 obsahuje některé povinnosti ve vztahu k nesilničním mobilním strojům, ve kterých je instalován motor, pokud jde o mezní hodnoty emisí plynných a tuhých znečišťujících látek z těchto motorů. Jsou to povinnosti členských států, schvalovacích orgánů, orgánů pro dozor nad trhem, výrobců, zástupců výrobců, dodavatelů, distributorů, technických zkušeben.

Základní požadavky
V nařízení č. (EU)2016/1628 jsou definovány požadavky pro EU schválení typu týkající se výfukových emisí a požadavky na monitorování emisí motorů během provozu. Typy motorů a rodiny motorů musí být navrženy, vyrobeny a sestaveny v souladu s požadavky nařízení č. (EU)2016/1628. Výfukové emise jednotlivých typů motorů a rodin motorů nesmějí překročit mezní hodnoty výfukových emisí stanovené v nařízení č. (EU)2016/1628.
Požadavky pro EU schválení typu týkající se výfukových emisí
Typy motorů a rodiny motorů  nesmí překročit mezní hodnoty výfukových emisí, které se označují jako „etapa V“ a jsou stanoveny v příloze II nařízení č. (EU)2016/1628.

Postupy EU schválení typu:
1. Žádost o schválení typu
Výrobci musí schvalovacímu orgánu členského státu podat samostatnou žádost o EU schválení typu pro každý motor nebo rodinu motorů.
2. Dokumentace výrobce
Výrobce musí současně předložit schvalovacímu orgánu dokumentaci, která obsahuje náležitosti
uvedené v článku č. 21 nařízení č. (EU)2016/1628. Dokumentaci lze předkládat v papírové nebo v elektronické podobě. Vzory dokumentace výrobce a informačního dokumentu jsou uvedeny v příloze I prováděcího nařízení Komise č. (EU)2017/656. Vzory dokumentace výrobce a informačního dokumentu jsou uvedeny v příloze I prováděcího nařízení Komise č. (EU)2017/656.

EU schválení typu
EU schválení typu se vydává s neomezenou dobou platnosti. Nařízení č. (EU)2016/1628 ale v článku 30 uvádí případy, které specifikují ukončení platnosti EU schválení typu motoru. EU může v rámci mnohostranných nebo dvoustranných dohod se třetími zeměmi uznat rovnocennost mezi podmínkami a ustanoveními pro EU schvalování typu motorů, které obsahuje nařízení č. (EU)2016/1628, a postupy stanovenými mezinárodními předpisy nebo předpisy třetích zemí.
Udělená schválení typu a povinná označení, která jsou ve shodě s předpisy EHK OSN nebo s jejich změnami, pro které EU hlasovala nebo přistoupila a které jsou uvedeny v aktech v přenesené pravomoci, jsou uznávána za rovnocenná uděleným EU schválením typu a povinnému označení podle  nařízení č. (EU)2016/1628.  V rubrice Automobilový průmysl v podkapitole je uveden Přehled předpisů EHK OSN a odsouhlasené předpisy EU.

Prohlášení o shodě
Vzory prohlášení o shodě jsou uvedeny v příloze II prováděcího nařízení Komise č. (EU)2017/656. Vzory prohlášení o shodě vydávané ke každému motoru podléhajícímu výjimce nebo přechodnému ustanovení podle nařízení č. (EU)2016/1628, jsou uvedeny v Dodatku 1 přílohy II prováděcího nařízení Komise č. (EU)2017/656.
Prohlášení o shodě uvádí zvláštní vlastnosti motoru a omezení, která se na motor vztahují.
Prohlášení o shodě se dodává společně s motorem nebo s nesilničním mobilním strojem, ve kterém je tento motor instalován. Prohlášení o shodě se dodává zadarmo a lze ho dodat i v elektronické podobě.
Po dobu deseti let od data výroby motoru může konečný uživatel tohoto motoru požádat výrobce o vystavení duplikátu prohlášení o shodě. Výrobce je povinen tento duplikát vydat proti zaplacení částky nepřevyšující náklady na jeho vydání.

