EKOLOGIE – Informace nejen pro podnikatele.

 6. 9. 2022

Podporu investicím do vody, úspor energií nebo obnovitelných zdrojů nabízí nový Operační program Životní prostředí.  

Dotaz: Zákon o jednorázových plastech a připevněné víčko k obalu.  

Podporu investicím do vody, úspor energií nebo obnovitelných zdrojů nabízí nový Operační program Životní prostředí.

29.7.2022, Zdroj: SFŽP ČR (www.sfzp.cz)

V srpnu startuje nový Operační program Životní prostředí, který nabídne 61 miliard korun především obcím a krajům, ale i firmám a domácnostem. Desítky miliard poputují například na rekonstrukce a snižování spotřeby energií veřejných budov, ochranu přírody a městskou zeleň nebo budování nových zdrojů obnovitelné energie. Největší část dotací půjde na hospodaření s vodou v obcích, výstavbu kanalizací a čistíren odpadních vod nebo modernizace vodovodů a také na nové zdroje pitné vody. Návrh programu schválila Evropská komise 18. července.

„Operační program Životní prostředí poskytne další zdroje na snižování spotřeby a tím i vysokých účtů za energie pro obce i domácnosti. Nabídne peníze na nové čistírny odpadních vod a vodovody pro místa, která mají problémy s dodávkami pitné vody. Díky dotacím budou domácnosti moci získat kompostéry, obce zmodernizovat sběrné dvory nebo zavádět efektivnější způsoby sběru odpadů. První výzvy začneme vyhlašovat ještě do konce léta,“ říká ministryně životního prostředí Anna Hubáčková.

Nejvíce peněz je určeno na přístup k vodě a hospodaření s vodou (14,1 mld. korun), na zvyšování energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů (12,2 mld.). Další peníze jsou připraveny na ochranu přírody, včetně zeleně ve městech (10,6 mld.) a adaptace na změnu klimatu a prevenci katastrof (10,2 mld.). Investice bude směřovat také do odpadového hospodářství (7,1 mld.) a na výstavbu nových obnovitelných zdrojů (7 mld.).

„V novém programovém období OPŽP 2021-2027 chystáme do konce letošního roku vypsat více než dvacet výzev ze všech specifických cílů. Vycházíme vstříc žadatelům a zjednodušujeme potřebnou administrativu. To znamená, že redukujeme povinné přílohy žádosti o podporu a při hodnocení uplatníme co nejvíce sloučenou kontrolu formálních náležitostí. Vedle toho využíváme také prvky zeleného zadávání veřejných zakázek, tak aby příjemci podpory byli motivováni k odpovědnému chování, tedy využívání k přírodě šetrného zboží a služeb,“ dodává náměstek ministryně životního prostředí Jan Kříž.

Důraz na komplexní pojetí projektů

Operační program navazuje bezprostředně na předcházející období 2014-2020, přináší ale řadu změn a novinek. Podpora bude cíleně mířit na komplexnost projektů. Například v případě rekonstrukce obecních nebo krajských budov to znamená nejen snížení spotřeby energií, ale zároveň co nejlepší využití obnovitelné energie spolu s prvky, které pomáhají adaptaci na změnu klimatu, jako jsou například zelené střechy nebo využívání dešťové vody. A zároveň by taková rekonstrukce měla zlepšit vnitřní prostředí budov.

Nové programové období bude klást důraz také na zadržování vody v krajině a zaměří se na důležité regiony z hlediska ohrožení kvality a kvantity povrchových a podzemních vod. V oblasti odpadů budou hlavními tématy prevence vzniku odpadů, především z potravin, a také textilních odpadů, jednorázových plastů a odpadů ze zdravotnictví. Podpora bude směřovat také na moderní technologie využívané v odpadovém hospodářství.

Operační program Životní prostředí je jedním z programů, který bude v letech 2021–2027 poskytovat prostředky z fondů Evropské unie – Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti.

Další informace najdete na stránkách Operačního programu životní prostředí 2021–2027.


Dotaz: Zákon o jednorázových plastech a připevněné víčko k obalu.

24.8.2022, Ing. Kristýna Lanová, Zdroj: ENVIprofi (www.ENVIprofi.cz)

Dotaz:

Podle nového zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí budou nádoby do objemu tří litrů s víčky z plastu muset mít tyto uzávěry připevněné k výrobku. Toto se týká jen nápojových lahví, nebo to platí i např. pro detergenty?

Odpověď:

Nový zákon o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí novelizuje mj. také zákon č. 477/2001 Sb. o obalech takto:

  1. V § 4 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Osoba uvádějící na trh jednorázové plastové obaly uvedené v části A přílohy č. 4 k tomuto zákonu je povinna uvádět na trh tyto obaly pouze tak, že uzávěr nebo víčko vyrobené z plastu zůstane po dobu použití výrobku k určenému účelu připevněno k nádobě. Kovový uzávěr nebo víčko s plastovým těsněním se nepovažuje za vyrobené z plastu.“.

Příloha č. 4 definuje povinnost připevněného uzávěru k nádobám na nápoje:

„Příloha č. 4 k zákonu č. 477/2001 Sb.
Jednorázové plastové obaly a obalové prostředky, na které se vztahují opatření k omezení jejich dopadu na životní prostředí
Část A
Jednorázové plastové obaly, ke kterým se vztahuje požadavek připevněného uzávěru nebo víčka

Nádoby na nápoje o objemu až 3 litry, tj. nádoby, které se používají k pojmutí kapalin, např. nápojové lahve, včetně jejich uzávěrů a víček, a nápojové obaly z kompozitních materiálů, včetně jejich uzávěrů a víček, s výjimkou
a) skleněných nebo kovových nádob na nápoje, které mají uzávěry a víčka vyrobené z plastu, a
b) nádob na nápoje určených a používaných na potraviny pro zvláštní lékařské účely podle čl. 2 písm. g) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013, které jsou v kapalné formě.

Přičemž nádoba na nápoje a nápojová nádoba je definována novelou takto:

  1. V § 2 se za písmeno u) vkládají nová písmena v) a w), která znějí:

„v) nápojovou lahví lahev používaná pro jakýkoliv druh nápoje, zejména pivo, víno, pitnou vodu, tekuté občerstvení, šťávy a nektary, mléko nebo instantní nápoje určené k přímé spotřebě bez nezbytného smísení s jiným výrobkem nebo jiné úpravy,
w) nádobou na nápoje nápojová lahev nebo kompozitní obal na nápoje používaný pro jakýkoliv druh nápoje, zejména pivo, víno, pitnou vodu, tekuté občerstvení, šťávy a nektary, mléko nebo instantní nápoje určené k přímé spotřebě bez nezbytného smísení s jiným výrobkem nebo jiné úpravy,“.
Dosavadní písmena v) a w) se označují jako písmena x) a y).

Z uvedeného vyplývá, že povinnost se na detergenty vztahovat nebude.

Odkaz na plné znění tisku zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí schválené senátem najdete zde:

https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=104766

Odkaz na plné znění tisku zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí zde:

https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=104765

 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje

IČ: 25948890DIČ: CZ25948890
Zapsána: Krajským soudem v Hradci Králové, Spisová značka A 9526