Související předpisy

Označení

(aktuální znění)

Název
č. (EU)2017/654
(aktuální znění)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628, pokud jde o technické a obecné požadavky na mezní hodnoty emisí a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích
č. (EU)2017/655
(aktuální znění)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628, pokud jde o monitorování emisí plynných znečišťujících látek ze spalovacích motorů v provozu instalovaných v nesilničních mobilních strojích
č. (EU)2017/656
(aktuální znění)
Prováděcí nařízení Komise, kterým se stanoví správní požadavky týkající se mezních hodnot emisí a schvalování typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628
č. (EU)2019/26 Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se doplňují právní předpisy Unie v oblasti schvalování typu s ohledem na vystoupení Spojeného království
z Unie

Nařízení č. (EU)2017/654  obsahuje celkem sedmnáct příloh, ve kterých jsou uvedeny technické a obecné požadavky na mezní hodnoty emisí a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích

číslo přílohy Název přílohy
I Požadavky týkající se jiných specifikovaných paliv, směsí paliv nebo emulzí paliv
II Opatření ohledně shodnosti výroby
III Metodika pro úpravu výsledků laboratorních zkoušek emisí, tak aby zohledňovaly faktory zhoršení
IV Požadavky týkající se strategie pro regulaci emisí, opatření k regulaci emisí NOx a opatření k regulaci částic
V Měření a zkoušky týkající se rozsahu spojeného s nesilničním zkušebním cyklem v ustáleném stavu
VI Podmínky, metody, postupy a přístroje pro provádění zkoušek a pro měření emisí a odběr vzorků
VII Metoda vyhodnocování údajů a výpočtů
VIII Požadavky na výkonnost a zkušební postupy pro motory duel fuel
IX Technické vlastnosti referenčních paliv
X Podrobné technické specifikace a podmínky pro dodávání motoru bez systému následného zpracování výfukových plynů
XI Podrobné technické specifikace a podmínky pro dočasné uvádění na trh za účelem provádění provozních zkoušek
XII Podrobné technické specifikace a podmínky pro motory pro zvláštní účely
XIII Uznávání rovnocenných schválení typu motorů
XIV Podrobné údaje o příslušných informacích a pokynech pro výrobce původního zařízení
XV Podrobné údaje o příslušných informacích a pokynech pro konečné uživatele
XVI Výkonnostní normy a posuzování technických zkušeben
XVII Vlastnosti zkušebních cyklů v ustáleném a neustáleném stavu

Nařízení č. (EU)2017/655 stanoví podrobná opatření ohledně výběru motorů, zkušebních postupů a vykazování výsledků týkajících se monitorování emisí plynných znečišťujících látek ze spalovacích motorů v provozu, instalovaných v nesilničních mobilních strojích, pomocí přenosných systémů pro měření emisí. Nařízení č. (EU)2017/655 se vztahuje na monitorování emisí plynných znečišťujících látek z těchto kategorií motorů v provozu splňujících mezní hodnoty emisí etapy V instalovaných v nesilničních mobilních strojích:

 • NRE-v-5,
 • NRE-v-6.

Nařízení č. (EU)2017/655 se vztahuje na výrobce motorů, nevztahuje se na výrobce původního zařízení.

Emise plynných znečišťujících látek z motorů v provozu uvedené nařízení (EU) 2016/1628 se monitorují v souladu s přílohou nařízení č. (EU)2017/655. Příloha nařízení č. (EU)2017/655 obsahuje obecné požadavky na monitorování v provozu, plán pro monitorování motorů v provozu, zkušební podmínky, metody odběru vzorku údajů, datový tok ECU, zkušební postupy a předběžné zpracování a validace údajů, výpočty, potvrzující zkoušku, postupy hlášení údajů.

Součástí přílohy nařízení č. (EU)2017/655 jsou dodatky obsahující upřesňující údaje, výpočty, tabulky, obrázky, příklady:

 • dodatek 1 Přenosný systém pro měření emisí
 • dodatek 2 Zkušební postup pro monitorování v provozu s použitím PEMS
 • dodatek 3 Předběžné zpracování údajů pro výpočty emisí plynných znečišťujících látek
 • dodatek 4 Algoritmus pro stanovení platných případů při monitorování v provozu
 • dodatek 5 Výpočty emisí plynných znečišťujících látek
 • dodatek 6 Shodnost signálu točivého momentu z ECU
 • dodatek 7 Požadavky na informace datového toku ECU
 • dodatek 8 Zkušební protokol o monitorování v provozu

Prováděcí nařízení Komise č. (EU)2017/656, kterým se stanoví správní požadavky týkající se mezních hodnot emisí a schvalování typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628

číslo přílohy Název přílohy
I Vzory dokumentace výrobce a informačního dokumentu
II Vzory prohlášení o shodě
III Vzory označení motorů
IV Vzory certifikátu EU schválení typu
V Systém číslování certifikátů EU schválení typu
VI Jednotný formát zkušebního protokolu
VII Formát seznamu motorů podle čl. 37 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1628
VIII Vzory a struktura dat pro výměnu údajů prostřednictvím systému IMI
IX Parametry pro definici typů motorů a rodin motorů a jejich provozních režimů
X Technické podrobnosti o opatřeních proti nedovoleným zásahům

Zdroj: https://www.nlfnorm.cz/informacni-portal/1508/emisni-limity-a-pravidla-pro-schvaleni-typu-nesilnicnich-mobilnich-stroju 


Dotaz: Energetické štítky.

15.7.2022, Ing. Kateřina Šálová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz:

Dobrý den, je povinnost označovat energetickými štítky i spotřebiče (jako velké chladící a mrazicí boxy) které jsou vybavením prodejny?

Odpověď:

Energetické štítkování a ekodesign jsou v české legislativě implementovány zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, ve znění pozdějších předpisů, kde SEI je pověřeným orgánem dohledu nad trhem. Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské Unie upravující požadavky na štítkování stanoví požadavky na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie a požadavky na uvádění spotřeby energie a jiných hlavních zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie.

Dne 1. srpna 2017 vstoupila v platnost nařízení evropského parlamentu a rady (eu) 2017/1369, kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU. Konkrétní požadavky na označování energetickými štítky jsou pro dotazovanou skupinu zařízení stanoveny v nařízení komise v přenesené pravomoci (Eu) 2019/2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích chladicích spotřebičů s přímou prodejní funkcí, které dále částečně citujeme:

Článek 1 Předmět a oblast působnosti

 1. Toto nařízení stanoví požadavky na označování štítky a poskytování doplňujících informací o výrobku, pokud jde o chladicí spotřebiče s přímou prodejní funkcí napájené ze sítě, včetně spotřebičů prodávaných pro chlazení jiných produktů než potravin.
 2. Toto nařízení se (mimo jiné) nevztahuje na:
 1. i) chladicí spotřebiče s přímou prodejní funkcí, které nemají vestavěný systém pro chlazení a fungují na základě vedení chlazeného vzduchu, který je vyráběn externí jednotkou pro chlazení vzduchu; nejsou zde zahrnuty skříně se vzdáleným agregátem ani chlazené výdejní stroje kategorie 6, definované v tabulce 4 přílohy IV;
 2. m) profesionální chladicí boxy, šokové zchlazovače, kondenzační jednotky a procesní chladiče definované v nařízení (EU) 2015/1095;

Článek 2 Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

 1. „chladicím spotřebičem s přímou prodejní funkcí“ izolovaná skříň s jedním nebo několika prostory, které jsou regulovány na určitou teplotu, chlazená přirozenou nebo nucenou konvekcí s využitím jednoho nebo několika prostředků spotřebovávajících energii a určená k vystavování a prodeji, s asistencí nebo bez asistence obsluhy, potravin a jiných produktů zákazníkům při stanovených teplotách nižších než teplota okolí, která je přístupná přímo přes otevřené strany nebo prostřednictvím jedněch či několika dveří či zásuvek nebo oběma způsoby, včetně chladicích spotřebičů s přímou prodejní funkcí s prostorami pro uchovávání potravin a jiných produktů, které nejsou přístupné zákazníkům, kromě minibarů a spotřebičů pro uchovávání vína;

Článek 3 Povinnosti dodavatelů

 1. Dodavatelé zajistí, aby:
 1. a) každý chladicí spotřebič s přímou prodejní funkcí byl dodán s tištěným štítkem v provedení stanoveném v příloze III;
 2. b) parametry informačního listu výrobku uvedené v příloze V byly nahrány do databáze výrobků;
 3. c) pokud o to výslovně požádá obchodník, byl informační list výrobku k dispozici v tištěné podobě;
 4. d) obsah technické dokumentace, jak je uveden v příloze VI, byl zadán do databáze výrobků;
 5. e) jakákoli vizuální reklama na konkrétní model chladicího spotřebiče s přímou prodejní funkcí obsahovala třídu energetické účinnosti a rozpětí tříd energetické účinnosti dostupné na štítku v souladu s přílohou VII;
 6. f) jakýkoli technický propagační materiál nebo jiný propagační materiál týkající se konkrétního modelu chladicích spotřebičů s přímou prodejní funkcí, včetně technických propagačních materiálů nebo jiných propagačních materiálů na internetu, obsahoval třídu energetické účinnosti daného modelu a rozpětí tříd energetické účinnosti dostupné na štítku v souladu s přílohami VII a VIII.
 7. g) pro každý model chladicího spotřebiče s přímou prodejní funkcí byl obchodníkům k dispozici elektronický štítek mající provedení a obsahující informace stanovené v příloze III;

h)pro každý model chladicího spotřebiče s přímou prodejní funkcí byl obchodníkům k dispozici elektronický informační list výrobku uvedený v příloze V.

Článek 4 Povinnosti obchodníků:

Obchodníci zajistí, aby:

 1. a) každý chladicí spotřebič s přímou prodejní funkcí byl v místě prodeje spotřebiče, včetně veletrhů, označen energetickým štítkem poskytnutým dodavatelem podle čl. 3 odst. 1 písm. a), přičemž u vestavných spotřebičů musí být štítek umístěn tak, aby byl jasně viditelný, a u ostatních chladicích spotřebičů s přímou prodejní funkcí tak, aby byl zřetelně viditelný na vnější straně přední nebo horní části chladicího spotřebiče;
 2. b) v případě prodeje na dálku byly štítek a informační list výrobku poskytovány v souladu s přílohami VII a VIII;
 3. c) jakákoli vizuální reklama na konkrétní model chladicího spotřebiče s přímou prodejní funkcí, včetně reklamy na internetu, obsahovala třídu energetické účinnosti a rozpětí tříd energetické účinnosti dostupné na štítku v souladu s přílohou VII a VIII;
 4. d) jakýkoli technický propagační materiál nebo jiný propagační materiál týkající se konkrétního modelu chladicího spotřebiče s přímou prodejní funkcí, včetně technických propagačních materiálů nebo jiných propagačních materiálů na internetu, který popisuje jeho konkrétní technické parametry, obsahoval třídu energetické účinnosti daného modelu a rozpětí tříd energetické účinnosti dostupné na štítku v souladu s přílohou VII a VIII.

Článek 5 Povinnosti internetových hostingových platforem

Pokud poskytovatel hostingových služeb podle článku 14 směrnice 2000/31/ES umožní přímý prodej chladicích spotřebičů s přímou prodejní funkcí prostřednictvím svých internetových stránek, umožní poskytovatel služeb zobrazení elektronického štítku a elektronického informačního listu výrobku poskytnutého obchodníkem na zobrazovacím mechanismu v souladu s ustanoveními přílohy VIII a informuje obchodníka o povinnosti je zobrazit.

Příloha III Energetický štítek pro chladicí spotřebiče s přímou prodejní funkcí pak definuje vzhled a obsah energetického štítku pro jednotlivé skupiny spotřebičů.

Závěr:

Výše uvedené povinnosti platí pro nabídku a prodej chladicích zařízení s přímou prodejní funkcí, jejich konečný uživatel žádnou zákonnou povinnost v souvislosti s energetickými štítky nemá.

Posuzujte, prosím, výše uvedené jako názor Státní energetické inspekce. Zákony může vykládat pouze soud.

Ing. Kateřina Šálová, Státní energetická inspekce

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526